Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Kontrole przeprowadzone przez WKiAW w 2020 roku

Nr kontroli: WKiAW

Realizacja zadania publicznego pod tytułem: „Jarmark Piotra i Pawła w Szczecinie”

Stowarzyszenie Prawy Brzeg Kultury z siedzibą przy ul. Młodzieży Polskiej 28, 70-774 Szczecin

Wyniki kontroli: INFORMACJE - USTALENIA

Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego Urzędu Miasta Szczecin w styczniu 2020 r. przeprowadził w Stowarzyszeniu Brzeg Kultury z siedzibą Prawy przy ul. Młodzieży Polskiej 28, 70-774 Szczecin (zw. dalej Stowarzyszeniem), kontrolę realizacji zadania publicznego pod tytułem: „Jarmark Piotra i Pawła w Szczecinie” w zakresie objętym umową CRU/17/0002050 zawartą w dniu 05.06.2017 r. (zw. dalej umową nr CRU/17/0002050), realizowaną w okresie od dnia 01.06.2017 r. do dnia 30.07.2017 r. Na realizację ww. zadania publicznego Gmina Miasto Szczecin przekazała środki finansowe w wysokości 9.000,00 zł

Kontrolujący dokonał następujących czynności kontrolnych:

analiza dokumentacji potwierdzającej realizację zadania pod kątem zgodności wydatków z ofertą, harmonogramem i umową,

porównanie dokumentacji ze złożonym sprawozdaniem z realizacji zadania.

            Łączne wydatki wynikające z przedstawionych dokumentów księgowych wyniosły 19.045,00 zł. Wydatki w kwocie 9.000,00 zł (47,26% całkowitego kosztu realizacji zadania) pokryto ze środków pochodzących z dotacji.

            W dniu 30.08.2017 r. Stowarzyszenie złożyło w UM Szczecin sprawozdanie z wykonania zadania publicznego. Do sprawozdania załączono 4 fotografie oraz 2 kopie plakatów dokumentujących warsztaty i koncert, które współfinansowane były ze środków z dotacji. Ponadto w dniu 10.01.2020 r. Prezes Stowarzyszenia przekazał kontrolerowi 44 fotografie z warsztatów muzycznych oraz 108 fotografii z koncertu finałowego.

 W wyniku powyższych czynności kontrolujący dokonał następujących ustaleń:

Stowarzyszenie przedstawiło do kontroli 2 faktury VAT dokumentujące wydatki poniesione w związku z realizacją zadania pokryte w części z kwoty udzielonej dotacji, w tym:

  1. Faktura VAT nr 00052/2017 z dnia 25.06.2017 r.; na kwotę 14.125,00 zł; przedmiot faktury: Autorski występ muzyczny podczas warsztatów w dniach 25-25 czerwca w Podjuchach. Zapłaty za ww. fakturę dokonano przelewem w dniu 26.06.2017 r. Ww. faktura  w kwocie 6.000,00 zł została sfinansowana z udzielonej dotacji.
  2. Faktura VAT nr 041/17 z dnia 26.06.2017 r.; na kwotę 4.920,00 zł; przedmiot faktury: obsługa techniczna Jarmarku Piotra i Pawła 2017. Zapłaty za ww. fakturę dokonano przelewem w dniu 29.06.2017 r. Ww. faktura  w kwocie 3.000,00 zł została sfinansowana z udzielonej dotacji.

            Kontrola nie wykazała nieprawidłowości ani uchybień w toku realizacji umowy nr CRU/17/0002050. Całkowity koszt zadania wyniósł 19.045,00 zł. Procentowy udział dotacji w całkowitym koszcie zadania publicznego nie zwiększył się (w stosunku do pierwotnie ustalonych 58%) i wyniósł 47,26% (9.000,00 zł) co było zgodne z zapisem § 4 ust. 3 umowy. Zadanie zostało zrealizowane w terminie wskazanym w umowie tj. przed dniem 30.07.2017 r. Kwota dotacji wydatkowana zgodnie z ofertą Stowarzyszenia z dnia 07.03.2017 r. i jej aktualizacją z dnia 23.03.2017 r..


udostępnił: Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego, wytworzono: 2020/05/12, odpowiedzialny/a: Andrzej Lejk, wprowadził/a: Andrzej Lejk, dnia: 2020/05/12 08:35:54
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Andrzej Lejk 2020/05/12 08:35:54 nowa pozycja