Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Kontrole przeprowadzone przez WKiAW w 2020 roku

Nr kontroli: WKiAW

Prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonej w 2019 r. z budżetu Gminy Miasto Szczecin

Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Dzieńdoberek ul. Kuśnierskiej 6 w Szczecinie

Wyniki kontroli: INFORMACJE - USTALENIA

Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego UM Szczecin (zw. dalej WKiAW) w okresie od 27 lutego 2020 r. do 8 czerwca 2020 r. przeprowadził kontrolę w Niepublicznym Terapeutycznym Punkcie Przedszkolnym Dzieńdoberek (zw. dalej punktem)przy ul. Kuśnierskiej 6 w Szczecinie, w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonej w 2019 r. z budżetu Gminy Miasto Szczecin.

Opis stanu faktycznego stwierdzonego w toku kontroli został ujęty w protokole kontroli z dnia 17 czerwca 2020 r. Wnioski i zalecenia pokontrolne zostały zawarte w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 15 lipca 2020 r.

 I. Udzielenie dotacji w 2019 r.

W dniu 5.09.2018 r. został złożony przez osobę fizyczną ówcześnie prowadzącą Amerykański Niepubliczny Punkt Przedszkolny, wniosek o udzielenie dotacji na 2019 r. Począwszy od dnia 1.02.2019 r. kontrolowana jednostka nosi nazwę Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Dzieńdoberek i jest prowadzony przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gospodarczego i Edukacji „SYNERGIA” (zw. dalej organem).

Wysokość dotacji naliczonej i przekazanej w 2019 r. przez Gminę Miasto Szczecin (wg liczby wychowanków zgłoszonych w miesięcznych informacjach o aktualnej liczbie uczniów przez organ do Wydziału Oświaty), wyniosła 445.603,05 zł. Wg miesięcznych informacji liczba wykazanych dzieci wyniosła 110 i wszystkie posiadały orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Wg danych zawartych w Rocznym rozliczeniu dotacji otrzymanej w 2019 r., punkt rozliczył dotację otrzymaną w pełnej wysokości i przeznaczył ją w całości na kształcenie specjalne, w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 166.515,78 zł,

– wydatki pozostałe – 227.051,63 zł,

– zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych – 52.035,64 zł.

 II. Rozliczenie dotacji

W wyniku kontroli do rozliczenia dotacji nie uwzględniono wydatków na kwotę ogółem w wys. 5.770,30 zł, tj.

 1. z tytułu wynagrodzeń osobowych i bezosobowych w wys. 1.251,49 zł brutto, w tym:
 2. kwoty w wys. 1.050,36 zł brutto, stanowiącej różnicę między kwotą 3.920 zł tytułem rachunków od umów zleceń za październik 2019 r. uwzględnionych w Rocznym rozliczeniu dotacji a kwotą 2.869,64 zł wynikającą z udostępnionej dokumentacji (umów zleceń i rozliczeń przepracowanych godzin),
 3. kwoty w wys. 201,13 zł brutto, wypłaconej pracownikowi w grudniu 2019 r. z tytułu ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy.

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop pracownika jako wydatek pozostający bez bezpośredniego związku z zadaniami placówki w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej w myśl ówcześnie obowiązującego brzmienia art. 35 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 27 października 2017 r.o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2203 ze zm., zw. dalej ustawą o finansowaniu zadań oświatowych),stanowi wydatek niekwalifikowany do rozliczenia z dotacji oświatowej.

 1. pozostałych wydatków na kwotę ogółem 4.518,81 zł, w tym:
 2. wydatków pozostających bez bezpośredniego związku z zadaniami placówki w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w myślówcześnie obowiązującego brzmienia art. 35 ust. 1 i 4 ustawyo finansowaniu zadań oświatowych, tj.:
  • kosztów zakupu zabawek na prezenty choinkowew wys. 1.737,05 zł, udokumentowanych 4. fakturami,
  • kosztów dostaw i transportu zamówionych towarów oraz zakupu reklamówekw łącznej wys. 1.533,84 zł,udokumentowanych 58. fakturami,
  • kosztów zakupu art. spożywczych w związku z organizowanymi spotkaniami i imprezami okolicznościowymi (zabawy choinkowe, mikołajkowe, spotkania z rodzicami) w łącznej wys. 207,66 zł, udokumentowanych 6. fakturami,
  • kosztów zakupu odmrażacza do szyb, witamin dla dzieci, płynu do płukania i pianki do włosów w łącznej wys. 66,69 zł, udokumentowanych 2. fakturami
  • wydatków nieuwzględnionych do rozliczenia dotacji z powodu braku przedłożenia przez organ dowodów, na podstawie których je poniesiono i rozliczono z dotacji tj. kwoty w wys. 1,57 zł (w 2 przypadkach nie było dokumentu potwierdzającego wydatek),
  • wydatku w kwocie 972 zł za zakup gier i zabawek edukacyjnych do gabinetu logopedycznego, dwukrotnie ujętego w rozliczeniu dotacji (zarówno na podstawie faktury proforma, jak i faktury końcowej).

W toku kontroli udostępnionej dokumentacji potwierdzającej realizację wydatków punktu ustalono, że w poz. 126 Rocznego rozliczenia dotacji, błędnie została ujęta wartość faktury. Wpisana została wartość 89,94 zł, natomiast powinno być 89,84 zł. W związku z powyższym kwota 0,10 zł nie została rozliczona z dotacji oświatowej.

Według art. 251 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm., zw. dalej uofp), dotacje udzielone z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w części niewykorzystanej do końca roku budżetowego podlegają zwrotowi do budżetu tej jednostki w terminie do dnia 31 stycznia następnego roku. Od kwot dotacji zwróconych po terminach określonych w ust. 1-3 nalicza się odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, począwszy od dnia następującego po upływie terminów zwrotu określonych w ust. 1-3.

Kwota wydatków poniesionych zgodnie z art. 35 ust. 1 i 4 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, która została uwzględniona do rozliczenia dotacji, wyniosła 439.832,65 zł.

Dotacja przekazana punktowi w 2019 r. wyniosła 445.603,05 zł,w związku z powyższym organ wykorzystał dotację niezgodnie z przeznaczeniem w wysokości 5.770,30 zł i nie rozliczył dotacji w kwocie 0,10 zł.

Według art. 252 ust. 1 pkt 1, ust. 5, ust. 6 pkt 1 uofp, dotacje wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem podlegają zwrotowi do budżetu wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, w ciągu 15 dni od dnia stwierdzenia okoliczności, o których mowa w pkt. 1. Odsetki od dotacji podlegających zwrotowi do budżetu jednostki samorządu terytorialnego nalicza się począwszy od dnia przekazania z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.

III.Uwagi i zalecenia pokontrolne

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi, stosownie do § 10 ust. 1 Załącznika Nr 1 do uchwały Nr IX/257/19 Rady Miasta Szczecin z dnia 5 lipca 2019 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ, funkcjonujących na terenie Miasta Szczecin oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania (Dz.Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2019 r. poz. 3894), Prezydent Miasta zalecił organowi prowadzącemu Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Dzieńdoberek:

 1. Zwrot na rachunek bieżący budżetu miasta (nr 57 1020 4795 0000 9702 0277 8470 - Dochody niemajątkowe) dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem w łącznej kwocie 5.770,30 zł wraz z odsetkami naliczonymi wg art. 252 ust. 6 pkt 1 uofp.
 2. Zwrot na rachunek bieżący budżetu miasta (nr 57 1020 4795 0000 9702 0277 8470 - Dochody niemajątkowe) niewykorzystanej dotacji w kwocie 0,10 zł wraz z odsetkami naliczonymi wg art. 251 ust. 5 uofp.
 3. Wykorzystywanie dotacji wyłącznie na dofinansowanie realizacji zadań punktu w zakresie określonym w art. 35 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

udostępnił: Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego, wytworzono: 2020/07/31, odpowiedzialny/a: Andrzej Lejk, wprowadził/a: Andrzej Lejk, dnia: 2020/07/31 12:08:40
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Andrzej Lejk 2020/07/31 12:08:40 nowa pozycja