Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Kontrole przeprowadzone przez WKiAW w 2020 roku

Nr kontroli: WKiAW

Gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych

Przedszkole Publiczne Nr 9 w Szczecinie przy ul. Kostki Napierskiego 13

Wyniki kontroli: INFORMACJE - USTALENIA

Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego UM Szczecin (zw. dalej WKiAW) w okresie od 19.02.2020 r. do 10.03.2020 r. przeprowadził kontrolę w Przedszkolu Publicznym Nr 9 w Szczecinie przy ul. Kostki Napierskiego 13 (zw. dalej PP9)w zakresie gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych.

Opis stanu faktycznego stwierdzonego w toku kontroli został ujęty w protokole kontroli z dnia 10.03.2020 r. Ocena kontrolowanej działalności, wnioski i zalecenia pokontrolne zostały zawarte w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 12.05.2020 r.

 I. Ocena ogólna kontrolowanej działalności

W wyniku kontroli przeprowadzonej w PP9 w zakresie gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych za 2019 r. (zw. dalej ZFŚS), stwierdzono nieprawidłowości i uchybienia, polegające m.in. na:

 • nieterminowym przekazaniu odpisu na konto ZFŚS w kwocie ogółem 84.531 zł,
 • zasilenia konta budżetu środkami ZFŚS w kwocie 5.000 zł,
 • sfinansowaniu wycieczki ze środków funduszu, mimo że regulamin ZFŚS nie przewidywał takiego rodzaju świadczenia,
 • nieuzasadnionym naliczeniu podatku dochodowego od osób fizycznych od dofinansowania wypoczynku dziecka,
 • nienaliczeniu wyrównania świadczeń urlopowych dla 4. nauczycieli,
 • ustaleniu harmonogramu spłaty pożyczek udzielonych na cele mieszkaniowe, niezgodnie z zapisami zawartych umów,
 • braku decyzji Komisji Socjalnej w sprawie sfinansowania ze środków funduszu zakupu biletów na koncert,
 • nieuregulowaniu w procedurach jednostki obiegu i funkcjonowania dowodów dotyczących ZFŚS,
 • nieaktualizowaniu regulaminu ZFŚS od 2013 r.

Nie stwierdzono nieprawidłowości m.in. w zakresie regulowania zobowiązań z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych.

 II. Oceny cząstkowe

1. Gospodarowanie ZFŚS

1.1 Procedury dotyczące ZFŚS i ich stosowanie

W 2019 r. obowiązywał „Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Przedszkola Publicznego Nr 9 w Szczecinie” (zw. dalej regulaminem ZFŚS), wprowadzony z dniem 23.03.2004 r., a zmieniony z dniem 15.09.2004 r. oraz z dniem 01.01.2013 r.

Kontroli poddano zapisy regulaminu ZFŚS, które przeanalizowano przede wszystkim pod kątem zgodności z ustawą z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1352 ze zm.), zw. dalej ustawą o ZFŚS.

W toku kontroli dyrektor nie przedstawił stosownych zarządzeń, którymi wprowadzony został regulamin ZFŚS i zmiany do tego regulaminu oraz powołany został skład Rady Wspólnej (zw. dalej Komisją), w jakim działała ona w 2019 r. Według kontrolującego, kierowanie jednostką powinno być realizowane m.in. poprzez wydawanie zarządzeń w sprawach dotyczących jej organizacji i funkcjonowania.

Kontrola zapisów regulaminu ZFŚS ze zm. wykazała następujące nieprawidłowości:

 1. W regulaminie nie zostały opisane zasady działania Komisji, a także obieg dokumentów tworzonych w procesie przyznawania świadczeń (protokół Komisji, decyzja, lista wypłat, wypłata), który nie został także opisany w obowiązującej w jednostce „Instrukcji kontroli wewnętrznej i obiegu dokumentów”.
 2. W regulaminie nie wskazano rodzajów świadczeń, które mogły być przyznawane w jednostce na zasadzie powszechnej dostępności, bez stosowania kryteriów socjalnych wymienionych w art. 8 ust. 1 ustawy o ZFŚS. Powyższe pozwoliłoby na zastosowanie ww. zasady w przypadku dofinansowania wycieczki i zakupu biletów na koncert.
 3. W regulaminie nie zdefiniowano dochodu brutto stanowiącego podstawę przyznania świadczeń, w tym sposobu jego ustalania. Od 2013 r. zapisy regulaminu nie podlegały aktualizacji i tym samym wprowadzone po tej dacie różnorodne świadczenia wychowawcze, mające znaczący wpływ na kondycję finansową gospodarstw domowych, w tym m.in. tzw. 500+, nie były brane pod uwagę przy ustalaniu dochodu na jedną osobę. Przy ustalaniu dochodu nie były brane pod uwagę także inne dochody, niewykazywane w rocznych rozliczeniach podatku dochodowego od osób fizycznych.

Stosowane w jednostce zasady ustalania podstawy dofinansowania wypoczynku letniego były niezgodne z zapisami regulaminu ZFŚS. Według aneksu nr 2 do regulaminu, podstawę do przyznania dopłaty winien stanowić dochód brutto ustalony na podstawie łącznego dochodu wszystkich osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym z uprawnionym z okresu 3 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym złożono wniosek, a w praktyce decyzje o przyznawaniu świadczeń socjalnych podejmowane były na podstawie rocznych zeznań podatkowych lub zaświadczeń z US.

Regulamin ZFŚS, będący aktem wewnętrznego prawa pracy w rozumieniu art. 9 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.), stanowi podstawę prawną ustalającą warunki korzystania ze świadczeń socjalnych przez osoby uprawnione. Powinien w sposób jednoznaczny konkretyzować i rozwijać określone w ustawie o ZFŚS zasady gospodarowania środkami funduszu na poszczególne rodzaje działalności socjalnej i przyznawania indywidualnych świadczeń socjalnych.

Preliminarz ZFŚS sporządzony na 2019 r., nie podlegał w trakcie roku stosownym zmianom. Według pkt I ppkt 2 regulaminu ZFŚS, podstawę gospodarowania funduszem stanowił m.in. preliminarz, zatwierdzany przez dyrektora na dany rok. W 2019 r. powyżej kwoty zaplanowanej w preliminarzu wykorzystane zostały środki w pozycji zapomogi pieniężne i rzeczowe (plan 31.000 zł, wykonanie 40.500 zł), a w dokumentacji nie było zaakceptowanej przez dyrektora korekty preliminarza,. Według kontrolującego, preliminarz ma taką samą moc prawną jak regulamin, co wiąże się z obowiązkiem jego aktualizacji w przypadku zmian. Wprowadzanie stosownych korekt do preliminarza akceptowanego przez dyrektora, pozwoliłoby ponadto na bieżące monitorowanie wydatkowania środków funduszu, w tym także rodzaju wypłacanych świadczeń.

Preliminarz na 2019 r. zawierał ponadto błędne zapisy. W preliminarzu przewidziano jedynie pożyczki na remont mieszkania, mimo że katalog pożyczek na cele mieszkaniowe był według regulaminu znacznie szerszy. Według pkt IV regulaminu ZFŚS, środki funduszu przeznacza się m.in. na pożyczki na cele mieszkaniowe, w tym na budowę domu jednorodzinnego, remont i modernizację lokalu mieszkaniowego lub budynku mieszkalnego, pokrycie kosztów wykupu lokali na własność oraz uzupełnienie wkładów budowlanych do spółdzielni mieszkaniowych.

W pozostałym zakresie regulamin ZFŚS był zgodny z ustawą o ZFŚS.

1.1 Odpisy na ZFŚS

W toku kontroli sprawdzono terminowość przekazania odpisów na ZFŚS w kwocie ogółem 117.296 zł oraz wywiązanie się jednostki z obowiązku wykonania ponownego przeliczenia odpisu na 2019 r., w związku ze zmianą przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej.

 W toku kontroli stwierdzono, że część odpisu na ZFŚS za 2019 r. w kwocie łącznej 84.531 zł (75% planowanego odpisu w kwocie 112.708 zł) przekazana została na konto funduszu 17 dni po terminie wskazanym w ustawie o ZFŚS, tj. w dniu 17.06.2019 r. Według art. 6 ust. 2 ustawy o ZFŚS, równowartość dokonanych odpisów i zwiększeń naliczonych na dany rok kalendarzowy pracodawca przekazuje na rachunek bankowy funduszu w terminie do dnia 30 września tego roku z tym, że w terminie do dnia 31 maja tego roku przekazuje kwotę stanowiącą co najmniej 75% równowartości odpisów.

Jednostka dokonała dodatkowego odpisu na ZFŚS, w związku ze zmianą art. 5h ustawy o ZFŚS, dokonaną na podstawie art. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019, ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz ustawy o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. z 2019 r. poz. 1907).

Terminy przekazania na konto ZFŚS pozostałej części odpisu w kwocie ogółem 32.765 zł zostały zachowane.

Plan odpisu na ZFŚS został skorygowany na koniec 2019 r. o kwotę 4.246 zł (zwiększenie), na podstawie faktycznego stanu zatrudnienia i przeciętnej liczby zatrudnionych w 2019 r.

Kwota odpisów przekazanych w 2019 r. na ZFŚS była zgodna z sumą kwot wykazanych w sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych za 2019 r. w § 4440 rozdziałów klasyfikacji budżetowej 80104, 80148, 80149 i 80195 w wysokości 117.296 zł.

 1.2 Wykorzystanie ZFŚS

Kontroli poddano wszystkie przyznane i wypłacone w 2019 r. świadczenia (225 wypłat/dofinansowań) w wysokości ogółem 155.491,65 zł brutto, na które składały się:

 • świadczenia urlopowe dla nauczycieli na kwotę ogółem 33.657,33 zł,
 • dofinansowanie wypoczynku na kwotę ogółem 46.400 zł,
 • dofinansowanie wypoczynku dzieci na kwotę ogółem 693 zł,
 • zapomogi okolicznościowe „Zajączek” i „Gwiazdka” na kwotę ogółem 37.950 zł,
 • zapomogi pozostałe na kwotę ogółem 2.550 zł,
 • dofinansowanie do działalności kulturalno - oświatowej na kwotę ogółem 17.241,32 zł, w tym zapłacona faktura za bilety na koncert w 2020 r.,
 • pożyczki na cele mieszkaniowe na kwotę ogółem 17.000 zł.

Ww. świadczenia poddano kontroli w zakresie zgodności z przepisami prawa i obowiązującym w PP9 regulaminem ZFŚS.

Kontroli poddano także 2. faktury zakupu, zaewidencjonowane w koszty funduszu na kwotę ogółem 20.291 zł, dotyczące wyjazdu integracyjnego oraz zakupu biletów na koncert.

Kontrola wykazała, że w związku z podwyższeniem kwoty odpisu na ZFŚS od dnia 1 sierpnia 2019 r. do kwoty 1.271,20 zł, w przypadku 4. nauczycieli nie zostało naliczone wyrównanie świadczenia urlopowego, które dla nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, przez cały rok szkolny 2018/2019 wynosiło 17,46 zł, a w przypadku nauczycieli zatrudnionych w mniejszym wymiarze czasu pracy, lub część roku, podlegało podzieleniu proporcjonalnie do okresu zatrudnienia i czasu pracy.

Kontrola pozostałych rodzajów świadczeń zrealizowanych w ramach ZFŚS w 2019 r., wykazała następujące nieprawidłowości:

 1. Dofinansowanie wypoczynku, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży:
 2. W dokumentacji przedstawionej do kontroli nie było listy wypłaty kwoty 268 zł, dokonanej w dniu 10.04.2019 r. tytułem dofinansowania wypoczynku dziecka (patrz pkt 2: Prowadzenie dokumentacji i ewidencja księgowa), a w 1. przypadku Komisja zatwierdziła przyznanie dofinansowania w kwocie 1.050 zł, mimo że wniosek nie zawierał podpisu wnioskodawcy.
 3.  Zapomogi, w tym okolicznościowe:
  1. Ze środków ZFŚS wypłacone zostały na kwotę ogółem 37.950 zł brutto zapomogi okolicznościowe „Zajączek” i „Gwiazdka”, mimo że w regulaminie ZFŚS, w pozycji dotyczącej zapomóg, nie przewidziano takiego przeznaczenia dla środków funduszu. Zapomogi przyznane zostały wszystkim pracownikom (z zastosowaniem przyjętych kryteriów dochodowych), a według pkt III ppkt 4 regulaminu ZFŚS, środki funduszu przeznacza się m.in. na finansowanie pomocy rzeczowej i pieniężnej (w formie zapomóg) dla osób uprawnionych, dotkniętych wypadkami losowymi lub znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej, które może być przyznawane w zależności od potrzeb i możliwości finansowej ZFŚS. W każdym indywidualnym przypadku wymagane jest udokumentowanie sytuacji materialnej i życiowej uprawnionego. Według wyjaśnień dyrektora, wypłata zapomóg okolicznościowych była wynikiem sygnalizowanych potrzeb pracowników, jednakże według kontrolującego, wskazanym byłoby doprecyzowanie w regulaminie ZFŚS pojęcia zapomogi w celu jednoznacznego potwierdzenia, że mieszczą się w nim zarówno zapomogi losowe, jak i socjalne/świąteczne.
  2. Pozostałe zapomogi udzielone w związku z trudną sytuacją życiową, rodzinną i materialną wypłacone zostały bez stosownego dowodu księgowego (np. lista wypłat, polecenie księgowania). Według wyjaśnień dyrektora, wypłaty wykonane zostały na podstawie podpisanych przez dyrektora decyzji Komisji. Oryginały tych decyzji znajdowały się w dokumentacji Komisji, a ich funkcja jako dowodów wewnętrznych nie została opisana w zasadach (polityce) rachunkowości PP9 (ostatnia wersja zasad (polityki) rachunkowości obowiązywała od dnia 01.01.2014 r.).

3. Dofinansowanie działalności kulturalno - oświatowej:

 1. Ze środków ZFŚS dofinansowana została wycieczka do Trójmiasta na kwotę 12.966,32 zł, mimo że w regulaminie ZFŚS nie przewidziano takiego przeznaczenia dla środków funduszu. Według pkt III ppkt 6 regulaminu ZFŚS, środki funduszu przeznacza się m.in. na finansowanie działalności kulturalno – oświatowej w postaci biletów na imprezy artystyczno – rozrywkowe organizowane przez zakład pracy. Według kontrolującego, powyższy sposób rozdysponowania środków powinien być poprzedzony wprowadzeniem stosownych zmian w zapisach regulaminu ZFŚS.
 2. W protokołach Komisji za 2019 r. nie było informacji o przeznaczeniu środków funduszu na zakup biletów na Koncert Wiedeński. Wydatek na zakup 45 szt. biletów poniesiony został w 2019 r., na podstawie faktury nr 320/2019 z dnia 02.12.2019 r. na kwotę 4.275 zł brutto.
 3. Pożyczki na cele mieszkaniowe:
  1. Zapisy umów zawartych w 2019 r. na udzielenie pożyczek były niezgodne z zapisami regulaminu ZFŚS w zakresie okresu spłaty tych pożyczek. W pkt IV regulaminu ZFŚS wskazano, że okres spłaty pożyczki na cele mieszkaniowe wynosi 3 lata, z możliwością wydłużenia do 4 lat, a nie wskazano, że okres ten może być krótszy niż 3 lata, co miało miejsce w przypadku wszystkich pożyczek udzielonych w 2019 r.
  2. Harmonogramy spłaty pożyczek udzielonych pracownikom w 2019 r., stanowiące integralną część zawartych umów, były niezgodne z zapisami umów. Według harmonogramów, pierwsza rata pożyczki była płatna jedynie w kwocie naliczonych odsetek, a dopiero kolejne raty dotyczyły spłaty samej pożyczki. Zgodnie z § 2 ust. 1 i 3 umów, odsetki powinny być płatne w całości wraz z pierwszą ratą, począwszy od daty wskazanej w umowie.
  3. Pożyczki wypłacone zostały bez stosownego dowodu księgowego (np. lista wypłat, polecenie księgowania). Według wyjaśnień dyrektora, wypłaty wykonane zostały na podstawie podpisanych przez dyrektora decyzji Komisji. Oryginały tych decyzji znajdowały się w dokumentacji Komisji, a ich funkcja jako dowodów wewnętrznych nie została opisana w zasadach (polityce) rachunkowości PP9 (ostatnia wersja zasad (polityki) rachunkowości obowiązywała od dnia 01.01.2014 r.).

Wnioski o przyznanie świadczeń były niezgodne ze wzorem wniosku wprowadzonym załącznikiem nr 2 do regulaminu ZFŚS. Wnioski złożone do sierpnia 2019 r. nie zawierały daty wniosku ani daty wpływu wniosku do jednostki w związku z czym, nie można było ustalić daty ich złożenia. Wzór wniosku o przyznanie świadczenia socjalnego zawierał miejsce przewidziane na wpisanie daty, natomiast druki wprowadzone do obrotu, z niewiadomych przyczyn zostały tej daty pozbawione.

Zastosowany sposób naliczenia oprocentowania pożyczek na cele mieszkaniowe był wprawdzie zgodny z definicją stałej stopy oprocentowania zawartą w art. 5 pkt 11 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz.U. z 2019 r. poz. 1083), jednakże według kontrolującego przyjęty sposób naliczania oprocentowania wprowadził nieuzasadnione uprzywilejowanie pożyczkobiorców spłacających zadłużenie w dłuższym okresie czasu w stosunku do spłacających te pożyczki w krótszym okresie. Wszyscy pożyczkobiorcy zobowiązani byli bowiem do ponoszenia kosztów oprocentowania wyliczonych jedynie jako procent od kwoty pożyczki, bez względu na okres jej spłaty.

W pozostałych przypadkach, świadczenia przyznane zostały na podstawie prawidłowej dokumentacji i w kwotach wynikających z decyzji podjętych przez Komisję.

 2. Prowadzenie dokumentacji i ewidencja księgowa

W toku kontroli sprawdzono, czy dokumentacja dotycząca ZFŚS prowadzona była zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2019 r. poz. 351 ze zm.), zw. dalej uor i regulaminem ZFŚS.

Kontroli podlegała także zgodność ewidencji prowadzonej na kontach dotyczących ZFŚS z faktycznymi wypłatami zrealizowanymi na podstawie protokołów Komisji i list wypłat.

Kontrola wykazała, że dokonano wydatku ze środków ZFŚS w kwocie 5.000 zł poprzez przekazanie tej kwoty na rachunek budżetu PP9. W dniu 01.04.2019 r. z konta ZFŚS na konto budżetu przekazana została kwota 5.000 zł, która zwrócona została na rachunek ZFŚS w dniu 05.04.2019 r. Według wyjaśnień dyrektora, decyzja o zasileniu rachunku budżetu z konta ZFŚS została podjęta, ponieważ kwota otrzymana na pokrycie wynagrodzeń dla nauczycieli za kwiecień była niewystarczająca, a kolejna transza zasilenia miała nastąpić 03.04.2019 r.Według kontrolującego, wykorzystanie środków funduszu do realizacji wydatków bieżących naruszało art. 1 ust. 1 ustawy o ZFŚS w zw. z art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.), tj. dokonano wydatku z naruszeniem przepisów dotyczących dokonywania poszczególnych rodzajów wydatków.

W toku kontroli stwierdzono, że jednostka nie dokonała refundacji opłaty za kartę w kwocie 30 zł, potrąconej przez bank z konta ZFŚS w dniu 18.11.2019 r. Według art. 10 ustawy o ZFŚS, środkami funduszu administruje pracodawca, co oznacza m.in. zapewnienie obsługi technicznej i finansowej funduszowi. W związku z tym, wydatki związane z prowadzeniem i obsługą rachunku bankowego funduszu nie powinny obciążać tego funduszu tylko należało zaliczać je do kosztów działalności pracodawcy.

Stwierdzono także, że nie sporządzono listy wypłaty kwoty 268 zł, dokonanej w dniu 10.04.2019 r. tytułem dofinansowania wypoczynku dziecka, a wypłaty dokonano na podstawie pisemnej decyzji Komisji, która nie stanowiła dowodu księgowego w rozumieniu art. 20 ust. 2 uor. Należy zaznaczyć, że listy wypłat były sporządzane dla wszystkich świadczeń wypłacanych z ZFŚS, za wyjątkiem zapomóg innych niż okolicznościowe oraz pożyczek na cele mieszkaniowe, w tym także dla wypłaty dofinansowania wypoczynku dziecka innego pracownika.

W dokumentacji księgowej nie było ponadto dowodów źródłowych, na podstawie których powinny być realizowane poszczególne transze odpisów na ZFŚS. Przekazanie odpisów i ich księgowanie następowało jedynie w wyciągach bankowych, a według kontrolującego, przekazanie środków na konto ZFŚS powinno nastąpić na podstawie funkcjonującego w jednostce Pk – Polecenia księgowania, tj. dowodu źródłowego spełniającego wymogi art. 20 ust. 2 pkt 3 uor.

Listy wypłat sporządzone w grudniu 2019 r. nie zawierały podpisu głównego księgowego, potwierdzającego wykonanie kontroli formalno – rachunkowej. Główny księgowy PP9 był długotrwale nieobecny (nieobecność usprawiedliwiona), a w grudniu 2019 r. wykonywał czynności księgowe w ramach zawartych z nim umów zleceń.

Ewidencja ZFŚS spełniała w pozostałym zakresie wymogi uor.

Przychody i rozchody zrealizowane z ZFŚS na koncie 851 zostały zaewidencjonowane zgodne z operacjami bankowymi oraz dowodami źródłowymi, stanowiącymi podstawę dokonanych księgowań.

Na koncie 851 nie została wyodrębniona analityka dotycząca rodzajów świadczeń realizowanych z ZFŚS, jednakże wskazania rodzaju i numeru dowodu księgowego oraz wprowadzona treść operacji pozwalały na identyfikację poszczególnych rodzajów świadczeń.

 3. Ewidencja i rozliczenie podatku dochodowego od osób fizycznych

W toku kontroli sprawdzono:

 • prawidłowość naliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych w odniesieniu do wszystkich świadczeń wypłaconych w 2019 r., z uwzględnieniem świadczeń i kwot zwolnionych z opodatkowania, w oparciu o przepisy ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1387 ze zm.), zw. dalej ustawą o podatku dochodowym,
 • terminowość regulowania zobowiązań podatkowych.

W 2019 r. od świadczeń wypłaconych z ZFŚS naliczony został podatek dochodowy od osób fizycznych w kwocie ogółem 12.727 zł, a który pomniejszony o wynagrodzenie płatnika w kwocie 29 zł, przekazany został do Trzeciego Urzędu Skarbowego w wysokości 12.698 zł.

W toku kontroli stwierdzono, że podatek dochodowy od osób fizycznych w kwocie 72 zł od dofinansowania przyznanego z tytułu wypoczynku dziecka w kwocie 425 zł, naliczony został niezgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 78 ustawy o podatku dochodowym, według którego wolne od podatku dochodowego są dopłaty do wypoczynku dzieci i młodzieży do lat 18, zorganizowanego przez podmioty prowadzące działalność w tym zakresie, w formie wczasów, kolonii, obozów i zimowisk.

W przypadku pracowników, na mocy art. 21 ust.1 pkt 67 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, uwzględniona została kwota wolna od opodatkowania w wysokości 1.000 zł. W przypadku seniorów, wartość świadczeń otrzymanych od byłego pracodawcy nie przekroczyła w roku podatkowym 2019 kwoty 3.000 zł, tj. kwoty uprawniającej do zwolnienia z podatku na warunkach przewidzianych w art. 21 ust. 1 pkt 38 ww. ustawy.

Wszystkie zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych uregulowane zostały w terminach ustawowych.

 III. Uwagi i zalecenia

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi, stosownie do § 35 ust. 4 Załącznika Nr 2 do Zarządzenia w sprawie kontroli Prezydent Miasta zalecił Dyrektorowi PP9:

 1. Przekazywanie na rachunek bankowy funduszu, w terminie do dnia 31 maja danego roku, kwoty odpisu stanowiącej co najmniej 75% równowartości odpisów, zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy o ZFŚS.
 2. Realizowanie z funduszu tylko świadczeń przewidzianych zapisami regulaminu ZFŚS.
 3. Zwrócenie pracownikowi niesłusznie potrąconego podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 72 zł.
 4. Naliczenie i wypłacenie wyrównania świadczeń urlopowych dla 4. nauczycieli.
 5. Doprowadzenie do zgodności zapisów zawartych umów z harmonogramami spłaty pożyczek udzielonych na cele mieszkaniowe, stanowiącymi integralną część tych umów.
 6. Sporządzanie i ewidencjonowanie dowodów źródłowych wskazanych w art. 20 ust. 2 uor oraz ustalenie zasad sporządzania list wypłaty świadczeń.
 7. Refundację kwoty 30 zł na konto ZFŚS oraz zaliczanie przyszłych wydatków związanych z prowadzeniem i obsługą rachunku bankowego funduszu do kosztów działalności pracodawcy.
 8. Korzystanie ze środków finansowych funduszu jedynie do celów wynikających z ustawy o ZFŚS i regulaminu obowiązującego w jednostce.
 9. Zaktualizowanie, uzupełnienie oraz skorygowanie zapisów nieprecyzyjnych i/lub niespójnych regulaminu ZFŚS, w tym dotyczących m.in. przeznaczenia środków funduszu, sposobu ustalania dochodu oraz dokumentowania procesu gospodarowania środkami funduszu.

udostępnił: Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego, wytworzono: 2020/07/10, odpowiedzialny/a: Andrzej Lejk, wprowadził/a: Andrzej Lejk, dnia: 2020/07/10 11:46:18
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Andrzej Lejk 2020/07/10 11:46:18 nowa pozycja