Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Kontrole przeprowadzone przez WKiAW w 2020 roku

Nr kontroli: WKiAW

Prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonej w 2019 r. z budżetu Gminy Miasto Szczecin

Technikum Informatyczne SCI przy. Mazowieckiej 13 w Szczecinie

Wyniki kontroli: INFORMACJE - USTALENIA

Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego Urzędu Miasta Szczecin w okresie od 05.03.2020 r. do 26.05.2020 r. przeprowadził kontrolę w Technikum Informatycznym SCI (zw. dalej TI SCI),przy. Mazowieckiej 13 w Szczecinie, w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonej w 2019 r. z budżetu Gminy Miasto Szczecin. Opis stanu faktycznego stwierdzonego w toku kontroli został ujęty w protokole kontroli z dnia 09.06.2020 r. Ocena kontrolowanego, zagadnienia, wnioski i zalecenia pokontrolne zawarte zostały w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 8 lipca 2020 r.

 I. Udzielenie dotacji w 2019 r.

W dniu 19.09.2018 r. został złożony przez panią Alicję Kwiatek, dyrektora TI SCI oraz Prezesa Zarządu Szczecińskiego Collegium Informatycznego SCI Sp. z o. o. (zw. dalej organem lub SCI Sp. z o. o.),wniosek o udzielenie dotacji na 2019 r.

Wysokość dotacji naliczonej i przekazanej w 2019 r. przez Gminę Miasto Szczecin (wg liczby uczniów zgłoszonych przez organ w miesięcznych informacjach o aktualnej liczbie uczniów do Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Szczecin), wyniosła 3.026.950,41 zł. Wg miesięcznych informacji liczba wykazanych uczniów wynosiła 4.141, w tym 52 uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Wg danych zawartych w Rocznym rozliczeniu dotacji otrzymanej w 2019 r., szkoła rozliczyła dotację otrzymaną w pełnej wysokości i przeznaczyła ją na:

 • wynagrodzenia osób fizycznych zatrudnionych w szkole w wys. 1.198.525,68 zł,
 • wynagrodzenie osób fizycznych pełniących funkcję dyrektora szkoły w wys. 79.860,00 zł
 • pozostałe wydatki 1.687.416,23 zł,
 • zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w wys. 61.148,50 zł.

 II. Rozliczenie dotacji

W wyniku kontroli do rozliczenia dotacji nie uwzględniono wydatków na kwotę ogółem wys. 70.595,14 zł, tj. 

 1. z tytułu wynagrodzeń osobowych w wys. 6.718,91 zł netto, w tym:
 • kwoty w wys. 4.248,29 zł netto ogółem, wypłaconej w sierpniu, wrześniu i listopadzie 2019 r. 3. pracownikom zatrudnionym w TI SCI z tytułu ekwiwalentów za niewykorzystany urlop wypoczynkowy.

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop pracownika jako wydatek pozostający bez bezpośredniego związku z zadaniami placówki w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w myślówcześnie obowiązującego brzmienia art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r.o finansowaniu zadań oświatowych, zw. dalej ustawą o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2203, z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 1287),stanowi wydatek niekwalifikowany do rozliczenia z dotacji oświatowej.

 • wynagrodzenia wypłaconego pracownikowi w kwietniu 2019 r. w wysokości 1.513,94 zł netto, przekraczającej wysokość wynagrodzenia wynikającego z zapisów ówcześnie obowiązującego brzmienia art. 35 ust. 1 pkt. 1 lit. a tiret drugie ustawy o finansowaniu zadań oświatowych,stanowiącego różnicę pomiędzy kwotą wypłaconego wynagrodzenia w wys. 10.562,00 zł, a kwotą 8.404,78 zł, tj. 2.157,22 zł brutto (1.513,94 zł netto).

Zgodnie z ww. zapisem ustawy, dotacje mogą być wykorzystane wyłącznie na wynagrodzenie osoby fizycznej zatrudnionej w szkole, w wysokości nieprzekraczającej miesięcznie 150% średniego wynagrodzenia nauczyciela dyplomowanego, o którym mowa  w art. 30 ust. 3 pkt. 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2019 r. poz. 2215),w przypadku niepublicznych szkół i placówek, tj. kwoty 8.404,78 zł (150%x 184% kwoty bazowej określonej dla nauczycieli corocznie w ustawie budżetowej, wynoszącej w 2019 r. 3.045,21 zł);

 • kwoty wypłaconej w grudniu 2019 r. 2. pracownikom z tytułu zwrotu składek ZUS oraz zasiłku chorobowego (wypłaconego przez ZUS od 34 dnia niezdolności do pracy w danym roku kalendarzowym) w wys. ogółem 956,68 zł.

Wypłaty z ww. tytułów zostały sfinansowane zgodnie z obowiązującymi przepisami ze środków otrzymanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

2. zobowiązań wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w wys. 7.004,16 zł, tj. składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne finansowanych przez pracowników oraz składek ZUS finansowanych przez płatnika (pracodawcę), od wynagrodzeń i wypłat pracowników niekwalifikowanych do rozliczenia dotacji, wymienionych w punkcie 1) oraz składek ZUS pracownika, który przebywał na urlopie wychowawczym od maja do lipca 2019 r.

3. zobowiązań wobec Urzędu Skarbowego z tytułu podatku dochodowego od wynagrodzeń pracowników za grudzień 2019 r. w wys. 8.091,00 zł, zapłaconych przez organ w 2020 r.  (udokumentowano przelewem bankowym z dnia 20.01.2020 r.).

Zgodnie z art. 35 ust. 3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych,dotacja oświatowa może być wykorzystana wyłącznie na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań określonych w ust. 1, poniesionych w roku budżetowym, na który dotacja została udzielona, niezależnie od tego, którego roku dotycząte zadania.

4. pozostałych wydatków na kwotę ogółem 48.781,07 zł, w tym:

 • wydatków w wys. 2.549,15 zł, dotyczących kosztów zarządzania częściami wspólnymi, tj. kosztów bankowych, usług księgowych oraz prac ogrodniczych i porządkowych części wspólnych nieruchomości związanych z wynajmem lokali U2, U3, U4 i U6 na działalność szkoły, udokumentowanych notami księgowymi, w związku z brakiem zapisów w umowie najmu, zawartej w formie aktu notarialnego z dnia 27.07.2018 r., zobowiązującej najemcę – organ do ponoszenia ww. kosztów;
 • wydatków w wys. 918,99 zł, dotyczących kosztów zarządzania i eksploatacji lokali U8 i U9, tj.kosztów bankowych, usług księgowych, pielęgnacji zieleni, naprawy i konserwacji oraz prac porządkowych części wspólnych, znajdujących się w budynku szkoły, użytkowanych na podstawie umowy najmu zawartej w dniu 24.04.2019 r. Powyższe wydatki (udokumentowane notami księgowymi wystawionymi przez wynajmującego), zostały refakturowane i ujęte w fakturach wystawionych na rzecz organu wraz z fakturami wystawionymi przez firmę zarządzającą budynkiem, zawierającymi również koszty związane z zarządzeniem ww. lokalami, tj. administrowaniem i sprzątaniem części wspólnych;
 • wydatków pozostających bez bezpośredniego związku z zadaniami placówki w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w myślart. 35 ust. 1 ustawyo finansowaniu zadań oświatowych, tj.:
 • kosztów dojazdu firmy serwisującej kserokopiarki w wys. 92,26 zł, udokumentowanych 4. fakturami.,
 • opłat za parkowanie oraz kosztów przesyłki książek w wys. 32,97 zł, udokumentowanych 2. fakturami,
 • kosztów utrzymania samochodu osobowego niewykorzystywanego bezpośrednio w zakresie realizacji przez placówkę zadań oświatowych wwys. ogółem 6.090,90 zł, udokumentowanych 19. fakturami dotyczącymi zakupu paliwa oraz eksploatacji samochodu,
 • ubezpieczenia OC i AC ww. samochodu osobowego na kwotę 2.384,00 zł na podstawie polisy nr 64…73, zapłaconej w dniu 01.02.2019 r.,
 • ubezpieczenia budynku przy ul. Mazowieckiej 13 w Szczecinie na kwotę 2.992,00 zł na podstawie polisy nr 90…14, zapłaconej  w dniu 19.08.2019 r. (cesja na rzecz banku) wystawionej na rzecz 4. podmiotów - właścicieli i najemców  budynku,
 • bonów podarunkowych na kwotę ogółem 2.300,00 zł, które zostały przekazane uczniom TI SCI jako nagrody w szkolnych konkursach, udokumentowanych 2. notami memoriałowymi na wartość 2.000,00 zł oraz na wartość 300,00 zł. Bon należy uznać za świadczenie pieniężne, a nie rzeczowe, gdyż w tym przypadku nie upoważniał jego posiadacza do zakupu określonego towaru lub usługi, opłat bankowych w wys. 2.576,90 zł (udokumentowanych wyciągami bankowymi),
 • amortyzacji środków trwałych w wys. 1.884,53 zł;
 • wydatku związanego z wykonaniem instalacji elektrycznej oraz teletechnicznej w sali nr 12 oraz wykonanie nowego zasilania oświetlenia w ww. sali, modernizacja istniejącej instalacji elektrycznej oświetlenia w wys. 21.078,73 zł w budynku TI SCI, którą organ zakwalifikował jako remont. Zakres wykonanych prac wynikający z faktury oraz szczegółowy kosztorys ofertowy wskazują jednoznacznie na modernizację instalacji elektrycznej i teletechnicznej oraz wykonanie inwestycji polegającej na wykonaniu nowego przyłącza elektrycznego i montażu sieci komputerowej dla 29 stanowisk, w związku zakupem sprzętu komputerowego.

Zgodnie z zapisami art. 35 ust. 1 pkt. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, dotacje, mogą być wykorzystane wyłącznie na pokrycie wydatków bieżących placówki wychowania przedszkolnego, szkoły i placówki, obejmujących każdy wydatek poniesiony na cele działalności placówki wychowania przedszkolnego, szkoły lub placówki. W związku z powyższym, wydatki dotyczące prac związanych z modernizacją i inwestycją wykonanych w budynku szkoły, nie można zakwalifikować jakowydatek bieżący, o których mowa w art. 236 ust. 2ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zw. dalej ustawą o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869),w myślart. 35 ust. 1 ustawyo finansowaniu zadań oświatowych;

- wydatków nieuwzględnionych do rozliczenia dotacji z powodu braku przedłożenia przez organ dowodów na podstawie, których je poniesiono lub rozliczono z dotacji w kwocie wyższej niż wynikająca z dokumentów źródłowych, tj.:

 • kwoty w wys. 68,50 zł dotyczącej kosztów zarządzania lokalem U5, znajdującym się w budynku szkoły przy ul. Mazowieckiej 13 w Szczecinie, wynajmowanym na podstawie umowy najmu z 28.10.2010 r.
 • usług telekomunikacyjnych w wys. 276,30 zł,
 • kosztów biletów PKP poniesionych w związku z wyjazdami uczniów i opiekunów na olimpiady i konkursy wys. 736,74 zł,
 • artykułów biurowych w wys. 30,37 zł,
 • druków ścisłego zarachowania w wys. 0,12 gr,
 • licencji na oprogramowanie w wys. 8,61 zł,

- kosztów noclegu i wyżywieniu kadry TI SCI w wys. 4.760,00 zł, opisanych w rozliczeniu rocznym pn. „Szkolenie tematyczne – uczniowie z orzeczeniem”, jako wydatku pozostającego bez bezpośredniego związku z zadaniami placówki w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej, w odniesieniu do uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, w ramach środków przeznaczonych na kształcenie specjalne, na podstawie art. 35 ust. 5 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. Szkolenie, adresowane do nauczycieli prowadzących zajęcia z uczniami posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, zostało przeprowadzone przez pracowników szkoły w ramach wykonywanych zadań na podstawie umowy o pracę.

Powyższy wydatek został rozliczony  w ramach środków przeznaczonych na kształcenie specjalne. 

Organ, wydatkując środki publiczne, powinien kierować się zasadą określoną w art. 44 ust. 3 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych,  zgodnie z którąwydatki publiczne powinny być dokonywane w sposób celowy i oszczędny z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów oraz optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów.

Kwota wydatków poniesionych zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, która została uwzględniona do rozliczenia dotacji, wyniosła 2.956.355,27 zł.

Dotacja przekazana dla TI SCI w 2019 r. wyniosła 3.026.950,41 zł,w związku z powyższym organ wykorzystał dotację niezgodnie z przeznaczeniem w wysokości 70.595,14 zł.

Według art. 252 ust. 1 pkt 1, ust. 5, ust. 6 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, dotacje wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem podlegają zwrotowi do budżetu wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, w ciągu 15 dni od dnia stwierdzenia okoliczności, o których mowa w pkt. 1. Odsetki od dotacji podlegających zwrotowi do budżetu jednostki samorządu terytorialnego nalicza się począwszy od dnia przekazania z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.

 III. Uwagi i zalecenia pokontrolne

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi, stosownie do § 10 ust. 1 Załącznika Nr 1 do uchwały Nr IX/257/19 Rady Miasta Szczecin z dnia 5 lipca 2019 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ, funkcjonujących na terenie Miasta Szczecin oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, zw. dalej uchwałą nr IX/257/19(Dz.Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2019 r. poz. 3894),zalecam organowi prowadzącemu Technikum Informatyczne SCI:

 1. Zwrot na rachunek bieżący budżetu miasta (nr 57 1020 4795 0000 9702 0277 8470 - Dochody niemajątkowe) dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem w łącznej kwocie 70.595,14 zł wraz z odsetkami naliczonymi wg art. 252 ust. 6 pkt 1 ustawy o finansach publicznych.
 2. Wykorzystywanie dotacji wyłącznie na dofinansowanie realizacji zadań TI SCI w zakresie określonym w art. 35 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.
 3. Prawidłowe dokumentowanie wydatków realizowanych ze środków budżetu Gminy Miasto Szczecin.

 IV. Informacje i pouczenia

Organ prowadzący podmiot dotowany objęty kontrolą, do którego zostało skierowane wystąpienie pokontrolne, stosownie do § 10 ust. 2uchwały nr IX/257/19, jest zobowiązany w terminie 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, zawiadomić Prezydenta Miasta Szczecin za pośrednictwemWydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego Urzędu Miasta Szczecin, o sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych i wykorzystaniu uwag zawartych w wystąpieniu pokontrolnym.


udostępnił: Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego, wytworzono: 2020/08/05, odpowiedzialny/a: Andrzej Lejk, wprowadził/a: Andrzej Lejk, dnia: 2020/08/05 14:14:52
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Andrzej Lejk 2020/08/05 14:14:52 nowa pozycja