Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Kontrole przeprowadzone przez WKiAW w 2020 roku

Nr kontroli: WKiAW

Dokonywanie zamian z urzędu lokali mieszkalnych na inne lokale z mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Szczecin.

Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych ul. Mariacka 25, 70-546 Szczecin

Wyniki kontroli: INFORMACJE - USTALENIA

Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego Urzędu Miasta Szczecin w okresie lipiec-sierpień 2020 r. przeprowadził w Zarządzie Budynków i Lokali Komunalnych przy ul. Mariackiej 25, 70-546 Szczecin (zw. dalej ZBiLK lub jednostką) kontrolę w zakresie dokonywania zamian z urzędu lokali mieszkalnych na inne lokale z mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Szczecin.

Ocena kontrolowanego zagadnienia, wnioski i zalecenia pokontrolne zawarte zostały w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 08.01.2021 r.

            I. Ocena ogólna kontrolowanej działalności

Kontrola w Zarządzie Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie (zw. dalej ZBiLK) nie wykazała nieprawidłowości ani uchybień w zakresie dokonywania zamian z urzędu lokali mieszkalnych na inne lokale z mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Szczecin.Ustalono, że ZBiLK prawidłowo realizował wnioski:

 • o zamianę lokalu mieszkalnego dla najemców posiadających umowę na czas nieoznaczony,
 • o zamianę lokalu komunalnego na lokal mieszkalny stanowiący własność Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. (zw. dalej. STBS) naos. „Wrzosowe Wzgórze”.

            II. Oceny cząstkowe

ZBiLK prowadził rejestry wniosków o zamiany lokali w formie elektronicznej. Zgodnie z przedstawionymi do kontroli rejestrami wniosków w 2019 r. złożono ich łącznie 268 (w tym 60 wniosków o zamianę na lokal na os. „Wrzosowe Wzgórze”). Kontrolą objęto 12 losowo wybranych wniosków (w tym 4 dot. zamiany lokali mieszkalnych na lokale mieszkalne na osiedlu „Wrzosowe Wzgórze”).

Zasady dot. zamian lokali zostały określone w uchwale Nr XVIII/507/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali oraz pomieszczeń tymczasowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Szczecin z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałami Rady Miasta Szczecin: Nr XXIII/668/12z dnia 22 października 2012 r. i Nr XXXVII/1099/14 z dnia 20 stycznia 2014 r. (zw. dalej uchwałą w sprawie zasad wynajmowania lokali)(od dnia 15 stycznia 2020 r. zasady dot. zamian lokali reguluje uchwała Rady Miasta Szczecin nr XII/443/19 z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali oraz pomieszczeń tymczasowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Szczecin). Zasady i kryteria wyboru najemców na osiedlu „Wrzosowe Wzgórze" zawierały postanowienia umowy nr WMIRSPN/HM/13/2019 z dnia 27.08.2019 r. zawartej pomiędzy STBS a Gminą Miasto Szczecin dot. finansowania i zasiedlania lokali mieszkalnych w zasobach STBS – powstałych przy udziale finansowym Gminy Miasto Szczecin w dziewięciu budynkach mieszkalnych położonych na terenie osiedla mieszkaniowego „Wrzosowe Wzgórze” – I etap - przy ul. Bronisława Sobola i Józefa Romana w Szczecinie oraz przy wsparciu finansowym Banku Gospodarstwa Krajowego udzielonym Gminie Miasto Szczecin, a także przepisy wskazane w ustawie z dnia 08.12.2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali mieszkalnych na wynajem, mieszkań chronionych, noclegowni, schronisk dla bezdomnych, ogrzewalni i tymczasowych pomieszczeń(Dz.U. z 2020 r. poz. 508) tj. w art. 7a ust. 1.

Dyrektor ZBiLK realizując zalecenia wydane po przeprowadzonej przez WKiAW kontroli nr P/21/18 zarządzeniem nr 93/2018 z dnia 02.08.2018 r. Dyrektora ZBiLK w Szczecinie w sprawie wprowadzenia wzorów wniosków o zamianę lokali mieszkalnych zgodnie z wystąpieniem pokontrolnym z dnia 19.07.2018 r. znak WKiAW-II.1711.234.2018.JM wprowadził trzy wzory wniosków o zamianę lokali mieszkalnych tj.:

 1. wniosek o zamianę lokalu mieszkalnego zgodnie z § 26 ust. 1, 3 oraz § 27 ust. 1 Uchwały Rady Miasta Szczecin nr XVIII/507/12 z dnia 23.04.2012 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali i pomieszczeń tymczasowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Szczecin,
 2. wniosek o zamianę lokalu wynajętego jako socjalny zgodnie z § 26 ust. 2, 3 ww. uchwały,
 3. wniosek o zamianę na lokal z zasobu TBS zgodnie z zasadami realizacji wniosków dotyczących zawierania umów najmu lokali stanowiących zasób towarzystwa budownictwa społecznego pozostających w dyspozycji Gminy Miasto Szczecin zawartymi w piśmie z dnia 04.04.2018 r. syg. WMiRSPN.III.714.360.2018.

Nie stwierdzono uchybień w powyższym obszarze.

W pozostałym zakresie ustalono m.in., że:

 • przyjmowano, rejestrowano oraz ewidencjonowano składane wnioski o zamianę,
 • wnioski o zamianę lokalu komunalnego na lokal mieszkalny stanowiący własność STBS realizowane były niezwłocznie (tj. w terminie do 8 dni od dnia złożenia wniosku),
 • dokonywano zamiany lokalu na inny lokal po spełnieniu przez wnioskodawcę kryteriów oraz przesłanek określonych w uchwale w sprawie zasad wynajmowania lokali,
 • każdorazowo przed skierowaniem do zawarcia umowy najmu lokalu dokonywano sprawdzenia czy wnioskodawca posiada tytuł prawny do innego lokalu służącego zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych,
 • w przypadku zamiany lokalu z zasobu towarzystwa budownictwa społecznego badano spełnienie przez wnioskodawcę kryterium dochodowego,
 • w przypadku wniosków o zamianę na lokal o mniejszej powierzchni użytkowej niż ówcześnie zajmowany, każdorazowo kierowano wnioskodawców do zawarcia umowy najmu na lokal mniejszy, o co najmniej 10 m2 lub mniejszy o jeden pokój,
 • lokale do których kierowano zapewniały minimalną powierzchnię pokoi tj. 5m2 na osobę,
 • wyrażenie zgody na zamianę następowało każdorazowo wyłącznie w stosunku do wnioskodawców mających zawartą umowę najmu na czas nieoznaczony, a w przypadku lokali socjalnych na czas oznaczony,
 • w przypadku stwierdzenia braków w złożonych wnioskach wzywano wnioskodawców do ich uzupełnienia,
 • realizacją wniosków zajmowali się pracownicy posiadający stosowne upoważnienia.

            III. Uwagi i zalecenia

Zaleceńpokontrolnych nie wydano.

 


udostępnił: Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego, wytworzono: 2021/02/25, odpowiedzialny/a: Andrzej Lejk, wprowadził/a: Andrzej Lejk, dnia: 2021/02/25 12:33:08
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Andrzej Lejk 2021/02/25 12:33:08 nowa pozycja