Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Kontrole przeprowadzone przez WKiAW w 2020 roku

Nr kontroli: WKiAW

Stan bezpieczeństwa i higieny pracy.

Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 67 w Szczecinie ul. Wielkopolska 14

Wyniki kontroli: INFORMACJE - USTALENIA

Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego Urzędu Miasta Szczecin w okresie 02.10-02.11.2020 r. przeprowadził kontrolę w Szkole Podstawowej Specjalnej Nr 67 w Szczecinie przy ul. Wielkopolskiej 14 (zw. dalej SPS 67) w zakresie stanu bezpieczeństwa i higieny pracy. Ocena kontrolowanych zagadnień, wnioski i zalecenia pokontrolne zawarte zostały w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 31.12.2020 r.

 I. Ocena ogólna kontrolowanej działalności

W badanym zakresie stwierdzono uchybienia i nieprawidłowości dotyczące:

 • sposobu prowadzenia książki obiektu budowlanego;
 • przeprowadzenia pierwszego szkolenia okresowego w dziedzinie bhp pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych i administracyjno - biurowych po ponad 12 miesiącach od dnia zatrudnienia;
 • przeprowadzania instruktażu stanowiskowego pracowników przez osoby nie posiadające udokumentowanych kwalifikacji i doświadczenia zawodowego uprawniającego do przeprowadzania takiego instruktażu;
 • dopuszczanie do pracy pracowników bez ważnego orzeczenia lekarskiego;
  • nieprzeprowadzania szkoleń wstępnych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w momencie zatrudnienia;
 • wyposażenia pracowników w środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie robocze.

       Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie:

 • przeprowadzania kontroli obiektu budowlanego oraz sposobu wykonywania zaleceń wynikających z tych kontroli;
 • oceny ryzyka zawodowego;
  •  przechowywania niebezpiecznych bądź szkodliwych czynników chemicznych;
  • realizacji obowiązków wynikających z decyzji zewnętrznych organów kontroli nad warunkami pracy;
 • pracy przy monitorach ekranowych.

 II. Oceny cząstkowe

 1. Obiekty budowlane, pomieszczenia i stanowiska pracy 

SPS 67 usytuowane jest w budynku wolnostojącym, podpiwniczonym całkowicie, składa się z czterech kondygnacji nadziemnych i jednej podziemnej. Budynek jest konstrukcji tradycyjnej ze ścianami murowanymi z cegły pełnej. Budynek jest wyposażony w podstawowe instalacje: wodno – kanalizacyjną, centralnego ogrzewania zasilanej z miejskiej sieci cieplnej, elektryczną, odgromową. Powierzchnia zabudowy wynosi 456 m². Właścicielem ww. budynku jest Gmina Miasto Szczecin, a zarządcą SPS 67. Kontrole obiektu budowlanego, zarządzanego przez SPS 67, przeprowadzone na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 poz.1333 ze zm.) wykazały zagrożenia dotyczące  użytkowania poddasza obiektu, zalecono wykonanie ekspertyzy w tym zakresie oraz niezbędnych prac zabezpieczających pomieszczenia.

Dyrektor SPS 67 na bieżąco informował właściciela obiektu o stanie technicznym obiektu i terenuzewnętrznego oraz zwracał się z prośbą o wyasygnowanie środków finansowych na wykonanie zaleceń wynikających z kontroli obiektu budowlanego.

Dla budynku SPS 67 prowadzono książkę obiektu budowlanego. Za prowadzenie ww. książki, terminowe przeprowadzanie kontroli obiektu budowlanego oraz nadzorowanie wykonania zaleceń wynikających z kontroli odpowiedzialną była osoba zatrudniona na stanowisku specjalisty ds. gospodarczych i żywieniowych.

Kontrola wykazała, że wpisy w książkach nie zawierały wskazania dotyczącego osoby dokonującej czynności kontrolnych wraz z nr i rodzajem jej uprawnień. Stało to w sprzeczności
z postanowieniami § 6 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.
w sprawie książki obiektu budowlanego (Dz.U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1134), zwanego dalej rozporządzeniem o książce obiektu, wg którego wpis do książki powinienzawierać dane identyfikujące osobę, która dokument wystawiła.

Stwierdzono ponadto, że w książkach obiektu budowlanego nie dokonywano wpisów dotyczących corocznych przeglądów instalacji (kominowej, przewodów wentylacyjnych, elektrycznej). Powyższe naruszało postanowienia § 6 ust. 2 rozporządzenia o książce obiektu, według którego wpisy do książki powinny być dokonywane w dniu zaistnienia okoliczności, dla której jest wymagane dokonanie odpowiedniego wpisu.

W dniu 03.09.2020 r. rzeczoznawca budowlany dokonał oględzin poddasza i ocenił zlecone
i wykonane wskutek wcześniejszej ekspertyzy prace za wystarczające i umożliwiające bezpieczne użytkowanie poddasza. Pomieszczenia higieniczno-sanitarne były w stanie technicznym
 i higienicznym spełniającym wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy.

Pracownikom zatrudnionym na stanowiskach robotniczych zapewniono szatnie z szafami na odzież i obuwie robocze oraz odzież i obuwie własne pracowników.

2. Zewnętrzne kontrole nad warunkami pracy

W okresie objętym kontrolą WKiAW  (od 01.01.2018 r. do dnia kontroli WKiAW) w jednostce przeprowadzono dwie zewnętrzne kontrole w obszarze nadzoru nad warunkami pracy przez organy państwowe do tego powołane. Kontrole te przeprowadziła Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna oraz Państwowa Inspekcja Pracy. Przedmiotem kontroli był stan sanitarno – higieniczny i techniczny pomieszczeń i sprzętu używanego w placówce, przestrzeganie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwem używania tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz prawna ochrona stosunku pracy.

Nie stwierdzono uchybień ze strony Dyrektora SPS 67 w zakresie wykonywania nakazów i decyzji wynikających z powyższych kontroli

Dyrektor SPS 67 na bieżąco informowała organ nadrzędny o wynikach kontroli, wykonywała obowiązki wynikające z powyższych kontroli. W przypadku niemożności wykonania obowiązków w wyznaczonych terminach zwracała się do organów kontroli o prolongatę terminów.

 3. Czynniki niebezpieczne, szkodliwe i uciążliwe w procesie pracy

3.1 Maszyny, sprzęt do tymczasowej pracy na wysokości

Na wyposażeniu SPS 67 znajdowały się maszyny wykorzystywane podczas prac w kuchni, warsztacie konserwatora oraz maszyny służące do utrzymywania czystości i terenów zielonych.

Nie stwierdzono nieprawidłowości i uchybień w powyższym zakresie.                         

Pracodawca na bieżąco kontrolował stan techniczny maszyn. Okresowego przeglądu maszyn dokonywała osoba legitymująca się uprawnieniami elektrycznymi, zatrudniona na stanowisku konserwatora. Pracownicy mieli bieżący dostęp do instrukcji bhp dotyczących obsługi poszczególnych maszyn.

 3.2 Czynniki chemiczne

Prace z wykorzystaniem niebezpiecznych, bądź stwarzających zagrożenie czynników chemicznych wykonywały osoby zatrudnione na następujących stanowiskach pracy: kucharz, pomoc kuchenna, sprzątaczka, konserwator. Niebezpieczne, bądź stwarzające zagrożenie czynniki chemiczne stosowane były przez pracowników do utrzymania czystości i dezynfekcji pomieszczeń oraz do przeprowadzania drobnych prac remontowych.

Nie stwierdzono nieprawidłowości i uchybień w powyższym zakresie.                      

Kontrola wykazała, że czynniki chemiczne znajdowały się w oryginalnych opakowaniach, prawidłowo oznakowane i przechowywane, bez dostępu osób nieuprawnionych. Pracownicy wykorzystujący podczas pracy czynniki chemiczne mieli bieżący dostęp do informacji zawartych
w kartach charakterystyki.

Podczas wykonywania prac z użyciem ww. czynników pracownicy byli wyposażeni w rękawice ochronne.

 4.Środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie robocze

     Zasady wyposażania pracowników w środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie robocze określała „Tabela norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego” (zwaną dalej tabelą norm), która stanowiła załącznik nr 1 do obowiązującego od 03.01.2018 r. Regulaminu pracy. Według zapisów ww. Regulaminu w środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie robocze wyposażano pracowników zatrudnionych na następujących stanowiskach: bibliotekarz, nauczyciel wychowania fizycznego, nauczyciel wychowania technicznego, pracownik nadzoru przejść, dozorca sprzątający wokół obiektu, kucharz, pomoc kuchenna, konserwator, specjalista ds. gospodarczych i żywieniowych sprzątaczka, woźny.

Kontrola wykazała uchybienia w zakresie, ustalonych w tabeli norm stanowiącej załącznik nr 1 do Regulaminu pracy, zasad przydziału odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej. Zapis dla środków ochrony indywidualnej o treści „do zużycia” był bezzasadny ponieważ mogą one być stosowane tylko do momentu utraty właściwości ochronnych, co ma wykluczyć zastosowanie niesprawnych środków ochrony przez pracowników. Wykazano jednocześnie, że ten sam zapis „do zużycia” zastosowano przy ustalaniu okresów użytkowania dla odzieży ochronnej na stanowiskach: sprzątaczka, kucharz, pomoc kuchenna, pracownik nadzoru przejść, konserwator, podczas gdy według art. 2378 § 1 i art. 237§ 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.), zw. dalej K.p., to pracodawca ustala rodzaje środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, których stosowanie na określonych stanowiskach jest niezbędne w związku z art. 2376 § 1 i art. 2377 § 1, oraz przewidywane okresy użytkowania odzieży i obuwia roboczego i to pracodawca jest obowiązany zapewnić, aby stosowane środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze posiadały właściwości ochronne i użytkowe. Zapis „do zużycia” nie spełnia wymagań wskazanego przepisu. Przyczyną uchybień była błędna interpretacja przepisów ze strony osoby zatrudnionej na stanowisku specjalisty ds. gospodarczych i żywieniowych, odpowiedzialnej za prawidłowe wyposażanie pracowników w środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie robocze.

Stwierdzono również, że pracownikom zatrudnionym na stanowiskach: bibliotekarz, kucharz, pracownik nadzoru przejść, nauczyciel wychowania fizycznego, sprzątaczka, woźna nie wydano wszystkich przewidzianych w tabeli norm środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego .W niektórych przypadkach decyzje o rodzajach wyposażenia dla poszczególnych stanowisk podejmowała na bieżąco osoba zatrudniona na stanowisku specjalisty ds. gospodarczych i żywieniowych, co pozostawało w sprzeczności z art. 2378 § 1 oraz art. 23711a § 1 pkt 4 K.p. wg których pracodawca ustala rodzaje środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, których stosowanie na określonych stanowiskach jest niezbędne (...), oraz przewidywane okresy użytkowania odzieży i obuwia roboczego.Pracodawca konsultuje z pracownikami lub ich przedstawicielami wszystkie działania związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, w szczególności dotyczące przydzielania pracownikom środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego.

Według wyjaśnień dyrektora przyczyną powyższego było niedostosowanie obowiązujących norm przydziału do specyfiki pracy na ww. stanowiskach pracy.Nieprawidłowości wynikały również z niewystarczającej znajomości przepisów w tym zakresie ze strony pracodawcy i specjalisty ds. gospodarczych i żywieniowych oraz nieskuteczny przepływ informacji pomiędzy wymienionymi.

Dla każdego pracownika prowadzona była indywidualna karta przydziału środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego.

 5. Prace szczególnie uciążliwe bądź szkodliwe

Wykaz prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet, jest częścią regulaminu pracy. Do wymienionych prac zaliczono: prace związane z wysiłkiem fizycznym i transportem ciężarów oraz wymuszoną pozycją ciała, prace w kontakcie ze szkodliwymi czynnikami biologicznymi, prace w narażeniu na substancje chemiczne. Pracownice zapoznając się z regulaminem pracy zostały zapoznane z ww. wykazem.

Nie stwierdzono nieprawidłowości i uchybień w powyższym zakresie.                      

W okresie od 01.01.2018 r. do dnia kontroli zwrot kosztów zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy monitorze ekranowym otrzymało 2 pracowników. Powyższe wypełniało przepis § 8 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz.U. z 1998 r. Nr 148, poz. 973), według którego pracodawca jest zobowiązany zapewnić pracownikom okulary korygujące wzrok, zgodne z zaleceniem lekarza, jeżeli wyniki badań okulistycznych przeprowadzonych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej, o której mowa w ust. 1, wykażą potrzebę ich stosowania podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego.

 6. Wypadki przy pracy

W okresie od 01.09.2018 r. do dnia kontroli w SPS 67 nie zarejestrowano wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych, bądź podejrzeń o tego typu choroby.

 7. Ocena ryzyka zawodowego

Ocena ryzyka zawodowego w SPS 67 została przeprowadzona w kwietniu 2008 r. na stanowiskach:opiekun dzieci i młodzieży przy przejściu przez jezdnię, nauczyciel zajęć plastyki, techniki i zajęć rozwijających kreatywność, kucharz/pomoc kuchenna, pracownik administracyjno – biurowy, pomoc nauczyciela, konserwator, woźny, sprzątaczka,  nauczyciel - wychowawca świetlicy,  nauczyciel informatyki, psycholog i pedagog szkolny, nauczyciel wychowania fizycznego,  nauczyciel przedmiotów humanistycznych i matematyczno – przyrodniczych, funkcjonowania osobistego i społecznego, zajęć rozwijających komunikowanie się,  nauczyciel rewalidacji, nauczyciel fizyki,  nauczyciel chemii,  nauczyciel bibliotekarz,  logopeda. Aktualizacji oceny ryzyka zawodowego dokonywano na bieżąco, ostatniej dokonano w październiku 2020 r. Ocenę przeprowadził zespół ds. oceny ryzyka zawodowego, powołany przez dyrektora, w skład którego wchodził m.in. starszy specjalista ds. bhp, wykonujący zadania służby bhp w SPS 67

Nie stwierdzono nieprawidłowości i uchybień w powyższym zakresie.

Kontrola wykazała, że pracodawca ocenił i udokumentował ryzyko zawodowe związane z wykonywaną pracą na poszczególnych stanowiskach, zastosował niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko oraz poinformował wszystkich pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą, oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami.

Oświadczenia o zapoznaniu się z ryzykiem zawodowym na danym stanowisku były przechowywane w aktach osobowych  każdego z pracowników.

8.Badania profilaktyczne

Badania z zakresu profilaktycznej ochrony zdrowia nad pracownikami wykonywane były na podstawie umów zawieranych pomiędzy SPS 67, a jednostką służby zdrowia uprawnioną do wykonywania tego typu badań. Kontroli poddano wstępne badania lekarskie osób zatrudnionych po 01.09.2017 r. (35% stanu osobowego jednostki w dniu kontroli).                                         

Kontrola wykazała, że 2 osoby zatrudnione na stanowiskach nauczycieli zostały dopuszczone do pracy bez wstępnych badań z zakresu profilaktycznej ochrony zdrowia nad pracownikami. Dopuszczenie pracowników do pracy bez wstępnych badań naruszyło postanowienia art. 229 § 1 pkt 1 oraz § 4 K.p., wg którego wstępnym badaniom lekarskim (…) podlegają osoby przyjmowane do pracy. Pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku w warunkach pracy określonych w skierowaniu na badania lekarskie. Przyczyną nieprawidłowości była niewystarczająca znajomość przepisów ze strony pracownika prowadzącego sprawy osobowe pracowników oraz brak nadzoru ze strony pracodawcy.

      W stosunku do pozostałych pracowników objętych kontrolą nie stwierdzono uchybień. W dniu kontroli wszyscy pracownicy posiadali aktualne badania lekarskie wymagane na danym stanowisku pracy.

 9.Służba bhp

W okresie objętym kontrolą zadania służby bhp w SPS 67, na podstawie umowyzawartej pomiędzy SPS 67 a Zachodniopomorskim Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej (zw. dalej ZCEMiP) wykonywał specjalista ds. bhp, zatrudniony w Ośrodku BHP ZCEMiP.

Nie stwierdzono nieprawidłowości i uchybień w powyższym zakresie.

Specjalista ds. bhp: prowadził wewnętrzne kontrole stanu bhp, informował dyrektora SPS 67
o stwierdzonych zagrożeniach, przedstawiał coroczne analizy stanu bhp, brał udział w tworzeniu wewnętrznych zarządzeń oraz instrukcji, brał istotny udział w ocenie ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy, podejmował wspólne działania mające na celu przestrzeganie przepisów i zasad bhp oraz wspierania działań dyrektora szkoły mających na celu poprawę warunków pracy.

 10. Szkolenia w dziedzinie bhp

Kontrolą objęto 21 pracowników (35 % stanu osobowego jednostki w dniu kontroli).Szkolenia wstępne: instruktaż ogólny przeprowadzali specjaliści z Ośrodka BHP ZCEMiP, instruktaż stanowiskowy, przeprowadzały osoby kierujące pracownikami oraz pracodawca. Szkolenia okresowe pracowników przeprowadzane były przez podmioty zewnętrzne uprawnione do przeprowadzania tego typu szkoleń.

Kontrola wykazała, osoba zatrudniona na stanowisku nauczyciela nie odbyła szkolenia ogólnegow zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem do pracy, natomiast szkolenie stanowiskowe odbyła z kilkudniowym opóźnieniem, a karta potwierdzająca przeprowadzenie ww. instruktażu była przechowywana poza aktami osobowymi pracownika. Z kolei osoba zatrudniona na stanowisku głównego księgowego,odbyła szkolenie ogólne po kilku dniach od podjęcia pracy na danym stanowisku. Powyższe stało w sprzeczności z przepisem art. 2373 § 2 K.p., wg którego pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie. Było niezgodne również z § 8, § 9 oraz § 10 ust.1 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2004 r. Nr 180, poz. 1860 ze zm.), zw. dalej rozporządzeniem w sprawie szkolenia, wg którychszkolenie wstępne jest przeprowadzane w formie instruktażu (...) i obejmuje: szkolenie wstępne ogólne, zwane dalej „instruktażem ogólnym"; szkolenie wstępne na stanowisku pracy, zwane dalej „instruktażem stanowiskowym". Instruktaż ogólny powinien zapewnić uczestnikom szkolenia zapoznanie się z podstawowymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy zawartymi w Kodeksie pracy, w układach zbiorowych pracy lub w regulaminach pracy, z przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi  w danym zakładzie pracy, a także z zasadami udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku. Instruktaż stanowiskowy powinien zapewnić uczestnikom szkolenia zapoznanie się z czynnikami środowiska pracy występującymi na ich stanowiskach pracy i ryzykiem zawodowym związanym z wykonywaną pracą, sposobami ochrony przed zagrożeniami, jakie mogą powodować te czynniki, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tych stanowiskach. Instruktaż ogólny odbywają, przed dopuszczeniem do wykonywania pracy, nowo zatrudnieni pracownicy. Nie wypełniało także zapisów §53 ust. 3 obowiązującego w SPS 67 Regulaminu pracy, według którego każdego nowo przyjętego pracownika obowiązuje szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Ponadto nie przechowując karty szkolenia wstępnego pracownika w aktach osobowych, naruszono § 3 pkt 2 lit. h rozporządzenia z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz.U. z 2018 r. poz. 2369), według którego akta osobowe pracownika składają się z 4 w części i obejmują w części B oświadczenia lub dokumenty dotyczące nawiązania stosunku pracy oraz przebiegu zatrudnienia pracownika, w tym: dokumenty potwierdzające ukończenie wymaganego szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Na 21 osób objętych kontrolą w stosunku do 4 osób zatrudnionych na stanowiskach: nauczyciela oraz pomocy nauczyciela, stwierdzono uchybienie polegające na tym, że odbyły one pierwsze szkolenie okresowe,  po ponad 12 miesiącach od dnia zatrudnienia na danym stanowisku pracy, co stało w sprzeczności z przepisem § 15 ust. 4rozporządzenia w sprawie szkolenia, wg którego pierwsze szkolenie okresowe pracowników administracyjno – biurowych oraz robotniczych przeprowadza się w okresie do 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy na tych stanowiskach.

Przyczyną powyższego było to, że specjalista ds. sekretariatu/kadr skierowała ww. na szkolenie do ZCEMiP) nie biorąc pod uwagę faktu, iż proponowane przez jednostkę terminy szkolenia przekroczą wymagany termin szkolenia okresowego ww. osób. Wymieniona nie starała się ustalić innego podmiotu uprawnionego do przeprowadzania ww. szkoleń gwarantujących ich terminowe przeprowadzenie.

W wyniku kontroli ustalono że z spośród 3. osób przeprowadzających instruktaż stanowiskowy pracowników, 2. z nich (wicedyrektor, specjalista ds. gospodarczych i żywienia) nie były przeszkolone i nie posiadały udokumentowanych kwalifikacji uprawniających do przeprowadzania instruktażu stanowiskowego, co stało w sprzeczności z § 11 ust. 5 rozporządzenia w sprawie szkolenia, według którego instruktaż stanowiskowy przeprowadza wyznaczona przez pracodawcę osoba kierująca pracownikami lub pracodawca, jeżeli osoba ta posiada odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe oraz jest przeszkolona w zakresie metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego.

Za powstałe nieprawidłowości odpowiadał specjalista ds. kadr i sekretariatu, do zakresu obowiązków którego należało prowadzenie spraw osobowych pracowników. 

W stosunku do pozostałych osób objętych kontrolą nie stwierdzono nieprawidłowości bądź uchybień. Pracownicy posiadali aktualne szkolenia wstępne i okresowe w dziedzinie bhp.

Dyrektor SPS 67 posiadała aktualne szkolenie okresowe w dziedzinie bhp dla pracodawców.           

III. Uwagi i zalecenia

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi, stosownie do § 35 ust. 4 Załącznika Nr 2 do Zarządzenia w sprawie kontroli Prezydent Miasta zalecił Dyrektorowi:

 1. Prowadzenie książki obiektu budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Dostosowanie przepisów wewnętrznych dotyczących zasad przydziału środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego do obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa pracy oraz specyfiki wykonywanych zadań ma danym stanowisku pracy.
 3. Wydanie pracownikom odzieży i obuwia roboczego zgodnie z obowiązującym w jednostce załącznikiem nr 1 do regulaminu pracy „Tabela norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego”.
 4. Odbywanie przez pracowników pierwszych szkoleń okresowych w dziedzinie bhp w wymaganych terminach.
 5. Niezwłoczne przeprowadzanie szkoleń wstępnych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dla nowo zatrudnionych pracowników.
 6. Skierowanie pracowników prowadzących szkolenie z instruktażu stanowiskowego na szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracodawców i osób kierujących pracownikami.
 7. Nie dopuszczanie do pracy pracowników bez ważnego orzeczenia lekarskiego.

udostępnił: Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego, wytworzono: 2021/03/10, odpowiedzialny/a: Andrzej Lejk, wprowadził/a: Andrzej Lejk, dnia: 2021/03/10 11:52:39
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Andrzej Lejk 2021/03/10 11:52:39 nowa pozycja