Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Kontrole przeprowadzone przez WKiAW w 2020 roku

Nr kontroli: WKiAW

Stan bezpieczeństwa i higieny pracy

Szkoła Podstawowa Nr 54 w Szczecinie ul. Rayskiego 9

Wyniki kontroli: INFORMACJE - USTALENIA

Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego Urzędu Miasta Szczecin w okresie 27.11 - 16.12.2020 r. przeprowadził kontrolę w Szkole Podstawowej Nr 54 w Szczecinie przy ul. Rayskiego 9 (zw. dalej SP 54) w zakresie stanu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Ocena kontrolowanych zagadnień, wnioski i zalecenia pokontrolne zawarte zostały w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 01.02.2021 r.

 I. Ocena ogólna kontrolowanej działalności

 W badanym zakresie stwierdzono uchybienia i nieprawidłowości dotyczące:

 • przeprowadzenia pierwszego szkolenia okresowego w dziedzinie bhp pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych i administracyjno - biurowych po ponad 12 miesiącach od dnia zatrudnienia;
 • nieprzeprowadzania szkoleń wstępnych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
  w momencie zatrudnienia;
 • prowadzenia akt osobowych pracowników;
 • niewywiązywaniu się specjalisty ds. bhp z zadań wskazanych w rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. wsprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 1997 r. Nr 109, poz. 704 ze zm.), zwanego dalej rozporządzeniem w sprawie służby bhp;

Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie:

 • przeprowadzania kontroli obiektu budowlanego oraz sposobu wykonywania zaleceń wynikających z tych kontroli;
 • prowadzenia książki obiektu budowlanego;
 • oceny ryzyka zawodowego;
 • przechowywania niebezpiecznych bądź szkodliwych czynników chemicznych;
 • realizacji obowiązków wynikających z decyzji zewnętrznych organów kontroli nad warunkami pracy;
 • wyposażenia pracowników w odzież i obuwie robocze oraz środki ochrony indywidualnej;
 • pracy przy monitorach ekranowych;
 • ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy;
 • badań z zakresu profilaktycznej ochrony zdrowia nad pracownikami.

 II. Oceny cząstkowe

1. Obiekty budowlane, pomieszczenia i stanowiska pracy

SP 54 usytuowane jest w budynku wolnostojącym, 2 kondygnacyjnym, podpiwniczonym z niskim poddaszem oraz płaskim dwuspadowym dachem. Budynek połączony jest z budynkiem sali gimnastycznej. Budynek jest wyposażony we wszystkie podstawowe instalacje: wodno – kanalizacyjną, ciepłej wody, centralnego ogrzewania, elektryczną, gazową, odgromową, wentylacji: grawitacyjnej i kanałowej. Powierzchnia zabudowy wynosi 2.200 m². Właścicielem ww. budynku jest Gmina Miasto Szczecin, a zarządcą SP 54. Zarządca obiektu budowlanego przeprowadzał okresowe kontrole stanu technicznego budynku oraz instalacji i przewodów. Kontrole nie wykazały niezgodności z obowiązującymi przepisami. Budynek dopuszczono do dalszej eksploatacji. Osoby przeprowadzające kontrole posiadały stosowne uprawnienia do przeprowadzania kontroli w danym zakresie.

Dyrektor SP 54 na bieżąco informował właściciela obiektu o stanie technicznym obiektu i terenuzewnętrznego oraz zwracał się z prośbą o wyasygnowanie środków finansowych na wykonanie zaleceń wynikających z kontroli obiektu budowlanego.

Dla budynku SP 54 prowadzono książkę obiektu budowlanego. Za prowadzenieww. książki, terminowe przeprowadzanie kontroli obiektu budowlanego oraz nadzorowanie wykonania zaleceń wynikających
z kontroli odpowiedzialną była osoba zatrudniona na stanowisku kierownika gospodarczego.

Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości w powyższym zakresie.

Pomieszczeniahigieniczno-sanitarne były w stanie technicznymi higienicznym spełniającym wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy.

Pracodawcazapewnił pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy. Pracownikom zatrudnionym na stanowiskach robotniczych zapewniono szatnie z szafami na odzież i obuwie robocze oraz odzież.

 2. Zewnętrzne kontrole nad warunkami pracy

W okresieobjętym kontrolą WKiAW  (od 01.01.2018 r. do dnia kontroli WKiAW) w jednostce przeprowadzono osiem zewnętrznych kontroli w obszarze nadzoru nad warunkami pracy przez organy państwowe do tego powołane. Kontrole te przeprowadziła: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, Państwowa Inspekcja Pracy oraz Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego. Przedmiotem kontroli był m.in.: stan sanitarno – higieniczny i techniczny pomieszczeń oraz sprzętu używanego w placówce, przestrzeganie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwem używania tytoniu i wyrobów tytoniowych, stan techniczny elementów budynku i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu oraz prawna ochrona stosunku pracy.

Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości w powyższym zakresie.

Dyrektor SP 54 na bieżąco informowała organ nadrzędny o wynikach kontroli, wykonywała obowiązki wynikające z powyższych kontroli. W przypadku niemożności wykonania obowiązków w wyznaczonych terminach zwracała się do organów kontroli o prolongatę terminów.

3. Czynniki niebezpieczne, szkodliwe i uciążliwe w procesie pracy

3.1 Maszyny, sprzęt do tymczasowej pracy na wysokości

Na wyposażeniu SP 54 znajdowały się maszyny wykorzystywane podczas prac w kuchni, warsztacie konserwatora oraz maszyny służące do utrzymywania czystości i terenów zielonych.

Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości w powyższym zakresie.

Pracodawca na bieżąco kontrolował stan techniczny maszyn. Okresowego przeglądu maszyn dokonywała osoba legitymująca się uprawnieniami elektrycznymi, zatrudniona na stanowisku konserwatora. Pracownicy mieli bieżący dostęp do instrukcji bhp dotyczących obsługi poszczególnych maszyn.

 3.2 Czynniki chemiczne

Prace z wykorzystaniem niebezpiecznych, bądź stwarzających zagrożenie czynników chemicznych wykonywały osoby zatrudnione na następujących stanowiskach pracy: kucharz, pomoc kuchenna, sprzątaczka, konserwator, woźna oddziałowa. Niebezpieczne, bądź stwarzające zagrożenie czynniki chemiczne stosowane były przez pracowników do utrzymania czystości i dezynfekcji pomieszczeń oraz do przeprowadzania drobnych prac remontowych.

Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości w powyższym zakresie.

Kontrola wykazała, że czynniki chemiczne znajdowały się w oryginalnych opakowaniach, prawidłowo oznakowane i przechowywane, bez dostępu osób nieuprawnionych. Pracownicy wykorzystujący podczas pracy czynniki chemiczne mieli bieżący dostęp do informacji zawartych w kartach charakterystyki.

Podczaswykonywania prac z użyciem ww. czynników pracownicy byli wyposażeni w rękawice ochronne.

4.Środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie robocze

Zasadywyposażania pracowników w środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie robocze określał załącznik nr 1 do zarządzenia nr 21/08/2016 dyrektora SP 54 z dnia 26.08.2016 r. w sprawie określenia stanowisk, na których pracownikom dostarcza się odzież i obuwie robocze pn. „Tabela stanowisk, rodzajów odzieży i obuwia roboczego, środków ochrony  indywidualnej, przewidywanych okresów użytkowania i zalecanej częstotliwości prania odzieży roboczej” (zwaną dalej tabelą norm). Według zapisów ww. tabeli norm w środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie robocze wyposażano pracowników zatrudnionych na następujących stanowiskach: nauczyciel wychowania fizycznego, osoba  nadzorująca bezpieczne przejście dzieci przez jezdnię, dozorca sprzątający wokół obiektu, kucharz, pomoc kuchenna, konserwator, intendent, kierownik gospodarczy, sprzątaczka, szatniarz, woźny.

Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości w powyższym zakresie.

Pracownicyzostali wyposażeni w środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie robocze wymagane do stosowania na danym stanowisku pracy, spełniające polskie normy (PN), przewidziane w tabeli norm wprowadzonej zarządzeniem Nr 21/08/2016 z dnia 26.08.2016 r. Dla każdego pracownika prowadzona była indywidualna karta przydziału środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego. Pracodawca dopuścił również używanie przez pracowników (za ich zgodą) własnej odzieży i obuwia roboczego spełniających wymagania normy, za które wypłacał ekwiwalent pieniężny

 5. Prace szczególnie uciążliwe bądź szkodliwe

Wykazprac wzbronionych kobietom jest częścią regulaminu pracy. W SP 54 obowiązywała również procedurapn. „Wykonywanie prac w warunkach szczególnych” opracowana przez specjalistę ds. bhp i zatwierdzona przez dyrektora jednostki.Według procedury w jednostce nie ma stanowisk, na których występują czynniki szkodliwe, na wszystkich stanowiskach wykonywane są prace zaliczane do prac szczególnie uciążliwych (mikroklimat gorący w okresie letnim), na stanowisku konserwatora wykonywane są prace zaliczone do prac szczególnie niebezpiecznych, tj. prace wykonywane na wysokości powyżej 3 m nad poziomem podłogi lub ziemi. Do prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobietzaliczono:ręczne prace transportowe, prace związane z nadmiernym wysiłkiem fizycznym, w tym ręcznym transportem ciężarów, prace w narażeniu na hałas lub drgania, prace narażające na działanie pola elektromagnetycznego oraz promieniowania jonizującego, prace w kontakcie ze szkodliwymi czynnikami biologicznymi,prace grożące ciężkimi urazami fizycznymi lub psychicznymi. Pracownicy zostali zapoznani
z regulaminem pracy oraz z ww. procedurą.

Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości w powyższym zakresie.

W okresie od 01.01.2018 r. do dnia kontroli zwrot kosztów zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy monitorze ekranowym otrzymał 3 pracowników. Powyższe wypełniało przepis § 8 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz.U. z 1998 r. Nr 148, poz. 973), według którego pracodawca jest zobowiązany zapewnić pracownikom okulary korygujące wzrok, zgodne z zaleceniem lekarza, jeżeli wyniki badań okulistycznych przeprowadzonych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej, o której mowa w ust. 1, wykażą potrzebę ich stosowania podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego.

6. Wypadki przy pracy

W okresieod 01.09.2018 r. do dnia kontroli w SP 54 zarejestrowano 4 wypadki przy pracy, nie zarejestrowano chorób zawodowych, bądź  podejrzeń o tego typu choroby.

Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości w powyższym zakresie.

Powołane przez pracodawcę zespoły powypadkowe niezwłocznie przystępowałydo ustalania okoliczności i przyczyn wypadków a po ich ustaleniu do sporządzania w wymaganych terminach protokołów powypadkowych. Stwierdzono jednocześnie, że wypracowane przez zespół powypadkowy wnioski i środki profilaktyczne były adekwatne do zaistniałych zdarzeń.

Specjalistads. bhp prowadził na bieżąco rejestr wypadków przy pracy.

7. Ocena ryzyka zawodowego

Ocena ryzyka zawodowego w SP 54 została przeprowadzona w październiku 2012 r. na stanowiskach:nauczyciel wychowania przedszkolnego i pomocy nauczyciela, logopeda szkolny, kucharz, pomoc kuchenna, pracownik administracyjno – biurowy, sprzątaczka, konserwator,  woźny, intendent, nauczyciel bibliotekarz, wychowawca świetlicy, nauczyciel wychowania fizycznego, nauczyciel przedmiotów humanistycznych, matematyczno – przyrodniczych oraz przedmiotów artystycznych, nauczyciel specjalnego wspierającego proces edukacyjny w oddziałach integracyjnych, pedagog szkolny, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, osoba nadzorująca bezpieczne przejście przez jezdnię, nauczyciel chemii, nauczyciel informatyki, woźna oddziałowa. Aktualizacji oceny ryzyka zawodowego dokonywano na bieżąco, ostatniej dokonano we wrześniu 2020 r. Ocenę przeprowadził zespół ds. oceny ryzyka zawodowego, powołany przez dyrektora, w skład którego wchodził m.in. specjalista ds. bhp, wykonujący zadania służby bhp w SP 54.

Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości w powyższym zakresie.

Kontrola wykazała, że pracodawca ocenił i udokumentował ryzyko zawodowe związane z wykonywaną pracą na poszczególnych stanowiskach, zastosował niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko oraz poinformował wszystkich pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą, oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami.

 8.Badania profilaktyczne

Badania z zakresu profilaktycznej ochrony zdrowia nad pracownikami wykonywane były na podstawie umów zawieranych pomiędzy SP 54, a jednostką służby zdrowia uprawnioną do wykonywania tego typu badań. Kontroli poddano wstępne badania lekarskie osób zatrudnionych po 01.01.2018 r. (35,8% stanu osobowego jednostki w dniu kontroli).

Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości w powyższym zakresie.

     Pracownicy zostali dopuszczeni do pracy na podstawie wydanych przez lekarza przeprowadzającego badanie profilaktyczne orzeczeń lekarskich stwierdzających brak przeciwwskazań do pracy na danym stanowisku. Kierując na badania pracownika pracodawca informował lekarza o warunkach pracy na danym stanowisku, uwzględniając występujące na stanowisku czynniki niebezpieczne, szkodliwe bądź uciążliwe.

9.Służba bhp

Stan zatrudnienia w dniu kontroli wynosił 109 osób. Zadania służby bhp w SP 54 do dnia 17.09.2018 r. wykonywane były przez specjalistę ds. bhp, zatrudnionego w Ośrodku BHP Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie. Od dnia 18.09.2018 r. służbę bhp stanowiła jednoosobowa komórka organizacyjna podlegająca bezpośrednio pracodawcy. Osoba zatrudniona na stanowisku specjalisty ds. bhp w wymiarze czasu pracy 0,25 etatu, posiadała udokumentowane kwalifikacje do wykonywania zadań na tym stanowisku.

W toku kontroli ustalono, że sporządzane w latach 2018-2019 przez specjalistę ds. bhp, coroczne analizy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, nie zawierały propozycji przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy. Według wyjaśnień złożonych przez dyrektora jednostki specjalista ds. bhp nie brał również udziału w opracowywaniu planów modernizacji i rozwoju zakładu pracy oraz przedstawieniu propozycji dotyczących uwzględnienia w tych planach rozwiązań techniczno – organizacyjnych zapewniających poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy. Powyższe pozostawało w sprzeczności z § 2 ust. 1 pkt 3 i 4 rozporządzeniem w sprawie służby bhp, wg którego do zakresu działania służbybhp należy sporządzanie i przedstawianie pracodawcy, co najmniej raz w roku, okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy, a także udział w opracowywaniu planów modernizacji i rozwoju zakładu pracy oraz przedstawianie propozycji dotyczących uwzględnienia w tych planach rozwiązań techniczno-organizacyjnych zapewniających poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy. Było to również niezgodne z zakresem obowiązków specjalisty ds. bhp przyjętym przez niego do stosowania z dniem zatrudnienia.

Stwierdzono natomiast, że pracownik służby prowadził na bieżąco wewnętrzne kontrole stanu bhp, informował pracodawcę o stwierdzonych zagrożeniach, przeprowadzał kontrole na stanowiskach pracy, brał udział w opracowaniu zasad i norm przydziału pracownikom środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego, brał udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz prowadził dokumentację z tego zakresu, brał udział w aktualizacji oceny ryzyka zawodowego, opracowywał instrukcje stanowiskowe z zakresu bhp.

10. Szkolenia w dziedzinie bhp

Kontrolą objęto 39 pracowników (35,8 % stanu osobowego jednostki w dniu kontroli).Szkolenia wstępne: instruktaż ogólny przeprowadzali specjaliści z Ośrodka BHP ZCEMiP, instruktaż stanowiskowy, przeprowadzały osoby kierujące pracownikami oraz pracodawca. Szkolenia okresowe pracowników przeprowadzane były przez podmioty zewnętrzne uprawnione do przeprowadzania tego typu szkoleń.

Kontrolawykazała, że pracownicy:

- pracownica zatrudniona na stanowisku nauczyciela nie odbyła szkolenia ogólnegow zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz szkolenia stanowiskowego przed dopuszczeniem do pracy;

- dwie pracownice zatrudnione na stanowisku nauczyciela nie odbyły szkolenia stanowiskowego przed dopuszczeniem do pracy;

- osoba zatrudniona na stanowisku sekretarza szkoły odbyła szkolenie stanowiskowe po kilku dniach od podjęcia pracy na danym stanowisku;

- szkolenie stanowiskowe osoby zatrudnionej na stanowisku nauczyciela odbyło się po 2 latach i ośmiu miesiącach.

Powyższe stało w sprzeczności z przepisem art. 2373 § 2 K.p., wg którego pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie. Nie wypełniało także zapisów §24 ust. 5 obowiązującego w SP 54 Regulaminu pracy (wprowadzony zarządzeniem Dyrektora SP 54 Nr 02/02/2011  z dnia 03.01.2011 r.), według którego wszyscy nowo przyjęci pracownicy przed przystąpieniem do pracy podlegają szkoleniu bhp, na które składa się instruktaż ogólny oraz instruktaż szczegółowy na stanowisku pracy.

Na 39 osób objętych kontrolą w stosunku do 4 osób zatrudnionych na stanowiskach: sprzątaczki, woźnej oddziałowej i sekretarza szkoły, stwierdzono uchybienie polegające na tym, że odbyły one pierwsze szkolenie okresowe, po ponad 12 miesiącach od dnia zatrudnienia na danym stanowisku pracy, co stało w sprzeczności z przepisem § 15 ust. 4rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2004 r. Nr 180, poz. 860 ze zm.) , wg którego pierwsze szkolenie okresowe pracowników administracyjno – biurowych oraz robotniczych przeprowadza się w okresie do 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy na tych stanowiskach.

Przyczyną powyższego było to, że sekretarz szkoły odpowiedzialna za sprawy kadrowe skierowała ww. na szkolenie do ZCEMiP nie biorąc pod uwagę faktu, iż proponowane przez jednostkę terminy szkolenia przekroczą wymagany termin szkolenia okresowego ww. osób. Wymieniona nie starała się ustalić innego podmiotu uprawnionego do przeprowadzania ww. szkoleń gwarantujących ich terminowe przeprowadzenie.

Za powstałe nieprawidłowości odpowiadał sekretarz szkoły, do zakresu obowiązków którego należało prowadzenie spraw osobowych pracowników. 

W stosunkudo pozostałych osób objętych kontrolą nie stwierdzono nieprawidłowości bądź uchybień. Pracownicy posiadali aktualne szkolenia wstępne i okresowe w dziedzinie bhp.

Dyrektor SP 54 oraz osoby kierujące pracownikami i przeprowadzające szkolenia stanowiskowe posiadały aktualne szkolenie okresowe w dziedzinie bhp dla pracodawców. 

11. Prowadzenie akt osobowych

Kontrolą objęto sposób prowadzenia akt osobowych, w tym przechowywania zaświadczeń ze szkoleń w dziedzinie bhp oraz orzeczeń z badań profilaktycznych 39 pracowników.

W kontrolowanym zakresie wykazano nieprawidłowości polegające na tym, że w 24 przypadkach na 39 poddanych badaniu karty szkolenia wstępnego w dziedzinie bhp była przechowywana w części „A” akt osobowych pracowników, podczas gdy wg § 6 ust. 2 pkt 2 lit. b ówcześnie obowiązującego rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz.U. z 2017 r. poz. 894) akta osobowe pracownika składają się z 3 części i obejmują: w części B - dokumenty dotyczące nawiązania stosunku pracy oraz przebiegu zatrudnienia pracownika, w tym: (...) zaświadczenia o ukończeniu wymaganego szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Było to również sprzeczne z postanowieniem § 3 pkt 2 lit. h rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz.U. z 2018 r. poz. 2369),  zwanego dalej rozporządzeniem w sprawie dokumentacji pracowniczej, wg którego akta osobowe pracownika składają się z 4 części i obejmują w części „B” - dokumenty potwierdzające ukończenie wymaganego szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Według wyjaśnień sekretarza szkoły przyczyną powyższego była błędna interpretacja obowiązujących w tym zakresie przepisów.

Stwierdzono ponadto, że w części B akt osobowych przechowywano dokumentację związaną z ewidencją czasu pracy, tj. wnioski urlopowe. Było to niezgodne z zapisami §6 pkt 2 rozporządzenia w sprawie dokumentacji pracowniczej, według którego pracodawca prowadzi oddzielnie dla każdego pracownika dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracyobejmując m.in. dokumenty związane z ubieganiem się i korzystaniem z urlopu wypoczynkowego.

W trakcie kontroli karty szkolenia wstępnego w dziedzinie bhp zostały przeniesione do części „B” akt osobowych.

Wszystkie dokumenty znajdujące się w aktach osobowych pracowników były ponumerowane i wprowadzone do wykazu akt.        

III. Uwagi i zalecenia

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi, stosownie do § 35 ust. 4 Załącznika Nr 2 do Zarządzenia w sprawie kontroli Prezydent  Miasta Szczecin zalecił:

 1. Odbywanie przez pracowników pierwszych szkoleń okresowych w dziedzinie bhp w wymaganych terminach.
 2. Niezwłoczne przeprowadzanie szkoleń wstępnych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dla nowo zatrudnionych pracowników.
 3. Prowadzenia akt osobowych pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 4. W zakresie służby bhp:

- zobowiązanie specjalisty ds. bhp do przedstawiania w corocznych analizach stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, propozycji przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy;

- zobligowanie pracownika służby bhp do czynnego udziału w opracowywaniu planów modernizacji i rozwoju zakładu pracy oraz przedstawieniupropozycji dotyczących uwzględnienia w tych planach rozwiązań techniczno – organizacyjnych zapewniających poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

 


udostępnił: Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego, wytworzono: 2021/05/14, odpowiedzialny/a: Andrzej Lejk, wprowadził/a: Andrzej Lejk, dnia: 2021/05/14 09:18:57
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Andrzej Lejk 2021/05/14 09:18:57 nowa pozycja