Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Kontrole przeprowadzone przez WKiAW w 2017 roku

Nr kontroli: WKiAW

Stan realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych po kontroli P/8/16 przeprowadzonej przez WKiAW w 2016 r., w zakresie stanu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta”, ul. Krucza 17, 71-747 Szczecin

Wyniki kontroli: INFORMACJE - USTALENIA

Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego Urzędu Miasta Szczecin na przełomie kwietnia i maja 2017 roku przeprowadził kontrolę w Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta”,  ul. Krucza 17, 71-747 Szczecin (zw. dalej DPS „DK”), w zakresie stanu realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych po kontroli P/8/16 przeprowadzonej przez WKiAW w 2016 r., w zakresie stanu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Ocena kontrolowanego zagadnienia, wnioski i zalecenia pokontrolne zawarte zostały w wystąpieniu pokontrolnym z dnia  10.11.2017 r.

I. Oceny cząstkowe

1. Realizacja zalecenia: „Niepowierzanie służbie bhp innych obowiązków, poza wymienionymi w rozporządzeniu”.

Zalecenie zostało wykonane. Pracodawca zmienił (w formie pisemnej) stanowisko pracy pracownika służby bhp ze starszego inspektora ds. bhp i p.poż. na stanowisko starszego inspektora ds. bhp. w wymiarze czasu pracy 0,25 etatu. Zakres obowiązków wymienionego był zgodny z zakresem zadań i uprawnień wynikającym z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy.

2. Realizacja zalecenia: „Wypadki przy pracy:

a) wszczynanie postępowań powypadkowych bez zbędnej zwłoki,

b) egzekwowanie od poszkodowanych, jeżeli stan ich zdrowia na to pozwala, bądź innych osób będących świadkami wypadku, obowiązku niezwłocznego zgłaszania wypadku,

c) dokumentowane potwierdzanie wykonania zaleceń zespołów powypadkowych”.

W okresie od 15.06.2016 r. do dnia 24.10.2017 r., w DPS doszło do 8 wypadków przy pracy.

Nie stwierdzono uchybień dotyczących realizacji w powyższych zaleceń.

Wszystkie postępowania powypadkowe wszczęte były niezwłocznie w dniu zdarzenia, bądź dzień po zaistniałym zdarzeniu. Przyczyniło się do tego uświadomienie pracownikom, będących poszkodowanymi bądź świadkami wypadku,  o obowiązku informowania przełożonych o zaistniałym zdarzeniu. Nie stwierdzono również uchybień dotyczących udokumentowanego potwierdzania wykonania zaleceń zespołu powypadkowego. Opracowane zostały wewnętrzne procedury w tym zakresie. Do postępowań powypadkowych załączano ponadto dokumentację ze szkoleń pracowników z bezpośrednimi przełożonymi, dotyczących okoliczności i przyczyn zaistnienia danego wypadku.

3. Realizacja zalecenia: „Wydawanie pracownikom należnej odzieży i obuwia roboczego zgodnie z ustaloną w czasie trwania kontroli Tabelą”

Załącznik nr 6 do Regulaminu pracy DPS „DK” z 2016 r. stanowiła „Tabela norm przydziału odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej”. W Tabeli ustalono rodzaje środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego oraz przewidywane okresy użytkowania  odzieży i obuwia roboczego. Kontrolą objęto stan wyposażenia w ww. przedmioty pracowników, w stosunku do których stwierdzono uchybienia podczas kontroli P/8/16, tj. 12 osób.

Kontrola  wykazała, iż pracownicy nadal nie otrzymywali w ustalonych przez pracodawcę terminach należnej odzieży i obuwia roboczego. Stwierdzono, że: 4 osoby nie otrzymały fartucha roboczego; 3 osoby fartucha i obuwia roboczego; 1 osoba  spodni i fartucha roboczego, fartucha i obuwia roboczego. Po przekroczeniu ustalonych terminów odzież i obuwie wydawane były wyłącznie na prośbę pracownika.

Przyczyną nieprawidłowości była błędna interpretacja przepisów ze strony st. insp. ds. bhp, który prowadził nieskuteczne doradztwo w tym zakresie. 

Wykazano jednocześnie brak karty ewidencji wyposażenia osoby zatrudnionej na stanowisku opiekuna, a wg  § 8 pkt 3  rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r.w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika pracodawca zakłada i prowadzi odrębnie dla każdego pracownika kartę ewidencyjną przydziału odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej,
a także wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za używanie własnej odzieży i obuwia oraz ich pranie  i konserwację.

4. Realizacja zalecenia: „Przeprowadzanie badań środowiska pracy w terminach wynikających z rozporządzenia w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy”

Na potwierdzenie wykonania zalecenia przedstawiono sprawozdania  z wykonanych, we wrześniu  2017 r. badań i pomiarów tlenku węgla oraz mikroklimatu  umiarkowanego na stanowiskach pracy w kuchni DPS „DK”. Badania i pomiary wykonano w obowiązujących terminach.

5. Realizacja zalecenia: „Prowadzenie książki obiektu budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami”

Przeprowadzona w 2016 r. kontrola WKiAW wykazała, że do książki obiektu budowlanego (zw. dalej książką) błędnie wpisywano badania i pomiary nie wynikające z ustawy art. 62 ust. 1 i 2 ustawy Prawo budowlane, w tym: badania hydrantów; przeglądy i konserwacje gaśnic; badania środowiska pracy; badania dźwigu. Od momentu stwierdzenia uchybienia, podczas kontroli przeprowadzonej przez WKiAW w 2016 r., do książki obiektu budowlanego wpisywano wyłącznie protokoły z badań i pomiarów przeprowadzonych na podstawie ustawy Prawo budowlane.

6. Realizacja zalecenia: „Zawarcie w zakładowym Regulaminie pracy zapisów dotyczących sposobu informowania pracowników o ryzyku zawodowym”

Na potwierdzenie realizacji zalecenia przedłożono Regulamin pracy DPS „DK”, który w § 40 pkt. 2 zawierał zapis dotyczący sposobu informowania pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą.

7. Realizacja zalecenia: „Przeprowadzanie pierwszych szkoleń okresowych na stanowiskach administracyjno biurowych oraz stanowiskach robotniczych przed upływem 12 miesięcy od podjęcia pracy na tych stanowiskach”

Kontrolą objęto szkolenia okresowe w dziedzinie bhp 7 pracowników, zatrudnionych na następujących stanowiskach pracy: kucharz, pomoc kuchenna, młodszy opiekun, 2 opiekunów, pokojowa, inspektor ds. księgowości. Wszyscy wymienieni powyżej pracownicy odbyli szkolenia okresowe w dziedzinie bhp w wymaganych terminach.

II. Uwagi i zalecenia

Prezydent Miasta Szczecin zalecił Dyrektorowi DPS „DK”:

  1. Wydawanie pracownikom odzieży i obuwia roboczego zgodnie z terminami ustalonymi w zakładowym Regulaminie pracy, bądź ustalenie nowych, realnych,  okresów użytkowania odzieży i obuwia roboczego.

udostępnił: Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego, wytworzono: 2018/01/03, odpowiedzialny/a: Andrzej Lejk, wprowadził/a: Andrzej Lejk, dnia: 2018/01/03 09:27:40
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Andrzej Lejk 2018/01/03 09:27:40 nowa pozycja