Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Kontrole przeprowadzone przez WKiAW w 2017 roku

Nr kontroli: WKiAW

Gospodarowanie Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych w 2016 r.

Szkoła Podstawowa Nr 69 w Szczecinie przy ul. Zamoyskiego 2

Wyniki kontroli: INFORMACJE - USTALENIA

Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego Urzędu Miasta Szczecin w okresie 27.04.2017 –24.05.2017 r. przeprowadził kontrolę w Szkole Podstawowej Nr 69 w Szczecinie przy ul. Zamoyskiego 2 (zw. dalej SP 69) w zakresie gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych w 2016 r.

Ocena kontrolowanych zagadnień, wnioski i zalecenia pokontrolne zawarte zostały w wystąpieniu pokontrolnym  z dnia 03.07.2017 r.

I. Ocena ogólna kontrolowanej działalności

W wyniku kontroli gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych w 2016 r. w SP 69 stwierdzono uchybienia i nieprawidłowości dotyczące:

 • dokonywania odpisów na ZFŚS w sposób niezgodny z obowiązującym w jednostce Regulaminem Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
 • zaciągania uzupełniających pożyczek mieszkaniowych ponad kwotę określoną w ww. regulaminie;
 • nieprowadzenia ewidencji szczegółowej do konta 851 - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych;
 • nieaktualizowania podstaw prawnych obowiązującego w jednostce Regulaminu Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
 • braku weryfikacji wniosków pod kątem ich kompletności;
 • niesłusznego pobrania 10% podatku dochodowego, w kwocie 3.250,00 zł od świadczeń przyznanych emerytom i rencistom.

    Nie stwierdzono natomiast nieprawidłowości w zakresie:

 • zgodności gospodarowania funduszem socjalnym z przyjętym regulaminem (Regulamin Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnychobowiązujący od dnia  01.09.2007 r.);
 • pobierania podatku od świadczeń wypłacanych pracownikom;
 • terminowości regulowania podatku dochodowego od wypłacanych świadczeń.

II. Oceny cząstkowe

1. Zwiększenia i zmniejszenia ZFŚS

Stan środków funduszu socjalnego w 2016 r. wyniósł 177.378,10 zł. Na ww. kwotę złożyło się m.in.:

 • stan konta na dzień 01.01.2016 r. – 2.317,13 zł;
 • wpływy z tytułu spłaconych pożyczek mieszkaniowych – 32.423,78 zł;
 • odpis na fundusz 2016 r. – 142.426,56 zł;
 • odsetki bankowe – 210,63 zł.  

Wypłaty z funduszu w 2016 r. wyniosły łącznie 171.847,64 zł, na co złożyły się m.in.:

 • pożyczki mieszkaniowe – 34.875,00 zł;
 • świadczenia urlopowe nauczycieli – 36.092,64 zł;
 • dofinansowanie do wypoczynku indywidualnego pracowników oraz emerytów i rencistów – 23.400,00 zł;
 • dofinansowanie do wypoczynku dzieci organizowanego we własnym zakresie – 17.100,00 zł;
 • zapomogi finansowe – 2.500,00 zł;
 • zapomogi świąteczne – 57.880,00 zł.

  Stan rachunku bankowego ZFŚS i saldo konta 135 na dzień 31.12.2016 r. wyniosło 5.577,33 zł.

Różnica pomiędzy stanem funduszu (177.378,10 zł) a dokonanymi z funduszu wypłatami i saldem rachunku ZFŚS wynosiła 46,87 zł (45,00 zł – potrącone z podatku dochodowego wynagrodzenie płatnika, 1,87 zł – omyłkowo naliczona składka zdrowotna od świadczenia urlopowego nauczyciela).

Kontroli poddano:

 1. 46 wniosków o dofinansowanie wypoczynku indywidualnego (w tym 10 dotyczyło pracowników oraz 36 emerytów i rencistów, byłych pracowników SP 69),
 2. 18 wniosków na dofinansowanie wypoczynku dla dzieci pracowników zorganizowanego we własnym zakresie,
 3. 1 wniosek o zapomogę finansową dla pracownika,
 4. 131 wniosków o zapomogę świąteczną (92 wnioski pracowników i 39 wniosków emerytów i rencistów),
 5. wszystkie wyciągi bankowe konta ZFŚS z 2016 r.,
 6. 6 protokołów z posiedzeń komisji socjalnej.

W 2016 r. przyznano i wypłacono 8 pożyczek mieszkaniowych na łączną kwotę 34.875,00 zł.

Za gospodarowanie środkami ZFŚS odpowiedzialny był dyrektor SP 69.

Stwierdzono, że pomimo posiadania na dzień 02.03.2016 r. zadłużenia w kwocie 4.977,23 zł, dyrektor SP 69 zaciągnął z ZFŚS dwie kolejne pożyczki uzupełniające na cele mieszkaniowe na łączną kwotę 3.139,00 zł (w tym oprocentowanie z tytułu zaciągniętych pożyczek 139,00 zł):

 - umowa pożyczki z dnia 02.03.2016 r. – na kwotę 2.092,50 zł;

 - umowa pożyczki z dnia 12.10.2016 r.  – na kwotę 1.046,50 zł.

W związku z powyższym w dniu 02.03.2016 r. zadłużenie dyrektora wobec ZFŚS wyniosło 6.977,23 zł, a na koniec roku 2016  - 6.121,95 zł, co było niezgodne z zapisami § 8 obowiązującego w SP 69 Regulaminu Gospodarowania Środkami ZFŚS, według którego pracownikowi, w okresie zatrudnienia w szkole może być udzielona pomoc na cele mieszkaniowe w formie pożyczki na remont i modernizację mieszkań w wysokości 6.000,00 zł.

W składanych w 2016 r. wnioskach stwierdzono braki formalne:

- na 13 ze 192. nie wskazano daty złożenia wniosku;

- w 60. oświadczeniach na 192 wnioskodawcy nie określili miesiąca, którego dotyczył wskazywany przez nich dochód brutto.

Powyższe świadczyć może o braku weryfikacji i niedostatecznej kontroli wniosków pod kątem kompletności danych.

   W przedłożonej dokumentacji ZFŚS (lista wypłat świadczeń nr 33/2016) stwierdzono ponadto błąd polegający na potrąceniu ze świadczenia socjalnego pracownika (świadczenie urlopowe nauczyciela), składki na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 1,87 zł.

   Główny księgowy tytułem odpisów dokonywał zasilenia rachunku ZFŚS w 12 transzach. Do końca maja 2016 r. wysokość odpisu jaką zasilono konto ZFŚS wyniosła 72.000,00 zł, co stanowiło 50,6% całorocznego odpisu. Było to niezgodne zapisami § 15 pkt 5 obowiązującego w SP 69 Regulaminu Gospodarowania Środkami ZFŚS, według którego wpływy środków finansowych na ZFŚS dokonywane są dwa razy w ciągu roku w wysokości 75% w okresie do końca maja i pozostała część środków do końca września każdego roku.

Według wyjaśnień udzielonych przez głównego księgowego odpisy dokonywane były w miarę posiadanych środków.

Główny księgowy nie prowadził ewidencji szczegółowej do konta 851 – Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Było to niezgodne z opisem ww. konta w obowiązujących w SP 69 Zasadach rachunkowości, wprowadzonych Zarządzeniem z dnia 07.01.2011 r., według którego ewidencja szczegółowa do konta 851 powinna pozwolić na wyodrębnienie stanu, zwiększeń i zmniejszeń zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, z podziałem według źródeł zwiększeń i kierunków zmniejszeń, a wysokość poniesionych kosztów i wysokość uzyskanych przychodów przez poszczególne rodzaje działalności socjalnej.

W rozdziale I § 1 obowiązującego w SP 69 Regulaminu Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych przywołano nieaktualne podstawy prawne.

Zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2016 r. poz. 1047 ze zm.), zwanej dalej uor, za ustalenie i aktualizowanie dokumentacji dotyczącej zasad rachunkowości odpowiada kierownik jednostki.  

Konto 135 na dzień 31.12.2016 r. odzwierciedlało wszystkie operacje finansowe, jakie miały miejsce w funduszu socjalnym.

Wszystkie wyciągi bankowe był zadekretowane i poddane kontroli formalno – rachunkowej oraz merytorycznej.

W SP 69 obowiązywał regulamin określający zasady gromadzenia i wydatkowania środków z funduszu. Ze środków funduszu korzystali nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi, emeryci i renciści oraz członkowie rodzin ww. uposażonych. Przyznanie świadczenia każdorazowo uwzględniało kryterium dochodowe.

    Wnioski o świadczenia z ZFŚS były każdorazowo podpisane przez członków komisji socjalnej i zatwierdzone przez dyrektora. Z posiedzeń komisji socjalnej były sporządzane protokoły, w których określano wysokość świadczeń przyznanych wnioskodawcom.

    W pozostałych sześciu przypadkach zadłużenie pracowników z tytułu udzielonych pożyczek mieszkaniowych nie przekroczyło kwoty 6.000 zł. Wszystkie pożyczki mieszkaniowe (w tym zaciągnięte przez dyrektora SP 69) były udzielone po uprzednim rozpatrzeniu i zaaprobowaniu wniosków przez komisję socjalną, w skład, której wchodzili m.in. przedstawiciele związków zawodowych. Zgodnie z obowiązującym regulaminem ZFŚS pożyczki były oprocentowane w wysokości 3% zaciągniętej kwoty, a raty łącznie z oprocentowaniem potrącane z należności finansowych pracownika. We wszystkich przypadkach spłata pożyczek była poręczona przez dwóch pracowników szkoły.

2. Podatek od świadczeń z ZFŚS

Od świadczeń socjalnych przyznanych w 2016 r. naliczony został podatek dochodowy w łącznej wysokości 19.086,00 zł. Do urzędu skarbowego główny księgowy odprowadził kwotę 19.041,00 zł, od naliczonej kwoty potrącił 45,00 zł tytułem wynagrodzenia płatnika.

Kontroli poddano 12 list wypłat świadczeń z ZFŚS.

Listy wypłat świadczeń były poddane kontroli formalno – rachunkowej  i merytorycznej oraz zatwierdzone do wypłaty przez głównego księgowego i dyrektora 69.

Na podstawie skontrolowanych 12. list wypłat świadczeń ustalono, że podatek dochodowy od świadczeń naliczał główny księgowy.

Stwierdzono, że w 2016 roku od wszystkich wypłaconych emerytom i rencistom (byłym pracownikom SP 69) świadczeń socjalnych został naliczony i odprowadzony 10% podatek dochodowy w łącznej kwocie 3.250,00 zł. Maksymalna wysokość przyznanych i wypłaconych świadczeń w 2016 roku nie przekroczyła kwoty 1.000,00 zł brutto na jednego emeryta. Było to niezgodne z zapisami art. 21 ust. 1 pkt 38 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 2032 ze zm.), zwanej dalej updof, według którego wolne od podatku dochodowego są świadczenia otrzymywane przez emerytów lub rencistów w związku z łączącym ich uprzednio z zakładem pracy stosunkiem służbowym, stosunkiem pracy lub spółdzielczym stosunkiem pracy, w tym od związków zawodowych, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2.280 zł.

Zgodnie z wyjaśnieniami głównego księgowego przyczyną ww. nieprawidłowości było przeoczenie.

Za powyższe nieprawidłowości odpowiadał główny księgowy SP 69.

Zapomoga finansowa w łącznej wysokości 2.500 zł została opodatkowana w kwocie 450 zł.

Świadczenia socjalne powyżej kwoty 380 zł wypłacane osobom uprawnionym były opodatkowane zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 67 updof.

Zaliczki na podatek dochodowy odprowadzane były w terminach wskazanych w art. 42 ust. 1 updof.

III. Uwagi i zalecenia

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi, stosownie do § 35 ust. 4 Załącznika Nr 2 do Zarządzenia w sprawie kontroli Prezydent Miasta Szczecin zalecił:

 1. Prowadzenie ewidencji szczegółowej do konta 851 - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
 2. Naliczanie podatku dochodowego od świadczeń socjalnych zgodnie zupdof.
 3. Skorygowanie i wyrównanie emerytom i rencistom wypłat przyznanych świadczeń o kwoty z tytułu niesłusznie pobranego podatku dochodowego.
 4. Aktualizację Regulaminu Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych pod kątem podstaw prawnych.
 5. Szczegółową weryfikację wniosków i oświadczeń o dochodach wnioskodawców, pod kątem ich kompletności.
 6. Udzielanie pożyczek na cele mieszkaniowe do wysokości wskazanej w obowiązującym w SP 69 Regulaminie Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
 7. Dokonywanie odpisów na konto ZFŚS w wysokości i terminach wskazanych w Regulaminie Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

udostępnił: Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego, wytworzono: 2017/08/23, odpowiedzialny/a: Andrzej Lejk, wprowadził/a: Andrzej Lejk, dnia: 2017/08/23 12:11:39
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Andrzej Lejk 2017/08/23 12:11:39 nowa pozycja