Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Kontrole przeprowadzone przez WKiAW w 2017 roku

Nr kontroli: WKiAW

Prawidłowość gospodarowania mieniem komunalnym w tym zawierania umów w latach 2015-2016 r.

Zespół Szkół Elektryczno-Elektronicznych przy ul. Racibora 60-61 w Szczecinie

Wyniki kontroli: INFORMACJE - USTALENIA

Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego Urzędu Miasta Szczecin w okresie od dnia 27.11.2017 r. do dnia 18.12.2017 r. przeprowadził kontrolę w Zespole Szkół Elektryczno-Elektronicznych przy ul. Racibora 60-61 w zakresie prawidłowości gospodarowania mieniem komunalnym w tym zawierania umów w latach 2015-2016 r. Ocena kontrolowanego zagadnienia, wnioski i zalecenia pokontrolne zawarte zostały w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 23.01.2018 r.

I. Ocena ogólna kontrolowanej działalności

W wyniku przeprowadzonej kontroli w Zespole Szkół Elektryczno-Elektronicznych w zakresie gospodarowania mieniem komunalnym, w tym zawierania umów w latach 2015-2016 ustalono nieprawidłowości polegające, w szczególności na:

 • niedokonaniu ponownego ustalenia stawki czynszu (w tym przeliczenia punktacji dla lokalu mieszkalnego) w związku z wejściem w życie Uchwały Rady Miasta Szczecin nr XXII/502/16,
 • ustaleniu punktacji dla lokalu mieszkalnego w nieprawidłowej wysokości,
 • nieaktualizowaniu w latach 2015-2016 stawek za centralne ogrzewanie, dostarczanie wody, odprowadzanie ścieków oraz wywóz odpadów,
 • niepodejmowaniu działań w celu uregulowania bezumownie zajmowanego terenu przez najemcę lokalu mieszkalnego,
 • dokonywaniu zmian najemców powierzchni użytkowej bez zastosowania procedury przetargowej,
 • nieuprawnionym najmie powierzchni pod garaże tymczasowe,
 • ustaleniu stawek czynszu za najem powierzchni reklamowej w nieprawidłowej wysokości,
 • nieprzekazywaniu rocznych informacji z realizacji Uchwały Nr LXIII/1169/06,
 • zawieraniu aneksów do umów bez uprzedniego uzyskania akceptacji Radcy prawnego pod względem formalno-prawnym,
 • niewłaściwym dokonywaniu wpisów do książki obiektu budowlanego.

W pozostałym zakresie nie stwierdzono uchybień, a w szczególności:

 • jednostka podejmowała działania w zakresie utrzymania należytego stanu technicznego obiektów budowlanych,
 • zamówienia o wartości nieprzekraczającej 30.000 euro udzielano w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.

II. Oceny cząstkowe

1. Najem lokalu mieszkalnego

Do dnia zakończenia kontroli jednostka dysponowała trzema lokalami mieszkalnymi, przy czym wynajmowała wyłącznie jeden lokal położony przy ul. Racibora 60 o łącznej powierzchni użytkowej 67,2 m2 oraz ustalonej liczbie punktów równej 40. Ostatniej aktualizacji czynszu oraz pozostałych opłat z tytułu najmu ww. lokalu mieszkalnego dokonano z dniem 1 września 2013 r. Ww. opłaty wyniosły odpowiednio: czynsz – 199,75 zł, centralne ogrzewanie – 2,40 zł/m2, zimna woda – 4,42 zł/m3, odprowadzanie ścieków– 7,22 zł/m2, wywóz odpadów – 5,55 zł/m3.

W toku kontroli stwierdzono, że jednostka nie aktualizowała obowiązującej dla lokalu mieszkalnego stawki czynszu, w szczególności w 2016 r. nie dokonała ponownego ustalenia stawki czynszu (w tym przeliczenia punktacji dla lokalu mieszkalnego) w związku z wejściem w życie uchwały nr XXII/502/16 Rady Miasta Szczecin z dnia 6 września 2016 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Szczecin na lata 2016-2020 (zw. dalej uchwałą nr XXII/502/16). Do dnia wejścia w życie ww. uchwały, ponadto błędnie ustalono punktację niezbędną do ustalenia stawki czynszu dla wskazanego lokalu mieszkalnego. Dla ww. lokalu mieszkalnego ustalono punktację w liczbie równej 40, nie uwzględniając czynnika podwyższającego wartość użytkową lokalu o 4 punkty w postaci instalacji centralnego ogrzewania zasilanej z miejskiej sieci ciepłowniczej, zgodnie z Zasadami ustalania ilości punktów dla danego lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Szczecin [Załącznik do zasad polityki czynszowej oraz warunków obniżania czynszu - stanowiący załącznik do wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Szczecin na lata 2010-2015 wprowadzony uchwałą Rady Miasta Szczecin nr XLVII/1187/10 z dnia 24 maja 2010 r. w sprawie ustalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Szczecin na lata 2010-2015 (z uwzględnieniem zmian)](uwzględniono jedynie zły stan techniczny instalacji centralnego ogrzewania obniżając przyjętą punktację o 1 punkt). Do dnia wejścia w życie uchwały nr XXII/502/16 prawidłowo ustalona punktacja dla przedmiotowego lokalu mieszkalnego wynieść powinna 44 punkty.

W związku z powyższym w toku kontroli ww. umowy najmu stwierdzono, że wysokość czynszu - 199,75 zł (stawka czynszu na poziomie około 2,97 zł/m2) była ustalona i pobierana w wysokości niższej niż wynikająca z Zasad polityki czynszowej oraz warunków obniżania czynszu [Załącznik do wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Szczecin na lata 2010-2015 wprowadzonych uchwałą Rady Miasta Szczecin nr XLVII/1187/10 z dnia 24 maja 2010 r. w sprawie ustalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Szczecin na lata 2010-2015 (z uwzględnieniem zmiany wprowadzonej uchwałą Rady Miasta Szczecin nr XVIII/509/12)]. Uwzględniając obowiązujący w 2016 r. wskaźnik przeliczeniowy kosztów odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynku dla miasta Szczecin w wysokości 4.106 zł wynikający z Obwieszczenia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 1 października 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości wskaźników przeliczeniowych kosztów odtworzenia 1 m² powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych dla województwa zachodniopomorskiego i miasta Szczecina [Dz.Urz. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 3685], prawidłowo ustalona stawka czynszu dla lokalu mieszkalnego o tożsamych parametrach wynieść powinna w 2016 r. - 8,86 zł/m2, tj. czynsz regulowany w kwocie 595,39 zł miesięcznie. Powyższa nieprawidłowość była skutkiem wieloletniego zaniechania w zakresie aktualizacji stawki czynszu. W zakresie pozostałych opłat niezależnych od wynajmującego (zimna woda, odprowadzanie ścieków oraz wywóz odpadów) ustalono, że jednostka pobierała od najemcy opłaty ustalone w wrześniu 2013 r., pomimo iż ich wysokość w następnych latach była różna. W grudniu 2016 r. stawka za zaopatrzenie w wodę oraz odprowadzanie ścieków wyniosła odpowiednio 4,02 zł/m3 (4,34 zł/m3 brutto) i 6,25 zł/m3 (6,75 zł/m3 brutto) [Uchwała Nr XVII/407/15 Rady Miasta Szczecin w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków]a za wywóz śmieci [Uchwała Nr VI/83/15 Rady Miasta Szczecin z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik]– 5,00 zł/m3.

W toku kontroli ustalono ponadto, że najemca lokalu mieszkalnego bezumownie zajmował wokół wynajmowanego lokalu mieszkalnego (parter) teren ogrodzony siatką metalową o powierzchni około 223 m2, na którym znajdowały się: blaszany garaż, folia ogrodowa (szklarnia), nasadzenia.
W okresie objętym kontrolą jednostka nie pobierała od najemcy żadnych opłat i nie podjęła jakichkolwiek działań w celu prawnego uregulowania bezumownie zajmowanego terenu. Postawienie blaszanego garażu nastąpiło, ponadto niezgodnie z ówcześnie obowiązującym art. 43 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, według którego nieruchomość oddana w trwały zarząd jednostce organizacyjnej może być zabudowana, odbudowana, rozbudowana, dobudowana, przebudowana lub remontowana za zgodą organu nadzorującego (tj. Prezydenta Miasta Szczecin). W dniu 13 grudnia 2017 r. w związku z podjęciem prac projektowych budowy sali gimnastycznej na terenie ZSEE wezwano najemcę do doprowadzenia do stanu pierwotnego zajmowanego bezumownie terenu w terminie do dnia 30 kwietnia 2018 r.

W pozostałym zakresie ustalono, że:

 • ZSEE wystąpił do Prezydenta Miasta Szczecin z prośbą o wykreślenie dwóch niezamieszkałych lokali znajdujących się w budynku internatu szkolnego z ewidencji mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Szczecin oraz o przeznaczenie ich powierzchni na potrzeby działalności statutowej,
 • w prawidłowej wysokości pobierano i przekazywano podatek od nieruchomości,
 • dokumentacja księgowa ewidencjonująca należności z tytułu najmu lokalu mieszkalnego prowadzona była rzetelnie i terminowo.

2. Najem pomieszczeń i powierzchni użytkowej, reklamowej oraz garaży.

W latach 2015-2016 ZSEE zawarł 2 umowy w przedmiocie użyczenia gabinetu profilaktyki zdrowotnej lub pomocy przedlekarskiej. Jednostkę we wskazanym okresie obowiązywały ponadto umowy, które zostały zawarte przed 2015 r., w tym:

 • 4 umowy najmu pomieszczeń pod działalność gospodarczą,
 • 2 umowy najmu pod powierzchnię reklamową,
 • 2 umowy najmu powierzchni gruntów pod kioski,
 • 2 umowy najmu powierzchni gruntów pod garaże blaszane,
 • umowę najmu powierzchni gruntu pod plac manewrowy wykorzystywany przez szkołę nauki jazdy.

W toku kontroli ustalono, że pomimo braku podstaw prawnych do zarządzania terenem oznaczonym w ewidencji gruntów jako części działki nr 5/9 (teren Gminy Miasto Szczecin będący przedmiotem umowy dzierżawy zawartej z ZSEE w dniu 31 lipca 1997 r., która została rozwiązana z dniem 31 marca 2000 r.) ZSEE posiadał zawarte 2 umowy najmu powierzchni gruntów pod garaże blaszane, które zostały wypowiedziane dopiero w styczniu 2017 r. Jednostka z tytułu ww. umów pobierała od każdego z najemców czynsz w wysokości 10 zł miesięcznie. Wpływy z czynszu najmu gromadzone były na wydzielonym rachunku dochodów, co było niezgodne z ówcześnie obowiązującym brzmieniem § 2 ust. 1 pkt 5 Uchwały Nr XXIV/705/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie gromadzenia dochodów na wydzielonym rachunku przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność w zakresie oświaty (zw. dalej uchwała w sprawie wrd), według którego na wydzielonym rachunku samorządowe jednostki budżetowe mogą gromadzić dochody uzyskiwane z najmu lub dzierżawy składników majątkowych będących w dyspozycji jednostki [w brzmieniu ustalonym Uchwałą Nr XXXV/1042/13 Rady Miasta Szczecin z dnia 18 listopada 2013 r.]. Należy wskazać, iż pomimo nieuprawnionego dysponowania mieniem Gminy Miasto Szczecin wysokość ustalonych i pobieranych opłat w 2016 r. była niezgodna z § 11 pkt 1 Zarządzenia nr 384/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 24 września 2014 r. w sprawie zasad gospodarowania gruntami stanowiącymi własność gminy lub własność Skarbu Państwa przeznaczonymi do wydzierżawiania pod garaże tymczasowe, według którego stawka opłat netto za 1 m2 powierzchni dzierżawy gruntu pod garażem tymczasowym wynosi 3,50 zł. W związku z powyższym łączna kwota opłaty dla garażu o powierzchni 18 m2 wynieść powinna 63 zł miesięcznie. Według Pani wyjaśnień uzyskiwane środki przeznaczone były na podniesienie stanu technicznego pracowni i laboratoriów oraz na ewentualne zakupy materiałów do ćwiczeń dla uczniów.

Kontrola wykazała również, że reprezentując Wynajmującego wyrażała Pani zgodę na przeniesienie praw i obowiązków wynikających z zawartych umów najmu, które to przeniesienie (nazwane cesjami umów) dokonywane było między dotychczasowymi najemcami a osobami trzecimi. W ocenie kontroli, powyższa czynność dopuszczalna przepisami prawa cywilnego pozostawała w sprzeczności z istotą Uchwały Nr LXIII/1169/06 Rady Miasta Szczecin z dnia 16 października 2006 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości gminnych przez miejskie jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej [z uwzględnieniem zmian do przedmiotowej uchwały]  (zw. dalej Uchwałą Nr LXII/1169/06), która w § 4 w zw. z § 8 wskazuje, że podstawową formą oddania przez jednostkę organizacyjną nieruchomości w najem jest przetarg zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami.

W toku kontroli stwierdzono, że stawki czynszu najmu pod powierzchnię reklamową zostały ustalone w wysokości niższej niż stawki wynikające z Załącznika nr 2 do Zarządzenia nr 573/11 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie udostępniania nieruchomości w celu umieszczenia reklam i oznaczeń przedsiębiorcy. W pierwszym przypadku za wolnostojącą reklamę o powierzchni 18 m2 ustalono roczną stawkę czynszu najmu w wysokości 4929,60 zł plus podatek VAT, podczas gdy prawidłowo ustalona roczna stawka wynieść powinna 6504 zł plus podatek VAT. W drugim przypadku za dwie wiszące obok siebie tablice reklamowe o wymiarach 11,89 m2 każda ustalono miesięczną stawkę czynszu najmu w wysokości 541,32 zł plus podatek VAT, podczas gdy prawidłowo ustalona miesięczna stawka wynieść powinna 899,20 zł plus podatek VAT. W latach 2015-2016 łączna kwota dochodów z tytułu najmu powierzchni reklamowej, w przypadku zawarcia umów w prawidłowej ww. stawce czynszu, powinna być wyższa o 4294,56 zł rocznie.

Kontrola wykazała, że jednostka nie przedkładała Prezydentowi Miasta Szczecin rocznych informacji z realizacji Uchwały Nr LXIII/1169/06, za lata 2015 - 2016 czym naruszono § 11 tejże uchwały [Od 3 lipca 2015 r. z uwzględnieniem zmiany wprowadzonej uchwałą nr VIII/128/15 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 maja 2015 r.], według którego kierownik jednostki organizacyjnej zobowiązany jest do przedkładania Prezydentowi Miasta Szczecin w terminie do 30 kwietnia każdego roku rocznych informacji z realizacji niniejszej uchwały.

W toku kontroli stwierdzono, że aneksy do umów najmu przed zawarciem nie zostały zaopiniowane przez radcę prawnego, czym naruszono wytyczne Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Szczecin (zw. dalej WOś) wskazane m.in. w piśmie dyrektora WOś z dnia 23.02.2009 r. skierowanym do dyrektorów jednostek oświatowych.

Kontrola ustaliła, że jednostka oddała w najem 4 pomieszczenia o łącznej powierzchni 78,05 m2 w budynku internatu znajdujące się w przyziemiu (posadzki pomieszczeń 1,5 m poniżej terenu). Pomieszczenia wyposażone były w energię elektryczną, centralne ogrzewanie oraz wodę. W ocenie kontroli ww. pomieszczenia internatu, uwzględniając założenia wskazane w Drugim Porozumieniu Programowym dla Szczecina [sporządzone w Szczecinie w dniu 8 grudniu 2014 r.]np. „Lokum dla ucznia” przewidujące rozwijanie infrastruktury internatów i burs umożliwiających napływ młodzieży do Miasta i stwarzających im odpowiednie warunki funkcjonowania, przeznaczane powinny być na działalność statutową, a nie pod działalność gospodarczą. Ponadto według  § 3 ust. 2 w zw. z § 8 Uchwały Nr LXIII/1169/06 oddanie nieruchomości lub jej części w najem może nastąpić jedynie w przypadku, gdy: jednostka organizacyjna nie może w całości zagospodarować nieruchomości oddanej w trwały zarząd, a oddanie nieruchomości osobom trzecim jest uzasadnione, lub funkcje realizowane na nieruchomości będą funkcjami uzupełniającymi dla jednostki organizacyjnej, a których sama nie może wykonywać.

Uwagi kontroli dotyczą również sposobu ponoszenia opłat za media (centralne ogrzewani, energia elektryczna, woda) przez najemców pomieszczeń użytkowych oraz ich wysokości. W 2. przypadkach opłaty za media wliczone zostały w czynsz najmu, natomiast w 1. przypadku pobierana była dodatkowa opłata w formie ryczałtu. W wyżej wskazanym przypadku miesięczna opłata ryczałtowa za korzystanie z mediów wynosiła 150 zł netto. Uwzględniając ustaloną dla lokalu mieszkalnego ryczałtową stawkę opłaty za centralne ogrzewanie w kwocie 2,40 zł/m2 przyjąć należy, że miesięczna kwota ryczałtowej opłaty wyłącznie za centralne ogrzewanie dla pomieszczeń o łącznej powierzchni 78,05 m2 wynieść powinna co najmniej 187,32 zł. W ocenie kontroli sposób ponoszenia opłat za dostarczanie mediów powinien zostać ujednolicony w formie ryczałtu uwzględniającego rzeczywiste koszty ponoszone przez jednostkę. W miarę możliwości technicznych należałoby również dążyć do opomiarowania mediów i ich rozliczenia na podstawie faktycznego zużycia.

W pozostałym zakresie ustalono, że:

 • w przypadku nieterminowych płatności za najem lokali/powierzchni użytkowych każdorazowo naliczano ustawowe odsetki za opóźnienie,
 • pomieszczenia na prowadzenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej lub pomocy przedlekarskiej  przekazywane były każdorazowo za protokołem zdawczo-odbiorczym.

3. Przeglądy budowlane i książka obiektu budowlanego.

W latach 2015 – 2016 ZSEE był zarządcą 3 budynków: szkolnego, warsztatowego oraz internatu, dla których założono i prowadzono Książki obiektu budowlanego.

W toku kontroli stwierdzono wyłącznie uchybienia w zakresie prowadzenia Książekobiektu budowlanego, w tym:

 • dokonywaniu wpisów z okresowych kontroli stanu technicznego obiektu budowlanego wynikających z art. 62 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy prawo budowlane [Dz.U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm.](zw. dalej pbu) przeprowadzonych w latach 2015-2016 w nieodpowiednią część książki obiektu budowlanego,
 • dokonywaniu wpisów niezawierających danych identyfikujących osobę, która wystawiła dokument podlegający wpisowi, co naruszało § 6 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie książki obiektu budowlanego [Dz.U. Nr 120, poz. 1134](zw. dalej rozporządzeniem z dnia 3 lipca 2003 r.),
 • niedokonaniu wpisu w 2016 r. protokołu z okresowej kontroli przewodów kominowych dla budynku warsztatów szkolnych oraz budynku szkolnego, co było zgodne z § 5 pkt 4 oraz § 6 ust. 1 rozporządzenia z dnia 3 lipca 2003 r., według którego wpisy do książki obejmują m.in. protokoły kontroli oraz badań określonych w art. 62 ust. 1-2 pbu, a także powinny być dokonywane w dniu zaistnienia okoliczności, dla której jest wymagane dokonanie odpowiedniego wpisu.

Jednostka posiadała aktualne przeglądy kontroli stanutechnicznego budynku oraz elementów budynku i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne, przewodów kominowych oraz instalacji elektrycznej i gazowej, co wyczerpywało dyspozycję art. 62 ust. 1 pkt 1 i 2 pbu.

Jednostka podejmowała działania w zakresie utrzymania należytego stanu technicznego obiektu budowlanego. O konieczności wykonania zaleceń wynikających z kontroli obiektów budowlanych na bieżąco jednostka informowała właściciela obiektów, zwracając się z prośbą o wyasygnowanie środków finansowych na ten cel, ponadto ZSEE wykonał zalecenia z okresowej kontroli stanu technicznego budynku przeprowadzonej 2016 r., wskazanych jako prace bardzo pilne w zakresie naprawy schodów w budynku internatu.

4. Zamówienia o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

Kontroli poddano prawidłowość 3. z 32 (tj. 9,38%) przeprowadzonych w latach 2015 – 2016 postępowań o udzielenie zamówień, których przedmiotem było: dostawa produktów zwierzęcych, mięsa i produktów mięsnych w 2015 r.; roboty budowlane w zakresie remontu korytarza na parterze internatu w 2016 r.; roboty budowlane w zakresie remontu 6 pokoi mieszkalnych w internacie w 2016 r.

Stwierdzono, że w 2. przypadkach poddanych kontroli egzemplarze umów nie zawierały potwierdzenia dokonania wstępnej kontroli wykonanej przez głównego księgowego, a według art. 54 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych [Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.], złożenie podpisu przez głównego księgowego na dokumencie oznacza, że zobowiązania wynikające z operacji mieszczą się w planie finansowym jednostki.

W wyniku kontroli ustalono, że postępowania w sprawie udzielenia zamówień zostały przeprowadzone zgodnie z zapisami rozdziału 5 załącznika Nr 1 do ówcześnie obowiązujących Zarządzeń Prezydenta Miasta Szczecin nr: 314/13 z dnia 17 lipca 2013 r. [Zarządzenie nr 314/13 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 17 lipca 2013 r. w sprawie zasad wykonywania w Urzędzie Miasta Szczecin i jednostkach organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej Urzędu Miasta Szczecin (z uwzględnieniem zmian wprowadzonych Zarządzeniem nr 165/14 z dnia 15 kwietnia 2014 r.)] oraz 45/16 z dnia 8 lutego 2016 r., a także obecnie obowiązującego Zarządzenia nr 303/16 z dnia 28 lipca 2016 r.

W odniesieniu do wszystkich kontrolowanych zamówień przeprowadzono analizy rynku oraz sporządzano notatki służbowe, każdorazowo ustalano też wartość zamówienia z zastosowaniem prawidłowego kursu euro.

II. Uwagi i zalecenia

Prezydenta Miasta Szczecin zalecił Dyrektorowi ZSEE:

 1. Podjęcie działań w celu wykonania przepisów uchwały Rady Miasta Szczecin Nr XXII/502/16 z dnia 6 września 2016 r., w tym aktualizacja punktacji oraz stawki czynszu dla lokalu mieszkalnego wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Szczecin.
 2. Każdorazowe aktualizowanie stawek opłat niezależnych od wynajmującego (zimna woda, odprowadzanie ścieków, centralne ogrzewanie oraz wywóz odpadów).
 3. Wyegzekwowanie od najemcy lokalu mieszkalnego obowiązku doprowadzenia do stanu pierwotnego zajmowanego bezumownie terenu.
 4. Każdorazowe uzyskiwanie od organu nadzorującego zgody określonej w art. 43 ust. 2 pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
 5. Poinformowaniu Prezydenta Miasta Szczecin o wypowiedzeniu umów najmu powierzchni pod garaże tymczasowe.
 6. Stosowanie procedury przetargowej przy dokonywaniu zmiany najemcy.
 7. Dostosowanie stawek czynszu za najem powierzchni reklamowej do stawek wynikających z Zarządzenia 573/11.
 8. Wynajmowanie pomieszczeń po spełnieniu przesłanek określonych w Uchwale Nr LXIII/1169/06.
 9. Ujednoliceniu zasad ponoszenia opłat za media przez najemców powierzchni użytkowych oraz ich opomiarowanie w miarę możliwości technicznych.
 10. Gromadzenie na wydzielonych rachunku, o którym mowa w Uchwale Nr XXIV/705/12 wyłącznie dochodów wynikających z ww. uchwały.
 11. Przedkładanie Prezydentowi Miasta rocznych informacji z realizacji uchwały nr LXIII/1169/06  Rady Miasta Szczecin.
 12. Zawieranie aneksów do umów po uprzednim uzgodnieniu pod względem formalno-prawnym przez Radcę prawnego.
 13. Każdorazowe zamieszczanie na egzemplarzu umowy podpisu głównego księgowego, potwierdzającego dokonania wstępnej kontroli określonej w art. 54 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych,
 14. Prowadzenie książki obiektu budowlanego w sposób odpowiadający przepisom prawa.

udostępnił: Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego, wytworzono: 2018/03/13, odpowiedzialny/a: Andrzej Lejk, wprowadził/a: Andrzej Lejk, dnia: 2018/03/13 08:54:40
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Andrzej Lejk 2018/03/13 08:54:40 nowa pozycja