Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Kontrole przeprowadzone przez WKiAW w 2017 roku

Nr kontroli: WKiAW

Gospodarowanie Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych

Szkoła Podstawowa Nr 68 przy ul. Zakole 1a

Wyniki kontroli: INFORMACJE - USTALENIA

Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego UM Szczecin (zwany dalej WKiAW) w okresie od 18.01.2017 r. do 06.02.2017 r. przeprowadził kontrolę w Szkole Podstawowej Nr 68 w Szczecinie przy ul. Zakole 1a, w zakresie gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych

Opis stanu faktycznego stwierdzonego w toku kontroli został ujęty w protokole kontroli z dnia 6 lutego 2017 r. Ocena kontrolowanej działalności, wnioski i zalecenia pokontrolne zostały zawarte w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 22 lutego 2017 r.

 I. Ocena ogólna kontrolowanej działalności

W wyniku kontroli przeprowadzonej w Szkole Podstawowej Nr 68 (zw. dalej SP) w zakresie gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych (zw. dalej ZFŚS), stwierdzono niedociągnięcia i uchybienia, które nie miały znaczącego wpływu na zasadność i prawidłowość przyznawania pracownikom oraz emerytom i rencistom świadczeń i pożyczek mieszkaniowych z ZFŚS w 2016 r., a dotyczące m.in.:

 • zastosowania w tabeli dopłat, stanowiącej załącznik do regulaminu ZFŚS przeliczeń, w wyniku których pominięte zostały określone przedziały dochodów na 1. osobę w rodzinie,
 • nieokreślenia w dokumentacji ZFŚS maksymalnych kwot pożyczek oraz dofinansowania poszczególnych rodzajów świadczeń przyjętych w 2016 r., mimo stosowania ich przy podziale środków,
 • nieprecyzyjnych i niewłaściwych zapisów obowiązującego w jednostce regulaminu ZFŚS.

Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie:

 • terminowości dokonanych odpisów na ZFŚS,
 • kompletności prowadzonej dokumentacji,
 • ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych dotyczących ZFŚS,
 • rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych od świadczeń z ZFŚS i terminowości jego regulowania.

W 2015 r. jednostka podlegała kontroli przeprowadzonej przez Państwową Inspekcję Pracy (zw. dalej PIP), m.in. w zakresie funkcjonowania ZFŚS w latach 2014 – 2015. Czynności kontrolne PIP opisane zostały w protokole kontroli podpisanym w dniu 18.12.2015 r. (pismo znak: 14185-5317-K055-Pt/15), a w zaleceniach zawartych w wystąpieniu pokontrolnym w zakresie funkcjonowania ZFŚS (pismo znak: 14185-5317-K055-Ws01/15 z dnia 18.12.2015 r.), wskazano na:

 1. Ustalenie w regulaminie ZFŚS zasad przyznawania pomocy z funduszu oraz przyznawania dofinansowań, ze szczególnym uwzględnieniem kwot bazowych dofinansowania.
 2. Bezwzględne dopełnienie obowiązku uzgodnienia zmian do regulaminu ZFŚS, w tym preliminarza wydatków (planu rzeczowo – finansowego) z działającymi w zakładzie organizacjami związkowymi.
 3. Przyznawanie świadczeń i pomocy z ZFŚS bezwzględnie w uzgodnieniu z działającymi w zakładzie organizacjami związkowymi.
 4. Przeznaczanie i wydatkowanie środków funduszu zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym zgodnie z regulaminem ZFŚS.

 II. Oceny cząstkowe

1. Gospodarowanie ZFŚS

W toku kontroli WKiAW, sprawdzono terminowość przekazania odpisów na ZFŚS w kwocie ogółem 204.670 zł.

Kontroli poddano wszystkie przyznane w 2016 r. świadczenia w kwocie ogółem 222.687,94 zł brutto i udzielone pożyczki mieszkaniowe na kwotę ogółem 66.000 zł (12 pożyczek). Na świadczenia składały się:

 • świadczenia urlopowe 60. nauczycieli na kwotę ogółem 60.038,94 zł,
 • dofinansowanie do wypoczynku organizowanego we własnym zakresie („wczasy pod gruszą”) na kwotę ogółem 90.287 zł (103 wnioski),
 • dofinansowanie wypoczynku dzieci na kwotę ogółem 8.005 zł (15 wniosków),
 • zapomogi na kwotę ogółem 4.053 zł (11 wniosków),
 • pomoc rzeczowa na kwotę ogółem 47.352 zł (107 wniosków),
 • dofinansowanie do indywidualnej i grupowej działalności kulturalno – oświatowej i rekreacyjno – sportowej na kwotę ogółem 12.952 zł.

Ww. świadczenia poddano kontroli w zakresie zgodności z przepisami prawa i obowiązującymi w SP procedurami dotyczącymi ZFŚS, opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, ewidencji oraz dokumentowania.

W 2016 r. obowiązywały 2 regulaminy dotyczące ZFŚS:

 1. „Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych” z dnia 14 kwietnia 2010 r., obowiązujący do dnia 13.02.2016 r.,
 2. „Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Szkole Podstawowej nr 68 w Szczecinie im. 12 Pułku Ułanów Podolskich” (zw. dalej regulaminem), wprowadzony Zarządzeniem Nr 3/2016 z dnia 12.02.2016 r., obowiązujący od dnia 14.02.2016 r.

Wszystkie świadczenia i pożyczki mieszkaniowe wypłacone zostały w 2016 r. w okresie obowiązywania regulaminu wymienionego w pkt 2.

Świadczenia i pożyczki przyznawane były przez Zespół Doradczy (zw. dalej ZD), powołany Zarządzeniem Nr 1/2016 z dnia 30.01.2016 r., w skład którego weszli przedstawiciele wszystkich związków zawodowych działających w jednostce.

 Kontroli poddano prawidłowość i kompletność dokumentacji składanej przez pracowników, emerytów i rencistów ubiegających się o przyznanie świadczeń lub pożyczek, na podstawie której ZD podjął decyzje wymienione w 11. protokołach z posiedzeń ZD.

W toku kontroli zapisy regulaminu przeanalizowano pod kątem zgodności z ustawą z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (zw. dalej ustawą o ZFŚS) oraz ich prawidłowości merytorycznej.

Przyjęty w SP sposób ustalenia przedziałów dochodów na 1. osobę w rodzinie (Załącznik nr 1 do regulaminu - tabela dopłat do świadczeń socjalnych, zw. dalej tabelą dopłat), stanowiących podstawę do przyznania określonej wysokości dofinansowania, zawierał „luki” kwotowe wynikające z przeliczenia procentowego kwoty 1.850 zł.

Przedziały średniego dochodu brutto na 1. osobę w rodzinie oraz wysokość dofinansowania podane były w wielkościach procentowych. Podstawę wyliczenia dochodu brutto na 1. osobę w rodzinie stanowiło minimalne wynagrodzenie za pracę w kwocie 1.850 zł, ogłoszone w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2016 r. Po zastosowaniu przeliczenia kwoty 1.850 zł według procentu wskazanego w tabeli dopłat, nie można było stwierdzić, w jakiej wysokości mogła być przyznana zapomoga, jeżeli kwota dochodu zawierała się w przedziałach od 1.461,50 zł do 1.480 zł (100 % czy 90 %) i od 1.646,50 zł do 1.665 zł (90 % czy 80 %) oraz jakie dofinansowanie mogło być przyznane w przypadku świadczeń wymienionych w poz. 2 i 3 tabeli (pomoc doraźna w okresie świąt, „Wczasy pod gruszą”, wczasy, sanatoria, wypoczynek dzieci i młodzieży, działalność kulturalno – oświatowa i sportowo – rekreacyjna), gdy dochód zawierał się w przedziale od 1.850 zł do 1.868,50 zł (100 % czy 95 %). Według wyjaśnień dyrektora, wszelkie świadczenia były przyznawane na korzyść pracownika, co jednak nie potwierdziło się w przypadku 1. pracownika, który otrzymał dofinansowanie „wczasów pod gruszą” w kwocie 893 zł zamiast w kwocie 940 zł. Dochód pracownika na 1. osobę w rodzinie wynoszący 1.858,23 zł mieścił się w przedziale dochodu 1.850 zł - 1.868,50 zł i zgodnie z wyjaśnieniami dyrektora, pracownik powinien otrzymać 100 % kwoty dofinansowania. W opinii kontrolującego, kryteria ustalone zapisami regulaminowymi nie powinny pozostawiać obszarów nieobjętych stosownymi uregulowaniami.

W dokumentacji jednostki nie było ponadto informacji o maksymalnych kwotach dofinansowania ustalonych dla poszczególnych rodzajów świadczeń w 2016 r., przyznawanych w zależności od dochodu na 1. osobę w rodzinie wnioskodawcy, tj. 940 zł - „wczasy pod gruszą”, 480 zł -pomoc rzeczowa, 800 zł - dofinansowanie wypoczynku dzieci oraz 200 zł – dofinansowanie działalności kulturalno – oświatowej i sportowej. Informacji takiej nie zawierały ani protokoły ZD, ani tabela dopłat, w której wskazano jedynie, że wysokość dofinansowania w procentach przyznawana będzie w stosunku do kwoty ustalonej w preliminarzu wydatków. W ocenie kontrolującego, wskazanie ww. kwot w protokołach ZD było niezbędne w celu zachowania transparentności decyzji podejmowanych przez ZD.

Ustalona w regulaminie ZFŚS rozpiętość przyznawanych dofinansowań dla poszczególnych przedziałów dochodu na 1. osobę w rodzinie wynosiła jedynie 10 % pomiędzy dochodami najniższymi do 1.850 zł i najwyższymi, tj. powyżej 2.220 zł. Powyższe doprowadzało m.in. do sytuacji, że np. pracownik ze średnią na 1. osobę w wysokości 638 zł otrzymał dofinansowanie do „wczasów pod gruszą” w kwocie 940 zł, a pracownik ze średnią na 1. osobę w wysokości 6.250 zł otrzymał dofinansowanie w kwocie 846 zł (o 94 zł mniej), przy dochodach dziesięciokrotnie wyższych. W opinii kontrolującego, taki podział środków funduszu może budzić wątpliwości w zakresie wypełnienia zapisów art. 8 ust. 1 ustawy o ZFŚS, według których przyznawanie ulgowych usług i świadczeń oraz wysokość dopłat z funduszu uzależnia się od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z funduszu. Należy zaznaczyć, że sposób podziału środków, w wyniku którego doszło do przytoczonej sytuacji, był zaakceptowany przez przedstawicieli pracowników SP wchodzących w skład ZD, co wyczerpuje wymogi formalne wynikające z art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych, według którego przyznawanie pracownikom świadczeń z funduszu dokonywane jest w uzgodnieniu z organizacją związkową.

W toku kontroli zapisów regulaminu ZFŚS stwierdzono, że:

 1. Zapisy § 7 pkt 1 ppkt a regulaminu dotyczyły dofinansowania jedynie do wczasów sanatoryjnych, leczniczych i profilaktyczno – leczniczych zakupionych indywidualnie przez pracowników niepedagogicznych, tj. pominięte zostały wczasy zorganizowane, które nie miały charakteru leczniczego. W świetle powyższych zapisów należy zwrócić uwagę, że w sytuacji, gdy pracownik nie wystąpi z wnioskiem o „wczasy pod gruszą”, nie ma już możliwości skorzystania z wczasów o charakterze innym niż leczniczy.
 2. Regulamin zawierał w § 2 pkt 3 ppkt 2 zapis o niezrozumiałej treści „odsetki od środków Funduszu pochodzących od oprocentowanych,”.
 3. Według § 8 pkt 1 regulaminu „Każdy uprawniony do korzystania ze świadczeń Funduszu zobowiązany jest do złożenia oświadczenia (…)”W opinii kontrolującego, ww. zapis był nieprawidłowy, ponieważ katalog osób uprawnionych wymienionych w § 6 regulaminu był szerszy i obejmował m.in. dzieci.
 4. W § 7 pkt 1 ppkt g regulaminu kradzież została wymieniona jako klęska żywiołowa, a według słownika języka polskiego PWN klęska żywiołowa to katastrofa ekologiczna.
 5. Według § 9 pkt 6 regulaminu, pożyczka mieszkaniowa była oprocentowana w wysokości 1 %. Powyższy zapis, z uwagi na duży stopień uogólnienia, nie precyzował sposobu naliczania ww. oprocentowania (zmienne lub stałe). W praktyce, oprocentowanie naliczane było przez głównego księgowego od zmiennej kwoty zadłużenia, w wyniku czego realne oprocentowanie pożyczek wyniosło mniej niż 1 %.
 6. Według zapisów § 9 pkt 2 regulaminu, pracownicy mogą otrzymać pożyczkę proporcjonalnie do osiągniętego dochodu. Według kontrolującego ww. zapis dyskryminował pracowników o niższych dochodach.

Kontrola wykazała, że w dokumentacji jednostki nie było informacji o maksymalnej kwocie zwrotnej pożyczki na cele mieszkaniowe obowiązującej w 2016 r. Z 12. pożyczek mieszkaniowych wypłaconych w 2016 r., 8 pożyczek wypłaconych zostało w kwocie 6.000 zł, a zapisy regulaminowe zawierały jedynie zapis o treści „Kwota pożyczki mieszkaniowej wynosi 5.000 zł (styczeń 2016 r.)”.

Stwierdzono ponadto, że sposób numerowania umów na pożyczki mieszkaniowe w 2. przypadkach odbiegał od stosowanego sposobu numeracji (umowy: 4/2015/2016, 5/2015/2016), w 2. przypadkach numer umowy był niepełny (umowy: 9/09/20…, 11/11/20…), umowa nr 5/2015/2016 nie zawierała daty zawarcia, a wniosek o pożyczkę (umowa nr 12/12/2016 z dnia 26.09.2016 r.) został przyjęty bez daty złożenia.

W toku kontroli stwierdzono, że pierwsza wersja planu finansowego zawierała m.in. podpis przedstawiciela Związku Nauczycielstwa Polskiego Ognisko nr 68 (zw. dalej ZNP) z datą 08.09.2016 r., a zgodnie z §3 pkt 2 regulaminu ZFŚS, plan rzeczowo – finansowy powinien być sporządzony przez dyrektora do końca marca danego roku, po konsultacji z organizacjami związkowymi działającymi na terenie szkoły, wchodzącymi w skład ZD. Wobec rozbieżnych wyjaśnień złożonych przez dyrektora i przedstawiciela ZNP w ww. sprawie, należy zaznaczyć jedynie, że datowane potwierdzenie uzgodnienia planu rzeczowo – finansowego z przedstawicielami związków zawodowych, powinno według kontrolującego stanowić w przyszłości niezbędny element potwierdzenia wypełnienia przez dyrektora ww. zapisów regulaminu ZFŚS.

Kontrola poszczególnych rodzajów świadczeń zrealizowanych w ramach ZFŚS w 2016 r., wykazała następujące przypadki:

 1. „Wczasy pod gruszą”:
 2. Na 103 wnioski złożone, w 1. przypadku wniosek nie zawierał daty, w 1. przypadku data była niepełna, w 1. przypadku wniosek złożony został na wzorze przewidzianym dla pomocy rzeczowej, a w 1. przypadku – na nieaktualnym druku.
 3. W 1. przypadkuprzyznane zostało dofinansowanie w kwocie 893 zł zamiast 940 zł (za mało o 47 zł). Dochód pracownika na 1. osobę w rodzinie wyniósł 1.858,23 zł i zawierał się w przedziale dochodu 1.850 zł - 1.868,50 zł (100 % od kwoty 1.850 zł, a 101 % od kwoty 1.850 zł). W opinii kontrolującego, wobec nieprecyzyjności zapisów regulaminu ZFŚS, pracownikowi powinno zostać przyznane korzystniejsze dofinansowanie w kwocie 940 zł. Powyższą interpretację potwierdziły także wyjaśnienia dyrektora udzielone w dniu 01.02.2017 r.
 4. Dofinansowanie wypoczynku dzieci:
  1. W 1. z 15. przypadków, dofinansowanie kolonii dziecka wypłacone zostało jedynie na podstawie potwierdzenia rezerwacji i przelewu, a według §8 pkt 14 regulaminu ZFŚS, w celu otrzymania dofinansowania do zorganizowanych form wypoczynku dzieci i młodzieży należy przedłożyć dokument finansowy (oryginalny rachunek, faktura, zaświadczenie organizatora wypoczynku) potwierdzający koszt, wystawiony imiennie na wnioskodawcę. W opinii kontrolującego, wydatek powinien być udokumentowany fakturą, ponieważ rezerwacja może być odwołana, a środki zwrócone w pełnej wysokości lub po potrąceniu należności za odwołanie tej rezerwacji.
 5. Pomoc rzeczowa:
  1. W 1. z 107. przypadków, pracownikowi przyznana została pomoc rzeczowa w kwocie 456 zł, mimo że w oświadczeniu o dochodach osiągniętych w 2015 r., pracownik nie wskazał konkretnej kwoty dochodu na 1. osobę w rodzinie, a jedynie zawarł zapis o treści „pow. 2.000 zł”. W opinii kontrolującego, wobec tak nieprecyzyjnej informacji, pracownik powinien uzyskać dofinansowanie w kwocie najniższej, tj. 432 zł, przysługującej w przypadku dochodów powyżej 2.220 zł na 1. osobę w rodzinie.
   1. Dofinansowanie działalności kulturalno – oświatowej i sportowej:
  2. Umowa zlecenie zawarta w dniu 07.10.2016 r. na zorganizowanie przyjęcia okolicznościowego w dniu 14.10.2016 r. na kwotę umowną 5.250 zł podpisana została ze strony SP bez stosownego upoważnienia przez nauczyciela. Upoważnienie do składania oświadczeń woli, w tym do zawarcia ww. umowy posiadał jedynie dyrektor szkoły.
  3. W 1. przypadku pracownikowi przyznane zostało zawyżone dofinansowanie w kwocie 125 zł, zamiast 122,22 zł (nadpłata 2,78 zł). Na podstawie dostarczonych przez pracownika dokumentów potwierdzających poniesione wydatki na kwotę łączną 135,80 zł i przy dochodzie na 1. osobę w rodzinie w kwocie 3.623 zł, pracownik powinien uzyskać dofinansowanie w kwocie 122,22 zł, tj. 90 % od kwoty 135,80 zł.
  4. W 1. przypadku pracownikowi przyznane zostało zaniżone dofinansowanie w kwocie 180 zł, zamiast 190 zł (niedopłata 10 zł). Na podstawie dostarczonych przez pracownika dokumentów potwierdzających poniesione wydatki na kwotę łączną 246 zł i przy dochodzie na 1. osobę w rodzinie w kwocie 2.111 zł, pracownik powinien uzyskać dofinansowanie w kwocie 190 zł, tj. 95 % od kwoty 200 zł.

Terminy przekazania na konto ZFŚS kolejnych transz odpisu na 2016 r. zostały zachowane, czym wypełniono zapisy art. 6 ust. 2 ustawy o ZFŚS, według których równowartość dokonanych odpisów i zwiększeń naliczonych na dany rok kalendarzowy pracodawca przekazuje na rachunek bankowy funduszu w terminie do dnia 30 września tego roku, z tym że w terminie do dnia 31 maja tego roku przekazuje kwotę stanowiącą co najmniej 75% równowartości odpisów.

Plan odpisu na ZFŚS w 2015 r. w kwocie 210.867 zł, został skorygowany na koniec 2016 r. o kwotę 6.197 zł (zmniejszenie), na podstawie faktycznego stanu zatrudnienia i przeciętnej liczby zatrudnionych w 2016 r. Zwrot odpisu na konto podstawowe nastąpił w dniu 05.12.2016 r. (Wb ZFŚS nr 72), a nadpłata odpisu uwzględniona została w decyzji zmian planu finansowego z dnia 12.12.2016 r. W/02/12/2016.

W pozostałych przypadkach świadczenia przyznane zostały na podstawie prawidłowej dokumentacji i w kwotach wynikających z tabeli dopłat.

Wszystkie osoby ubiegające się o przyznanie świadczeń lub pożyczek złożyły wnioski, które były akceptowane przez dyrektora na mocy art.10 ustawy o ZFŚS, według którego dyrektor administrował funduszem jako przedstawiciel pracodawcy.

Poszczególne wnioski nie zawierały podpisów przedstawicieli związków zawodowych reprezentujących pracowników, ponieważ wzór stosowanych wniosków nie przewidywał takich podpisów. Podpisy ww. zamieszczone były jednak na protokołach z posiedzeń ZD, w których przyznane świadczenia wymienione były imiennie i kwotowo na każdego pracownika, emeryta i rencistę.

 Świadczenia urlopowe nauczycieli wypłacone zostały według listy płac nr 6/ZFŚS/2016, zgodnie z zapisami art. 53 ust. 1a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczycielado końca sierpnia 2016 r. Ww. świadczenia naliczone zostały proporcjonalnie do etatu, na jaki nauczyciele byli zatrudnieni, przy czym w 2016 r. świadczenie w pełnej wysokości wynosiło 1.093,93 zł.

 2. Prowadzenie dokumentacji i ewidencja księgowa

W toku kontroli sprawdzono, czy dokumentacja dotycząca ZFŚS prowadzona była zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (zw. dalej uor) i regulaminem ZFŚS.

Kontroli podlegała także zgodność ewidencji prowadzonej na kontach dotyczących ZFŚS z faktycznymi wypłatami zrealizowanymi na podstawie protokołów ZD i list płac.

W toku kontroli stwierdzono jedynie, że przypis z tytułu dofinansowania wypoczynku dzieci na kwotę łączną 922 zł zaewidencjonowany został na niewłaściwej analityce konta 851.

W grudniu 2016 r., na podstawie listy płac nr 20 wypłacono m.in. dofinansowanie wypoczynku dzieci w kwocie 702 zł i 220 zł. Przypis z tytułu ww. wypłat został zaksięgowany przez głównego księgowego omyłkowo na koncie 851-99-007, tj. koncie analitycznym służącym do ewidencjonowania przypisów z tytułu działalności kulturalno – oświatowej i sportowej zamiast na koncie 851-99-008 – Zorganizowany wypoczynek dzieci i młodzieży.

Ewidencja świadczeń socjalnych prowadzona była przez przewodniczącego ZD i głównego księgowego, czym wypełniono zapisy §10 ust. 2 regulaminu ZFŚS.

W dokumentacji szkoły znajdowały się wszystkie rodzaje dokumentów wymienionych w §10 ust. 3 regulaminu, w tym: oświadczenia i wnioski, protokoły z posiedzeń ZD, wykazy przyznanych świadczeń oraz dokumenty potwierdzające wydatkowanie środków funduszu.

Ewidencja prowadzona w zakresie ZFŚS spełniała wymogi uor w zakresie dowodów księgowych i ich ewidencji.

Wszystkie przychody i zrealizowane rozchody funduszu zostały zaewidencjonowane na koncie 851. Prowadzona ewidencja była zgodna z operacjami bankowymi (odpisy, oprocentowanie), z listami wypłat (świadczenia urlopowe nauczycieli, dofinansowanie wypoczynku, zapomogi, pomoc rzeczowa, dofinansowanie imprez kulturalno – oświatowych i sportowych) oraz protokołami ZD.

 3. Ewidencja i rozliczenie podatku dochodowego od osób fizycznych

W toku kontroli sprawdzono:

 1. Prawidłowość naliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych w odniesieniu do wszystkich świadczeń przyznanych w 2016 r., z uwzględnieniem świadczeń i kwot zwolnionych z opodatkowania.
 2. Terminowość regulowania zobowiązań podatkowych.

W 2016 r. od świadczeń wypłaconych z ZFŚS naliczony został podatek dochodowy od osób fizycznych w kwocie ogółem 27.986 zł.

Nie stwierdzono nieprawidłowości lub uchybień.

W przypadku wszystkich osób uprawnionych podatek dochodowy od osób fizycznych naliczony został poprawnie. W przypadku pracowników, na mocy art. 21 ust.1 pkt 67 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, uwzględniona została kwota wolna od opodatkowania w wysokości 380 zł. W przypadku seniorów wartość świadczeń otrzymanych przez te osoby od byłego pracodawcy nie przekroczyła w roku podatkowym 2016 kwoty 2.280 zł, tj. kwoty uprawniającej do zwolnienia z podatku na warunkach przewidzianych w art. 21 ust. 1 pkt 38 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wszystkie zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych uregulowane zostały w terminach ustawowych.

 III. Uwagi i zalecenia

 Przedstawiając powyższe oceny i uwagi, stosownie do § 35 ust. 4 Załącznika Nr 2 do Zarządzenia w sprawie kontroli Prezydent Miasta zalecił dyrektorowi SP:

 1. Objęcie tabelą dopłat (przedziałami dochodów) wszystkich dochodów wykazywanych przez wnioskodawców.
 2. Każdorazowe dokumentowanie przez ZD maksymalnych kwot przyjmowanych przy przyznawaniu określonego świadczenia lub pożyczki.
 3. Skorygowanie zapisów regulaminu ZFŚS o zapisy nieprecyzyjne i niewłaściwe.
 4. Wypłacenie pracownikom należnych kwot z tytułu niedopłaty za „wczasy pod gruszą” (47 zł) i z tytułu dofinansowania działalności kulturalno – oświatowej i sportowej (10 zł).
 5. Pozyskanie od pracownika faktury potwierdzającej uczestnictwo dziecka w zorganizowanej formie wypoczynku.
 6. Pouczenie pracowników w zakresie podpisywania umów będących w gestii dyrektora jednostki.

 

                       

 


udostępnił: Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego, wytworzono: 2017/04/04, odpowiedzialny/a: Andrzej Lejk, wprowadził/a: Andrzej Lejk, dnia: 2017/04/04 12:13:35
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Andrzej Lejk 2017/04/04 12:13:35 nowa pozycja