Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Kontrole przeprowadzone przez WKiAW w 2016 roku

Nr kontroli: WKiAW

Prawidłowość gospodarowania mieniem komunalnym, w tym zawierania umów w latach 2014 – 2015 r

Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi w Szczecinie

Wyniki kontroli: INFORMACJE - USTALENIA

Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego Urzędu Miasta Szczecin w okresie marzec - kwiecień 2016 r. przeprowadził w Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Integracyjnymi (zw. dalej LOzOI lub jednostką) kontrolę w zakresie prawidłowości gospodarowania mieniem komunalnym, w tym zawierania umów w latach 2014 – 2015 r..

Ocena kontrolowanego zagadnienia, wnioski i zalecenia pokontrolne zawarte zostały w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 18.05.2016 r.

I. Ocena ogólna kontrolowanej działalności

W wyniku przeprowadzonej kontroli w zakresie gospodarowania mieniem komunalnym, w tym zawierania umów w latach 2014-2015 ustalono, że:

 • Dyrektor LOzOI zawarł umowę najmu lokalu mieszkalnego nr 1 pomimo braku podstaw do ustalenia, iż wdowiec po poprzednim najemcy - byłej pracownicy LOzOI - może wstąpić w stosunek najmu.

W pozostałym zakresie nie stwierdzono uchybień, a w szczególności:

 • punktacja lokali stanowiąca podstawę stawki czynszu została określona zgodnie z Zasadami ustalania ilości punktów dla danego lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Szczecin (Załącznik do Zasad polityki czynszowej oraz warunków obniżania czynszu wprowadzonych uchwałą Rady Miasta Szczecin nr XLVII/1187/10 z dnia 24 maja 2010 r. w sprawie ustalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Szczecin na lata 2010-2015 (ze zm.),
 • prawidłowo ustalono wysokość stawki czynszu i zaniechano jej zmiany z uwagi na treść pism Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 28 października 2013 r. (znak: WGN-XV.7110.1385.2013.RM) oraz z dnia 20 czerwca 2014 r. (znak: WGN-XV.7110.693.2014.RM),
 • zastosowano właściwe stawki opłat za zimną wodę, ścieki, wywóz śmieci,
 • treść zawieranych przez LOzOI umów była precyzyjna i wewnętrznie spójna oraz w sposób wyczerpujący regulowała prawa i obowiązki stron, a umowy były każdorazowo przekazywane do Wydziału Oświaty UM Szczecin celem ich zaopiniowania przez radcę prawnego,
 • w przypadku nieterminowych płatności za najem lokali/powierzchni użytkowych każdorazowo naliczano ustawowe odsetki,
 • jednostka podejmowała działania w zakresie utrzymania należytego stanu technicznego obiektu budowlanego,
 • prawidłowo dokonywano wpisów do książki obiektu budowlanego.

II. Oceny cząstkowe

1. Najem lokali funkcyjnych należących do gminnego zasobu mieszkaniowego 

Do dnia zakończenia kontroli jednostka dysponowała 3 lokalami mieszkalnymi:

 1. lokalem położonym przy al. Wojska Polskiego 119/1 o łącznej powierzchni użytkowej 46,41 m2,
 2. lokalem położonym przy al. Wojska Polskiego 119/2 o łącznej powierzchni użytkowej 36,53 m2,
 3. lokalem położonym przy al. Wojska Polskiego 119/3 o łącznej powierzchni użytkowej 48,69 m2,

 Ostatniej aktualizacji opłat z tytułu użytkowania w/w lokali mieszkalnych dokonano z dniem 1 maja 2015 r. Opłaty dla poszczególnych lokali wynosiły odpowiednio:

1. dla lokalu nr 1:

- stawka czynszu: 361,83 zł,

- zimna woda: 4,34 zł/m3,

- ścieki: 6,75 zł/m3,

- wywóz odpadów komunalnych: 64,69 zł

2. dla lokalu nr 2:

- stawka czynszu: 277,45 zł,

- zimna woda: 4,34 zł/m3,

- ścieki: 6,75 zł/m3,

- wywóz odpadów komunalnych: 48,51 zł,

3. dla lokalu nr 3:

- stawka czynszu: 378,11 zł,

- zimna woda: 4,34 zł/m3,

- ścieki: 6,75 zł/m3,

- wywóz odpadów komunalnych: 16,17 zł

W dniu 01.12.1995 r. ówczesny Dyrektor LOzOI zawarł ze starszą woźną w LOzOI (zw. dalej pracownikiem lub najemcą) umowę najmu lokalu mieszkalnego nr 1. Według § 6 i 7 umowy zawarta ona była jedynie na czas trwania stosunku pracy a w razie jego ustania najemca zobowiązany był do wydania lokalu w stanie wolnym od osób i rzeczy. Z dniem 18.05.1999 r. pracownik przeszedł na rentę w związku z czym umowa najmu została rozwiązana. W dniu 02.02.2006 r. pracownik zmarł.

Wdowiec po poprzednim najemcy lokalu nr 1 wystąpił w dniu 23.06.2006 r. do Dyrektora LOzOI o zawarcie z nim umowy najmu lokalu mieszkalnego nr 1. Z uwagi na treść umowy zawartej na czas trwania stosunku pracy najemcy brak było podstaw do ustalenia, iż wdowiec po byłej pracownicy może wstąpić w stosunek najmu.

Dyrektor LOzOI - pomimo wskazanego powyżej braku podstaw - zawarł w dniu 01.06.2012 r. na okres do 31.05.2017 r. z wdowcem po poprzednim najemcy umowę najmu przedmiotowego lokalu. Według art. 691 §  1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (j. t. Dz. U z 2016 r. poz. 380 ze zm) umowa najmu mogła zostać zawarta jedynie w sytuacji śmierci najemcy lokalu mieszkalnego
a najem uległ rozwiązaniu z momentem ustania stosunku pracy poprzedniego najemcy tj. z dniem 18.05.1999 r. Od tego momentu lokal użytkowany był bezumownie.

Ustalono ponadto, że:

 • treść umów najmu lokali mieszkalnych była zgodna z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa,
 • punktacja lokali wymagana do ustalenia stawki czynszu została ustalona zgodnie z Zasadami ustalania ilości punktów dla danego lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Szczecin, 
 • lokale mieszkalne zostały przekazane najemcom protokołem zdawczo-odbiorczym,
 • zastosowano właściwe stawki opłat za zimną wodę, ścieki, energię elektryczną w częściach wspólnych, wywóz śmieci i centralne ogrzewanie,
 • dokumentacja księgowa ewidencjonująca należności z tytułu najmu lokali mieszkalnych prowadzona była rzetelnie i terminowo.

2. Najem lokali użytkowych oraz powierzchni

W okresie od stycznia 2014 r. do grudnia 2015 r. LOzOI zawarło 14 umów, których przedmiotem był wynajem sal lekcyjnych, sali gimnastycznej oraz powierzchni pod automaty z produktami spożywczymi.

Nie stwierdzono uchybień w powyższym obszarze.

W pozostałym zakresie ustalono, że:

 • treść zawieranych przez LOzOI umów była precyzyjna i wewnętrznie spójna oraz w sposób wyczerpujący regulowała prawa i obowiązki stron,
 • umowy były każdorazowo przekazywane do Woś celem ich zaopiniowania przez radcę prawnego,
 •  w przypadku nieterminowych płatności za najem lokali/powierzchni użytkowych każdorazowo naliczano ustawowe odsetki.

3. Przeglądy budowlane  i książka obiektu budowlanego

Jednostka posiadała aktualne przeglądy kontroli stanu technicznego budynku oraz elementów budynku i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne, przewodów kominowych oraz instalacji elektrycznej i gazowej, co wyczerpywało dyspozycję art. 62 ust. 1 pkt 1-2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (j. t. Dz. U. z 2016 r. poz. 290) (zw. dalej pbu).

Książka obiektu budowlanego LOzOI została założona w dniu 26.08.2001 r.  była zgodna ze wzorem ówcześnie obowiązującego rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 października 1998 r. w sprawie książki obiektu budowlanego (Dz. U. Nr 135, poz. 882) (zw. dalej rozporządzeniem z 1998 r.).

Fakt przeprowadzenia badań i kontroli stanu technicznego budynku był odnotowany w książce obiektu budowlanego, co było zgodne z § 5 pkt 4 rozporządzenia z 1998 r., wg którego wpisy do książki obejmują m.in. protokoły kontroli oraz badań określonych w art. 62 ust. 1-2 pbu.

Nie stwierdzono nieprawidłowości ani uchybień w zakresie przeprowadzania okresowych kontroli obiektu.

W pozostałym zakresie ustalono, że:

 • przestrzegano terminów przeprowadzania przeglądów i kontroli budowlanych,
 • wpisy do książki obiektu były jednoznaczne i zwięzłe, dokonywane w dniu zaistnienia okoliczności dla której było wymagane dokonanie odpowiedniego wpisu i zawierały: dane identyfikujące dokument będący przedmiotem wpisu.

III. Uwagi i zalecenia

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi, stosownie do § 35 ust. 4 Załącznika Nr 2 do Zarządzenia w sprawie kontroli Prezydent Miasta Szczecin zalecił Dyrektorowi LOzOI nie zawierać umów najmu lokali mieszkalnych w sytuacji braku podstaw do ustalenia możliwości wstąpienia w stosunek najmu.


udostępnił: Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego, wytworzono: 2016/08/24, odpowiedzialny/a: Andrzej Lejk, wprowadził/a: Andrzej Lejk, dnia: 2016/08/24 14:57:09
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Andrzej Lejk 2016/08/24 14:57:09 nowa pozycja