Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Kontrole przeprowadzone przez WKiAW w 2016 roku

Nr kontroli: WKiAW

Stan bezpieczeństwa i higieny pracy

Szczecińskie Centrum Świadczeń ul. Kadłubka 12, 71-521 Szczecin

Wyniki kontroli: INFORMACJE - USTALENIA

Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego Urzędu Miasta Szczecin w styczniu 2016 r. przeprowadził kontrolę w Szczecińskim Centrum Świadczeńul. Kadłubka 12, 71-521  Szczecin(zw. dalej SCŚ). Ocena kontrolowanego zagadnienia, wnioski i zalecenia pokontrolne zawarte zostały w wystąpieniu pokontrolnym z dnia  23.02.2016 r.

I. Ocena ogólna kontrolowanej działalności

W badanym zakresie stwierdzono, że prawidłowo:

 • wykonywano zalecenia wynikające z kontroli obiektu budowlanego,
 • prowadzono książkę obiektu budowlanego,
 • utrzymywano stan techniczny obiektu w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy,
 • poddawano pracowników wstępnym i okresowym badaniom z zakresu profilaktycznej ochrony zdrowia nad pracownikami.

Stwierdzono natomiast uchybienia i nieprawidłowości dotyczące:

 • oceny warunków pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe,
 • wykazu prac szczególnie uciążliwych, bądź szkodliwych dla zdrowia kobiet,
 • szkoleń w dziedzinie bhp,
 • ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy,
 • oceny ryzyka zawodowego,
 • wykonywania zadań służby bhp.     

II. Oceny cząstkowe

1. Obiekty budowlane

1. Książki obiektów budowlanych

SCŚ był zarządcą obiektu budowlanego zlokalizowanegoprzy ul. Kadłubka 12 o powierzchni zabudowy 658 m2oraz najemcą lokalu przy ul. Krzemiennej 42b.

W dniu kontroli, w budynku przy ul. Kadłubka znajdowało się 76 stanowisk pracy, natomiast przy ul. Krzemiennej 4 stanowiska pracy.

Książka obiektu budowlanego prowadzona była na bieżąco i zawierała wszystkie dane, które winny być tam umieszczone, w tym: plan sytuacyjny obiektu z zaznaczonymi granicami nieruchomości oraz miejscami przyłączenia obiektu do poszczególnych sieci; protokoły kontroli oraz badań; opracowania techniczne; ekspertyzy; protokoły z przeprowadzonych remontów i modernizacji obiektu.

W zakresie prowadzenia książki obiektu budowlanego  nie stwierdzono nieprawidłowości.

1.2 Kontrole budowlane

Obiekt budowlany poddawany był kontrolom okresowym: 

 • raz w roku w zakresie sprawdzenia stanu technicznego elementów budynku i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania,
 • raz w roku przewodów kominowych,
 • raz na 5 lat w zakresie sprawdzenia stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu i jego otoczenia (w tym estetyki),
 • raz na 5 lat instalacji elektrycznej,
 • raz na 5 lat instalacji odgromowej.

W roku 21014 w budynku przeprowadzony został kompleksowy remont instalacji elektrycznej wewnętrznej (projekt budowlany).

Osoba przeprowadzająca w czerwcu 2015 r. kontrole obiektu budowlanego zaleciła bezwzględne podłączenie  w ciągu  roku rur odprowadzających wodę z dachu do instalacji kanalizacji deszczowej ogólnospławnej. W dniu przeprowadzonych przez specjalistę WKiAW oględzin obiektu i jego otoczenia stwierdzono, że wody opadowe kierowane były na trawnik wokół budynku, a wg art. 5 ust. 2  ustawy  z dnia 7 lipca  1994 r. Prawo budowlane obiekt budowlany należy użytkować w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymywać w należytym stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczając do nadmiernego pogorszenia jego właściwości użytkowych i sprawności technicznej (…).

W sprawie konieczności wykonania zaleceń z kontroli budowlanej Dyrektor SCŚ zwracał się do organu nadrzędnego o wyasygnowanie środków finansowych.

Do dnia kontroli opracowany został natomiast projekt budowlany „Przyłącza kanalizacji deszczowej do budynku biurowego …”. Stwierdzono jednocześnie, że osoby przeprowadzające kontrole obiektu budowlanego stwierdzały, że budynek nadaje się do dalszej eksploatacji i nie zagraża życiu i zdrowiu ludzi w nim przebywających. 

Nie stwierdzono uchybień w zakresie terminowości przeprowadzania kontroli obiektu budowlanego, natomiast sposób realizacji zaleceń pokontrolnych wynikał w głównej mierze z przyznawanych jednostce środków finansowych.

2.Kontrole organów zewnętrznych nad warunkami pracy

W okresie odstycznia 2014 r., do dnia 27.01.2015 r. nie prowadzono w jednostce zewnętrznych kontroli nad warunkami pracy.

3.Pomieszczenia i stanowiska pracy

W roku 2014 dokonano przebudowy budynku przy ul. Kadłubka 12  (projekt budowlany), obejmującej swym zasięgiem, między innymi: pomieszczenia pracy oraz pomieszczenia higieniczno sanitarne.

Nie stwierdzono uchybień w przedmiotowym zakresie.Przeprowadzone w toku kontroli oględziny wykazały, że pomieszczenia pracy utrzymane były w czystości i porządku, zapewniając pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy. W pomieszczeniach zapewniono właściwe, do rodzaju wykonywanej pracy (stanowiska pracy biurowej) oświetlenie naturalne i sztuczne. Dodatkowo umieszczono w oknach rolety ograniczające olśnienie i odbicia światła. Część pomieszczeń (od strony południowej) wyposażona była ponadto w klimatyzatory.Pracodawca zapewnił wymaganą, do rodzaju wykonywanej pracy i ilości pracowników, powierzchnię w poszczególnych pokojach pracy biurowej. Przestrzeń na biurkach (nie zajęta przez sprzęt) w większości pomieszczeń była  wystarczająca. Powierzchnie stanowisk pracy zapewniały pracownikom swobodę ruchu wystarczającą do wykonywania pracy w sposób bezpieczny, z uwzględnieniem wymagań ergonomii. Zdarzyły się natomiast sporadyczne przypadki gdzie przestrzeń ta była zajęta przez dokumenty, z których w danej chwili pracownicy korzystali.

W ramach projektu budowlanego zostały również przebudowane pomieszczenia higieniczno sanitarne dla pracowników i interesantów.

Po remoncie do dyspozycji pracowników przeznaczone były pomieszczenia higieniczno sanitarne na parterze i I piętrze budynku. Na I piętrze znajdowały się 2 pomieszczenia higieniczno sanitarne dla pracowników, natomiast na parterze budynku znajdowały się pomieszczenia higieniczno sanitarne dla pracowników oraz pomieszczenia higieniczno sanitarne dla interesantów (w tym osób niepełnosprawnych), z których mogli również korzystać pracownicy. Do dyspozycji pracowników przeznaczono ponadto kuchnię i jadalnię.

Wszystkie pomieszczenia higieniczno sanitarne były w stanie technicznym nie budzącym zastrzeżeń. Ilość poszczególnych urządzeń w stosunku do liczby zatrudnionych pracowników odpowiadała wymaganiom. W pomieszczeniach piwnicznych budynku znajdowały się dodatkowe 2 toalety i umywalka (na wypadek awarii pozostałych pomieszczeń).

Nie wniesiono także zastrzeżeń do stanu technicznego i higienicznego ciągów komunikacyjnych

w budynku i w jego otoczeniu. Wszystkie drogi komunikacyjne, po których poruszali się pracownicy, były stabilne, równe i nieśliskie.

Na terenie budynku umieszczono ponadto 3 apteczki I pomocy przedmedycznej. Apteczki były prawidłowo wyposażone i oznakowane. Przy apteczkach znajdowały się instrukcje udzielania I pomocy. Osoby wyznaczone do obsługi apteczek ukończyły kurs udzielania I pomocy.

Nie stwierdzono nieprawidłowości dotyczących stanu technicznego pomieszczeń pracy oraz zaplecza higieniczno sanitarnego (ocena pozytywna).

4 Czynniki niebezpieczne, szkodliwe i uciążliwe oraz prace szkodliwe, bądź uciążliwe dla zdrowia kobiet

4.1. Czynniki niebezpieczne i szkodliwe

Pracodawca nie zatrudniał pracowników na stanowiskach robotniczych. Wszystkie prace związane z kompleksowym utrzymaniem czystości w budynku i jego otoczeniu oraz bieżącymi pracami konserwacyjnymi  zlecane były podmiotom zewnętrznym.  W związku z powyższym pracownicy SCŚ nie wykonywali prac niebezpiecznych, bądź szkodliwych w rozumieniu przepisów.

4.2. Czynniki uciążliwe

Wszyscy pracownicy SCŚ zatrudnieni byli na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe. Prace na tych stanowiskach kwalifikowane są do prac uciążliwych. Przeprowadzona w 2014 r.  przebudowa budynku miała na celu, między innymi,  polepszenie warunków pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (poprawienie komfortu pracy poprzez podzielenie pomieszczeń na mniejsze, zakup wyposażenia, zainstalowanie klimatyzatorów) .   Kontrola wykazała natomiast, że nie wykonano obowiązku nałożonego na pracodawcę zapisem § 5 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej  z dnia  1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe, wg którego pracodawca jest obowiązany do przeprowadzania na stanowiskach pracy, wyposażonych w monitory ekranowe, oceny warunków pracy w aspekcie: organizacji stanowisk pracy, w tym rozmieszczenia elementów wyposażenia, w sposób zapewniający spełnienie wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy; stanu elementów wyposażenia stanowisk pracy, zapewniającego bezpieczeństwo pracy, w tym ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym; obciążenia narządu wzroku oraz układu mięśniowo-szkieletowego pracowników; obciążenia pracowników czynnikami fizycznymi, w tym szczególnie nieodpowiednim oświetleniem; obciążenia psychicznego pracowników, wynikającego ze sposobu organizacji pracy. Ocena powinna być przeprowadzana w szczególności dla nowo tworzonych stanowisk oraz po każdej zmianie organizacjii wyposażenia stanowisk pracy.

Przyczyną uchybienia była błędna interpretacja przepisów ze strony specjalisty ds. bhp,  który uznał, że nie ma potrzeby przeprowadzania udokumentowanej oceny, a „warunki pracy są zapewniane na miarę istniejących możliwości”.

Zgodnie z wewnętrznym zarządzeniem pracownicy, u których w trakcie badań profilaktycznych lekarz stwierdził potrzebę stosowania okularów do pracy przy monitorze ekranowym, otrzymywali zwrot kosztów ich zakupu. W okresie objętym kontrolą zwrot taki otrzymało 6 pracowników.

Poza ww. uchybieniami obowiązki w zakresie czynników uciążliwych realizowane były prawidłowo. 

4.3. Prace szczególnie uciążliwe bądź szkodliwe dla zdrowia kobiet

Wykaz ww. prac stanowił integralną część zakładowego Regulaminu pracy.Kontrola ujawniła częściową niezgodność w kwalifikacji danych prac do określonej grupy kobiet. Dotyczyło to: zakazu wykonywania kobietom w ciąży i w okresie karmienia piersią prac w warunkach narażenia na hałas, którego poziom ekspozycji odniesiony do 8-godzinnego wymiaru czasu pracy przekracza wartość 65 dB; prac w zasięgu pól elektromagnetycznych o natężeniach przekraczających wartości dla sfery bezpiecznej; prac przy obsłudze monitorów ekranowych – powyżej 4 godzin na dobę, które to prace ujęto w grupie prac wzbronionych kobietom w ciąży i w okresie karmienia piersią, a według zapisu  rozdziału III pkt 1, lit. a; rozdziału IV pkt 1 ppkt 1 i 4  Załącznika do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 1996 r. w sprawie wykazu prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobietpowyższe zakazy dotyczą wyłącznie kobiet w ciąży, natomiast zakaz wykonywania prac w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące, według   rozdziału IV pkt 2 ww. załącznika dotyczy wyłącznie kobiet karmiących piersią. Przyczyną nieprawidłowości był brak współpracy specjalisty ds. bhp z pracodawcą w zakresie stosowania przepisów w tym zakresie.

Opracowany w jednostce wykaz oceniono negatywnie.

5.Badania profilaktyczne

Badania z zakresu profilaktycznej ochrony zdrowia nad pracownikami wykonywane były na podstawie umów zawieranych pomiędzy jednostką służby zdrowia uprawnioną do wykonywania tego typu badań, a SCŚ.

Kontroli poddano wstępne i okresowe badania profilaktyczne 45 osób, na  76 pracujących w dniu kontroli. Nie stwierdzono nieprawidłowości dotyczących badań profilaktycznych. Wszyscy pracownicy wykonujący pracę w dniu kontroli posiadali aktualne badania z zakresu profilaktycznej ochrony zdrowia nad pracownikami. Kontrola pozytywnie oceniła badany obszar (ocena pozytywna).

6.Szkolenia w dziedzinie bhp

Wszystkie szkolenia w dziedzinie bhp prowadzone były przez specjalistę ds. bhp, reprezentującego firmę, z którą SCŚ podpisał umowę na  świadczenie tego typu usług.

Kontrola wykazała, że z powodu nieznajomości przepisów ww. przeprowadzał również wstępne szkolenia stanowiskowe, co naruszyło przepis § 11 ust. 5 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, wg którego instruktaż stanowiskowy przeprowadza wyznaczona przez pracodawcę osoba kierująca pracownikami lub pracodawca, jeżeli osoby te posiadają odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe oraz są przeszkolone w zakresie metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego.

Błędna interpretacja przepisów ze strony ww. przyczyniła się również do tego, że pracodawca nie dysponował programem szkolenia okresowego, przeprowadzonego w dniu 22.05.2014 r. Szkolenie to, dla kilkudziesięciu osób nie spełniało również innych wymagań, w tym lokalowych. W toku prowadzonych oględzin stwierdzono, że powierzchnia ówczesnej sali konferencyjnej była zbyt mała do prawidłowego przeprowadzenia szkolenia dla kilkudziesięciu osób (w tym ćwiczeń i pokazów). W kontekście wcześniejszych i dalszych ustaleń kontroli wątpliwości  co do poziomu szkolenia budził również fakt, iż szkolenie przeprowadził jednoosobowo specjalista ds. bhp, w tym szkolenie dla osoby kierującej pracownikami, a wg § 5, ust. 1 do 5  oraz § 7 ust. 3 ww. rozporządzenia, pracodawca organizujący i prowadzący szkolenie oraz jednostka organizacyjna prowadząca działalność szkoleniową w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, zwani dalej "organizatorami szkolenia" zapewniają: programy poszczególnych rodzajów szkolenia opracowane dla określonych grup stanowisk;wykładowców i instruktorów posiadających zasób wiedzy, doświadczenie zawodowe i przygotowanie dydaktyczne zapewniające właściwą realizację programów szkolenia;odpowiednie warunki lokalowe do prowadzenia działalności szkoleniowej;wyposażenie dydaktyczne niezbędne do właściwej realizacji programów szkolenia. Programy szkolenia, na podstawie których były prowadzone aktualne szkolenia pracowników, powinny być przechowywane przez pracodawców.

Nieprawidłowością było ponadto odbycie szkolenia okresowego przez osobę kierującą pracownikami w jednym dniu roboczym, wspólnie z osobami zatrudnionymi na stanowiskach administracyjno – biurowych, podczas gdy czas szkolenia osób kierujących pracownikami powinien trwać minimum 16 godzin, a co się z tym wiąże nie może być przeprowadzone w jednym dniu roboczym. Wskazane powyżej nieprawidłowości wynikały z niewystarczającej znajomości przepisów ze strony osoby przeprowadzającej szkolenie.

W dniu kontroli wszyscy pracownicy SCŚ mieli aktualne szkolenia w dziedzinie bhp.

Poza stwierdzonymi nieprawidłowościami obowiązki w zakresie szkoleń bhp realizowano prawidłowo.

7.Wypadki przy pracy i choroby zawodowe

W okresie objętym kontrolą, w SCŚ  zarejestrowano 2 wypadki przy pracy; nie zarejestrowano chorób zawodowych bądź podejrzeń o tego typu choroby.

Ustalaniem okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy zajmował się zespół powypadkowy, w skład którego wchodził specjalista ds. bhp oraz przedstawiciel pracowników.

Kontrola ujawniła szereg nieprawidłowości w dokumentacji postępowań powypadkowych.

W protokołach powypadkowych nie odnotowano dat, w których zespól powypadkowy dokonywał ustaleń okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, co miało istotne znaczenie ponieważ wg § 9 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 r.w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy,po ustaleniu okoliczności i przyczyn wypadku zespół powypadkowy sporządza - nie później niż w terminie 14 dni od dnia uzyskania zawiadomienia o wypadku - protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy.

Stwierdzono ponadto rażący brak niezwłoczności we wszczęciu  postępowania powypadkowego, w którym poszkodowaną została osoba zatrudniona ówcześnie na stanowisku podinspektora. Postępowanie powypadkowe wszczęto po ponad 2 miesiącach od zdarzenia, a wg § 7 ust. 1 ww. rozporządzenia niezwłocznie po otrzymaniu wiadomości o wypadku zespół powypadkowy jest obowiązany przystąpić do ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku.

W materiałach postępowań powypadkowych znajdowały się również niewłaściwe dokumenty.

W postępowaniu powypadkowym pracownika zatrudnionego na stanowisku inspektora, zamiast dokumentów wysłuchania poszkodowanego oraz zebrania informacji od świadków wypadku, znajdowały się „przesłuchania poszkodowanego i świadków wypadku”, a w postępowaniu powypadkowym, w którym poszkodowaną została osoba zatrudniona na stanowisku podinspektora  znajdowały się „opisy wypadku”.

Powyższe nie wyczerpywało zapisów § 7 ust. 1 pkt 3 i 4 ww. rozporządzenia, wg którego niezwłocznie po otrzymaniu wiadomości o wypadku zespół powypadkowy jest obowiązany przystąpić do ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku, w szczególności: wysłuchać wyjaśnień poszkodowanego, jeżeli stan jego zdrowia na to pozwala; zebrać informacje dotyczące wypadku od świadków wypadku.

Stwierdzono jednocześnie, że w rejestrze wypadków przy pracy brak było: informacji dotyczących miejsca wypadku, daty sporządzenia protokołu powypadkowego, wniosków i zaleceń profilaktycznych zespołu powypadkowego, których obowiązek zawierania w rejestrze wynikał z zapisów § 16 ust. 2 ww. rozporządzenia.

Przyczyną stwierdzonych nieprawidłowości była niewystarczająca znajomość przepisów w tym zakresie ze strony specjalisty ds. bhp, biorącego udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków. Do dnia zakończenia kontroli uzupełniono rejestr wypadków przy pracy o niezbędne dane.

Poza stwierdzonymi nieprawidłowościami pozytywnie oceniono sposób ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz prowadzenia dokumentacji z tego zakresu.

8.Ocena ryzyka zawodowego

Ocena ryzyka zawodowego została przeprowadzona w styczniu 2014 r. dla stanowiska administracyjno – biurowego i dotyczyła wszystkich pracowników zatrudnionych w SCŚ.

Ocenę przeprowadził jednoosobowo specjalista ds. bhp,  a założeniami do oceny jest uczestniczenie w niej pracowników (kierowników działu), którzy najlepiej znają pracę poszczególnych osób oraz zagrożenia jakie występują na danym stanowisku pracy.

Ustalono ponadto, że w zakładowym Regulaminie pracy brak było zapisów dotyczących sposobu informowania pracowników o ryzyku zawodowym, co pozostawało w sprzeczności z art. 1041 § 1 pkt 8 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (zw. dalej K.p.), wg którego  Regulamin pracy, określając prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników związane z porządkiem w zakładzie pracy, powinien ustalać w szczególności (…) sposób informowania pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą.

Przedstawiona do kontroli dokumentacja nie wskazywała również czytelnie w jaki sposób pracownicy są informowani o ryzyku zawodowym.

Ocena nie została zmodyfikowana po żadnym z zaistniałych wypadków, ponieważ specjalista ds. bhp, „po jej przeanalizowaniu”,  nie widział takiej potrzeby, co świadczy o braku wnikliwości z jego strony w działaniach mających na celu poprawę bezpieczeństwa w jednostce.

Nie wniesiono natomiast uwag do ustalenia przez specjalistę ds. bhp występujących na stanowisku niebezpiecznych, szkodliwych i uciążliwych czynników środowiska pracy,  do określenia wyników przeprowadzonej oceny ryzyka zawodowego dla każdego z czynników środowiska pracy oraz wskazania środków profilaktycznych zmniejszających ryzyko.

Poza stwierdzonymi nieprawidłowościami pozytywnie oceniono dokumentację oceny ryzyka zawodowego.  

9.Służba bhp

W SCŚ zatrudnionych było 80 pracowników. Zadania służby bhp wykonywane były w ramach umów zawieranych z zewnętrznymi podmiotami. 

W umowach nie wskazano imiennie osoby, która będzie wykonywać te zadania, zawarto jedynie stwierdzenie, że: „Wykonawca oświadcza, iż posiada odpowiednie kwalifikacje i umiejętności do wykonywania przedmiotu umowy”. Do wykonywania zadań służby bhp w SCŚ firma skierowała osobę posiadającą uprawnienia specjalisty ds. bhp.

Kontrola ustaliła, że pracodawca nie dysponował wewnętrzną kadrą posiadającą uprawnienia do wykonywania zadań służby bhp, natomiast powierzenie wykonywania tych zadań firmie zewnętrznej, a nie specjaliście spoza zakładu nie wyczerpywało zapisów art. 23711§ 1 i § 2. K.p., wg których  (…) pracodawca zatrudniający do 100 pracowników powierza wykonywanie zadań służby bhp pracownikowi zatrudnionemu przy innej pracy. Pracodawca - w przypadku braku kompetentnych pracowników - może powierzyć wykonywanie zadań służby bhp specjalistom spoza zakładu pracy. Firma zewnętrzna nie jest specjalistą ds. bhp.

O niezrozumieniu przepisów w tym zakresie mogą świadczyć również wyjaśnienia pracodawcy.  W Umowie znalazły się ponadto  zapisy dotyczące zakresu usług obejmującego „organizowania ćwiczeń ewakuacyjnych pracowników; organizowanie i przeprowadzanie szkoleń wstępnych i okresowych w zakresie bhp; prowadzenie spraw w zakresie ryzyka zawodowego; prowadzenie rejestrów wydanych zaświadczeń”, podczas gdy wg § 2 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy, służba  ta nie może być obciążana powyższymi zadaniami. Zamknięty katalog zadań należących do służby bhp został określony w § 2 ust. 1 rozporządzenia.

Sposób wykonywania zadań przez specjalistę ds. bhp, wskazaną przez podmiot zewnętrzny, została opisana we wcześniejszych pkt. wystąpienia. Kontrola negatywnie oceniła sposób powierzenia zadań służby bhp specjaliście ds. bhp (ocena negatywna), natomiast pozytywnie z nieprawidłowościami wykonywanie zadań przez tą osobę.

III. Uwagi i zalecenia

Prezydent Miasta Szczecin zalecił Dyrektorowi SCŚ:

 1. Ponowne wystąpienie do Wydziału Spraw Społecznych o wyasygnowanie środków finansowych na realizację zalecenia wynikającego z kontroli obiektu budowlanego i podjęcie działań zmierzających do ich realizacji..
 2. Przeprowadzenie pełnej oceny warunków pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe.
 3. Dostosowanie wykazu prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet do rozporządzenia.
 4. Szkolenia w dziedzinie bhp:
  1. przeprowadzanie szkoleń wstępnych (instruktaż stanowiskowy) przez pracodawcę, bądź osoby kierujące pracownikami, posiadające uprawnienia w tym zakresie,
  2. zapewnienie poziomu szkoleń okresowych w dziedzinie bhp zgodnego ze wskazanymi powyżej przepisami,
  3. zapewnienie programów szkoleń okresowych,
  4. przeprowadzanie szkoleń okresowych w godzinach pracy.
 5. Postępowania powypadkowe:
  1. wzmożenie nadzoru nad prowadzeniem postępowań powypadkowych,
  2. niezwłoczne wszczynanie postępowań powypadkowych,
  3. prawidłowe prowadzenie dokumentacji powypadkowej,
  4. prawidłowe prowadzenie rejestru wypadków przy pracy.
 6. Ocena ryzyka zawodowego:
  1. wprowadzenie do zakładowego Regulaminu pracy zapisów dotyczących sposobu informowania pracowników o ryzyku zawodowym,
  2. bezwzględne weryfikowanie oceny ryzyka zawodowego po zaistniałych wypadkach przy pracy.
 7. Służba bhp:
  1. powierzenie zadań służby bhp zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  2. w przypadku przekroczenia zatrudnienia powyżej 100 osób, utworzenie służby bhp.

 


udostępnił: Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego, wytworzono: 2016/05/25, odpowiedzialny/a: Andrzej Lejk, wprowadził/a: Andrzej Lejk, dnia: 2016/05/25 13:41:17
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Andrzej Lejk 2016/05/25 13:41:17 nowa pozycja