Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Kontrole przeprowadzone przez WKiAW w 2016 roku

Nr kontroli: WKiAW

Stan realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych po kontroli P/36/16 przeprowadzonej przez WKiAW w 2016 r. w zakresie gospodarowania mieniem komunalnym w tym zawierania umów

Zespół Szkół nr 6 przy ul. Gen. J. Sowińskiego 3 w Szczecinie

Wyniki kontroli: INFORMACJE - USTALENIA

Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego Urzędu Miasta Szczecin w lipcu 2017 r. przeprowadził w Zespole Skół nr 6 przy ul. Gen. J. Sowińskiego 3 w Szczecinie (zw. dalej ZS nr 6) w zakresie stanu realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych po kontroli P/36/16 przeprowadzonej przez WKiAW w 2016 r. w zakresie gospodarowania mieniem komunalnym w tym zawierania umów.

Ocena kontrolowanego zagadnienia, wnioski i zalecenia pokontrolne zawarte zostały w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 02.08.2017 r.

I. Ocena ogólna kontrolowanej działalności

W wyniku przeprowadzonej kontroli w zakresie stanu realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych po kontroli P/36/16 przeprowadzonej przez WKiAW w 2016 r. w zakresie gospodarowania mieniem komunalnym w tym zawierania umów ustalono, że wszystkie zalecenia wydane po ww. kontroli zostały zrealizowane.

II. Oceny cząstkowe

Po kontroli P/36/16 Prezydent Miasta Szczecin zalecił:

 1. poinformowanie organu nadzorującego o dokonanym przystosowaniu pomieszczeń Internatu B do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych, w celu uregulowania stanu prawnego przedmiotowych lokali.
 2. Stosowanie prawidłowej wysokości czynszu do wynajmowanych lokali przeznaczonych do zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych.
 3. Najmie lokali mieszkalnych w budynku Internatu B wyłącznie nauczycielom lub pracownikom szkolnym.
 4. Stosowanie prawidłowego wskaźnika średniego zużycia odpadów komunalnych.
 5. Stosowanie procedury przetargowej przy zawieraniu umów najmu.
 6. Zawieranie wszelkich umów najmu po uprzednim uzgodnieniu pod względem formalno-prawnym przez radcę prawnego.
 7. Przedkładanie Prezydentowi Miasta rocznych informacji z realizacji uchwały nr LXIII/1169/06  Rady Miasta Szczecin.
 8. Stosowanie  prawidłowej wysokości czynszu do najmu garażu komunalnego.
 9. Zapewnienie adekwatności zapisów zawieranych umów do stanu rzeczywistego.
 10. Prowadzenie książki obiektu budowlanego w sposób odpowiadający przepisom prawa.

W przypadku zaleceń pokontrolnych nr 1 i 3 ustalono, że Dyrektor ZS nr 6 przesłał do referatu regulacji stanów prawnych, wywłaszczeń i odszkodowań UM Szczecin z prośbą o uregulowanie stanu prawnego lokalu nr 1 (najemcą lokalu jest pracownik ZS nr 6). Lokal nr 2 natomiast od dnia 01 grudnia 2016 r. ponownie stanowi pracownię symulacyjną dla uczniów w zawodzie technik hotelarstwa.

W odniesieniu do zaleceń nr 2 i 4 stwierdzono, że czynsz naliczany jest prawidłowo, z zastosowaniem objętościowego wskaźnika nagromadzenia odpadów domowych w wysokości 0,2475 miesięcznie wynikającego z tabeli 4.3 Załącznika do uchwały nr XXXVII/905/09 Rady Miasta Szczecin z dnia 20 lipca 2009 r. w sprawie uchwalenia Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta Szczecina aktualizacja na lata 2009-2011 z perspektywą do roku 2015.

Na potwierdzenie realizacji zalecenia nr 5 przedstawiono 4 ogłoszenia dot. przetargów według których od stycznia 2016 r. na wynajem pomieszczeń na terenie ZS nr 6 stosowane są procedury przetargowe.

W przypadku zalecenia nr 6 i 9 ustalono, że w okresie od dnia zakończenia kontroli nr P/36/16 (tj. od dnia 14 września 2016 r.) do dnia zakończenia niniejszej kontroli (tj. dnia  25 lipca 2017 r.) zawarto 4 umowy dot. najmu pomieszczeń na terenie ZS nr 6. Wszystkie ww. umowy zostały uzgodnione pod względem formalno-prawnym przez radcę prawnego. W treści ww. umów precyzyjnie określano przedmiot najmu oraz wskazywano wysokość czynszu i sposób jego naliczania.

Na potwierdzenie realizacji zalecenia nr 7 przedstawiono przesłane do Prezydenta Miasta Szczecin pismo z dnia 26 kwietnia 2017 r. dot. realizacji Uchwały nr LXIII/1169/06 Rady Miasta Szczecin z dnia 16 października 2006 r. – informacja za 2016 rok.

W toku kontroli ustalono, że w celu realizacji zalecenia nr 8 Dyrektor ZS nr 6 zawarł w dniu 28 października 2016 r. umowę, której przedmiotem był najem garażu o powierzchni 18 m2. Czynsz najmu został ustalony na kwotę 81,00 zł netto plus obowiązująca stawka VAT oraz jednorazowo podatek od nieruchomości za dany rok kalendarzowy. Obowiązująca stawka czynszu najmu za korzystanie z garażu murowanego stanowiącego mienie komunalne należące do Gminy Miasto Szczecin za 1 m2  była zgodna z § 11 pkt 1 Zarządzenia nr 646/05 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie zasad gospodarowania komunalnymi garażami (zmienionego Zarządzeniem nr 259/12 z dnia 6 czerwca 2012 r.) i wynosiła 4,50 zł netto.

Na potwierdzenie realizacji zalecenia nr 10 do kontroli przedłożono książki pięciu obiektów budowlanych tj.: Budynku głównego, Internatu „A”, Budynku nr 1, Internatu „B”, Budynku „B”. Ww. książki obiektów budowlanych zawierały wszystkie informacje wymagane rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie książki obiektu budowlanego w tym: informacje dot. przeprowadzenia badań i kontroli stanu technicznego budynku wraz z danymi identyfikującymi  osobę, która wystawiła dokument podlegający wpisowi.

Nie stwierdzono uchybień w powyższym obszarze.

III. Uwagi i zalecenia

Zaleceń pokontrolnych nie wydano.


udostępnił: Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego, wytworzono: 2017/10/16, odpowiedzialny/a: Andrzej Lejk, wprowadził/a: Andrzej Lejk, dnia: 2017/10/16 14:53:42
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Andrzej Lejk 2017/10/16 14:53:42 nowa pozycja