Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Kontrole przeprowadzone przez WKiAW w 2016 roku

Nr kontroli: WKiAW

Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego

Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie

Wyniki kontroli: INFORMACJE - USTALENIA

Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego Urzędu Miasta Szczecin w okresie lipiec – sierpień 2016 r. przeprowadził w Miejskim Ośrodku Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie (zw. dalej MOSRiR) kontrolę w zakresie budowy Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego.

Ocena kontrolowanego zagadnienia, wnioski i zalecenia pokontrolne zawarte zostały w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 13.10.2016 r.

            I. Ocena ogólna kontrolowanej działalności

W wyniku przeprowadzonej kontroli w zakresie budowy Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego ustalono, że:

 • Zamawiający nie wstrzymał robót budowlanych pomimo braku na placu budowy osoby pełniącej funkcję kierownika budowy (w okresie od 22.12.2015 r. do 23.02.2016 r.).
 • Zamawiający nie skorzystał z przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy o roboty budowlane, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy pomimo tego, że Wykonawca oddelegował do kierowania budową osobę niespełniającą wymogów wskazanych w siwz,

            II. Ocenycząstkowe

1. Zamówienia publiczne

Kontrolą objęto 2 postępowania o udzielenia zamówienia publicznego (tj. zamówienie dot. pełnienia funkcji inżyniera kontraktu (szacunkowa wartość zamówienia 106.810,00 zł - zamówienie poniżej kwoty 30.000 EUR) oraz zamówienie na roboty budowlane).

Nie stwierdzono uchybień w powyższym obszarze.

Zamawiający przed zawarciem umowy na sprawowanie nadzoru inwestorskiego przeprowadził analizę rynku polegającą na przesłaniu zapytania ofertowego do pięciu potencjalnych wykonawców. Zamawiający na dowód przeprowadzenia ww. analizy rynku sporządził w dniu 10.12.2015 r. notatkę służbową, do której załączono ww. zapytania ofertowe oraz oferty złożone przez potencjalnych wykonawców.

W przypadku zamówienia publicznego dot. wykonania robót budowlanych stwierdzono, że procedura przeprowadzona została zgodnie z wymogami ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164  ze zm.)(zw. dalej p.z.p.) oraz przepisami wykonawczymi do ustawy, a w szczególności:

 • sporządzono Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia zawierające wszystkie wymagane przepisami elementy,
 • terminowo i kompletnie sporządzono i zamieszczono w odpowiednich publikatorach ogłoszenia dot. przetargów,
 • prawidłowo udokumentowano poszczególne etapy zamówień sporządzając protokoły z postępowań w oparciu o odpowiednie wzory wskazane w przepisach,
 • żądano wymaganej przepisami dokumentacji,
 • dochowano terminów określonych w przepisach w zakresie: składania ofert, związania ofertą, zawarcia umowy z wykonawcą.

2. Realizacja umów

2. 1. Realizacja umowy o pełnienie funkcji inżyniera kontraktu

W dniu 17.12.2015 r. została zawarta umowa nr 1109/ZIN/2015 (zw. dalej umową nr 1109/ZIN/2015), przedmiotem której było sprawowanie kompleksowego, wielobranżowego nadzoru inwestorskiego zgodnie z obowiązującą ustawą Prawo Budowlane przy budowie hali tenisowej – ETAP I przy al. Wojska Polskiego 127 w Szczecinie.

Niestwierdzono uchybień w powyższym obszarze.

W toku kontroli ustalono, że Inżynier Kontraktu realizował obowiązki wynikające z umowy nr 1109/ZIN/2015, w tym przede wszystkim: sprawował nadzór inwestorski zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane i warunkami pozwolenia na budowę, kontrolował w sposób ciągły jakość wykonywanych robót oraz wbudowywanych materiałów, archiwizował wszelkie atesty, deklaracje, certyfikaty jakości itp., informował Zamawiającego o wszelkich zagrożeniach występujących podczas realizacji robót, które mogły mieć wpływ na wydłużenie czasu wykonania lub zwiększenia kosztów, monitorował postęp robót poprzez sprawdzanie rzeczywistego zaawansowania i zgodności realizacji z obowiązującym harmonogramem robót, dokonywał obmiaru wykonanych robót, dokonywał odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, dokonywał na bieżąco wpisów do dziennika budowy, wydawał polecenia przyspieszenia tempa robót, prowadził dokumentację fotograficzną budowy.

2. 2. Realizacja umowy o roboty budowlane

W dniu 10.12.2015 r. została zawarta umowa nr 1085/NO/2015 (zw. dalej umową nr 1085/NO/2015), przedmiotem której było wykonanie robót polegających na realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa Hali tenisowej przy Al. Wojska Polskiego 127 w Szczecinie”. Wykonawca zobowiązany był do wykonania całości robót w terminie 229 dni kalendarzowych liczonych od dnia podpisania umowy (tj. do dnia 26.07.2016 r.). Za wykonanie przedmiotu umowy ustalono wynagrodzenie ryczałtowe brutto w wysokości 8.455,020,00 zł – zgodnie z ofertą cenową Wykonawcy. Nie dokonywano zmian ww. umowy.

W ofercie złożonej na etapie postępowania przetargowego jako osobę mającą pełnić obowiązki kierownika budowy Wykonawca wskazał osobę nr 1. W dniu 22.12.2015 r. tj. w dniu przekazania placu budowy Wykonawca poinformował, że obowiązki kierownika budowy będzie pełnić osoba nr 2. Ww. osoba nr 2 nie spełniała jednak wymagań określonych w SIWZ, w związku z czym nie został zaakceptowany przez Zamawiającego. W dniu 23.12.2015 r. Wykonawca wystąpił o akceptację osoby nr 3 jako osoby pełniącej obowiązki kierownika budowy. Osoba nr 3 również nie spełniała wymagań określonych w SIWZ. W dniu 29.12.2015 r. Wykonawca poinformował Zamawiającego, że funkcję kierownika budowy pełnić będzie wskazana w ofercie osoba nr 1.

W okresie od dnia 22.12.2015 r. do  23.02.2016 r. osoba nr 1 nie dokonała żadnego wpisu w dzienniku budowy. Od dnia 22.12.2016 r. do dnia 11.01.2016 r. jako kierownik budowy wpisów dokonywała osoba nr 2. Od dnia 15.01.2016 r. ww. osoba nr 2 dokonywała wpisów jako kierownik robót budowlanych. W dniu 23.02.2016 r. osoba nr 4 (osoba zaakceptowana przez Zamawiającego) dokonała wpisu w dzienniku budowy wskazującego, że przejmuje ona obowiązki kierownika budowy.

W toku kontroli ustalono ponadto, że Wykonawca jeszcze dwukrotnie zmieniał osobę pełniącą obowiązki kierownika budowy w tym w jednym przypadku przez okres 5 dni obowiązki kierownika budowy pełniła osoba nie zaakceptowana przez Zamawiającego - z uwagi na brak dokumentów potwierdzających spełnianie warunków określonych w siwz.

W toku kontroli ustalono, że w korespondencji przesyłanej do wykonawcy robót budowlanych, Zamawiający wyrażał swoje zaniepokojenie faktem, że od dnia rozpoczęcia robót na budowie nie pojawił się kierownik budowy zgłoszony w ofercie oraz tym, że kierowanie budową powierzono innej osobie – kierownikowi robót. Zgodnie z zapisami § 14 ust. 1 pkt 6 umowy nr 1085/NO/2015 Zamawiającemu przysługiwało prawo odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania w trybie natychmiastowym, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w razie rażącego niewywiązywania się przez Wykonawcę z postanowień umowy, a w szczególności jeżeli wykonawca skierował bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania budową inną osobę niż wskazana w ofercie Wykonawcy.

Z przedstawionej do kontroli dokumentacji wynikało, że od momentu rozpoczęcia robót budowlanych do dnia 23.02.2016 r. (tj. 63 dni) na placu budowy nie było uprawnionej osoby pełniącej funkcję kierownika budowy, a według art. 18 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.) (zw. dalej ustawą prawo budowlane) do obowiązków inwestora należy zorganizowanie procesu budowy, z uwzględnieniem zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, a w szczególności zapewnienie objęcia kierownictwa budowy przez kierownika budowy.

Wskazać należy ponadto, że według § 6 ust. 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002 r. nr 108, poz. 953 ze zm.) (zw. dalej rozporządzeniem z dnia 26.06.2002 r.) jeżeli w trakcie wykonywania robót budowlanych następuje zmiana kierownika budowy, w dzienniku budowy dokonuje się wpisu określającego stan zaawansowania i zabezpieczenia przekazywanej budowy, rozbiórki lub montażu. Wpis ten potwierdza się datą i podpisami osoby przekazującej i przejmującej obowiązki. Żadna zmiana osoby pełniącej obowiązki kierownika budowy nie została potwierdzona wpisem w dzienniku budowy zawierającym ww. elementy.

W toku kontroli ustalono, że MOSRiR - w związku z wprowadzeniem na plac budowy 4 podwykonawców bez wcześniejszego ich zgłoszenia Zamawiającemu – naliczył Wykonawcy kary umowne w wysokości 80.000 zł. Powyższe było zgodne z § 13 ust. 1 pkt 4 umowy nr 1085/NO/2015, według którego za wprowadzenie na plac budowy Podwykonawcy, który nie został zgłoszony Zamawiającemu zgodnie z postanowieniami § 4 umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 20.000 zł za każde zdarzenie. Ponadto według § 3 ust. 12 umowy nr 1085/NO/2015  „bez zgody Zamawiającego, Wykonawca nie może umożliwić Podwykonawcy wejścia na teren budowy i rozpoczęcia prac, zaś sprzeczne z niniejszymi postanowieniami postępowanie Wykonawcy poczytywane będzie za nienależyte wykonanie umowy zawinione przez Wykonawcę”. Przedmiotowe kary zostały potrącone z ostatniej faktury wystawionej przez Wykonawcę przed odstąpieniem od umowy.

Wykonawca od początku realizacji inwestycji opóźniał się z wykonaniem przedmiotu zamówienia w stosunku do złożonego harmonogramu. W związku z powyższym na wniosek Zamawiającego w dniu 21.04.2016 r. dokonano oceny i sporządzono 2 niezależne opinie dot. niezbędnego czasu na wykonanie inwestycji. Na dzień sporządzenia ww. opinii tj. 21.04.2016 r. szacowany termin zakończenia inwestycji wynosił około 6 miesięcy tj. koniec października 2016 r. podczas gdy według § 5 ust 1 umowy Wykonawca zobowiązany był do wykonania całości robót do dnia 26.07.2016 r. Zamawiający kilkukrotnie wzywał Wykonawcę do zapewnienia odpowiedniej ilości osób i sprzętu na budowie co zapewniłoby realizację prac zgodnie z harmonogramem.

Biorąc pod uwagę powyższe opóźnienie - na podstawie przepisu § 14 ust. 3 umowy nr 1085/NO/2015, według którego warunkiem odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania jest uprzednie wezwanie do zakończenia danego elementu robót we wskazanym dodatkowym terminie – Zamawiający pismem z dnia 12.05.2015 r. wezwał Wykonawcę do zakończenia elementu robót: słupy żelbetowe ścian do wysokości stropu nad parterem, poprawa wszystkich juz wykonanych izolacji powłokowych przeciwwilgociowych, poprawa już wykonanej izolacji cieplnej, zakończenie prac związanych z wykonaniem kanalizacji sanitarnej, zakończenie prac związanych z wykonaniem przyłącza wodociągowego wraz ze złożeniem kompletu dokumentów do ZWiK w celu dokonania odbioru i zgody na korzystanie z wykonanego przyłącza wodociągowego i ppoż. w terminie 7 dni od otrzymania wezwania.

W dniu 17.05.2016 r. Wykonawca powołując się na przepis art. 640 w zw. z art. 656 KC oświadczył, że odstępuje od umowy nr 1085/NO/2015. wskazując przy tym, że przyczyną odstąpienia od umowy jest brak współdziałania występujący po stronie Zamawiającego.

MOSRiR pismem z dnia 20.05.2016 r. - w związku z opóźnieniem w realizacji robót - poinformował Wykonawcę o odstąpieniu od umowy nr 1085/NO/2015 wskazując jednocześnie, że odstąpienie od umowy z dnia 17.05.2016 r. uznaje za bezzasadne. Brak podstaw do odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z winy Zamawiającego miał swoje potwierdzenie w przedstawionej do kontroli dokumentacji.

Zamawiający zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 1 umowy nr 1085/NO/2015   naliczył Wykonawcy karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto za cały przedmiot umowy tj. kwotę 845.502,00 zł.

Wykonawca w piśmie z dnia 03.06.2016 r. poinformował, że nie uznaje oświadczenia Zamawiającego o odstąpieniu od umowy. W związku z powyższym w dniu 15.07.2016 r. MOSRiR wystąpił do TUiA WARTA S. A. o zapłatę kwoty 676.401,60 zł z tytułu Gwarancji ubezpieczeniowej należytego wykonania umowy i właściwego usunięcia wad. Do dnia zakończenia kontroli MOSRiR nie otrzymał odpowiedzi na ww. wezwanie.

W wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji budowy Wykonawca nie wykonał robót budowlanych o wartości 7.437.968,55 zł brutto.

            III. Uwagi i zalecenia

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi, stosownie do § 35 ust. 4 Załącznika Nr 2 do Zarządzeniaw sprawie kontroli Prezydent Miasta Szczecin zalecił Dyrektorowi MOSRiR:

 1. W sytuacji wprowadzenia na budowę kierownika budowy bez wcześniejszej akceptacji zamawiającego stosować sankcje przewidziane umową.
 2. W przypadku braku osoby pełniącej funkcję kierownika budowy wstrzymywać roboty budowlane.
 3. W przypadku zmiany osoby pełniącej funkcję kierownika budowy dokonywać wpisów w dzienniku budowy zgodnie z § 6 ust. 4 rozporządzenia z dnia 26.06.2002 r.
 4. Wyegzekwowanie pełnej kwoty kary umownej.

           


udostępnił: Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego, wytworzono: 2016/11/14, odpowiedzialny/a: Andrzej Lejk, wprowadził/a: Andrzej Lejk, dnia: 2016/11/14 10:03:07
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Andrzej Lejk 2016/11/14 10:03:07 nowa pozycja