Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Kontrole przeprowadzone przez WKiAW w 2004 roku

Nr kontroli: Z/1/04

Kontrola zasad działania Ośrodka określonych w statucie i regulaminie organizacyjnym oraz zbadanie zgodności dokumentacji pracowniczej z przepisami Kodeksu pracy oraz prawidłowości wystawionych pełnomocnictw pracowniczych w okresie od 01.01.2003 r. do 31.12.2003 r.

Miejski Ośrodek Interwencji Kryzysowej, ul. Jedności Narodowej 42, Szczecin

Wyniki kontroli: INFORMACJE - USTALENIA

Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego Urzędu Miejskiego w Szczecinie przeprowadził w dniach od 16 grudnia do 21 stycznia 2004r. kontrolę Z/01/04 w Miejskim Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Szczecinie (zw. Dalej Ośrodkiem) dotyczącą zasad działania Ośrodka określonych w statucie i regulaminie organizacyjnym oraz zbadanie zgodności dokumentacji pracowniczej z przepisami Kodeksu pracy oraz prawidłowości wystawionych pełnomocnictw pracowniczych w okresie od 01.01.2003 r. do 31.12.2003 r. W wystąpieniu pokontrolnym z dnia 15 kwietnia 2004 r. oceniono kontrolowane zagadnienia, wskazując na następujące uchybienia.
Ośrodek działał na podstawie Statutu nadanego na mocy uchwały Rady Miasta Szczecina z dnia 25.03.2002 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Miejski Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Szczecinie.
W toku kontroli ustalono, że Statut ten zawierał szereg zapisów, które nie odpowiadały stanowi prawnemu zaistniałemu w związku z likwidacją Zarządu Miasta Szczecina i zastąpieniu go przez Prezydenta Miasta Szczecina. Dotyczy to kompetencji Zarządu Miasta Szczecina w zakresie zatwierdzania regulaminu organizacyjnego ustalonego wcześniej przez Dyrektora Ośrodka co wynika z § 5 Statutu, powołania Dyrektora Ośrodka, co wynika z § 7 ust. 1 Statutu Ośrodka, udzielania pełnomocnictw Dyrektorowi Ośrodka, co wynika z § 7 ust.4 Statutu.
Brak uaktualniania Statutu w powyższym zakresie nie ma jednakże znaczenia dla prawidłowego funkcjonowania jednostki, ponieważ kompetencje w tym zakresie w aktualnym stanie prawnym wykonuje Prezydent Miasta Szczecina.
Świadczą o tym upoważnienia wydane w okresie kontrolowanym, czy też nadanie nowego regulaminu Ośrodka zarządzeniem Nr 373/03 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 26.06.2003 r.
Kontrola wykazała, że istnieje rozbieżność pomiędzy zapisem § 5 Statutu, a praktyką ustalania regulaminu wewnętrznego. Według tego zapisu regulamin organizacyjny powinien być ustalany przez Dyrektora Ośrodka a następnie zatwierdzany przez Zarząd Miasta, a obecnie Prezydenta Miasta Szczecina. W rzeczywistości zarówno regulamin organizacyjny z dnia 23.09.2002 r. jak również nowy regulamin organizacyjny z dnia 23.06.2003 r. zostały nadane w pierwszym przypadku  przez Zarząd Miasta Szczecina, a w drugim przez Prezydenta Miasta Szczecina z powołaniem się na art. 36 ust. 1 w związku z art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy o samorządzie powiatowym. Taki stan rzeczy powodował, że zapis § 5 Statutu Ośrodka nie mógł być przestrzegany.
Stwierdzono, że w regulaminie Ośrodka z dnia 26.06.2003 r. nieprecyzyjnie została przedstawiona jego struktura organizacyjna. Ustalono bowiem, że według
§ 10 regulaminu w Ośrodku funkcjonowały jako jednostki organizacyjne: Dział Interwencji Kryzysowej i Dział Finansowo – Administracyjny. W ramach Działu Interwencji Kryzysowej funkcjonował również Hostel, który mimo iż stanowi bardzo istotny element struktury organizacyjnej Ośrodka nie został wyszczególniony w schemacie graficznym stanowiącym załącznik Nr 1 do Regulaminu organizacyjnego.
Kontrola zarządzeń Dyrektora wykazała, że w wielu przypadkach redagowano je bez przestrzegania podstawowych zasad techniki legislacyjnej. Najczęściej występującymi uchybieniami był brak powołania podstawy prawnej aktów oraz redagowanie przepisów bez ujmowania ich w odpowiednie jednostki redakcyjne takie jak paragrafy, ustępy i punkty. Dotyczyło to m.in. zarządzenia Dyrektora Ośrodka w sprawie powołania komisji likwidacyjnej, zarządzenie Dyrektora Ośrodka z dnia 15.04.03 r. w sprawie zmian w regulaminie wynagradzania, czy zarządzenie Nr 2/2003 Dyrektora Ośrodka z dnia 05.05.03 w sprawie systemu pracy Ośrodka. Stwierdzono również  brak prowadzenia rejestrów tych aktów.
W związku z ww. uchybieniami Prezydent Miasta Szczecina zalecił dyrektorowi MOIK aby:

1) Zainicjował dostosowanie Statutu do aktualnego stanu prawnego, w tym:

  • Usunięcie zapisów Statutu przyznających określone kompetencje Zarządowi Miasta w miejsce Zarządu wpisanie Prezydenta Miasta Szczecina.
  • Usunięcie sprzeczności zapisu § 5 Statutu z zapisem art. 36 Ustawy o samorządzie powiatowym, który przyznaje te same uprawnienia Prezydentowi Miasta Szczecina.

2) Wydawał zarządzenia zgodnie z  zasadami redagowania aktów prawnych.
3) Wprowadził rejestr zarządzeń.
4) W schemacie graficznym Regulaminu organizacyjnego wyodrębnił Hostel.


udostępnił: Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego, wytworzono: 2004/05/20, odpowiedzialny/a: Janusz Kwidziński, wprowadził/a: Janusz Kwidziński, dnia: 2004/10/04 11:42:08
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Janusz Kwidziński 2004/10/04 11:42:08 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2004/06/17 11:29:18 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2004/05/20 11:38:20 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2004/05/20 11:35:22 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2004/05/20 11:33:04 nowa pozycja