Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Kontrole przeprowadzone przez WKiAW w 2004 roku

Nr kontroli: P/3/04

Dotacje otrzymane przez Miejski Klub Pływacki ul. Wąska 16 w Szczecinie w 2003 r. ze środków Gminy Miasto Szczecin

Wydział Oświaty i Kultury Fizycznej UM, Biuro ds. Organizacji Pozarządowych UM, Miejski Klub Pływacki ul. Wąska 16 Szczecin

Wyniki kontroli: INFORMACJE - USTALENIA

Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego Urzędu Miejskiego w Szczecinie przeprowadził w dniach od 27 stycznia do 16 lutego 2004 r. kontrolę P/03/2004 w Miejskim Klubie Pływackim (zwanym dalej M.K.P.),
oraz w Wydziale Oświaty i Kultury Fizycznej (zwanym dalej WOiKF) i Biurze ds. Organizacji Pozarządowych (zwanym dalej BOP) Urzędu Miejskiego w Szczecinie, w zakresie otrzymanych - przez M.K.P. - w 2003 r. dotacji ze środków Gminy Miasto Szczecin. W wystąpieniu pokontrolnym z dnia 15 kwietnia skierowanym do WOiKF oraz BOP jak również w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 23 kwietnia 2004 r. skierowanym do MKP dokonano oceny wykorzystania ww. dotacji, a uwagi kontroli dotyczyły niżej przedstawionych zagadnień.
Kontrola wykazała, że MKP w 2003 r. otrzymał na podstawie kontraktu nr WSS-I-/3/2003 z dnia 5 marca 2003 r. (zwanym dalej kontraktem) dotację w wysokości 233.000 zł a przy jej rozliczaniu przedstawił niezapłaconą fakturę na kwotę 37.687,50 zł. Stwierdzono ponadto, iż uruchomienie II raty dotacji nastąpiło wbrew postanowieniom kontraktu oraz, że w postępowaniu o zawarcie kontraktu i umorzeniu zaległości za 2002 r. dla MKP z ramienia Miasta brał udział ówczesny z-ca dyrektora Wydziału Spraw Społecznych (zwanym dalej WSS), który był jednocześnie w komitecie założycielskim MKP
W trakcie kontroli ustalono, że MKP, przedłożył do rozliczenia otrzymanej dotacji 245 faktur na ogólną kwotę 238.478 zł. W tym przy rozliczaniu I raty kontraktu przedstawił w dniu 2 kwietnia 2003 r. 52. faktury na kwotę 82.711,64 zł w tym nieopłaconą fakturę nr 3/51 z dnia 28 stycznia 2003 r. w wysokości 37.687,50 zł. (co stanowiło 47,1% kwoty otrzymanej tytułem I raty kontraktu oraz 16,2 % otrzymanej w ogóle dotacji w 2003 r.). Powyższa faktura wystawiona została przez Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji - zwany dalej MOSRiR - dla MKP za dzierżawę basenu pływackiego krytego-małego oraz krytego-dużego za miesiąc styczeń 2003 r. z terminem zapłaty określonym na 31 stycznia 2003 r. W toku kontroli ustalono, że należność wynikająca z ww. faktury przewidziana była do umorzenia w 2004 r. Dyrektor MKP przedstawił przelewy bankowe z dnia 14 maja 2003 r. na kwotę 30.000 zł oraz z dnia 25 maja 2003 r. na kwotę 8.000 zł, w których w tytule płatności figurował zapis " spłata zadłużenia", jednak dyrektor MOSRiR wyjaśniła, że wpłaty dokonywane przez M.K.P. były realizowane na podstawie wyciągów bankowych i z uwagi na brak, jednoznacznej informacji na przekazanych wyciągach bankowych, jakiego okresu dotyczy płatność były one zaksięgowane do faktur wystawionych z najstarszą datą tj. na poczet zaległości. MKP na dzień 1 stycznia 2003 r. w stosunku do MOSRiR miał zobowiązania z tytułu zakupu usług na kwotę 246.098,62 zł. Nie zapłacenie przez MKP za fakturę nr 3/51 z dnia 28 stycznia 2003 r. i przedstawienie jej do rozliczenia w dniu 2 kwietnia 2003 r. spowodowało naruszenie normy prawnej zawartej w § 10 ust. 8 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/748/2000 Rady Miasta Szczecina z dnia 27 listopada 2000 r., która wyraźnie wskazuje, iż w przypadku podania "nieprawdziwych danych pozbawia daną organizację możliwości otrzymania dofinansowania z budżetu Miasta przez okres najbliższych 3 lat." a także stanowi podstawę do żądania zwrotu na rzecz Gminy Miasto Szczecin "wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od daty przekazania środków do dnia ich zwrotu." - § 5 ust. 1 i 2 kontraktu.
Kontrola wykazała również, iż Z-ca dyrektora WOiKF uruchomił w dniu 12 maja 2003 r. II ratę dotacji dla MKP w wysokości 40.000 zł. wbrew postanowieniom § 2 ust. 2 pkt. 2 kontraktu, wg którego II rata kontraktu w wysokości 40.000 zł jest płatna 7 dni po rozliczeniu I raty, z zastrzeżeniem wcześniejszej spłaty zadłużenia MKP wobec MOSRiR. MKP nie zapłacił do dnia 12 maja 2003 r., za usługi uzyskane od MOSRiR, kwotę 289.324,49 zł., która wynikała z rozliczeń obrotów konta MKP prowadzonego przez MOSRiR w okresie od 1.01.2003 r. do 12.05.2003 r. Uruchomienie II raty kontraktu wbrew jego postanowieniom stanowiło naruszenie art. 118 ust. 2 ustawy z dnia z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2003 r., Nr 15, poz. 148 ze zm.) zwaną dalej ustawą o finansach publicznych, wg którego "Zlecenie zadania i udzielenie dotacji następuje na podstawie umowy jednostki samorządu terytorialnego z podmiotem...". Powyższe działanie stanowiło również naruszenie dyscypliny finansów publicznych polegające na naruszeniu zasad udzielania dotacji - art. 138 ust. 1 pkt. 9 ustawy o finansach publicznych, wg którego "Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest popełnienie czynu polegającego na naruszeniu zasad udzielania dotacji z budżetu". Naruszenie zasad udzielania dotacji polegało na postępowaniu niezgodnym z przepisem art. 118 ust. 2.
Stwierdzono, że ówczesny Z-ca dyrektora WSS skierował w dniu 21 października 2002 r. wniosek o rozpatrzenie przez Zarząd Miasta projektu uchwały w sprawie umorzenia wierzytelności Gminy Miasto Szczecin z tytułu nie zapłaconych opłat za wynajem obiektów sportowych, będących w zarządzie MOSRiR. We wniosku tym (załącznik nr 1, poz. 2) znajdował się MKP z przewidzianą do umorzenia kwotą 170.000 zł. (uchwała podjęta została przez Zarząd Miasta w dniu 19 listopada 2002 r. z numerem 2992/02). Ponadto ówczesny Z-ca dyrektora WSS zaopiniował pozytywnie w dniu 20 stycznia 2003 r. wniosek o przyznanie dotacji dla MKP w kwocie 150.000 zł. pomimo, iż był w jego komitecie założycielskim. (KRS:0000116301).
Działania podjęte przez ówczesnego z-cę dyrektora WOiKF będącego w komitecie założycielskim MKP pozostawały w sprzeczności z przepisem art. 18 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych - (tj.: Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1593 ze zm.) - który stanowił, iż "Pracownik samorządowy nie może wykonywać zajęć, które pozostawałyby w sprzeczności z jego obowiązkami albo mogłyby wywołać podejrzenie o stronniczość lub interesowność"
Kontrola wykazała ponadto nie dochowanie wymogów terminowych w postępowaniu o udzielenie dotacji dla MKP przewidzianych w § 13 ust. 3 pkt 2 i 4 Załącznika nr 1 do Uchwały Nr XXXII/748/2000 Rady Miasta Szczecina z dnia 27 listopada 2000 r. zmieniającej uchwałę w sprawie polityki Miasta Szczecina wobec organizacji pozarządowych, tzw. "Szczecińska karta współpracy miasta i organizacji pozarządowych" (zwaną dalej kartą), które stanowiły, że BOP "sprawdza wniosek pod względem formalnym w terminie 7 dni" (złożenie wniosku przez MKP do BOP 5 grudnia 2002 r., data wpływu do WSS 8 stycznia 2003 r.) oraz "poprawny pod względem formalnym wniosek jest kierowany przez Biuro ds. Organizacji Pozarządowych do jednostki organizacyjnej Urzędu Miejskiego merytorycznie właściwej dla przedmiotu złożonego wniosku, celem jego zaopiniowania, w terminie 7 dni od jego złożenia." (zaopiniowanie przez WSS wniosku MKP w dniu 20 stycznia 2003 r.)
Wątpliwości kontroli budzi fakt, iż kontrakt zawarty został na czas określony (2 lata), tj. od 1 stycznia 2003 r. do 31 grudnia 2004 r. oraz, że w okresie od 5 marca 2003 r. do 31 grudnia 2003 r. był aneksowany trzy razy (tj. 9 czerwca 2003 r. o kwotę 65.000 zł, 14 listopada 2003 r. o kwotę 12.000 zł i 16 grudnia 2003 r. o kwotę 6.000 zł. Łączna kwota wynikająca z ww. aneksów wynosiła: 83.000 zł). Wg § 13 ust. 8 karty kontrakt zawiera się na czas określony, nie dłuższy niż okres jednego roku budżetowego; czas określony dłuższy niż jeden rok w przypadku realizacji zadania inwestycyjnego; czas nieokreślony, (z możliwością jej wypowiedzenia w okresie 6 miesięcy) w przypadku realizacji zadania, w zakresie określonym przez Miasto na podstawie właściwych ustaw z tym, że określenie wysokości kwoty przekazanej na realizację umowy dokonywane jest corocznie w pisemnym aneksie do kontraktu.

W związku z ww. nieprawidłowościami Prezydent Miasta Szczecina zalecił:

I. Pani dyrektor WOiKF:

  1. Podjąć czynności zmierzające do zwrotu przez MKP części dotacji w wys. 37.687,50 zł, wynikającej z faktury nr 3/51 z dnia 28 stycznia 2003 r. (pomniejszoną o kwotę 6.478 zł), tj. 32.209,5 zł wraz z odsetkami do dnia opłacenia ww. faktury,
  2. Rozważyć możliwość żądania przy rozliczaniu dotacji, dowodów wpłat potwierdzających faktyczne poniesione wydatki przez organizacje pozarządowe,
  3. Rozważyć możliwość rozwiązania kontraktu nr WSS-I-/3/2003 z dnia 5 marca 2003 r. oraz pozbawienia Miejskiego Klubu Pływackiego możliwości otrzymania dofinansowania z budżetu Miasta przez okres najbliższych trzech lat.

II. Panu dyrektorowi MKP:

  1. Rzetelne rozliczanie dotacji otrzymywanych ze środków Gminy Miasto Szczecin.

W wyniku kontroli MKP wpłacił w dniu 26 kwietnia 2004 r. na konto MOSRiR tytułem faktury 3/51 z dnia 28 stycznia 2003 r. kwotę 37.687,02 zł.


udostępnił: Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego, wytworzono: 2004/05/20, odpowiedzialny/a: Janusz Kwidziński, wprowadził/a: Janusz Kwidziński, dnia: 2004/10/04 11:45:07
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Janusz Kwidziński 2004/10/04 11:45:07 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2004/05/21 10:40:25 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2004/05/20 12:06:53 nowa pozycja