Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Kontrole przeprowadzone przez WKiAW w 2004 roku

Nr kontroli: P/11/04

Gospodarowanie środkami finansowymi w 2003 r. przeznaczonymi na realizację zadań statutowych przez Radę Osiedla "Centrum" w BRM

Biuro Rady Miasta UM

Wyniki kontroli: INFORMACJE - USTALENIA

Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego Urzędu Miejskiego w Szczecinie przeprowadził kontrolę w Biurze Rady Miasta Urzędu Miejskiego w Szczecinie w temacie "Gospodarowanie środkami finansowymi w 2003 r. przeznaczonymi na realizację zadań statutowych przez Radę Osiedla "Centrum" ". W wystąpieniu pokontrolnym z dnia 20 września 2004 r. przedstawiono ocenę badanych obszarów, wskazując na występowanie poniżej opisanych nieprawidłowości.

Biuro Rady Miasta Urzędu Miejskiego w Szczecinie (zw. dalej BRM) jako dysponent środków finansowych w 2003 r. wydatkowało na realizację zadań statutowych Rady Osiedla "Centrum" (zw. dalej ROC) 31.071,99 zł. Stanowiło to 98,8% środków przeznaczonych w budżecie Miasta na ten cel w 2003 roku.

Kontrola wykazała, że BRM realizując wydatki w wysokości 3.840 zł, ujęte
w planie finansowym na 2003 r. w dziale 750 rozdz. 75022 § 2830 - "dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych", przy udzieleniu dotacji nie przestrzegało zasad określonych w Szczecińsk
iej Karcie Współpracy Miasta i Organizacji Pozarządowych (załącznik do uchwały nr XXXII/748/2000 Rady Miasta Szczecina z dnia 27 listopada 2000 r. zmienionej uchwałą II/32/03 RM z dnia 27 stycznia 2003 r.). W realizacji procesu zawierania umów dotacyjnych stwierdzono nieprawidłowości polegające na nie przestrzeganiu także Zarządzenia Prezydenta Miasta nr 75/2003 z dnia 21 lutego 2003 r. w sprawie współpracy międzywydziałowej w kwestiach organizacji pozarządowych.

Ustalono, że Biuro Rady Miasta zawierając umowy z Wykonawcami na dofinansowanie kolonii dla najbiedniejszych dzieci z osiedla Centrum, opierało się wyłącznie na pisemnych prośbach złożonych do Rady Osiedla Centrum, co naruszyło § 10 ust. 6 Szczecińskiej Karty Współpracy, wg którego organizacje pozarządowe, ubiegające się o przyznanie dotacji, zobowiązane są do złożenia w Biurze ds. Organizacji Pozarządowych wymienionych, w tym ustępie dokumentów, takich jak: wniosku na obowiązującym formularzu, opisu projektu, preliminarza całego projektu z uwzględnieniem wkładu Miasta, dokumentów określających osobowość prawną - aktualnego odpisu z rejestru oraz aktualnego statutu, zobowiązania przyjęcia odpowiedzialności merytorycznej ze strony osoby prowadzącej projekt oraz gwarancję pozyskania przez organizację pozarządową pozostałej części kosztów niezbędnych na realizację projektu, inne dokumenty dotyczące wniosku (np. referencje).

W toku kontroli stwierdzono, że na posiedzeniu w dniu 12 czerwca 2003 r. Komisja Społeczna ROC zaproponowała dofinansować kolonie ogółem dla 32. dzieci przyznając każdemu dziecku po 120 zł. Rada Osiedla Centrum dnia 12 czerwca 2003 r. w składzie pięcioosobowym podjęła uchwały w sprawie dofinansowania kolonii. Umowy zostały zawarte z Wykonawcami z pominięciem zapisów uchwały Rady Miasta Szczecina w sprawie polityki Miasta Szczecina wobec organizacji pozarządowych oraz zarządzenia nr 75/03 Prezydenta Miasta Szczecina w sprawie współpracy międzywydziałowej w kwestiach dotyczących organizacji pozarządowych.

BRM weryfikując prawidłowość wydatkowanej kwoty dotacji w wysokości 3.840 zł opierała się na przedłożonych ROC oświadczeniach Wykonawców zadania. W umowach nie wskazano formy rozliczenia, choć § 10 ust. 7 Karty Współpracy Miasta reguluje sposób rozliczenia się.

Przewodniczący ROC w złożonych wyjaśnieniach stwierdził, że jednostka nadrzędna - BRM uznała, że oświadczenia organizatorów kolonii są dokumentami wystarczającymi. W umowach również brak było zapisu określającego termin przekazania środków finansowych Wykonawcom.

Kontrola wykazała, że Wykonawcy przy rozliczeniu dotacji złożyli oświadczenia po terminach określonych w umowach: Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa "CARITAS" przy ul. Bogurodzicy 3 zobowiązana była rozliczyć wydatkowaną kwotę w terminie do 30 października 2003 roku, oświadczenie złożyła dnia 23 listopada 2003 roku, Świetlica Środowiskowa "Serduszka" przy ul. Kaszubskiej 20 termin rozliczenia miała do dnia 30 września 2003 roku, oświadczenie złożyła 15 października 2003 roku (pismo wpłynęło do ROC dnia 27 października 2003 roku), Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Świetlica "Borowik" Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Dominika przy ul. Ofiar Katynia 1 termin rozliczenia miało do dnia 30 października 2003 roku, oświadczenie złożono dnia 23 listopada 2003 roku, Zespół Świetlic Środowiskowych Stowarzyszenia Rodzin Katolickich przy ul. Pocztowej 22 zobowiązane było do rozliczenia wydatkowanej kwoty w terminie do dnia 30 września 2003 roku, oświadczenie złożono dnia 23 listopada 2003 roku, Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Jana Chrzciciela przy ul. Bogurodzicy 3a rozliczenia powinna dokonać do dnia 30 października 2003 roku do czasu zakończenia kontroli nie zostało przedłożone rozliczenie. Wg § 10 ust. 8 Karty Współpracy Miasta brak rozliczenia w ustalonym umową terminie lub podanie nieprawdziwych danych pozbawia daną organizację możliwości otrzymania dofinansowania z budżetu Miasta przez okres najbliższych 3 lat.

Biuro Rady Miasta nie przekazało do Biura ds. Organizacji Pozarządowych Urzędu Miejskiego w Szczecinie corocznego sprawozdania z udzielonych dotacji organizacjom pozarządowym za 2003 rok, co naruszyło § 3 ust. 2 zarządzenia nr 75/03 Prezydenta Miasta Szczecina, wg którego powinno to zrobić.

Kontrola wykazała również uchybienie w nieprzestrzeganiu przez BRM postanowień § 4 ust. 1 pkt. 1 zarządzenia Prezydenta Miasta nr 131/2002 z dnia 26 kwietnia 2002 r. w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości, ponieważ od miesiąca września 2003 roku nie był płacony czynsz wynikający z umowy najmu z dnia 19 czerwca 1995 roku, za powierzchnie 11,33 m2 wynikającą z różnicy powierzchni przyznanej lokalu (61,33 m2) a metrażem przekazywanych nieodpłatnie lokali użytkowych na cele statutowe (50 m2). Faktury z tytułu czynszu sprawdzano pod względem merytorycznym i zatwierdzano do wypłaty, choć były niezgodne z umową najmu. Biuro Rady Miasta za okres od września do grudnia 2003 roku nie zapłaciło z tytułu czynszu kwoty w wysokości brutto 115,56 zł.

Ustalono ponadto, że Biuro Rady Miasta prowadząc ewidencję zbiorczą dla potrzeb planistyczno sprawozdawczych, nie zaewidencjonowało faktury VAT nr 1452/03/cz z dnia 10.10.2003 r. na kwotę brutto 150,10 zł wystawioną przez Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie z tytułu czynszu oraz przekazując ROC dane w formie wydruku podało błędne informacje co do wysokości wydatkowanych środków. ROC sporządzając sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2003 rok, przedstawiła zawyżone wydatki o kwotę 196 zł (faktura Vat nr 1291 z dnia 10.09.2003) z tytułu czynszu.

W związku z ww. uchybieniami Prezydent Miasta Szczecina zalecił Dyrektorowi Biura Rady Miasta, aby:

  1. Dokonał korekty naliczanego czynszu w 2003 roku za najem lokalu użytkowego położonego w Szczecinie przy ul. Jedności Narodowej nr 42 zgodnie z umową najmu z dnia 19 czerwca 1995 roku,

  2. Bezwzględnie przestrzegał zapisów dotyczących udzielania dotacji określonych w uchwale nr XIV/458/99 Rady Miasta Szczecina z dnia 11 października 1999 r. w sprawie polityki Miasta Szczecina wobec organizacji pozarządowych,

  3. Uzupełnił sprawozdanie w zakresie udzielonych dotacji i złożył do Biura ds. Organizacji Pozarządowych Urzędu Miejskiego,

  4. Dokonał rozliczenia udzielonych dotacji w celu zweryfikowania złożonych oświadczeń Wkonawców.


udostępnił: Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego, wytworzono: 2004/05/20, odpowiedzialny/a: Janusz Kwidziński, wprowadził/a: Janusz Kwidziński, dnia: 2004/10/06 13:56:35
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Janusz Kwidziński 2004/10/06 13:56:35 modyfikacja wartości
Janusz Kwidziński 2004/10/06 13:51:33 modyfikacja wartości
Janusz Kwidziński 2004/10/04 13:08:51 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2004/05/20 12:47:34 nowa pozycja