Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Kontrole przeprowadzone przez WKiAW w 2004 roku

Nr kontroli: Z/9/04

Kontrola przydzielania, zamiany, odzyskiwania, wyceny do remontu mieszkań oraz adaptacji strychów ze szczególnym uwzględnieniem współpracy ze Społeczną Komisją Mieszkaniową w okresie 2003 r. do dnia zakończenia kontroli

Wydział Mieszkalnictwa i Lokali Użytkowych UM w Szczecinie

Wyniki kontroli: INFORMACJE - USTALENIA

        Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego Urzędu Miejskiego w Szczecinie w okresie od dnia 10 września 2004 r. do dnia 23 listopada 2004 r. przeprowadził kontrolę w Wydziale Mieszkalnictwa i Lokali Użytkowych (zw. dalej “Wydziałem MiLU”) w temacie przydzielania, zamiany, odzyskiwania, wyceny do remontu mieszkań oraz adaptacji strychów ze szczególnym uwzględnieniem współpracy ze Społeczną Komisją Mieszkaniową (zw. dalej “Komisją”) w okresie 2003 r. do dnia zakończenia kontroli. Opis stanu faktycznego, stwierdzonego w toku kontroli został ujęty w protokole kontroli podpisanym w dniu 6 grudnia 2004 r. Ocena kontrolowanej działalności, wnioski i zalecenia pokontrolne zawarte zostały w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 31 grudnia 2004 r.
        Kontrola na ogół pozytywnie oceniła wypełnianie przez Wydział MiLU oraz Komisję obowiązków wynikających z realizacji ww. zadań. W toku kontroli 28. spraw dot. gospodarowania lokalami mieszkalnymi oraz innych zadań, stwierdzono jednak pewne uchybienia.
        
Kontrola wykazała, że wystawiane przez Wydział MiLU skierowania do zawarcia umów najmu lokali mieszkalnych, nie określały okresu ich ważności. Spowodowało to m.in., że w przypadku siedmiu mieszkań, spośród 70 – ciu skontrolowanych (co stanowiło 10 % ogółu), umowy najmu zostały zawarte przez zarządców nieruchomości po upływie ponad dwóch miesięcy, a w jednym przypadku po upływie ponad sześciu miesięcy od daty wydania ww. skierowań. Wydłużyło to okres realizacji przydziału mieszkań i spowodowało, że do budżetu gminy nie wpłynęły środki pieniężne z tytułu czynszów. Wg wyjaśnień Zastępcy Dyrektora Wydziału MiLU, żaden z aktów prawnych “nie zobowiązuje do wskazania terminu celem zawarcia umów najmu w oparciu o wydane skierowania”. Wprowadzenie powyższej procedury zabezpieczałoby jednak – zdaniem kontrolującego – lepiej interesy gminy i spowodowałoby sprawniejsze przydzielanie mieszkań, poprzez “mobilizowanie” najemców do zawierania umów, możliwość anulowania skierowań bądź dochodzenie ewentualnych odszkodowań za nie terminowe zawieranie umów. 
        W toku kontroli stwierdzono ponadto w jednym przypadku – spośród czterech skontrolowanych lokali uzyskanych w wyniku przeprowadzenia adaptacji strychu, że Wydział MiLU skierował do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego osobę, która nie uzyskała wymaganego w pierwszej kolejności skierowania do zawarcia umowy z Zarządem Budynków i Lokali Komunalnych o przeprowadz
enie prac adaptacyjnych. Przyczyną tego niedociągnięcia było zawarcie przez ZBiLK umowy o przeprowadzenie prac adaptacyjnych, bez uprzedniej zgody Wydziału MiLU. Powyższe działanie ZBILK stanowiło naruszenie § 15 ust. 2, pkt 10 Załącznika do Zarządzenia Prezydenta Miasta Nr 378/03 z dnia 27 czerwca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez jednostki organizacyjne Urzędu Miejskiego w Szczecinie, wg którego rozpatrywanie wniosków o wyrażenie zgody na dokonanie adaptacji pomieszczeń w budynkach stanowiących wyłączną własność Gminy Miasto Szczecin – należało do zadań Wydziału MiLU, a nie ZBiLK-u. Spowodowało to, że Wydział MiLU został postawiony przed faktem dokonanym, gdyż skutki nie uznania już przeprowadzonej adaptacji mogłyby być bardziej niekorzystne dla Gminy Szczecin niż formalny brak w postaci – “skierowania”, tym bardziej, że w ww. sprawie uzyskano już pozostałe wymagane dokumenty i zezwolenia. Kontrola pozytywnie ocenia fakt, że Wydział MiLU – w ramach nadzoru – zobowiązał ZBiLK do przestrzegania niezbędnych procedur w tym zakresie w trakcie realizacji sprawy. 
        W toku kontroli ustalono, że Komisja nie sporządzała kwartalnych zestawień spraw, które uzyskały opinię negatywną oraz zestawień spraw, które uzyskały opinię pozytywną uprawniającą do wskazania poza kolejnością lokalu mieszkalnego, co było niezgodne z § 30 ust. 2 Uchwały Nr VI/114/03 Rady Miasta Szczecina z dnia
9 czerwca 2003 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Szczecin or
az z § 5, ust. 7 Załącznika do Zarządzenia Nr 622/03 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 14 listopada 2003 r. w sprawie przyjęcia regulaminu działania Społecznej Komisji Mieszkaniowej, wg których należało takie sprawozdania sporządzać. Wg wyjaśnień Przewodniczącego Komisji, obowiązku tego zaniechano “z powodu przeoczenia”. 
        Uwagi kontroli dotyczyły też sposobu nanoszenia przez Komisję poprawek na dokumentacji dot. przyznania pozytywnej opinii w sprawie przyspieszenia przydziału mieszkania. Stwierdzono bowiem, że dodatkowe punkty (sprawa Pani A.G.) naniesione zostały w sposób uniemożliwiający odczytanie wcześniejszych zapisów, a zdaniem kontroli poprawki powinny mieć formę, która zapewnia odtworzenie całego toku czynności sprawy. Tym bardziej, że w wyniku przy
znania dodatkowych punktów, Komisja zmieniła wcześniejszą własną decyzję (przyznała dodatkową punktację z innego tytułu), a pozytywna opinia Komisji – z uwagi na wysoką punktację w stosunku do innych spraw – przyspieszyła przydział mieszkania.

Prezydent Miasta Szczecina zalecił:

I. p.o. Dyrektora Wydziału MiLU:

 1. Opracować i wdrożyć procedury, dotyczące skierowań do zawarcia umów najmu lokali mieszkalnych, które będą zabezpieczać przed sytuacjami omawianymi w wystąpieniu.
 2. II. Przewodniczącemu Komisji:

    1. Sporządzać na bieżąco i uzupełnić kwartalne zestawienia, o których mowa w uchwale w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Szczecin oraz zarządzeniu Prezydenta Miasta w sprawie przyjęcia regulaminu działania Społecznej Komisji Mieszkaniowej.
    2. Sporządzać w przejrzysty i czytelny sposób protokoły dokumentujące prace Komisji.


udostępnił: Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego, wytworzono: 2005/03/07, odpowiedzialny/a: Janusz Kwidziński, wprowadził/a: Janusz Kwidziński, dnia: 2005/03/07 11:33:22
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Janusz Kwidziński 2005/03/07 11:33:22 nowa pozycja