Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 63121668

Aktualna strona: 3276

Wydrukowano: 0

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne


 

 W perspektywie finansowej 2014-2020 szczególne znaczenie przypisuje się planowaniu procesów rozwojowych w oparciu o zasadę zintegrowanego podejścia terytorialnego, zakładającą dostosowanie interwencji do potrzeb określonych geograficznie obszarów, których granice wyznaczają wspólne uwarunkowania rozwojowe oraz silne i wielokierunkowe powiązania funkcjonalne. Podejście terytorialne zostało szerzej zdefiniowane w założeniach i celach polityki regionalnej w Polsce zawartych w Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2010-2020.

Jednym z przyjętych instrumentów realizacji wymiaru terytorialnego polityki rozwoju i jednocześnie platformą dla współpracy samorządów są Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT). Przy pomocy tego narzędzia partnerstwa jednostek samorządu terytorialnego – miast i powiązanych z nimi funkcjonalnie gmin oraz władze województwa ustalają wspólne cele rozwojowe, a następnie wskazują zintegrowane przedsięwzięcia niezbędne do ich osiągnięcia, łączące działania finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności.

Instrument finansowy ZIT wdrażany jest obligatoryjnie na terenie miast wojewódzkich i obszarów powiązanych z nimi funkcjonalnie. Samorządy chcące wdrażać ZIT są zobligowane do  sformalizowania swojej współpracy np. poprzez zawiązanie stowarzyszenia, związku lub zawarcie porozumienia międzygminnego, wskazania podmiotu reprezentującego współpracujące gminy oraz do przygotowania wspólnej zintegrowanej strategii rozwoju terytorialnego całego obszaru, tzw. Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Dokument ten zawiera m.in. najważniejsze cele rozwojowe wspólne dla całego obszaru oraz listę przedsięwzięć strategicznych, niezbędnych do kompleksowej realizacji założonych celów obejmującą przedsięwzięcia przewidziane do realizacji w ramach programu regionalnego, innych środków pomocowych, a także środków własnych.

W przypadku obszaru funkcjonalnego Szczecina, ZIT wdrażany będzie na terenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego (SOM) obejmującego 13 gmin – członków  Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.

Na realizację ZIT na terenie SOM w Programie Regionalnym zaplanowano alokację w wysokości 109,1 mln euro (w tym 97,9 mln z EFRR i 11,2 mln euro z EFS), natomiast w POIiŚ 2012 – 2020 została wyodrębniona pula środków w wysokości 90,2 mln euro. Obszar realizacji instrumentu ZIT określa Uchwała Nr 734/2015 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 19 maja 2015 r.

Podmiotem uprawnionym do reprezentowania jednostek samorządu terytorialnego oraz koordynowania wdrażania ZIT na terenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego jest Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, które realizuje zadania związane z wdrażaniem instrumentu ZIT na podstawie porozumienia z Instytucją Zarządzającą RPO WZ 2014 – 2020 zawartego w dniu 20 maja 2015 r.

Więcej informacji: www.zit-som.szczecin.ploraz www.wzp.pl.

  

Aktualności

 Współdziałając w porozumieniu ze Stowarzyszeniem Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, którego członkiem jest Gmina Miasto Szczecin, oraz działając na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.), Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego podało do publicznej wiadomości informację o przyjęciu Uchwały 13/I/2017 Walnego Zebrania Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego z siedzibą w Szczecinie z dnia 12 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia Studium wykonalności „Szczecińska Kolej Metropolitalna” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz informuje o możliwości zapoznania się z jego treścią wraz z uzasadnieniem i podsumowaniem, o których mowa w art. 43 ww. ustawy, w siedzibie Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, pl. Jana Kilińskiego 3, 71-414 Szczecin w godzinach 9:00-15:00 oraz na stronie internetowej www.som.szczecin.pl.


Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Szczecinie wraz z Wydziałem Wdrażania RPO zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne dotyczące aplikowania w ramach Działania 1.7 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

Spotkanie skierowane jest do przedsiębiorców z sektora MŚP realizujących inwestycje na obszarze Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. W trakcie spotkania omówione zostaną założenia konkursu dla Działań 1.7 oraz przedstawiona zostanie oferta Sieci PIFE.

Spotkanie informacyjne odbędzie się 07 marca 2017 r., w godz. 10:00-15:00, Główny Punkt Informacyjny w Szczecinie, ul. Kuśnierska 12b.

Osoby zainteresowane uczestnictwem proszone są przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego e-mailem na adres gpi@wzp.pl do dnia 06 marca br., do godz. 12:00.

O udziale w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń. Szczegółowe informacje dotyczące spotkania na stronie organizatora: http://www.rpo.wzp.pl/o-programie/konferencje-i-szkolenia/spotkanie-informacyjne-dotyczace-aplikowania-o-fundusze-europejskie-w-ramach-dzialania-17

 

Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu dokumentu "STUDIUM WYKONALNOŚCI SZCZECIŃSKIEJ KOLEI METROPOLITALNEJ".Lista załączników:

Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin