Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 65010861

Aktualna strona: 643

Wydrukowano: 0

Senior +

Otwarty nabór Partnera


PREZYDENT MIASTA SZCZECIN

na podstawie art. 28a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, działając w imieniu Gminy Miasto Szczecin jako Oferent, do konkursu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na najlepsze projekty dofinansowane ze środków Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2015-2020 – Edycja 2018 r.”, ogłasza otwarty nabór Partnera zainteresowanego Modułem I konkursu tj. „Utworzenie i/lub wyposażenie Klubu „Senior +”.

 

1.    Nazwa zadania:

Wyłonienie Partnera w celu utworzenia w 2018 r. na terenie Gminy Miasto Szczecin Klubu „Senior +” dla nie mniej niż 30 osób w wieku 60 +, oraz w latach następnych zapewnienie funkcjonowania.

 

2.      Podmioty uprawnione do udziału w naborze:

W naborze mogą brać udział podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które wniosą do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne
i finansowe (wkład własny Partnera w wysokości 20% całkowitego kosztu zadania, Gmina Miasto Szczecin wnioskować może o dotację w wysokości do 150 000,00 zł, która stanowić będzie 80% całkowitego kosztu realizacji zadania) oraz wspólnie uczestniczyć będą w przygotowaniu oferty jak również w jej realizacji.

 

 

3.      Cel partnerstwa:

Celem partnerstwa jest zapewnienie wsparcia seniorom (osobom nieaktywnym zawodowo w wieku 60 + zamieszkującym na terenie Gminy Miasto Szczecin) poprzez umożliwienie im korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywizacji, oferty prozdrowotnej, obejmującej także usługi w zakresie aktywności ruchowej, kinezyterapii, edukacji, kultury, rekreacji i opieki, poprzez zawiązanie partnerstwa lokalnego w celu wzięcia udziału otwartym konkursie ofert
w ramach Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2015-2020, Edycja 2018 r. na wsparcie finansowe jednostek samorządu w zakresie utworzenia i wyposażenia Klubu „Senior +” Moduł I Edycja 2018 r. Udział w konkursie odbywać się będzie na zasadach określonych w uchwale Nr 157 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia Programu Wieloletniego „Senior- WIGOR” na lata 2015-2020 (M.P. 2016 poz. 1254), oraz opublikowanego na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłoszenia o otwartym konkursie ofert. W związku niniejszym naborem zostanie zawarta umowa o partnerstwo.

 

4.     Przewidywany zakres działań dla każdego Partnera:

1. Współpraca w przygotowaniu oferty konkursowej.

2. Współpraca w realizacji zadań wynikających z oferty.

 

5.    Wymagania wobec Partnera:

1.    Zgodność działalności statutowej Partnera z celem głównym konkursu.

2.    Posiadanie doświadczenia merytorycznego i praktycznego określonego w celu głównym konkursu.

3.    Posiadanie niezbędnych zasobów lokalowych, spełniających standardy określone dla Klubu Senior + wynikające z Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 oraz zasobów kadrowych, technicznych, organizacyjnych i finansowych do wykonania zadań w zakresie partnerstwa zgodnych z wymogami Regulaminu otwartego konkursu ofert w ramach Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2015-2020 Edycja 2018 r.

4. Wyrażenie zgody na współpracę z Gminą Miastem Szczecin, jako Partnerem Wiodącym, a także zawarcie umowy o partnerstwo.

 

6.        Oferty składane przez potencjalnych Partnerów powinny zawierać następujące informacje oraz dokumenty, które zostaną uwzględnione przy wyborze Partnera:

1.  Poprawnie wypełniony załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze Partnera.

2. Informację dotyczącą zgodności działań potencjalnego Partnera z celem partnerstwa.

3. Przedstawienie diagnozy i proponowanych rozwiązań problemów osób starszych.

4. Informację na temat wkładu własnego Partnera w realizację partnerstwa (zasoby: finansowe, ludzkie, organizacyjne, techniczne, lokalowe) z określeniem ich wysokości w przeliczeniu na środki finansowe.

5. Opis sposobu zarządzania zadaniem z uwzględnieniem personelu kluczowego i podziału obowiązków zgodnie z Regulaminem otwartego konkursu ofert w ramach Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2015-2020 - Edycja 2018 r.

6. Aktualny statut podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003
 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

7. Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub równorzędnego wyciągu z ewidencji Partnera lub inne dokumenty potwierdzające status prawny i umocowanie osób go reprezentujących.

8. Inne dokumenty mogące mieć znaczenie przy ocenie oferty.

 

7.      Przy wyborze Partnera oceniana będzie w szczególności:

1. Znajomość problemów grupy docelowej oraz uzasadnienie potrzeby realizacji działań zawartych
w ofercie.

2. Zgodność proponowanych działań i celów zawartych w ofercie potencjalnego Partnera z celem partnerstwa.

 

8.      Kryteria wyboru Partnerów:

1. Zgodność działań statutowych Partnera z celami partnerstwa – 0 - 10 pkt.

2. Zasoby, którymi podmiot dysponuje do realizacji działań (zasoby: ludzkie, organizacyjne, techniczne i finansowe) – 0 - 10 pkt.

3. Zasoby lokalowe spełniające standardy określone dla Klubu „Senior +” wynikające z Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 – 0 - 15 pkt.

4. Propozycja realizacji poszczególnych działań przewidzianych dla potencjalnego Partnera projektu – 0 - 40 pkt.

5. Doświadczenie w realizacji projektów/zadań o podobnym charakterze – 0 - 10 pkt.

6. Rekomendacje – 0 – 5 pkt.

 

9.      Procedura wyboru Partnera:

Gmina Miasto Szczecin dokona oceny spełnienia w/w wymagań przez potencjalnych Partnerów.  Z podmiotami spełniającymi te wymagania przeprowadzone zostaną indywidualne negocjacje dotyczące doprecyzowania celu partnerstwa, dookreślenia zadań i ich podziału pomiędzy Partnerem i Partnerem Wiodącym, sposobu zarządzania partnerstwa oraz innych kwestii niezbędnych do zawarcia umowy o partnerstwo.

 

10.  Termin i miejsce składania dokumentów:

1. Termin składania ofert: do dnia 14 czerwca 2018 r. do godz. 12.00. Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć osobiście lub drogą pocztową w zamkniętej kopercie dopiskiem: „Otwarty nabór partnerów na realizację zadania pn. „Utworzenie i/lub wyposażenie Klubu „Senior +” na adres:
Urząd Miasta Szczecin
Wydział Spraw Społecznych
pl. Armii Krajowej 1
70-456 Szczecin
lub w Biurze Obsługi Interesantów (sala 62).

Liczy się data wpływu dokumentów do kancelarii Urzędu Miasta Szczecin.

 

2. Ofertę pozostawia się bez rozpatrzenia w przypadku wycofania przez oferenta, wpływu dokumentów po terminie, bądź złożenia niekompletnej oferty.

3. Nie będą przyjmowane oferty lub załączniki przesyłane drogą elektroniczną.

 

Dodatkowe informacje

Ogłaszający nabór zastrzega sobie prawo do negocjowania warunków realizacji zadania na etapie formułowania oferty i umowy o partnerstwie oraz do unieważnienia naboru z ważnych przyczyn lub odstąpienia od realizacji oferty
w partnerstwie, szczególnie w przypadku braku akceptacji oferty przez Ministerstwo Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej, a tym samym nie uzyskaniu odpowiedniego finansowania.

Ponadto wszelkich informacji o konkursie udzielają osoby uprawnione do kontaktów:

Kamila Makowska – telefon 91 4245668, Wydział Spraw Społecznych, e-mail: kmakowska@um.szczecin.pl

Magdalena Czajkowska – telefon 91 4245667, Wydział Spraw Społecznych e-mail: mczajkow@um.szczecin.pl

 

 

 

Wzór

Załącznik nr 1 do ogłoszenia o otwartym naborze
Partnera zainteresowanego Modułem I konkursu tj.
„Utworzenie i/lub wyposażenie Klubu „Senior +”.

 

 

………………………………………                                                                                                                                                                                                                                                                   …………………………….......

           (pieczęć podmiotu)                                                                                                                                                                                                                                                                                       (miejscowość i data)

 

 

 

OFERTA WSPÓŁPRACY

w zakresie Utworzenia i/lub wyposażenia Klubu „Senior+” Edycja 2018 r.

 

 1. Dane podmiotu
  1. Pełna nazwa podmiotu
  2. Dane kontaktowe
  3. NIP
  4. REGON
  5. KRS
 2. Charakterystyka podmiotu:
  1. Opis dotychczasowej działalności w zakresie celu objętego partnerstwem.
  2. Opis problemu starzenia się społeczeństwa na terenie Gminy Miasto Szczecin oraz barier
   w jego rozwiązywaniu i identyfikacji przyczyn.
  3.  Informacje na temat wkładu własnego Partnera w realizację partnerstwa (zasoby finansowe, ludzkie, organizacyjne, techniczne) z określeniem wysokości w przeliczeniu na środki finansowe.
  4. Zasoby lokalowe spełniające standardy określone dla Klubu Senior + wynikające z Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020.

        3. Oświadczenia

 1.Oświadczam, że informacje zawarte w niniejszej ofercie są zgodne z prawdą. Jednocześnie wyrażam zgodę na udostępnienie niniejszej oferty Komisji Konkursowej dokonującej oceny projektów na wsparcie finansowe     jednostek samorządu w zakresie tworzenia i prowadzenia Klubu „Senior +”, realizowanego w ramach Programu Wieloletniego „Senior +  na lata 2015-2020 – Edycja 2018 r.

 2.Oświadczam, iż znane mi są zasady konkursu określone w uchwale 157 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia Programu Wieloletniego „Senior Wigor” na lata 2015-2020 (M.P. 2016 poz. 1254)

3. Deklaruje gotowość uczestnictwa w przygotowaniu i realizacji zadania polegającego na utworzeniu  i/ lub wyposażeniu Klubu „Senior+” Edycja 2018 r.

 

 

 

…………………………………                                                                                                                                                                                                                                                ……………………………….

            Data, miejscowość                                                                                                                                                                                                                                                     Podpisy osób upoważnionych

 

Do niniejszej oferty przedkładam następujące załączniki:

1.      Aktualny statut podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2.      Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub równorzędnego wyciągu z ewidencji Partnera lub inne dokumenty potwierdzające status prawny i umocowanie osób go reprezentujących.

3.      Dokumenty potwierdzające posiadanie lokalu na uruchomienie placówki.

4.      Inne dokumenty mogące mieć znaczenie przy ocenie oferty.

 

 

 

 

 

…………………………………                                                                                                                                                                                                                                        ………………………………………..

          Data, miejscowość                                                                                                                                                                                                                                           Podpisy osób upoważnionychLista załączników:

Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin