Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 79512052

Aktualna strona: 781

Wydrukowano: 0

Wspieranie rodziny w kryzysie

wspieranie rodziny w kryzysie


 System wsparcia rodziny opiera się na stworzeniu całościowego systemu działań na rzecz dziecka i jego rodziny przy współpracy z instytuckimi  i innymi podmiotami pomagającymi dziecku i rodzinie na terenie Miasta Szczecin.

Prezydent Miasta Szczecin ogłasza otwarte konkursy ofert w tym zakresie:
1. Szkoła dla rodziców
2. Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej w wykonywaniu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, w tym rodziny z problemem przemocy.
3. Organizacja wypoczynku letniego z elementami profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania przemocy, terapii wspomagającej rozwój dziecka dla dzieci z rodzin objętych pomocą MOPR a także dla dzieci objętych opieką i wychowaniem w placówkach wsparcia dziennego funkcjonujących na terenie Szczecinaoraz środowisk rodzicielstwa zastępczego
4. Wsparcie rodziny przez pedagoga rodzinnego w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczej.
5. Prowadzenie placówek wsparcia dziennego.

Prezydent Miasta Szczecin powołuje: 
 1. Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
     ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 22/23, 70-100 Szczecin
Działania:Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych udziela wsparcia członkom rodzin dotkniętych problemem alkoholizmu i przemocy, kierowanych lub zgłaszających się indywidualnie oraz motywowanie osób nadużywających alkoholu do podjęcia leczenia.

2. Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy  w Rodzinie|
    al. Papieża Jana Pawła II 42, 70-415 Szczecin
Działania:ZespółInterdyscyplinarny ds.Przeciwdziałania Przemocy w Rodziniepracuje w oparciu o przyjęty przez siebie regulamin w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie. Wkażdym indywidualnymprzypadku prowadzone są działania w formie grup roboczych przez powoływany Zespół ds. procedury Niebieskiej Karty przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Szczecinie.   


 


Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin