Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Ulgi i przywileje dla osób niepełnosprawnych

Uzyskanie Karty Parkingowej

KARTA  PARKINGOWA   uprawniająca do niestosowania się do niektórych znaków drogowych
                                                                                                         
Zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym (Dz.U.z 2012r. poz. 1137 z późn. zm.) osoba niepełnosprawna o obniżonej sprawności ruchowej, kierująca a także osoba przewożąca osobą niepełnosprawną, pojazdem samochodowym zaopatrzonym w kartę parkingową, może nie stosować się do niektórych znaków drogowych:
 
Znak B -1        zakaz ruchu w obu kierunkach,
Znak B- 3        zakaz wjazdu pojazdów silnikowych, 
 z wyjątkiem motocykli jednośladowych,
Znak B- 3a      zakaz wjazdu autobusów,
Znak B- 4        zakaz wjazdu motocykli,
Znak B -10      zakaz wjazdu motorowerów,
Znak B -35      zakaz postoju,
Znak B- 37      zakaz postoju w dni nieparzyste,
Znak B- 38      zakaz postoju w dni parzyste,
Znak B- 39      strefa ograniczonego postoju.
 
Kartę parkingową umieszcza się za przednią szybą pojazdu samochodowego, a jeśli pojazd nie posiada przedniej szyby - w widocznym miejscu w przedniej części pojazdu, w sposób eksponujący widoczne zabezpieczenia karty oraz umożliwiający odczytanie jej numeru i daty ważności.
 

Zasady wydawania kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych

Informacje ogólne

Dnia 1 lipca 2014r., na mocy przepisów ustawy z dnia 23 października 2013r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013r. poz. 1446), uległy zmianie zasady wydawania kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych i placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych. Organem wydającym kartę parkingową jest przewodniczący powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności właściwego ze względu na miejsce stałego pobytu osoby niepełnosprawnej.

Adres:
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
ul. Starzyńskiego 2, pokój 415 (III piętro),
Tel. 91 48 85 379

Tryb wydawania karty parkingowej          

Kartę parkingową wydaje się na wniosek osoby niepełnosprawnej, wyłącznie na podstawie orzeczenia wydanego przez powiatowy zespół ds. orzekania o niepełnosprawności. Osoba niepełnosprawna składa wniosek osobiście z wyjątkiem:

1) osoby, która nie ukończyła 18. roku życia, za którą wniosek składa rodzic lub ustanowiony przez sąd opiekun;
2) osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską, za którą wniosek składa rodzic;
3) osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władzą rodzicielską lub osoby ubezwłasnowolnionej częściowo, za którą wniosek składa odpowiednio opiekun lub kurator ustanowiony przez sąd.
 

Należy podać nr konta bankowego 63 1020 4795 0000 9902 0301 6011
w polu nr 24. (Dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty parkingowej i opłaty ewidencyjnej).
 

Do wniosku dołącza się:

1) jedną fotografię o wymiarach 35 mm x 45 mm, odzwierciedlającą aktualny wizerunek osoby, której wniosek dotyczy, przedstawiającą tę osobę bez nakrycia głowy i okularów
z ciemnymi szkłami;
2) dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty parkingowej,
Składając wniosek przedstawia się do wglądu oryginał prawomocnego orzeczenia o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawnień wraz ze wskazaniem do karty parkingowej i dowód osobisty.

W przypadku niespełnienia warunków do otrzymania karty parkingowej, przewodniczący zespołu, w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku informuje w formie pisemnej osobę niepełnosprawną o odmowie przyznania karty wraz z uzasadnieniem. Od informacji o odmowie przyznania karty nie przysługuje odwołanie.

W przypadku spełnienia warunków do otrzymania karty parkingowej, przewodniczący zespołu w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku spełniającego wymogi formalne, informuje osobę niepełnosprawną o terminie i miejscu odbioru karty.

Osoba niepełnosprawna odbiera kartę parkingową osobiście, po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość albo przez ustanowionego pełnomocnika po okazaniu przez niego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość oraz pisemnego pełnomocnictwa do odbioru karty. Od dnia 1 lipca 2014r. opłata za wydanie karty parkingowej wynosi 21 zł.  Opłatę należy uiścić na konto bankowe nr: 63 1020 4795 0000 9902 0301 6011.

Ważność dotychczas wydanych kart parkingowych        

Karty parkingowe wydane na podstawie dotychczasowych przepisów, zachowują ważność do dnia określonego jako data ważności karty, nie dłużej niż do dnia 30 czerwca 2015 r. Oznacza to, że wszystkie karty parkingowe wydane najpóźniej w dniu 30 czerwca br., utracą z dniem 1 lipca 2015 r. swoją ważność.

Osoby uprawnione

Od dnia 1 lipca 2014r. karta parkingowa jest wydawana wyłącznie:
1. osobie niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się;
2. osobie niepełnosprawnej, która nie ukończyła 16 roku życia mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się.

Ważne: Od dnia 1 lipca 2014 r. osoba niepełnosprawna zaliczona do lekkiego stopnia niepełnosprawności nie jest uprawniona do uzyskania karty parkingowej. Jeżeli jednak posiada kartę parkingową wydaną przed tą datą to jej karta zachowuje ważność do dnia określonego jako data ważności karty, nie dłużej niż do dnia 30 czerwca 2015 r.

Osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym od dnia 1 lipca 2014r.uzyskają kartę parkingową na podstawie wydanego od dnia 1 lipca 2014r. orzeczenia o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień, zawierającego wskazanie w zakresie karty parkingowej. Wskazanie do karty parkingowej w orzeczeniu o znacznym stopniu niepełnosprawności nie jest uzależnione od symbolu przyczyny niepełnosprawności ale wyłącznie od tego, że osoba niepełnosprawna ma znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się.           

Wyjątek: Wyjątek dotyczy osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym, które posiadają orzeczenia wydane przed 1 lipca 2014r. wraz z symbolem przyczyny niepełnosprawności 04-O (choroby narządu wzroku), 05-R (upośledzenie narządu ruchu) lub 10-N (choroba neurologiczna). Osoby posiadające tego rodzaju orzeczenia uzyskają kartę parkingową bez konieczności ponownego orzekania się - na podstawie dotychczasowego orzeczenia, jeżeli zawiera ono wskazanie do karty parkingowej. 

Osoby niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym od dnia 1 lipca 2014r.uzyskają kartę parkingową na podstawie wydanego od dnia 1 lipca 2014 r. orzeczenia o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień, zawierającego wskazanie w zakresie karty parkingowej. Wskazanie do karty parkingowej będą mogły uzyskać wyłącznie osoby mające zarówno znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się jak i przyczynę niepełnosprawności oznaczoną symbolem 04-O (choroby narządu wzroku), 05-R (upośledzenie narządu ruchu) lub 10-N (choroba neurologiczna).

Osoby niepełnosprawne, które nie ukończyły 16 roku życiaod dnia 1 lipca 2014r.uzyskają kartę parkingową na podstawie wydanego od dnia 1 lipca 2014r. orzeczenia o niepełnosprawności zawierającego wskazanie w zakresie karty parkingowej. Wskazanie do karty parkingowej nie jest uzależnione od symbolu przyczyny niepełnosprawności ale wyłącznie od tego, że dziecko ma znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się, co ustala się uwzględniając m.in. wiek dziecka.

Od dnia 1 lipca 2014 r. karta parkingowa wydawana jest wyłącznie na czas określony, na okres ważności orzeczenia jednak nie dłużej niż na 5 lat.   
Uwaga: Jeżeli orzeczenie uprawniające do karty parkingowej zostało wydane na czas nieokreślony (bezterminowo) albo na okres dłuższy niż 5 lat to i tak karta parkingowa zostanie wydana wyłącznie na okres 5 lat od dnia jej wydania. Jeżeli orzeczenie po dniu 1 lipca 2014r.zostanie wydane na czas nieokreślony to karta parkingowa straci swoją ważność po 5 latach. Ale w tym przypadku aby uzyskać kolejną kartę wystarczy złożenie wniosku o jej wydanie, nie będzie potrzebne nowe orzeczenie.

udostępnił: WSS, wytworzono: 2022/04/14, odpowiedzialny/a: Anna Majczyna, wprowadził/a: Anna Gajewska, dnia: 2022/04/21 07:46:41
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Gajewska 2022/04/21 07:46:41 modyfikacja wartości
Marzena Kaźmierska 2021/07/01 09:45:10 modyfikacja wartości
Marzena Kaźmierska 2021/06/30 15:31:11 modyfikacja wartości
Marzena Kaźmierska 2021/06/30 13:08:26 modyfikacja wartości
Marzena Kaźmierska 2021/06/30 09:30:55 modyfikacja wartości
Beata Andruszkiewicz 2015/06/09 09:38:22 modyfikacja wartości
Beata Andruszkiewicz 2015/06/09 09:31:44 modyfikacja wartości
Beata Andruszkiewicz 2014/11/18 10:02:21 modyfikacja wartości
Beata Andruszkiewicz 2014/11/18 09:49:08 modyfikacja wartości
Beata Andruszkiewicz 2014/11/10 07:48:42 modyfikacja wartości
Beata Andruszkiewicz 2014/10/01 11:47:53 modyfikacja wartości
Beata Andruszkiewicz 2014/10/01 11:35:33 modyfikacja wartości
Beata Andruszkiewicz 2014/10/01 11:29:14 modyfikacja wartości
Beata Andruszkiewicz 2014/08/18 08:51:41 modyfikacja wartości
Beata Andruszkiewicz 2014/08/14 13:45:34 modyfikacja wartości
Beata Andruszkiewicz 2014/07/01 11:54:36 modyfikacja wartości
Beata Andruszkiewicz 2014/07/01 11:20:49 modyfikacja wartości
Beata Andruszkiewicz 2014/07/01 11:18:47 modyfikacja wartości
Beata Andruszkiewicz 2014/07/01 11:17:14 modyfikacja wartości
Beata Andruszkiewicz 2014/07/01 11:16:18 modyfikacja wartości
Beata Andruszkiewicz 2014/07/01 11:15:33 modyfikacja wartości
Beata Andruszkiewicz 2014/07/01 11:14:41 modyfikacja wartości
Beata Andruszkiewicz 2014/07/01 11:13:26 modyfikacja wartości
Beata Andruszkiewicz 2014/07/01 11:09:40 modyfikacja wartości
Beata Andruszkiewicz 2012/06/29 09:10:15 modyfikacja wartości
Beata Andruszkiewicz 2011/09/20 10:54:48 modyfikacja wartości
Beata Andruszkiewicz 2011/04/07 13:19:23 modyfikacja wartości
Beata Andruszkiewicz 2010/12/13 10:26:22 modyfikacja wartości
Beata Andruszkiewicz 2010/04/14 09:26:47 modyfikacja wartości
Beata Andruszkiewicz 2010/03/09 13:36:54 modyfikacja wartości
Beata Andruszkiewicz 2010/02/17 12:54:03 modyfikacja wartości
Beata Andruszkiewicz 2009/09/28 09:47:09 modyfikacja wartości
Beata Andruszkiewicz 2007/03/16 12:18:41 modyfikacja wartości
Beata Andruszkiewicz 2007/03/16 12:14:39 nowa pozycja