Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Kontrole przeprowadzone przez WKiAW w 2004 roku

Nr kontroli: Z/20/04

Kontrola dotycząca skargi kwestionującej procedurę zbycia gminnych działek gruntu nr 127/3 i 127/4 z obrębu 6 Szczecin Pogodno, położonych w Szczecinie przy ul. Sielskiej – Zegadłowicza.

Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Szczecinie, pl. Armii Krajowej 1

Wyniki kontroli: INFORMACJE - USTALENIA

        Przedmiotem kontroli doraźnej była ocena zasadności złożonej skargi w dniu 6 grudnia 2004 r. kwestionującej procedurę zbycia gminnych działek gruntu nr 127/3 i 127/4 z obrębu 6 Szczecin Pogodno, położonych w Szczecinie przy ul. Sielskiej – Zegadłowicza. Tematyka kontroli oparta została o składne skargi oraz ustne wyjaśnienia skarżącego złożone przed kontrolującym w dniu 17 grudnia 2004 r. Uznając za słuszne ustalono, iż: skarżący oczekuje rozwiązania problemu odbioru wybudowanego garażu zgodnie z wydanym pozwoleniem na budowę nr UAN.II.j-8381/436/84, wyjaśnienia zbycia w trybie bezprzetargowym działki 127/3 obr. 6 Pogodno oraz procedurę zbywania działki nr 127/4 obr. 6 Pogodno. Ocena powyższego zawarta została w Wystąpieniu pokontrolnym z dnia 11 lutego 2005 roku.
        W zakresie wybudowanego w oparciu o decyzję nr UAN.II.J-8381/436/84 garażu z pomieszczeniem gospodarczym kontrola po uwzględnieniu wyjaśnień z Wydziału Urbanistyki i Administracji Budowlanej oraz Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego wykazała, że do czasu zakończenia kontroli nie dokonano zgłoszenia faktu przekazania garażu do eksploatacji, co było
wymogiem w stosunku do inwestora zapisanym w udzielonej decyzji. Wobec braku stosownego zgłoszenia o zakończeniu budowy nie można w ogóle rozważać czy w sprawie dotyczącej wydanego pozwolenia i wybudowanego obiektu naruszone zostały przepisy Prawa budowanego i postanowienia zawarte w udzielonym pozwoleniu na budowę. 
        W zakresie zbycia w trybie bezprzetargowym działki nr 127/3 z obrębu 6 Pogodno właścicielowi działki z adresu Sielska 1, kontrola po odtworzeniu zgromadzonej dokumentacji oraz wysłuchaniu wyjaśnień wykazała, że nie naruszono przepisów prawa. Skarżący w opinii kontroli nie był stroną w zakresie zbywania przedmiotowej działki, gdyż jego nieruchomość bezpośrednio nie przylegała do wydzielonej części działki. W tym też zakresie skarżący nie musiał
być informowany o podjętych decyzjach.
        Odrębną sprawą był stawiany zarzut zbywania dz. o nr 127/4 z obrębu 6 – Pogodno przylegającej do gruntu będącego we współużytkowaniu wieczystym skarżącego. W tym zakresie kontrola nie podejmowała ustaleń, czy wybrano najkorzystniejszą formę zbycia działki gruntu, a tylko zbadała czy nie zostały naruszone przepisy prawa. Oceniając zebrane materiały kontrola doszła do przekonania, że przepisy nie zostały naruszone, jednakże ujawniła pewne uchybienia w pracy ówczesnego Wy
działu Geodezji i Gospodarki Gruntami. 
        Proces zbywania działki oznaczonej nr 127/1 z obr. 6 Pogodno w ramach analizy kontrolnej dokonywanych czynności został podzielony na dwa charakterystyczne etapy tj. I etap podział działki 127/2 i zbycie wydzielonych działek na rzecz ich dotychczasowych dzierżawców (lata 1991-1998) oraz II etap zbywania działki 127/4 w okresie od 2000 r. do chwili obecnej.
Jak ustalono w wyniku dokonanego Decyzją z dnia 19 kwietnia 1995 roku podziału działki 127/2 uzyskano działki o nr
127/3 o powierzchni 319 m2 i 127/4 o powierzchni 317 m2. Podziału dokonano w celu dołączenia do sąsiednich nieruchomości o adresach odpowiednio Sielska 1 i Zegadłowicza 16. W tym też celu Wydział zebrał stosowne opinie jednostek opiniodawczych, w tym m.in. negatywną opinię Rady Osiedla Głębokie-Pilichowo do zaproponowanego podziału. W trakcie kontroli zauważono, iż część opinii była wydana na inny projekt podziału niż ten, który został faktycznie dokonany.
        Pismem z dnia 30 maja 1995 r. skarżący wniósł wniosek o przyznanie mu części działki, gdyż graniczy ona z jego działką zlokalizowaną przy posesji ul. Zegadłowicza 14. W ocenie kontroli nie można było uznać złożonego pisma jako formalnie złożonego wniosku, gdyż występować z takim wnioskiem mogli wyłącznie wszyscy współużytkownicy wieczyści nieruchomości, do której ma być dołączany grunt stosownie do przepisu art. 4 ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczeniu nieruchomościami (Dz.
U. z 1991 r. nr 30, poz. 127 ze zm.). Należało, więc z tego powodu odrzucić wniosek bądź wezwać do uzupełnienia. Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami utwierdzał skarżącego o możliwości nabycia tego gruntu, pomimo, że dotychczasowe działania zmierzały do uzyskania jedynie opinii w sprawie poszerzenia nieruchomości Sielska 1 i Zegadłowicza 16. W zapytaniu do Rady Osiedla rozszerzono możliwość zbycia działki gruntu dodatkowo do nieruchomości Zegadłowicza 14. Skoro, więc jak twierdził Wydział skarżący nie był stroną to, dlaczego występowano o opinię w tej sprawie. Jeżeli już przyjęto wniosek do realizacji to należało wnioskodawcę poinformować o przyjęciu bądź odrzuceniu wniosku. Dodatkowo w odpowiedzi na złożony wniosek poinformowano skarżącego, że w sprawie możliwości poszerzenia jego działki Wydział ustosunkuje się po zasięgnięciu dodatkowych opinii, o które nigdy nie wystąpił oprócz zapytania do Rady Osiedla, która to w konsekwencji wydała negatywną opinię, co do proponowanego w zapytaniu rozwiązania. 
        Zauważone przez kontrolę wątpliwości i uchybienia mogły być wyjaśnione w toku trwającej procedury na bieżąco. Należy, zatem uznać, iż ówczesny Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami uchylił się od obowiązku rozstrzygnięcia sytuacji prawnej, co do złożonego wniosku. W opinii kontroli cały nierozstrzygnięty prob
lem powstał w momencie nie poinformowania zainteresowanego o braku możliwości pozytywnego rozpatrzenia wniosku. 
        Drugi etap zbywania działki nr 127/4 następuje w momencie rezygnacji z kupna działki przez właściciela nieruchomości o adresie Zegadłowicza 16. Właściciel nieruchomości o adresie Sielska 1 wnioskiem z dnia 28 kwietnia 2000 r. wniósł o “dzierżawę wieczystą na poszerzenie obecnych gruntów”. W tym zakresie Wydział wszczął procedurę opiniodawczą w wyniku, której uzyskał pozytywne opinie dot. powięks
zenia nieruchomości przy ul. Sielska 1. W międzyczasie skarżący w dniu 10 lutego 2003 r. złożył wniosek “o sprzedaż bezprzetargowo działki 127/4 właścicielowi posesji z ul. Zegadłowicza 14”. Wydział Gospodarki Nieruchomościami występuje do Komisji ds. Budownictwa i Planowania Przestrzennego Rady Miasta o zaopiniowanie wykazu nr 23/2004 przewidującego zbycie nieruchomości w drodze przetargu ograniczonego do sąsiednich nieruchomości o adresie Sielska 1 i Zegadłowicza 14. Komisja dwukrotnie (w tym jeden raz na wniosek skarżącego) wyraziła pozytywne stanowisko do wykazu 23/2004. Wydział wystąpił do wnioskodawców z informacją o uzyskaniu pozytywnej opinii komisji stałej Rady Miasta oraz o dalszej procedurze. Dodatkowo wystąpiono do jednego z współużytkowników nieruchomości o adresie Zegadłowicza 14 o możliwości powiększenia nieruchomości przy ulicy Zegadłowicza 14 w Szczecinie “w drodze przetargu między Panią a właścicielem nieruchomości o adresie Sielska 1”. Do czasu zakończenia kontroli nie uzyskano odpowiedzi o zainteresowaniu nabyciem przedmiotowego gruntu na wskazanych warunkach. 
        
W opinii kontroli, ówczesny Wydział Mienia, w momencie kierowania zapytań do jednostek opiniodawczych mógł zwrócić się do wszystkich właścicieli bądź współużytkowników wieczystych z informacją o możliwości pozyskania działki gruntu przylegającego do posesji, czego jednak nie uczynił. Ponadto w informacji do współwłaściciela nieruchomości o adresie Zegadłowicza 14/2 mylnie wskazano strony biorące udział w przetargu. W ocenie kontroli mogła to być przyczyna “rezygnacji” z możliwości nabycia przedmiotowego gruntu, która jednocześnie wykluczałaby skarżącego z możliwości udziału w postępowaniu przetargowym.

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi Prezydent Miasta Szczecina zalec Dyrektorowi WGN:

    1. Wystąpić do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli zgodności wykonywania robót budowlanych z przepisami prawa budowlanego, projektem budowlanym i warunkami określonymi w decyzji o pozwoleniu na budowę nr UAN.II.J-8381/436/84.
    2. Ponownie skierować zapytanie do współużytkownika wieczystego nieruchomości o adresie Zegadłowicza 14/2 w Szczecinie z informacją o możliwości zakupu w trybie przetargu ograniczonego do posiadaczy nieruchomości przyległych położonych przy ul. Sielskiej1 i Zegadłowicza 14.

 

 


udostępnił: Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego, wytworzono: 2005/03/07, odpowiedzialny/a: Janusz Kwidziński, wprowadził/a: Janusz Kwidziński, dnia: 2005/03/07 13:56:24
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Janusz Kwidziński 2005/03/07 13:56:24 nowa pozycja