Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Uchwały Rady Miasta uchwalone w 2005 r.

Uchwała Tytuł
XLVIII/920/05 w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na prefinansowanie projektu „Zakup taboru tramwajowego wraz z wykonaniem remontu torowiska w ulicy Ku Słońcu w Szczecinie” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
XLVIII/919/05 w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na prefinansowanie projektu „Budowa ronda ulic: Ku słońcu – Derdowskiego – Dworska w Szczecinie” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
XLVIII/918/05 w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na prefinansowanie projektu „Przebudowa ul. Przyjaciół Żołnierza od łącznika do ul. Ks. Warcisława – etap III Obwodnicy Śródmiejskiej” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
XLVIII/917/05 w sprawie budżetu Miasta na 2006 rok
XLVIII/916/05 zmieniająca uchwałę w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli prawidłowości gospodarowania nieruchomościami przez miejskie jednostki organizacyjne i instytucje
XLVII/915/05 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Miasta
XLVII/914/05 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2005 rok
XLVII/913/05 zmieniająca uchwałę Rady Miasta Szczecina w sprawie uchwalenia programu dla Miasta Szczecina pn. „Szczecin bez azbestu” oraz zmiany uchwały w sprawie „Ramowego programu likwidacji azbestu z zabudowy miejskiej Szczecina”
XLVII/912/05 zmieniająca uchwałę w sprawie „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2005 rok”
XLVII/911/05 w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz nagród i niektórych innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy obowiązującego od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r.
XLVII/910/05 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Szczecin
XLVII/909/05 zmieniająca uchwałę w sprawie określania szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin oraz udzielania innych ulg w spłacie tych należności
XLVII/908/05 zmieniająca uchwałę w sprawie polityki mieszkaniowej Miasta Szczecina oraz zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Szczecina i uchwałę w sprawie likwidacji zakładów budżetowych pod nazwą Administracja Budynków Komunalnych od nr 1 do nr 15 i powołania sześciu zakładów budżetowych pod nazwą Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych
XLVII/907/05 zmieniająca Uchwałę w sprawie zasad i trybu ustanowienia nagród i wyróżnień przez Gminę Miasto Szczecin dla zawodników, trenerów i działaczy oraz nadawania tytułu "Mecenasa Sportu"
XLVII/906/05 w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej
XLVII/905/05 zmieniająca uchwałę w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego pod nazwą „Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji” w jednostkę budżetową pod nazwą „Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji” i przyjęcia statutu „Miejskiego Ośrodka Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji” oraz w sprawie przekazania jachtu „Dar Szczecina” na rzecz Pałacu Młodzieży - Pomorskie Centrum Edukacji
XLVII/904/05 w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Urzędu Miasta w Szczecinie jednostce organizacyjnej nie podlegającej Gminie Miasto Szczecin
XLVII/903/05 w sprawie odmowy uwzględnienia wniosku pana Henryka Klimko o uchylenie uchwały
XLVII/902/05 w sprawie odmowy uwzględnienia wniosku pana Henryka Klimko o podjęcie uchwały
XLVII/901/05 zmieniająca uchwałę w sprawie skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Zachodniopomorskiego
XLVII/900/05 w sprawie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu złotych dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinie
XLVII/899/05 w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę Miasto Szczecin zadania w zakresie przyjmowania osób w stanie nietrzeźwości - dowiezionych z terenu gmin i powiatów województwa Zachodniopomorskiego oraz realizacji zadania publicznego, polegającego na objęciu działaniami profilaktycznymi osób zagrożonych uzależnieniem od alkoholu
XLVII/898/05 w sprawie utworzenia placówki opiekuńczo-wychowawczej p.n. „Rodzinny Dom Dziecka Nr 2 w Szczecinie przy ul. Bolesława Śmiałego 19/4”
XLVII/897/05 zmieniająca uchwałę w sprawie polityki Miasta Szczecin wobec organizacji pozarządowych
XLVII/896/05 w sprawie ustanowienia użytków ekologicznych i zespołów przyrodniczo-krajobrazowych (Wojewoda Zachodniopomorskistwierdził nieważność uchwały Nr XLVII/896/05 Rady Miasta Szczecin z dnia 12 grudnia 2005 r. w sprawie ustanowienia użytków ekologicznych i zespołów przyrodniczo - krajobrazowych.)
XLVII/895/05 zmieniająca uchwałę w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin
XLVII/894/05 w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Warszewo-Odolany” w Szczecinie
XLVII/893/05 w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Gumieńce – Harnasiów” w Szczecinie
XLVII/892/05 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Szczecin
XLVII/891/05 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminów udzielania stypendiów dla uczniów i studentów finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa w roku szkolnym i akademickim 2005/2006
XLVII/890/05 w sprawie uzupełnienia składu Rady Miasta Szczecin
XLVI/889/05 w sprawie zatwierdzenia środków na pokrycie wkładu własnego projektu w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego pt. „Renowacja i konserwacja średniowiecznych Katedr Pomorza Zachodniego” w części dotyczącej remontu Bazyliki Katedralnej w Szczecinie
XLVI/888/05 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnej
XLVI/887/05 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Miasta
XLVI/886/05 w sprawie podatku od środków transportowych
XLVI/885/05 w sprawie zatwierdzenia środków na pokrycie wkładu własnego projektów finansowanych w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG)
XLVI/884/05 w sprawie zatwierdzenia środków na pokrycie wkładu własnego projektu finansowanego w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) o tytule „Szczecińskie Nabrzeża – Dziedzictwo Kulturowe i Turystyka – Etap I”
XLVI/883/05 w sprawie sprzedaży nieruchomości gminnej położonej w Szczecinie przy ul. Klemensa Janickiego nr 30 oraz kupna nieruchomości Skarbu Państwa położonych przy ul. Miodowej, ul. Wapiennej i ul. Sierakowskiej
XLVI/882/05 w sprawie bezprzetargowego wydzierżawienia na okres trzydziestu lat nieruchomości, położonych na terenie osiedla Zawadzkiego - Klonowica
XLVI/881/05 w sprawie nadania tytułu Pioniera Miasta Szczecin
XLVI/880/05 w sprawie podatku od nieruchomości
XLVI/879/05 w sprawie podatku od posiadania psów
XLVI/878/05 w sprawie wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym
XLVI/877/05 w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków
XLVI/876/05 zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbioro-wego oraz wprowadzenia regulaminu przewozu osób i bagażu ręcznego pojazdami lokal-nego transportu zbiorowego
XLVI/875/05 w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Bolinko - Rynkowa” w Szczecinie
XLVI/874/05 w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Kijewko" w Szczecinie
XLVI/873/05 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie osobom fizycznym bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność gminy Miasto Szczecin
XLV/872/05 w sprawie utworzenia i nadania statutu Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki w Szczecinie
XLV/871/05 w sprawie programu współpracy na 2006 rok Gminy Miasto Szczecin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
XLV/870/05 zmieniająca uchwałę w sprawie „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2005 rok”
XLV/869/05 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Miasto Szczecin zadania w zakresie przyjmowania osób w stanie nietrzeźwości – dowiezionych z terenu Gminy Miasta Stargard Szczeciński oraz realizacji zadania publicznego, polegającego na objęciu działaniami profilaktycznymi osób zagrożonych uzależnieniem od alkoholu
XLV/868/05 w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego spółka z o.o. z siedzibą w Szczecinie
XLV/867/05 zmieniająca Uchwałę NR XXXVI/684/05 Rady Miasta Szczecin z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ulicy Ostrawickiej nr 18
XLV/866/05 w sprawie Polityki edukacyjnej miasta Szczecina oraz zmieniająca uchwałę Nr I/N/1155/02 Rady Miasta Szczecina z dnia 6 maja 2002 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Szczecina
XLV/865/05 zmieniająca uchwałę w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin
XLIV/864/05 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Miasta
XLIV/863/05 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta Szczecina i określenia zakresu ich działania
XLIV/862/05 zmieniająca uchwałę Nr XXVII/554/04 Rady Miasta Szczecina z dnia 25 października 2004 r. w sprawie przystąpienia jako członek założyciel przez Gminę Miasto Szczecin do stowarzyszenia pn. „Samorządowe Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej”
XLIV/861/05 w sprawie nadania imienia Zespołowi Szkół Ogólnokształcących Nr 5 w Szczecinie, ul. Budziszyńska 2
XLIV/860/05 w sprawie zatwierdzenia Statutu Szpitala Miejskiego im. św. Karola Boromeusza w Szczecinie – s. p. z. o. z.
XLIV/859/05 w sprawie nieodpłatnego przekazania samochodu marki VOLKSWAGEN Transporter o nr rej. ZS 18001 na rzecz Stowarzyszenia „Feniks” w Szczecinie
XLIV/858/05 w sprawie opłaty targowej
XLIV/857/05 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2005 rok
XLIV/856/05 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w złotych dla pracowników Straży Miejskiej Szczecina
XLIV/855/05 zmieniająca uchwałę Rady Miasta Szczecina nr XXIV/482/04 z dnia 26.07.2004 r. w sprawie uchwalenia programu dla Miasta Szczecina pn. "Szczecin bez azbestu" oraz zmiany uchwały w sprawie "Ramowego programu likwidacji azbestu z zabudowy miejskiej Szczecina"
XLIV/854/05 w sprawie polityki zdrowotnej Miasta Szczecin oraz zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Szczecina
XLIV/852/05 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej, zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ulicy Ofiar Stutthofu nr 94
XLIV/851/05 w sprawie uzupełnienia składu Rady Miasta Szczecin
XIII/W/850/05 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnych
XIII/W/849/05 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie
XLIII/848/05 w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Gontynka” w Szczecinie
XLIII/847/05 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Warszewo” w Szczecinie
XLIII/846/05 w sprawie przekazania środków finansowych z budżetu Gminy Miasta Szczecin w drodze podwyższenia kapitału zakładowego spółce Szczeciński Park Naukowo – Technologiczny Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie
XLIII/845/05 w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i za parkowanie pojazdów usuniętych z drogi na koszt ich właścicieli
XLIII/844/05 zmieniająca uchwałę w sprawie programu stypendialnego dla uczniów i studentów finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa w roku szkolnym i akademickim 2004/2005
XLIII/843/05 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminów udzielania stypendiów dla uczniów i studentów finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa w roku szkolnym i akademickim 2005/2006
XLIII/842/05 w sprawie zasad gospodarowania mieniem Gminy Miasto Szczecin w celu wykonywania zadań z zakresu ochrony zdrowia
XLIII/841/05 w sprawie określenia zadań dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i wysokości dodatkowych środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania w roku 2005
XLIII/840/05 zmieniająca uchwałę w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli prawidłowości gospodarowania nieruchomościami przez miejskie jednostki organizacyjne i instytucje
XLIII/839/05 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych w mieście Szczecinie
XLIII/838/05 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg powiatowych w mieście Szczecinie
XLIII/837/05 w sprawie zmiany kategorii dróg w mieście Szczecinie
XLIII/836/05 w sprawie zmiany kategorii dróg w mieście Szczecinie
XLIII/835/05 w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji ds. Sportu Rady Miasta Szczecin
XLIII/834/05 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta Szczecina i określenia zakresu ich działania
XLIII/833/05 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Gminy Szczecin oraz udzielania innych ulg w spłacie tych należności
XLIII/832/05 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicom w Szczecinie
XLIII/831/05 w sprawie przekazania zadania zagospodarowania na cele rekreacyjne gruntu komunalnego w rejonie ul. Ku Słońcu, Kasprzaka, Mikołajczyka, Litwinowicza w Szczecinie
XLIII/830/05 w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Rady Osiedla Zawadzkiego Klonowica
XLIII/829/05 w sprawie wystąpienia przez Gminę Miasto Szczecin z Międzynarodowego Stowarzyszenia Miast i Portów (IACP)
XLIII/828/05 w sprawie zaproszenia do Gminy Szczecin dwóch rodzin narodowości polskiej – repatriantów z terenu azjatyckiej części byłego ZSRR
XLIII/827/05 w sprawie zaopiniowania projektu planu aglomeracji dla Gminy Police
XLIII/826/05 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg powiatowych
XLIII/825/05 w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej ulicy ks. Bogusława X w Szczecinie na odcinku od pl. Zamenhofa do pl. Zgody
XLIII/824/05 w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dla kalkulacji wysokości dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Szczecinie na remonty torowisk
XLIII/823/05 w sprawie wyrażenia zgody na objęcie przez Miasto Szczecin udziałów w Spółce “Szczeciński Fundusz Pożyczkowy” Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie
XLIII/822/05 w sprawie wysokości opłaty związanej z pobytem w Miejskiej Izbie Wytrzeźwień w Szczecinie
XLIII/821/05 zmieniająca uchwałę w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego pod nazwą „Miejska Izba Wytrzeźwień” w jednostkę budżetową pod nazwą „Miejska Izba Wytrzeźwień” oraz przyjęcia Statutu „Miejskiej Izby Wytrzeźwień”
XLIII/820/05 zmieniająca Uchwałę Nr XVIII/574/99 Rady Miasta Szczecina z dnia 28 grudnia 1999 r. w sprawie likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą „Ośrodek Opiekuńczy dla Dzieci i Młodzieży” oraz utworzenia w jego miejsce jednostki budżetowej, a także nazwy jednostki budżetowej i zmiany statutu
XLIII/819/05 zmieniająca Uchwałę Nr XVIII/573/99 Rady Miasta Szczecina z dnia 28 grudnia 1999 r. w sprawie likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą „Dzienny Dom Pomocy Społecznej” oraz utworzenia w jego miejsce jednostki budżetowej i Uchwałę Nr XVIII/575/99 Rady Miasta Szczecina z dnia 28 grudnia 1999 r. w sprawie likwidacji zakładu Budżetowego pod nazwą „Dzienny Dom Pomocy Społecznej Nr 2”oraz utworzenia w jego miejsce jednostki budżetowej
XLIII/818/05 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji obszarach miejskich, poprzemysłowych i powojskowych miasta Szczecina Nr XXXI/617/05 z dnia 10.01.2005 r.
XLIII/817/05 w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego spółka z o.o. z siedzibą w Szczecinie
XLIII/816/05 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Szczecin
XLIII/815/05 w sprawie wydzierżawienia w drodze przetargu na okres wieloletni części nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej część działki nr 34/47 z obrębu 3083, położonej przy ulicy Rostockiej 15 z przeznaczeniem na lokalizację tymczasowego centrum handlowego o charakterze ogrodniczym
XLIII/814/05 w sprawie bezprzetargowego wydzierżawienia na okres piętnastu lat nieruchomości gruntowej położonej u zbiegu ulic Okulickiego i Kwiatowej
XLIII/813/05 w sprawie oddania w użytkowanie nieruchomości położonej przy ul. J. Hoene – Wrońskiego 1 w Szczecinie
XLIII/812/05 w sprawie oddania w użytkowanie nieruchomości położonej w Szczecinie przy Pl. Żołnierza Polskiego 2
XLIII/811/05 w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina „Gumieńce – cmentarz – Bronowicka” na obszarze dzielnicy Zachód
XLIII/810/05 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.
XLII/809/05 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności
XLII/808/05 w sprawie wyrażenia zgody na objęcie działek specjalną strefą ekonomiczną
XLII/807/05 w sprawie wskazówek do konstruowania budżetu Miasta Szczecin na 2006 rok
XLII/806/05 w sprawie opinii do projektu programu restrukturyzacyjnego Szpitala Miejskiego im. św. Karola Boromeusza w Szczecinie – S.P.Z.O.Z.
XLII/805/05 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Szczecina na 2005 rok
XLII/804/05 w sprawie przyjęcia Regulaminów udzielania stypendiów dla uczniów i studentów finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa w roku szkolnym i akademickim 2005/2006
XLII/804/05 w sprawie przyjęcia Regulaminów udzielania stypendiów dla uczniów i studentów finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa w roku szkolnym i akademickim 2005/2006
XLII/803/05 w sprawie nadania sztandaru Straży Miejskiej
XLII/802/05 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Straży Miejskiej w Szczecinie
XLII/801/05 w sprawie skargi Pana Henryka Klimko
XLII/800/05 w sprawie oświadczenia o realizacji zobowiązań płacowych
XLII/799/05 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicom w Szczecinie oraz ustalenia nowego przebiegu ulicy
XLII/798/05 zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia projektu planu finansowego Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na rok 2005
XLII/797/05 w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Rady Osiedla Krzekowo-Bezrzecze
XLII/796/05 w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Urzędu Miejskiego w Szczecinie jednostkom organizacyjnym nie podlegającym Gminie Miasto Szczecin
XLII/795/05 w sprawie zaopiniowania projektu planu ochrony Szczecińskiego Parku Krajobrazowego
XLII/794/05 w sprawie zaopiniowania inwestycji polegającej na budowie drogi ekspresowej S-3 na odcinku Klucz – granica województwa Zachodniopomorskiego
XLII/793/05 w sprawie zaopiniowania inwestycji polegającej na przebudowie drogi A-6 na odcinku Klucz – Kijewo (od km 13+937,50 do km 21+671,50) wraz z mostem M – 14, estakadą E – 24 i wiaduktami WD – 15 – WD – 27
XLII/792/05 w sprawie zaopiniowania inwestycji infrastrukturalnych „Budowa infrastruktury portowej na Ostrowie Grabowskim” oraz „Budowa infrastruktury dla Zachodniopomorskiego Centrum Logistycznego”
XLII/791/05 zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udzielanie bonifikat od ceny nieruchomości gruntowych, zabudowanych, wykorzystywanych na cele mieszkaniowe sprzedawanych w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkowników wieczystych będących spółdzielniami mieszkaniowymi
XLII/790/05 w sprawie oddania w użytkowanie nieruchomości położonej przy ul. I. Łukasiewicza 8 w Szczecinie
XLII/789/05 zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych położonych w Szczecinie przy: ul. Lubawskiej 1, 1a, 3, 3a, 5, 5a, Miodowej, Ogrodniczej 86, 88 na drogi wewnętrzne na Podzamczu
XLII/788/05 w sprawie oddania w użytkowanie nieruchomości położonej przy ul. Dębogórskiej 31, 32, 33 w Szczecinie
XLII/787/05 zmieniająca uchwałę w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin
XLII/786/05 w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców dokonujących nowych inwestycji lub tworzących nowe miejsca pracy związane z nową inwestycją
XLII/785/05 zmieniająca uchwałę w sprawie określania szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin oraz udzielania innych ulg w spłacie tych należności
XLII/784/05 zmieniająca Uchwałę Nr XXXVI/688/05 Rady Miasta Szczecina z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie utworzenia rachunków dochodów własnych w jednostkach budżetowych będących jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej oraz „Żłobkach Miejskich” w Szczecinie
XLII/783/05 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych, funkcjonujących na terenie Miasta Szczecina
XLII/782/05 w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Gumieńce – Derdowskiego” w Szczecinie
XLII/781/05 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia na terenie Miasta – Gminy Szczecin stałych obwodów głosowania oraz ustalenia ich numerów i granic
XLII/780/05 w sprawie utworzenia obwodów głosowania w szpitalach i zakładach pomocy społecznej oraz w areszcie śledczym
XLI/779/05 w sprawie wystąpienia do Prezydenta Miasta o rozważenie możliwości umorzenia wierzytelności
XLI/778/05 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Miasta
XLI/777/05 w sprawie przystąpienia do projektu pn. „Telepraca szansą zwalczania nierówności i dyskryminacji na rynku pracy”
XLI/776/05 w sprawie przystąpienia do programu stypendialnego dla uczniów i studentów finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa w roku szkolnym i akademickim 2005/2006
XLI/775/05 w sprawie bezpłatnego korzystania z przejazdów środkami komunikacji miejskiej przez honorowych dawców krwi
XLI/774/05 w sprawie ustanowienia pomników przyrody
XLI/773/05 w sprawie dodatkowych oznakowań taksówek [Wojewoda Zachodniopomorski stwierdził nieważność § 4 Uchwały Nr XLI/773/05 Rady Miasta Szczecin z dnia 20 czerwca 2005 r. w sprawie dodatkowych oznakowań taksówek.]
XLI/772/05 w sprawie przystąpienia do projektu pn. „Wsparcie rozwoju lokalnej współpracy w zakresie podnoszenia jakości kształcenia zawodowego”
XLI/771/05 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ulicy Dubois nr 6
XLI/770/05 zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 15 lat nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta Szczecin
XLI/769/05 w sprawie nadania statutu Środowiskowej Placówce Edukacyjno – Wychowawczej Nr 1 w Szczecinie ul. Koszalińska 13 oraz zmiany uchwały w sprawie Środowiskowej Placówki Oświatowo - Wychowawczej Nr 1 w Szczecinie ul. Koszalińska 13
XLI/768/05 w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Szczecin publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
XLI/767/05 w sprawie opłaty za świadczenia prowadzonych przez gminę przedszkoli publicznych
XLI/766/05 w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Rady Osiedla Stare Miasto w Szczecinie
XLI/765/05 w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Urzędu Miejskiego w Szczecinie jednostkom organizacyjnym nie podlegającym Gminie Miasto Szczecin
XLI/764/05 w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2005 rok”
XLI/763/05 zmieniająca uchwałę w sprawie programu stypendialnego dla uczniów i studentów finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa w roku szkolnym i akademickim 2004/2005
XLI/762/05 Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina terenu "Stołczyn-Policka"
XLI/761/05 w sprawie przekazania zadania zagospodarowania na cele rekreacyjne gruntu komunalnego w rejonie ul. Dąbrowskiej i Botanicznej w Szczecinie
XLI/760/05 w sprawie przekazania zadania zagospodarowania na cele rekreacyjne gruntu komunalnego w rejonie ul. Żywieckiej i Makowskiej w Szczecinie
XLI/759/05 w sprawie nadania tytułu Pioniera Miasta Szczecina
XL/758/05 w sprawie nadawania tytułu Pioniera Miasta Szczecin
XL/757/05 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Szczecin
XL/756/05 w sprawie skargi Pana Henryka Klimko
XL/755/05 w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół nie wymienionych w art. 42, ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, nauczycieli szkół zaocznych, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych prowadzących zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych o których mowa w art. 22 ust. 2 pkt 11 ustawy o systemie oświaty oraz zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym
XL/754/05 w sprawie zasad udzielania zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych, dla których Miasto Szczecin jest organem prowadzącym
XL/753/05 w sprawie szczegółowych zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego
XL/752/05 w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Zachodniopomorskiego
XL/751/05 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia “Programu dobrowolnych odejść na wcześniejszą emeryturę nauczycieli” w ramach “Programu Restrukturyzacji Oświaty”
XL/750/05 w sprawie oddania w użytkowanie nieruchomości położonej przy ul. S. Klonowica 3 w Szczecinie
XL/749/05 w sprawie oddania w użytkowanie nieruchomości położonej przy Al. Wojska Polskiego 69 w Szczecinie
XL/748/05 w sprawie przyznania dodatku specjalnego Miejskiemu Rzecznikowi Konsumentów
XL/747/05 zmieniająca uchwałę o utworzeniu w Mieście Szczecin dzielnic i osiedli
XL/746/05 w sprawie przekazania zadania utrzymania zagospodarowanego na cele rekreacyjne gruntu komunalnego w rejonie ul. Ogrodniczej i Kłuszyńskiej w Szczecinie
XL/745/05 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicom w Szczecinie
XL/744/05 uchylająca uchwałę nr XXII/426/04 Rady Miasta Szczecina z dnia 21.06.2004 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych położonych w Szczecinie w rejonie Alei Wojska Polskiego i ul. Monte Cassino i przy ul. Pawła Jasienicy 8 oraz wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Arkońskiej 1,2
XL/743/05 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
XXXIX/742/05 zmieniająca uchwałę w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli prawidłowości gospodarowania nieruchomościami przez miejskie jednostki organizacyjne i instytucje
XXXIX/741/05 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad gospodarowania komunalnymi lokalami użytkowymi
XXXIX/740/05 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dla kalkulacji wysokości dotacji przedmiotowej dla Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie do komunikacji miejskiej
XXXIX/739/05 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu zakładu budżetowego Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie
XXXIX/738/05 w sprawie skargi Pana Bogusława Polakiewicza
XXXIX/737/05 w sprawie założenia szkoły ponadgimnazjalnej, zmiany nazwy oraz zmiany organizacji Ośrodka Dokształcania Zawodowego i Szkoły Rzemiosł w Szczecinie, ul. Chmielewskiego 19
XXXIX/736/05 w sprawie zmiany nazw i numerów porządkowych placówek oświatowych oraz zmiany Uchwały Nr XIV/294/03 Rady Miasta Szczecina z dnia 15 grudnia 2003 r.
XXXIX/735/05 w sprawie założenia szkoły policealnej oraz zmiany organizacji Zespołu Szkół Budowy Okrętów w Szczecinie, ul. Willowa 2/4
XXXIX/734/05 w sprawie założenia szkoły ponadgimnazjalnej, likwidacji szkoły ponadpodstawowej oraz zmiany organizacji Zespołu Szkół Łączności w Szczecinie, ul. Ku Słońcu 27/30
XXXIX/733/05 w sprawie założenia szkoły ponadgimnazjalnej, przekształcenia szkoły ponadpodstawowej w szkołę ponadgimnazjalną oraz zmiany organizacji Zespołu Szkół Elektryczno-Elektronicznych im. prof. M. T. Hubera w Szczecinie, ul. Racibora 60
XXXIX/732/05 w sprawie założenia szkoły ponadgimnazjalnej, likwidacji Internatu oraz zmiany organizacji Zespołu Szkół Samochodowych w Szczecinie, ul. Klonowica 14
XXXIX/731/05 w sprawie założenia szkoły ponadgimnazjalnej oraz zmiany organizacji Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących im. Hansa Christiana Andersena w Szczecinie, ul. Szpitalna 15
XXXIX/730/05 w sprawie założenia szkoły ponadgimnazjalnej oraz zmiany organizacji Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Słabo Słyszących im. J. Tuwima w Szczecinie, ul. Grzymińska 6
XXXIX/729/05 w sprawie założenia szkoły ponadgimnazjalnej, przekształcenia szkoły ponadpodstawowej oraz zmiany organizacji Zespołu Szkół Nr 8 im. Stanisława Staszica w Szczecinie, ul. 3 Maja 1 a
XXXIX/728/05 w sprawie przekształcenia szkoły ponadpodstawowej w szkołę ponadgimnazjalną Zespole Szkół Nr 6 im. Mikołaja Reja w Szczecinie, ul. Gen. Sowińskiego 3
XXXIX/727/05 w sprawie przekształcenia szkoły ponadpodstawowej w szkołę ponadgimnazjalną w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Szczecinie, ul. Niemierzyńska 17 a
XXXIX/726/05 w sprawie przekształcenia szkoły ponadpodstawowej w szkołę ponadgimnazjalną w Zespole Szkół Nr 3 im. prof. Oskara Langego w Szczecinie, ul. Gen. Sowińskiego 1
XXXIX/725/05 w sprawie przekształcenia szkoły ponadpodstawowej w szkołę ponadgimnazjalną w Zespole Szkół Ogrodniczych im. Saperów Wojska Polskiego w Szczecinie, ul. Batalionów Chłopskich 115
XXXIX/724/05 w sprawie założenia szkoły ponadgimnazjalnej, przekształcenia szkoły ponadpodstawowej w szkołę ponadgimnazjalną oraz zmiany organizacji Zespołu Szkół Budowlanych im. Kazimierza Wielkiego w Szczecinie, ul. Unisławy 32/33
XXXIX/723/05 w sprawie przekształcenia szkoły ponadpodstawowej w szkołę ponadgimnazjalną w Zespole Szkół Nr 2 im. Władysława Orkana w Szczecinie, ul. Portowa 21
XXXIX/722/05 w sprawie przekształcenia szkół ponadpodstawowych w szkoły ponadgimnazjalne, likwidacji szkół dla dorosłych oraz zmiany organizacji Zachodniopomorskiego Centrum Edukacyjnego im. prof. Henryka Mierzejewskiego w Szczecinie, ul. Hoża 6
XXXIX/721/05 w sprawie zmiany obwodów szkolnych - Wojewoda Zachodniopomorski stwierdził nieważność Uchwał Rady Miasta o numerach: XXXIX/720/05 i XXXIX/721/05
XXXIX/720/05 w sprawie zmiany obwodów szkolnych - Wojewoda Zachodniopomorski uchylił Uchwałę Nr XXXIX/720/05 Rady Miasta Szczecin z dnia 16 maja 2005
XXXIX/719/05 w sprawie wieloletniego programu inwestycyjnego na lata 2005 - 2008
XXXVIII/718/05 w sprawie zmiany uchwały NR XI/W/611/05 Rady Miasta Szczecina z dnia 10 stycznia 2005 r.
XXXVIII/717/05 uchylająca uchwalę w sprawie zamiaru stopniowej likwidacji publicznego Gimnazjum Nr 25 w Szczecinie
XXXVIII/716/05 w sprawie zaopiniowania projektu planu aglomeracji dla Gminy Police i Gminy Miasto Szczecin
XXXVIII/715/05 w sprawie zwolnienia w ramach zasady de minimis z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą na terenie Miasta Szczecin
XXXVIII/714/05 w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na zatrudnienie
XXXVIII/713/05 w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na szkolenia
XXXVIII/712/05 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ulicy Koszarowej-Weteranów wraz ze sprzedażą budynków gospodarczych przeznaczonych do rozbiórki
XXXVIII/711/05 w sprawie Polityki Zarządzania Strukturami Samorządowymi oraz zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Szczecina
XXXVIII/710/05 zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej
XXXVIII/709/05 w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta z tytułu wykonania budżetu za 2004 r.
XXXVII/708/05 w sprawie objęcia przez Gminę Miasto Szczecin udziałów w spółce „Międzynarodowe Targi Szczecińskie” Sp. z o.o. w zamian za zaległości Spółki z tytułu podatku od nieruchomości za 2002, 2003 i 2004 rok oraz z tytułu opłaty za wieczyste użytkowanie za 2003 i 2004 rok
XXXVII/707/05 zmieniająca Uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz nagród i niektórych innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy obowiązującego od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r.
XXXVII/706/05 zobowiązująca Prezydenta Miasta do zapewnienia budowy stacji przeładunku i sortowni odpadów
XXXVII/705/05 w sprawie przystąpienia przez Gminę Miasto Szczecin do realizacji programu pn. „Program wyrównywania różnic pomiędzy regionami” — obszaru C w ramach pomocy regionalnej udzielonej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą z chronionego i otwartego rynku pracy, na wyposażenie nowych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych odpowiednio do ich potrzeb i możliwości
XXXVII/704/05 w sprawie przystąpienia przez Gminę Miasto Szczecin do realizacji projektów w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich na lata 2004-2006, współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego
XXXVII/703/05 w sprawie założenia Środowiskowej Placówki Oświatowo - Wychowawczej Nr 1 w Szczecinie ul. Koszalińska 13
XXXVII/702/05 zmieniająca uchwałę w sprawie polityki w zakresie kształtowania sieci handlowej w gminie Miasto Szczecin
XXXVII/701/05 w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Urzędu Miejskiego w Szczecinie jednostkom organizacyjnym nie podlegającym Gminie Miasto Szczecin
XXXVII/700/05 w sprawie skargi Pana Henryka Klimko
XXXVII/699/05 w sprawie procedury nadawania i zmian nazw ulic i placów publicznych w Szczecinie
XXXVII/698/05 w sprawie zatwierdzenia projektu planu finansowego Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na rok 2005
XXXVII/697/05 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadań i gospodarowania Powiatowym Funduszem Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za rok 2004
XXXVII/696/05 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad prowadzenia przez Zarząd Miasta gospodarki majątkiem Gminy Szczecin w zakresie: nabywania, zbywania i obciążania zabudowanych i niezabudowanych nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata
XXXVII/695/05 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: „Arkońskie – Niemierzyn” w Szczecinie
XXXVI/694/05 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Miasta
XXXVI/693/05 w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na prefinansowanie projektu „Przebudowa ulicy Autostrada Poznańska, Etap I i II – budowa nowych mostów przez rzekę Odrę i Regalicę” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Transport
XXXVI/692/05 w sprawie zmian budżetu Miasta Szczecin na 2005 rok
XXXVI/691/05 w sprawie likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 28 w Szczecinie al. Piastów 18.
XXXVI/690/05 w sprawie likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 25 w Szczecinie ul. Niemcewicza 40.
XXVII/689/05 w sprawie likwidacji Filii Przedszkola Publicznego Nr 47 w Szczecinie ul. Koszalińska 13.
XXXVI/688/05 w sprawie utworzenia rachunków dochodów własnych w jednostkach budżetowych będących jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej oraz „Żłobkach Miejskich” w Szczecinie.
XXXVI/687/05 w sprawie określenia zadań dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania w roku 2005.
XXXVI/686/05 w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Szczecin
XXXVI/685/05 w sprawie zasad i trybu ustanowienia nagród i wyróżnień przez Gminę Miasto Szczecin dla zawodników, trenerów i działaczy oraz nadawania tytułu “Mecenasa Sportu”.
XXXVI/684/05 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ulicy Ostrawickiej nr 18
XXXVI/683/05 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych położonych w Szczecinie: przy ul. Lubawskiej 1, 1a, 3, 3a, 5, 5a, Miodowej, Ogrodniczej 86, 88 na drogi wewnętrzne na Podzamczu
XXXVI/682/05 w sprawie odpłatności za nabycie prawa własności nieruchomości oraz wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu nabycia prawa własności przez dotychczasowych użytkowników i współużytkowników wieczystych, w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność gminy Miasto Szczecin, zabudowanych na cele mieszkaniowe
XXXVI/681/05 w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Rady Osiedla Międzyodrze Wyspa Pucka w Szczecinie
XXXVI/680/05 w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Rady Osiedla Nowe Miasto w Szczecinie
XXXVI/679/05 w sprawie oświadczenia o realizacji zobowiązań płacowych
XXXVI/678/05 w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” spółki z o.o. z siedzibą w Szczecinie
XXXVI/677/05 w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego spółki z o.o. z siedzibą w Szczecinie
XXXVI/676/05 w sprawie określenia zasad częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej
XXXVI/675/05 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Miejskiego Rzecznika Konsumentów w roku 2004
XXXVI/674/05 w sprawie polityki poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście Szczecinie oraz zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Szczecina
XXXVI/673/05 w sprawie programu współpracy na 2005 rok Gminy Miasto Szczecin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
XXXVI/673/05 w sprawie programu współpracy na 2005 rok Gminy Miasto Szczecin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
XXXVI/672/05 zmieniająca Uchwałę w sprawie polityki Miasta Szczecin wobec organizacji pozarządowych
XXXVI/671/05 w sprawie Polityki rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz zmieniająca Uchwałę Nr I/N/1155/02 Rady Miasta Szczecina z dnia 6 maja 2002 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Szczecina
XXXVI/670/05 w sprawie uzupełnienia składu Rady Miasta Szczecin
XXXV/669/05 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.
XXXV/668/05 w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do rad osiedli Łękno i Stare Miasto.
XXXV/667/05 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu zakładu budżetowego Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie
XXXV/666/05 w sprawie uznania za uzasadnioną skargę na Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
XXXV/665/05 w sprawie uznania za uzasadnioną skargi na Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
XXXV/664/05 zmieniająca uchwałę w sprawie podatku od posiadania psów
XXXV/663/05 w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych „Egzekucja Administracyjna”
XXXV/662/05 w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych „Remonty i utrzymanie dróg” przy jednostce budżetowej Urząd Miejski w Szczecinie
XXXV/661/05 w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków „Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej” i „Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej” na rok 2005
XXXV/660/05 w sprawie budżetu Miasta na 2005 rok
XXXIV/659/05 zmieniająca Uchwałę NR X/W/585/04 Rady Miasta Szczecina z dnia 6 grudnia 2004 r. w sprawie nabycia przez Gminę Miasto Szczecin zorganizowanego mienia Skarbu Państwa stanowiącego przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 551 k.c. pozostałego po rozwiązanej ze Spółką ODRA S.A. w Szczecinie umowie prywatyzacyjnej oraz zabezpieczenia w budżecie Gminy na 2005 r. środków niezbędnych na ten cel
XXXIV/658/05 w sprawie zagospodarowania niektórych składników mienia po zlikwidowanym PP ODRA
XXXIV/657/05 w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz nagród i niektórych innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy obowiązującego od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r. [Wojewoda Zachodniopomorski stwierdził nieważność § 9 ust. 1 pkt 1 w zakresie dotyczącym szkół ogrodniczych oraz pkt. 8 § 22 i § 39 ust. 1 - 11 regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz nagród i niektórych innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXIV/657/05 Rady Miasta Szczecin z dnia 24 lutego 2005 r.]
XXXIV/656/05 w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/543/04 w sprawie współdziałania z Gminą Miasto Szczecin w realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach, działających na terenie Gminy Kołbaskowo
XXXIV/655/05 w sprawie współdziałania z Gminą Radowo Małe w realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach, działających na terenie Miasta Szczecina
XXXIV/654/05 w sprawie współdziałania z Gminą Police w realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach, działających na terenie Miasta Szczecina
XXXIV/653/05 w sprawie współdziałania z Gminą Bielice w realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach, działających na terenie Miasta Szczecina
XXXIV/652/05 w sprawie współdziałania z Gminą Gryfino w realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach, działających na terenie Miasta Szczecina
XXXIV/651/05 w sprawie współdziałania z Gminą Dobra Szczecińska w realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach, działających na terenie Miasta Szczecina
XXXIV/651/05 w sprawie współdziałania z Gminą Dobra Szczecińska w realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach, działających na terenie Miasta Szczecina
XXXIV/650/05 w sprawie utworzenia rachunków dochodów własnych w oświatowych jednostkach budżetowych
XXXIV/649/05 w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej w Zespole Szkół Łączności w Szczecinie ul. Ku Słońcu 27/30
XXXIV/648/05 w sprawie zamiaru likwidacji Internatu w Zespole Szkół Samochodowych w Szczecinie ul. Klonowica 14
XXXIV/647/05 w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych dla absolwentów szkoły podstawowej oraz likwidacji Filii Nr 1 w Szczecinie ul. Sowińskiego 3 - Technikum Zawodowego dla Dorosłych dla absolwentów szkoły zasadniczej i Filii Nr 2 w Szczecinie ul. Klonowica 14 – Technikum Zawodowego dla Dorosłych dla absolwentów szkoły zasadniczej wchodzących w skład Zachodniopomorskiego Centrum Edukacyjnego im. prof. Henryka Mierzejewskiego w Szczecinie ul. Hoża 6
XXXIV/646/05 w sprawie zamiaru likwidacji publicznego Gimnazjum Nr 38 w Szczecinie, ul. St. Mikołajczyka 20
XXXIV/645/05 w sprawie zamiaru stopniowej likwidacji publicznego Gimnazjum Nr 25 w Szczecinie, ul. Królowej Jadwigi 29
XXXIV/644/05 w sprawie zamiaru likwidacji publicznego Gimnazjum Nr 34 w Szczecinie, ul. Wojciechowskiego 50
XXXIV/643/05 w sprawie zamiaru likwidacji publicznej Szkoły Podstawowej Nr 36 w Szczecinie, ul. Wojciechowskiego 50
XXXIV/642/05 w sprawie zamiaru likwidacji publicznej Szkoły Podstawowej Nr 72 im. Wojsk Obrony Powietrznej Kraju w Szczecinie, ul. St. Mikołajczyka 20
XXXIV/641/05 w sprawie wyrażenia zgody na pokrycie dopłat wynikających z różnicy pomiędzy wysokością czynszu obowiązującego w zasobie Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o., a czynszu obowiązującego w mieszkaniowym zasobie Gminy Szczecin
XXXIV/640/05 w sprawie ustalenia wysokości stawki podstawowej za najem komunalnych lokali użytkowych w okresie od dnia 1 marca 2005 r. do dnia 28 lutego 2006 r.
XXXIV/639/05 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie
XXXIII/638/05 w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli prawidłowości gospodarowania nieruchomościami przez miejskie jednostki organizacyjne i instytucje
XXXIII/637/05 w sprawie skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Zachodniopomorskiego
XXXIII/636/05 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy al. Wojska Polskiego
XXXIII/635/05 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Jana Kazimierza 24
XXXIII/634/05 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Jana Kazimierza
XXXIII/633/05 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowych położonych w Szczecinie w rejonie ulicy Łącznej
XXXIII/632/05 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad prowadzenia przez Prezydenta Miasta gospodarki majątkiem Gminy Szczecin w zakresie: nabywania, zbywania i obciążania zabudowanych i niezabudowanych nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata
XXXIII/631/05 w sprawie uznania za pomniki przyrody drzew znajdujących się na terenie miasta Szczecina [Wojewoda Zachodniopomorski stwierdził nieważność uchwały nr XXXIII/631/05 Rady Miasta Szczecina z dnia 7 lutego 2005 r. ]
XXXII/630/05 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Gminy Szczecin oraz udzielania innych ulg w spłacie tych należności
XXXII/629/05 w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dla kalkulacji wysokości dotacji przedmiotowej dla Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie do komunikacji miejskiej
XXXII/628/05 w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dla kalkulacji wysokości dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Szczecinie na wymianę słupów trakcji tramwajowej
XXXII/627/05 w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dla kalkulacji wysokości dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Szczecinie na remonty torowisk
XXXII/626/05 w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie przez Gminę Miasto Szczecin funkcji zarządcy w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie, w myśl umowy zastawu rejestrowego na rzeczach ruchomych, związanej z kredytem inwestycyjnym na realizację programu „Poprawa jakości wody w Szczecinie” jako formą zabezpieczenia spłaty kredytu.
XXXII/625/05 uchylająca uchwałę w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Południowej
XXXII/624/05 w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Warszewo” w Szczecinie
XXXII/623/05 w sprawie sprzedaży zabudowanych nieruchomości gminnych położonych w Szczecinie przy ul. Adama Mickiewicza nr 41, ul. Marii Skłodowskiej - Curie nr 14, ul. Kuśnierskiej 12„b” i ul. Józefa Sowińskiego oraz kupna zabudowanych i niezabudowanych nieruchomości Województwa Zachodniopomorskiego położonych w Szczecinie przy ul. Zdrojowej, ul. Pokoju nr 1, ul. Mącznej 15, ul. Jarowita 2, 3, ul. Jagiellońskiej 79 i ul. Św. Wojciecha
XXXII/622/05 w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej za wydanie: wypisu i wyrysu z studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Miasto Szczecin i wypisu i wyrysu z planu zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina
XXXII/621/05 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Płonia-Śmierdnica” w Szczecinie
XXXII/620/05 w sprawie przyjęcia polityki wspierania rozwoju nauki i szkolnictwa wyższego oraz zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Szczecina
XXXI/619/05 w sprawie zatwierdzenia środków na pokrycie wkładu własnego projektu w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pod tytułem "Ucyfrowienie zakładu radiologii i wprowadzenie systemu integrującego szpital z administracją" opracowanego przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski im. Św. Karola Boromeusza w Szczecinie
XXXI/618/05 w sprawie ustanowienia zabezpieczenia dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie wypłaconej dotacji na realizację projektu pn. „Szczeciński program stypendialny dla studentów Żak” w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w formie weksla „in blanco” wraz z deklaracją wekslową oraz notarialnego oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji
XXXI/617/05 w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji obszarów miejskich, poprzemysłowych i powojskowych miasta Szczecina
XXXI/616/05 w sprawie Porozumienia z Gminą Police
XXXI/615/05 w sprawie udzielenia Panu Witoldowi Kaczyńskiemu - Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
XXXI/614/05 uchylająca uchwałę Nr XIV/291/03 Rady Miasta Szczecina z dnia 15 grudnia 2003 r. w sprawie udzielenia Panu Witoldowi Kaczyńskiemu - Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach dodatków mieszkaniowych
XXXI/613/05 w sprawie odpłatności za pobyt dziecka w żłobku
XXXI/612/05 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania "Środowiskowego Domu Samopomocy" i nadania statutu
XI/W/611/05 w sprawie akceptacji projektu pomnika
XLI/24/05 w sprawie wsparcia działań Politechniki Szczecińskiej w zakresie nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa zabudowanej nieruchomości przy ul. Jagiellońskiej 20/21 w Szczecinie obręb Śródmieście (Szczecin)
XL/23/05 w sprawie sytuacji w transporcie zbiorowym na terenie Gminy Miasta Szczecin
XXXVI/22/05 w sprawie trybu wprowadzenia nowelizacji ustawy o systemie oświaty dotyczącej pomocy materialnej dla uczniów.