Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Uchwały Rady Miasta uchwalone w 2000 r.

Uchwała Tytuł
XXXIV/783/2000 zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa.
XXXIV/782/2000 w sprawie opłat administracyjnych za czynności urzędowe dokonywane w zakresie ewidencji działalności gospodarczej.
XXXIV/781/2000 w sprawie oddania w drodze bezprzetargowej gminnej nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Słoneczników.
XXXIV/780/2000 w sprawie odwołania z funkcji ławnika Sądu Rejonowego w Szczecinie.
XXXIV/779/2000 w sprawie otwarcia likwidacji następujących filii instytucji kultury – Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie: Filii Nr 4 dla dzieci przy ul. Arkońskiej 4, Filii nr 11 publiczno-szkolnej dla dzieci przy ul. Seledynowej 50, Filii nr 16 przy ul. Rymarskiej 46, Filii nr 34 publiczno-szpitalnej przy ul. Sokołowskiego 11 oraz Filii nr 44 przy ul. Warcisława 9.
XXXIV/778/2000 w sprawie upoważnienia Zarządu Miasta Szczecina do zaciągania zobowiązań.
XXXIV/777/2000 w sprawie opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej polegające na dostawie wody i wprowadzaniu ścieków do urządzeń kanalizacyjnych.
XXXIV/776/2000 w sprawie zmiany uchwały o opłatach za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego.
XXXIV/775/2000 w sprawie podatku od nieruchomości.
XXXIV/774/2000 w sprawie podatku od posiadania psów.
XXXIV/773/2000 zmieniająca uchwałę w sprawie targowisk i opłaty targowej.
XXXIV/772/2000 w sprawie podatku od środków transportowych.
XXXIV/771/2000 w sprawie określenia na rok 2001 limitu nowych zezwoleń na zarobkowy przewóz osób taksówkami na obszarze Gminy – Miasta Szczecina.
XXXIV/770/2000 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
XXXIV/769/2000 w sprawie rozstrzygnięcia zarzutów do projektu zmiany P.25 Miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina na obszarze dzielnicy Północ.
XXXIV/768/2000 w sprawie zmiany Z.71 Miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina na obszarze dzielnicy Zachód.
XXXIV/767/2000 w sprawie rozstrzygnięcia protestów do projektu zmiany Z.71 Miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina na obszarze dzielnicy Zachód.
XXXIII/766/2000 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Szczecinie.
XXXIII/765/2000 w sprawie utworzenia środków specjalnych w oświatowych jednostkach budżetowych.
XXXIII/764/2000 w sprawie sposobu i warunków zagospodarowania terenów położonych w Szczecinie, przeznaczonych pod parkingi wielopoziomowe.
XXXIII/763/2000 w sprawie ustalenia zróżnicowanych stawek czynszu regulowanego za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych obowiązujących od dnia 1 lutego 2001 roku do dnia 31 stycznia 2002 roku w Gminie Szczecinie.
XXXIII/762/2000 w sprawie nadania nazw urzędowych ulicom i placowi w Szczecinie.
XXXIII/761/2000 zmieniająca uchwałę w sprawie prywatyzacji gminnych lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży i budynków.
XXXIII/760/2000 w sprawie likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą „Miejska Pracownia Urbanistyczna” oraz utworzenia jednostki budżetowej pn. “Biuro Strategii i Planowania Rozwoju Miasta”.
XXXIII/759/2000 w sprawie likwidacji jednostki budżetowej pod nazwą „Ośrodek Integracji Europejskiej”.
XXXIII/758/2000 w sprawie zmian budżetu miasta na 2000 rok.
XXXIII/757/2000 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 30 lat nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin.
XXXIII/756/2000 w sprawie uchylenia uchwały Rady Miasta Szczecina w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Z.105 Miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina.
XXXIII/755/2000 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Z.114 Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m. Szczecina.
XXXII/754/2000 w sprawie wyboru Komisji dyscyplinarnej I instancji.
XXXII/753/2000 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina.
XXXII/752/2000 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp. z o.o.
XXXII/751/2000 w sprawie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania.
XXXII/750/2000 zmieniająca uchwałę w sprawie upoważnienia dyrektorów zakładów budżetowych Gminy Szczecin pn. Zarządy Budynków i Lokali Komunalnych, Zarządu Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. oraz Zarządu Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp. z o.o. do wydawania decyzji administracyjnych w sprawie dodatków mieszkaniowych.
XXXII/749/2000 w sprawie otwarcia likwidacji instytucji kultury o nazwie Dom Pracownika Kultury w Szczecinie.
XXXII/748/2000 zmieniająca uchwałę w sprawie polityki Miasta Szczecina wobec organizacji pozarządowych.
XXXII/747/2000 w sprawie określenia kierunkw pracy nad polityką edukacyjną miasta Szczecina.
XXXII/746/2000 zmieniająca uchwałę w sprawie polityki w zakresie kształtowania sieci handlowej w gminie Miasto Szczecin.
XXXI/745/2000 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania dotacji niepublicznym przedszkolom, szkołom i placówkom.
XXXI/744/2000 w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania dotacji niepublicznym placówkom opiekuńczo-wychowawczym.
XXX/743/2000 w sprawie zatwierdzenia Statutu Szpitala Miejskiego im. św. Karola Boromeusza w Szczecinie – s. p. z. o. z.
XXX/742/2000 w sprawie zmian budżetu miasta na 2000 rok.
XXX/741/2000 w sprawie ustalenia przebiegu dróg powiatowych w Mieście Szczecinie.
XXX/740/2000 w sprawie zaciągnięcia kredytów na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach Gminy Miasto Szczecin.
XXX/739/2000 w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie zadań objętych Master Planem gospodarki wodno-ściekowej Miasta Szczecina.
XXX/738/2000 w sprawie wyrażenia zgody na wzniesienie krzyża – pamiątki Roku Jubileuszowego.
XXX/737/2000 w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Gminy Szczecin oraz udzielania innych ulg w spłacie tych należności.
XXX/736/2000 w sprawie przekazania do realizacji zadania dotyczącego urządzenia na gruntach komunalnych placu zabaw i rekreacji wraz z deptakiem osiedlowym w kwadracie ulic Zawadzkiego, Benesza, Romera, Szafera w Szczecinie oraz jego bieżącego utrzymania.
XXX/735/2000 w sprawie przekazania do realizacji zadania dotyczącego urządzenia na gruntach komunalnych parku osiedlowego przy ul. Modrej w Szczecinie oraz jego bieżącego utrzymania.
XXX/734/2000 w sprawie przekazania do realizacji zadania dotyczącego wybudowania na gruntach komunalnych bezpiecznego przejścia dla pieszych na skarpie na ulicy Krzemiennej w Szczecinie oraz jego bieżącej konserwacji i utrzymania.
XXX/733/2000 zmieniająca uchwałę w sprawie zbycia budynków położonych przy ul. Adama Mickiewicza 45 wraz z oddaniem w wieczyste użytkowanie gruntu niezbędnego do korzystania z budynków.
XXX/732/2000 zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości wynikającego z preferencji ekonomicznych przyjętych w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Szczecina.
XXX/731/2000 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Statutu Domu Pracownika Kultury w Szczecinie.
XXX/730/2000 w sprawie wyrażenia zgody na umieszczenie tablicy upamiętniającej Romana Łyczywka.
XXX/729/2000 w sprawie utworzenia Społecznej Straży Rybackiej.
XXX/728/2000 w sprawie oddania w drodze bezprzetargowej gminnej nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Ładnej 6.
XXX/727/2000 w sprawie oddania w drodze bezprzetargowej gminnej nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Lubianej 10.
XXX/726/2000 w sprawie wyboru przedstawiciela Miasta Szczecina do Zgromadzenia Ogólnego Stowarzyszenia pn. Związek Miast i Gmin Morskich.
XXX/725/2000 w sprawie zasad gospodarowania majątkiem Gminy będącym w dyspozycji Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Szczecinie.
XXX/724/2000 w sprawie zmian w składzie osobowym Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
XXX/723/2000 w sprawie przyjęcia Regulaminu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szczecinie, określenia zasad wynagradzania członków.
XXX/722/2000 w sprawie sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Miasto Szczecin.
XXIX/721/2000 w sprawie kierunków wdrożenia Systemu Zbiorowego Bezpieczeństwa Miasta Szczecina.
XXVIII/720/2000 w sprawie oddania w drodze przetargu ustnego nieograniczonego w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Juliana Tuwima
XXVIII/719/2000 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Szczecin
XXVIII/718/2000 w sprawie: likwidacji Zarządów Budynków i Lokali Komunalnych - komunalnych zakładów budżetowych pn. ZBiLK Centrum Pomorzany, ZBiLK Centrum Warszewo, ZBiLK Centrum Pogodno, ZBiLK Nad Odrą, zmiany Uchwały Nr XXVIII/365/96 Rady Miasta Szczecina z dnia 09 grudnia 1996 r. w sprawie likwidacji zakładów budżetowych pod nazwą Administracja Budynków Komunalnych od nr 1 do nr 15 i powołania sześciu zakładów budżetowych pod nazwą Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych oraz powierzenia zarządzania nieruchomościami wchodzącymi w skład gminnego zasobu nieruchomości Miasta - z wyłączeniem niezabudowanych nieruchomości gruntowych -zarządcom albo przedsiębiorcom zatrudniającym takich zarządców.
XXVIII/717/2000 w sprawie Systemu Pomocy Społecznej Miasta Szczecina.
XXVIII/716/2000 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej.
XXVIII/715/2000 w sprawie diet dla radnych, członków komisji spoza Rady oraz o zmianie niektórych uchwał.
XXVIII/714/2000 w sprawie zmian budżetu miasta na 2000 rok
XXVIII/713/2000 w sprawie założeń, zasad i sposobów realizacji Programu Partnerstwa Lokalnego.
XXVIII/712/2000 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Działalności Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Stomatologicznej w Szczecinie.
XXVIII/711/2000 zmieniająca uchwałę w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste na rzecz Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Szczecinie nieruchomości gruntowej położonej przy ul. S. Więckowskiego dz. 8 z Obrębu 41 Śródmieście – stanowiącej mienie komunalne.
XXVIII/710/2000 w sprawie przekazania do realizacji zadań dotyczących budowy na gruntach komunalnych placu zabaw i boisk sportowych przy ul. Zajęczej w Szczecinie oraz bieżącej ich konserwacji.
XXVIII/709/2000 zmieniająca uchwałę w sprawie upoważnienia dyrektorów zakładów budżetowych Gminy Szczecin pn. Zarządy Budynków i Lokali Komunalnych, Zarządu Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. oraz Zarządu Towarzystwa Budownictwa Społecznego “Prawobrzeże” Sp. z o.o. do wydawania decyzji administracyjnych w sprawie dodatków mieszkaniowych.
XXVIII/708/2000 w sprawie przyjęcia dla Miasta Szczecina Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2000.
XXVII/707/2000 w sprawie powołania Zespołu Konsultacyjno-Opiniującego ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw.
XXVII/706/2000 w sprawie nadania nazw urzędowych ulicom w Szczecinie
XXVII/705/2000 w sprawie zmiany obwodów szkolnych.
XXVII/704/2000 w sprawie zmiany obwodów szkolnych
XXVII/703/2000 w sprawie wskazówek do konstruowania budżetu Miasta Szczecina na 2001 rok.
XXVII/702/2000 w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta za I półrocze.
XXVII/701/2000 w sprawie przyjęcia modelu zarządzania gospodarką wodno - ściekową Miasta Szczecina.
XXVII/700/2000 w sprawie zawarcia porozumienia komunalnego.
XXVII/699/2000 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu działalności Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szczecinie.
XXVII/698/2000 zmieniająca uchwałę w sprawie opracowania strategii rozwoju Miasta Szczecina.
XXVII/697/2000 w sprawie kierunków dalszych przekształceń Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Szczecinie.
XXVII/696/2000 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Statutu Domu Kultury “Klub 13 Muz” w Szczecinie.
XXVII/695/2000 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Statutu Domu Kultury “Słowianin” w Szczecinie.
XXVII/694/2000 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Statutu Miejskiego Ośrodka Kultury w Szczecinie.
XXVII/693/2000 zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany uchwały o powołaniu zakładu budżetowego pod nazwą Miejska Biblioteka Publiczna.
XXVII/692/2000 w sprawie zmian budżetu miasta na 2000 r
XXVII/691/2000 w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków; za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz innych składników wynagrodzenia.
XXVII/690/2000 w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42, ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela.
XXVII/689/2000 w sprawie szczegółowych zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego.
XXVII/688/2000 w sprawie zasad udzielania zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych, dla których Miasto Szczecin jest organem prowadzącym.
XXVII/687/2000 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych Komisji Stałych Rady Miasta.
XXVII/686/2000 w sprawie wstąpienia pana Karola Walkowiaka w miejsce radnego Macieja Jarmusza.
XXVI/685/2000 w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Gminy Szczecin do składu Rady Nadzorczej Spółki “Międzynarodowe Targi Szczecińskie” Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie.
XXVI/684/2000 w sprawie priorytetów do realizacji przez organizacje pozarządowe na rok 2001.
XXVI/683/2000 zmieniająca uchwałę w sprawie zamiany prawa własności nieruchomości pomiędzy Miastem i Skarbem Państwa; nieodpłatnego przekazania na własność Parafii Ewangelicko-Augsburskiej “Św. Trójcy” w Szczecinie nieruchomości położonej w Szczecinie przy ul. Piotra Skargi 32 oraz przekazania Parafii w nieodpłatne użytkowanie na czas nieokreślony nieruchomości położonej w Szczecinie przy ul. Jabłoniowej 6.
XXVI/682/2000 w sprawie udzielenia Pani Stefanii Lemańskiej - Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie upoważnienia do załatwienia indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
XXVI/681/2000 w sprawie nadania tytułu Pioniera Miasta Szczecina
XXVI/680/2000 w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej w Zespole Szkół Nr 3 w Szczecinie.
XXVI/679/2000 w sprawie utworzenia Szkoły Policealnej w Szczecinie i zmiany organizacji Zespołu Szkół Elektryczno-Elektronicznych w Szczecinie.
XXVI/678/2000 w sprawie utworzenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Dorosłych w Szczecinie i zmiany organizacji Wojewódzkiego Ośrodka Dokształcania Zawodowego i Szkoły Rzemiosł w Szczecinie.
XXVI/677/2000 w sprawie utworzenia Liceum Technicznego w Szczecinie i zmiany organizacji Zespołu Szkół Gospodarczych w Szczecinie.
XXVI/676/2000 w sprawie utworzenia Technikum Hotelarskiego i Liceum Technicznego w Szczecinie i zmiany organizacji Zespołu Szkół Ekonomicznych Nr 2 w Szczecinie.
XXVI/675/2000 zmieniająca uchwałę w sprawie dofinansowania z budżetu Miasta remontów części wspólnych budynków mieszkalnych stanowiących współwłasność Miasta lub jednostek organizacyjnych z udziałem Miasta oraz zmiany uchwały o społecznych inicjatywach lokalnych.
XXVI/674/2000 w sprawie powołania przedstawicieli Gminy Szczecin do składu Rady Nadzorczej III kadencji Spółki “Zarząd Morskiego Portu Szczecin-Świnoujście” S.A. z siedzibą w Szczecinie.
XXVI/673/2000 w sprawie powierzenia Zarządowi Miasta uprawnień do ustalania zasad oraz wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów Teatru Letniego i kąpielisk gminnych oraz urządzeń kąpieliskowych.
XXVI/672/2000 zmieniająca uchwałę w sprawie prywatyzacji komunalnych lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży i budynków.
XXVI/671/2000 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych Komisji Stałych Rady Miasta.
XXVI/670/2000 w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Macieja Jarmusza.
XXV/669/2000 w sprawie kierunkowych założeń polityki budżetowej Miasta na 2001 rok.
XXV/668/2000 w sprawie utworzenia Gimnazjum Nr 41 w Szczecinie i zmiany organizacji Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 6 w Szczecinie.
XXV/667/2000 w sprawie utworzenia XV Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie, zmiany nazwy i organizacji Zespołu Szkół Kolejowych im. Armii Krajowej i Gimnazjum Nr 22 w Szczecinie.
XXV/666/2000 w sprawie zmiany w składzie osobowym Rady Społecznej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Stomatologicznej z siedzibą w Szczecinie.
XXV/665/2000 w sprawie utworzenia spółki “Centralne Warsztaty” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie.
XXV/664/2000 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania dotacji szkołom publicznym, dla których Miasto Szczecin nie jest organem prowadzącym.
XXV/663/2000 w sprawie opinii dotyczącej wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drodze publicznej.
XXV/662/2000 w sprawie wieloletniego programu inwestycyjnego na lata 2000-2003.
XXV/661/2000 w sprawie przystąpienia przez Miasto Szczecin do Międzynarodowego Stowarzyszenia Miast i Portów (IACP).
XXV/660/2000 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia na rok 2000 limitu nowych zezwoleń na zarobkowy przewóz osób taksówkami na obszarze Gminy - Miasta Szczecina.
XXV/659/2000 zmieniająca uchwałę w sprawie upoważnienia dyrektorów zakładów budżetowych Gminy Szczecin pn. Zarządy Budynków i Lokali Komunalnych, Zarządu Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. oraz Zarządu Towarzystwa Budownictwa Społecznego “Prawobrzeże” Sp. z o.o. do wydawania decyzji administracyjnych w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości oraz w sprawie dodatków mieszkaniowych.
XXV/658/2000 w sprawie przekazania do realizacji zadania dotyczącego budowy na gruntach komunalnych placu zabaw dla dzieci przy ul. Pogodnej 49 w Szczecinie oraz bieżącej jego konserwacji.
XXV/657/2000 w sprawie polityki Miasta Szczecina wobec małych i średnich przedsiębiorstw.
XXV/656/00 w sprawie polityki w zakresie kształtowania sieci handlowej w gminie Miasto Szczecin.
XXV/655/2000 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziałów w spółce Rethmann - Szczecin - Oczyszczanie Miasta Spółka z o.o. z siedzibą w Szczecinie.
XXV/654/2000 w sprawie zmian budżetu miasta na 2000 rok
XXV/653/2000 w sprawie odwołania Panu Michałowi Nierodzie - Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
XXIV/652/2000 w sprawie przyjęcia Master Planu gospodarki wodno-ściekowej Miasta Szczecina.
XXIV/651/2000 w sprawie upoważnienia Zarządu Miasta Szczecina do realizacji modernizacji stadionu lekkoatletycznego przy ul. Litewskiej w Szczecinie w latach 2000-2002.
XXIV/650/2000 w sprawie nadania tytułu Pioniera Miasta Szczecina
XXIV/649/2000 w sprawie utworzenia obwodów głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
XXIII/648/2000 w sprawie wyrażenia zgody na objęcie przez Miasto Szczecin udziałów w Spółce “Port Lotniczy Szczecin-Goleniów” Sp. z o.o. z siedzibą w Goleniowie.
XXIII/647/2000 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych Komisji Stałych Rady Miasta.
XXIII/646/2000 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalania stawek czynszu regulowanego za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego dla zasobów Towarzystwa Budownictwa Społecznego “Prawobrzeże” Spółka z o.o.
XXIII/645/2000 w sprawie poboru podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa.
XXIII/644/2000 w sprawie zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szczecinie.
XXIII/643/2000 w sprawie zgody na podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie.
XXIII/642/2000 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany D.108 Miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina.
XXIII/641/2000 w sprawie zawarcia porozumienia komunalnego.
XXIII/640/2000 w sprawie zamiany prawa użytkowania wieczystego gruntów pomiędzy Miastem a Fabryką Mechanizmów Samochodowych “POLMO” S.A., a następnie zamiana prawa własności pomiędzy Miastem a Skarbem Państwa.
XXIII/639/2000 w sprawie zamiany prawa użytkowania wieczystego gruntów pomiędzy Miastem a Stocznią Remontową “GRYFIA”, następnie zamiany prawa własności pomiędzy Miastem i Skarbem Państwa.
XXIII/638/2000 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego ustnego nieruchomości gminnej położonej w Szczecinie przy ul. Mickiewicza 130, 130a.
XXIII/637/00 w sprawie ustalenia regulaminów targowisk zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin.
XXIII/636/2000 w sprawie likwidacji komunalnego zakładu budżetowego pod nazwą “Zakład Gospodarczy Miasta Szczecina” oraz utworzenia jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością do prowadzenia usług w zakresie zarządzania targowiskami miejskimi.
XXIII/635/2000 w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Szczecinie.
XXIII/634/2000 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Miasta z tytułu wykonania budżetu za 1999 r.
XXII/633/2000 w sprawie zmian w składach osobowych Komisji Stałych Rady Miasta.
XXII/632/2000 w sprawie zmian w składzie osobowym Zespołu Konsultacyjno-Opiniującego.
XXII/631/2000 w sprawie budżetu miasta na 2000 rok.
XXII/630/2000 w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na rok 2000.
XXII/629/2000 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadań i gospodarowania Powiatowym Funduszem Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za rok 1999.
XXII/628/2000 zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze.
XXII/627/2000 w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze z zakresu zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym oraz w sprawie zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat za specjalistyczne usługi opiekuńcze z zakresu zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym.
XXII/626/2000 zmieniająca uchwałę w sprawie targowisk i opłaty targowej.
XXII/625/2000 w sprawie zakupu taboru tramwajowego komunikacji zbiorowej oraz upoważnienia Zarządu Miasta do podjęcia długoterminowych zobowiązań finansowych.
XXII/624/2000 w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków “Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej” i “Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej” na rok 2000.
XXI/623/2000 w sprawie zmian w składach osobowych Komisji Stałych Rady Miasta.
XXI/622/2000 w sprawie wzniesienia pomnika upamiętniającego sześćdziesiątą rocznicę zbrodni katyńskiej.
XXI/621/2000 w sprawie ustanowienia przez Gminę Miasto Szczecin Fundacji “Razem Bezpieczniej”
XXI/620/2000 w sprawie wieloletnich programów inwestycyjnych miasta Szczecina
XXI/619/2000 w sprawie likwidacji komunalnego Zakładu Budżetowego “Szczecińskie Centrum Przedsiębiorczości” w celu zawiązania jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
XXI/618/2000 w sprawie odpłatności za pobyt dziecka w żłobku.
XXI/617/2000 w sprawie nabycia przez Gminę Miasto Szczecin udziałów w Spółce “Międzynarodowe Targi Szczecińskie” Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie.
XXI/616/2000 w sprawie zbycia akcji objętych przez Miasto Szczecin w spółkach: Zakłady Starachowickie STAR S.A., Fabryka Papieru Skolwin S.A. oraz Huta Szczecin S.A.
XXI/615/2000 w sprawie upoważnienia dyrektorów zakładów budżetowych Gminy Szczecin pn. Zarządy Budynków i Lokali Komunalnych, Zarządu Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. oraz Zarządu Towarzystwa Budownictwa Społecznego “Prawobrzeże” Spółka z o.o. do wydawania decyzji administracyjnych w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości oraz w sprawie dodatków mieszkaniowych.
XXI/614/2000 zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia Nagrody Artystycznej Miasta Szczecina.
XXI/613/2000 w sprawie zamiany prawa własności nieruchomości pomiędzy Gminą Miastem Szczecin a Skarbem Państwa.
XXI/612/2000 w sprawie zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością “Szczecińsko Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne”
XXI/611/2000 w sprawie stwierdzenia utraty mocy prawnej uchwał dotyczących Związku Gmin Zachodnich.
XXI/610/2000 zmieniająca uchwałę w sprawie zamiany gruntów ze Spółdzielnią Mieszkaniową “Kolejarz” oraz oddania w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu gruntów komunalnych położonych w Szczecinie w rejonie ulic: Ruskiej-Frysztackiej-Legnickiej.
XXI/609/2000 w sprawie powierzenia Zarządowi Miasta uprawnień do określania wysokości opłat za przyjmowanie odpadów do zagospodarowania na składowiskach miejskich i punktach zlewnych kanalizacji sanitarnej.
XXI/608/2000 w sprawie upoważnienia Zarządu Miasta Szczecina do określania wysokości opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych.
XX/607/2000 w sprawie nadania nazw urzędowych ulicom w Szczecinie
XX/606/2000 w sprawie opłat za wodę pobieraną z urządzeń zaopatrzenia w wodę i za ścieki wprowadzane do urządzeń kanalizacyjnych eksploatowanych przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Szczecinie.
XX/605/2000 w sprawie wyrażenia zgody na wzniesienie krzyża misyjnego u zbiegu ulic Naruszewicza i Długosza w Szczecinie.
XX/604/2000 w sprawie odmowy uwzględnienia wniosku o usunięcie naruszeń w uchwale Rady Miasta Szczecina w sprawie likwidacji komunalnego zakładu budżetowego pod nazwą “Zakład Wodociągów i Kanalizacji” w celu zawiązania jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
XX/603/2000 w sprawie odmowy uwzględnienia wniosku o usunięcie naruszeń w uchwale Rady Miasta Szczecina w sprawie utworzenia dwóch jednoosobowych spółek Gminy do prowadzenia usług w zakresie komunikacji zbiorowej na terenie miasta Szczecina.
XX/602/2000 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Szczecinie przy ul. Wiśniowy Sad 30 i budynków posadowionych na tym gruncie.
XX/601/2000 w sprawie likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą “Ośrodek Integracji Europejskiej” i utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą “Ośrodek Integracji Europejskiej”
XX/600/2000 w sprawie wyboru członków Zarządu Miasta Szczecina.
XX/599/2000 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Szczecina.
XX/598/2000 w sprawie przyjęcia rezygnacji i zwolnienia z obowiązków pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Szczecina.
XX/597/2000 w sprawie przyjęcia rezygnacji i zwolnienia z pełnienia obowiązków członków Zarządu Miasta Szczecina.
XX/596/2000 w sprawie wyboru Prezydenta Miasta Szczecina.
XX/595/2000 w sprawie przyjęcia rezygnacji i zwolnienia z pełnienia obowiązków członka Zarządu Miasta Szczecina.
XIX/594/2000 w sprawie likwidacji samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej nr 1, 3 i 4 w Szczecinie oraz przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nr 2.
XIX/593/2000 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste na rzecz Parafii Rzymsko Katolickiej p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Szczecinie nieruchomości gruntowej położonej przy ul. S. Więckowskiego dz. 8 z Obrębu 41 Śródmieście - stanowiącej mienie komunalne.
XIX/592/2000 zmieniająca uchwałę w sprawie sposobu i warunków zagospodarowania terenów położonych w Szczecinie w sąsiedztwie lotniska sanitarno-sportowego Szczecin Dąbie oraz w sprawie zniesienia współwłasności.
XIX/591/2000 zmieniająca uchwałę sprawie ustalenia nowego systemu opłat za usługi przewozowe świadczone przez Miejski Zakład Komunikacyjny w Szczecinie.
XIX/590/2000 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na finansowanie zadania: “Modernizacja i uzbrojenie ulic: Dębowa, Abrahama, Czwójdzińskiego, Grońskiego na osiedlu Płonia”.
XIX/589/2000 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na finansowanie zadania: “Uzbrojenie ulic: Rolna, Zielna, Bylinowa, Gocławska, Pokoju na os. Golęcino w Szczecinie”.
XIX/588/2000 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na finansowanie zadania: “Uzbrojenie ulic: Nehringa, Tęczowa, Ogrodnicza na os. Bukowo w Szczecinie”.
XIX/587/2000 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na finansowanie zadania: “Uzbrojenie ulicy Tarnopolskiej na os. Bukowo w Szczecinie”.
XIX/586/2000 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na finansowanie zadania: “Uzbrojenie ulic: Kolonistów, Kombatantów, Szosa Polska na os. Bukowo w Szczecinie”.
XIX/585/2000 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na finansowanie zadania: “Uzbrojenie ulic: Galla Anonima, Szosa Polska na os.Bukowo w Szczecinie”.
XIX/584/2000 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na finansowanie zadania: “Kanalizacja sanitarna i deszczowa w ulicy Ks. Warcisława I w Szczecinie”.
XIX/583/2000 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na finansowanie zadania: “Modernizacja i uzbrojenie ulic: Kaperska, Środkowa, Kadetów, Sobieskiego, Krzekowskiej, Zaściankowej, Kirasjerów na osiedlu Bezrzecze”.
XIX/582/2000 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na finansowanie zadania: “Modernizacja i uzbrojenie ulic: Wiatraczna, Jęczmienna, Trygława na osiedlu Zdroje”.
XIX/581/2000 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Szczecinie przy ul. Stawnej 20 i budynku posadowionego na tym gruncie.
XIX/580/2000 zmieniająca uchwałę w sprawie określania zasad prowadzenia przez Zarząd Miasta gospodarki majątkiem Gminy Szczecin w zakresie : nabywania, zbywania i obciążania zabudowanych i niezabudowanych nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata.
XIX/579/2000 w sprawie likwidacji Rady Społecznej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Nr 4 w Szczecinie.
XIX/578/2000 w sprawie likwidacji Rady Społecznej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Nr 3 w Szczecinie.
XIX/577/2000 w sprawie likwidacji Rady Społecznej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Szczecinie.