Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Uchwały Rady Miasta uchwalone w 2023 r.

Uchwała Tytuł
XLVII/1318/23 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Szczecinie w 2023 roku
XLVII/1317/23 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Miasto Szczecin porozumienia międzygminnego z Gminą Warnice na realizację zadań z zakresu opieki nad bezdomnymi zwierzętami w 2023 roku
XLVII/1316/23 w sprawie uzgodnienia zakresu prac pielęgnacyjnych na pomnikach przyrody
XLVII/1315/23 w sprawie udzielenia z budżetu Miasta Szczecin pomocy finansowej w formie dotacji celowej Województwu Zachodniopomorskiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu pn. ”Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym wzdłuż rzeki Chełszczącej i jeziora Dąbie”
XLVII/1314/23 zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Szczecin Prawobrzeże
XLVII/1313/23 w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej niezabudowanej sprzedawanej w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, położonej w Szczecinie przy ul. Szerokiej 34
XLVII/1312/23 w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej niezabudowanej sprzedawanej w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, położonej w Szczecinie przy ul. Wesołej 58
XLVII/1311/23 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy Miasto Szczecin położonych w Szczecinie w rejonie ulicy Łady - działka nr 10/41 z obrębu ewidencyjnego 3027 oraz działka nr 11/3 z obrębu z ewidencyjnego 3027
XLVII/1310/23 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie w rejonie ul. Średniej, stanowiącej działkę numer 65/3 z obrębu ewidencyjnego numer 3006
XLVII/1309/23 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej zabudowanej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie w rejonie ul. Leśny Brzeg, stanowiącej działkę numer 100/6 z obrębu ewidencyjnego 4010
XLVII/1308/23 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie przy ul. Księżnej Anny, stanowiącej działkę numer 3/16 z obrębu ewidencyjnego numer 1118.
XLVII/1307/23 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie przez Gminę Miasto Szczecin pomocy innym gminom z województwa zachodniopomorskiego z zakresu wychowania w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
XLVII/1306/23 w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę Miasto Szczecin od gmin i powiatów z terenu województwa zachodniopomorskiego realizacji zadań publicznych z zakresu wychowania w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
XLVII/1305/23 w sprawie przyznania Uniwersytetowi Szczecińskiemu dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku ujętym w gminnej ewidencji zabytków
XLVII/1304/23 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kijewko – Świętochowskiego 2” w Szczecinie
XLVII/1303/23 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Żelechowa – Hoża 2” w Szczecinie
XLVII/1302/23 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dąbie - lotnisko 4” w Szczecinie
XLVII/1301/23 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Międzyodrze Wyspa Grodzka – Łasztownia 3” w Szczecinie
XLVII/1300/23 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zdroje - Zachód 2” w Szczecinie
XLVII/1299/23 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Klucz - Rymarska” w Szczecinie
XLVII/1298/23 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Warszewo - Odolany 2" w Szczecinie
XLVII/1297/23 w sprawie zmiany Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina na lata 2023-2027
XLVII/1296/23 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin
XLVII/1295/23 w sprawie zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2023 rok
V/N/1294/23 w sprawie zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2023 rok
XLVI/1293/23 w sprawie delegowania radnych do pracy w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
XLVI/1292/23 w sprawie zwolnienia z opłat za przejazdy środkami komunikacji miejskiej
XLVI/1291/23 w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/1105/22 Rady Miasta Szczecin z dnia 24 maja 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, tworzenia komitetów inicjatyw obywatelskich, wymogów formalnych jakim muszą odpowiadać składane projekty oraz zasad ich promocji
XLVI/1290/23 w sprawie rozpatrzenia wniosku dotyczącego zmian w uchwale Nr XL/1105/22 Rady Miasta Szczecin z dnia 24 maja 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, tworzenia komitetów inicjatyw obywatelskich, wymogów formalnych jakim muszą odpowiadać składane projekty oraz zasad ich promocji
XLVI/1289/23 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad używania herbu, flagi, pieczęci, hejnału Miasta Szczecin oraz łańcucha Przewodniczącego Rady Miasta i sztandaru Rady Miasta
XLVI/1288/23 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta Szczecin oraz ich składów osobowych
XLVI/1287/23 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu
XLVI/1286/23 w sprawie przyjęcia programu osłonowego Gminy Miasto Szczecin pn.: "Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2023”
XLVI/1285/23 w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Zachodniopomorskiego
XLVI/1284/23 w sprawie określenia kierunków działania Prezydenta Miasta Szczecin w zakresie wspierania proekologicznych działań na terenie Miasta Szczecin
XLVI/1283/23 w sprawie skargi na bezczynność Prezydenta Miasta Szczecin oraz Dyrektora Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie
XLVI/1282/23 w sprawie skargi na bezczynność Prezydenta Miasta Szczecin oraz Dyrektora Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie
XLVI/1281/23 w sprawie opinii o lokalizacji kasyna gry przy ul. Plantowej 1 w Szczecinie
XLVI/1280/23 w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej będące w zakresie zadań własnych
XLVI/1279/23 zmieniająca uchwałę w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem osłonowym dożywiania w Szczecinie na lata 2019–2023
XLVI/1278/23 zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania w Szczecinie na lata 2019 – 2023
XLVI/1277/23 w sprawie odpłatności za pobyt i wyżywienie dziecka w żłobkach i klubach dziecięcych wchodzących w skład „Zespołu Żłobków Miejskich” w Szczecinie
XLVI/1276/23 w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego podwyższenia dofinansowania opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna
XLVI/1275/23 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz nagród i warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
XLVI/1274/23 zmieniająca uchwałę w sprawie obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin oraz zasad ich rozliczania
XLVI/1273/23 w sprawie utworzenia branżowej szkoły II stopnia i włączenia jej do Zespołu Szkół Samochodowych w Szczecinie
XLVI/1272/23 zmieniająca uchwałę w sprawie zawierania porozumień pomiędzy Gminą Miastem Szczecin, a innymi jednostkami samorządu terytorialnego dotyczących zasad prowadzenia oraz udziału w kosztach funkcjonowania pozaszkolnych (pozaprzedszkolnych) punktów katechetycznych
XLVI/1271/23 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin oraz określenia granic ich obwodów od 1 września 2023 roku
XLVI/1270/23 w sprawie realizacji na terenie Gminy Miasto Szczecin świadczenia pieniężnego "Bon opiekuńczy: Alzheimer 75" oraz upoważnienie Dyrektora Szczecińskiego Centrum Świadczeń do prowadzenia postępowania, w tym wydawania decyzji administracyjnych w zakresie świadczenia pieniężnego "Bon opiekuńczy: Alzheimer 75"
XLVI/1269/23 w sprawie udzielenia z budżetu Miasta Szczecin pomocy finansowej w formie dotacji celowej Województwu Zachodniopomorskiemu
XLVI/1268/23 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych
XLVI/1267/23 w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej niezabudowanej sprzedawanej w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej
XLVI/1266/23 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej zabudowanej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie przy ul. Zamieć 8, stanowiącej działkę numer 2 z obrębu ewidencyjnego numer 4166
XLVI/1265/23 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej zabudowanej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie przy ulicy Dębogórskiej 31 – 33, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 47 z obrębu ewidencyjnego numer 3031 oraz podwyższenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków
XLVI/1264/23 w sprawie przystąpienia do sporządzenia gminnego programu rewitalizacji miasta Szczecin
XLVI/1263/23 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Golęcino – Gocław – Strzałowska” w Szczecinie
XLVI/1262/23 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Centrum - Podhalańska” w Szczecinie
XLVI/15/23 w sprawie podwyższenia dofinansowania opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna