Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Uchwały Rady Miasta uchwalone w 2023 r.

Uchwała Tytuł
LV/1576/23 w sprawie wyboru ławników do sądu okręgowego oraz do sądów rejonowych w Szczecinie na kadencje lat 2024-2027
LV/1575/23 w sprawie ustanowienia roku 2024 Rokiem Jacka Nieżychowskiego na terenie Miasta Szczecin
LV/1574/23 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta Szczecin oraz ich składów osobowych
LV/1573/23 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w mieście Szczecinie (ul. Zielone Pole)
LV/1572/23 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w mieście Szczecinie (ul. Modelarska)
LV/1571/23 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w mieście Szczecinie (ul. Tamaryszkowa)
LV/1570/23 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w mieście Szczecinie (ul. Onyksowa)
LV/1569/23 w sprawie wydłużenia kadencji rad osiedli w Mieście Szczecin
LV/1568/23 w sprawie skargi na nienależyte wykonanie przez Prezydenta Miasta Szczecin uchwały nr XLI/1123/2022 Rady Miasta Szczecin z dnia 28 czerwca 2022 r.
LV/1567/23 w sprawie skargi na Prezydenta Miasta Szczecin (z dnia 06 września 2023 roku w sprawie nałożonej dodatkowej opłaty za nieopłacony postój w Strefie Płatnego Parkowania)
LV/1566/23 w sprawie skargi na Prezydenta Miasta Szczecin, Dyrektora Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego, Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych i Komendanta Straży Miejskiej (skarga z dnia 05.09.2023 r. przystanek Jaśminowa ZUS)
LV/1565/23 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a Gminą Police w zakresie realizacji zadań z zakresu publicznego transportu zbiorowego
LV/1564/23 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a Gminą Dobra w zakresie realizacji zadań z zakresu publicznego transportu zbiorowego
LV/1563/23 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a Gminą Kołbaskowo w zakresie realizacji zadań z zakresu publicznego transportu zbiorowego
LV/1562/23 w sprawie oświadczenia o realizacji zobowiązań finansowych wynikających z Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy pracowników Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie - jednostki budżetowej Gminy Miasto Szczecin
LV/1561/23 w sprawie przyjęcia Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego do 2030 roku (z perspektywą do 2040 roku)
LV/1560/23 w sprawie zaliczenia części ul. Czesława Miłosza do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Miasto Szczecin
LV/1559/23 w sprawie zmiany przebiegu ul. Wszystkich Świętych zaliczonej do kategorii dróg powiatowych na terenie Gminy Miasto Szczecin
LV/1558/23 w sprawie zmiany przebiegu ul. Księcia Warcisława I zaliczonej do kategorii dróg powiatowych na terenie Gminy Miasto Szczecin
LV/1557/23 w sprawie zmiany przebiegu ul. Przyjaciół Żołnierza zaliczonej do kategorii dróg powiatowych na terenie Gminy Miasto Szczecin
LV/1556/23 w sprawie ustalenia przebiegu ul. ks. abpa Kazimierza Majdańskiego zaliczonej do kategorii dróg powiatowych na terenie Gminy Miasto Szczecin
LV/1555/23 w sprawie ustalenia przebiegu ul. Profesora Jana Królewskiego zaliczonej do kategorii dróg powiatowych na terenie Gminy Miasto Szczecin
LV/1554/23 w sprawie szczegółowych warunków sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych, ustalania ceny nieruchomości oraz warunków udzielenia bonifikaty od ceny nieruchomości gruntowej sprzedawanej jej użytkownikowi wieczystemu
LV/1553/23 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad prowadzenia przez Prezydenta Miasta gospodarki majątkiem Gminy Szczecin w zakresie: nabywania, zbywania i obciążania zabudowanych i niezabudowanych nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania, wynajmowania i użyczania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony
LV/1552/23 w sprawie zasad przeznaczania do sprzedaży nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste oraz szczegółowych wytycznych sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych
LV/1551/23 w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny netto niezabudowanej działki gruntu sprzedawanej w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, położonej w Szczecinie przy ulicy Dzielnicowej 5
LV/1550/23 uchylająca uchwałę Nr LII/1461/23 Rady Miasta Szczecin z dnia 5 września 2023 r. w sprawie ogłoszenia zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury
LV/1549/23 w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnym w Szczecinie
LV/1548/23 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej będące w zakresie zadań własnych
LV/1547/23 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem osłonowym dożywiania w Szczecinie na lata 2024–2028
LV/1546/23 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania w Szczecinie na lata 2024 – 2028
LV/1545/23 w sprawie przyjęcia „Miejskiego programu przeciwdziałania przemocy domowej i ochrony osób doznających przemocy domowej w Szczecinie na lata 2024-2028”
LV/1544/23 w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Szczecin na lata 2024-2025"
LV/1543/23 w sprawie zamiaru przekształcenia Przedszkola Publicznego Nr 77 w Szczecinie poprzez likwidację jednej z lokalizacji (filii) mieszczącej się przy ul. Stołczyńskiej 163 w Szczecinie
LV/1542/23 w sprawie zamiaru przekształcenia Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Szczecinie
LV/1541/23 w sprawie zamiaru przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 67 im. Jana Brzechwy w Szczecinie poprzez zmianę siedziby
LV/1540/23 w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 7 im. Heleny Raszki w Szczecinie poprzez przeniesienie innej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
LV/1539/23 w sprawie zamiaru przekształcenia Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego w Szczecinie poprzez utworzenie innej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
LV/1538/23 w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania
LV/1537/23 zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ, funkcjonujących na terenie Miasta Szczecin oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
LV/1536/23 w sprawie przyznania Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Szczecinie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
LV/1535/23 w sprawie przyznania Parafii Rzymskokatolickiej pw. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny w Szczecinie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
LV/1534/23 w sprawie przyznania Parafii Rzymskokatolickiej pw. Najświętszej Rodziny w Szczecinie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
LV/1533/23 w sprawie przyznania Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Jakuba Apostoła w Szczecinie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
LV/1532/23 w sprawie przyznania Parafii Ewangelicko-Augsburskiej pw. Świętej Trójcy w Szczecinie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
LV/1531/23 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Żelechowa – Studzienna” w Szczecinie
LV/1530/23 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Bukowo – Kombatantów” w Szczecinie
LV/1529/23 w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina na lata 2024-2028
LV/1528/23 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin
LV/1527/23 w sprawie budżetu Miasta Szczecin na 2024 rok
LIV/1526/23 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta Szczecin oraz ich składów osobowych
LIV/1525/23 zmieniająca uchwałę w sprawie zgłoszenia kandydatów do składu Społecznej Komisji Mieszkaniowej
LIV/1524/23 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w mieście Szczecinie (ul. Olgi Boznańskiej)
LIV/1523/23 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia działających na terenie Gminy Miasto Szczecin
LIV/1522/23 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z udziałem Gminy Miasto Szczecin pod nazwą Szczecińskie Centrum Biorecyklingu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
LIV/1521/23 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Miasto Szczecin lokalu użytkowego nr U2 położonego przy al. Wojska Polskiego nr 2 w Szczecinie
LIV/1520/23 w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny netto niezabudowanych działek gruntu sprzedawanych w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, położonej w Szczecinie przy ulicy Dojazdowej 12
LIV/1519/23 w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej niezabudowanej sprzedawanej w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, położonej w Szczecinie przy ul. Szerokiej 5
LIV/1518/23 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Miasto Szczecin położonej w Szczecinie w rejonie ulic ks. M. Mostnika i Swobody - część działki numer 5/18 z obrębu ewidencyjnego 1095
LIV/1517/23 w sprawie stawek podatku od nieruchomości
LIV/1516/23 w sprawie pozbawienia części ul. Dziennikarskiej kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z użytkowania
LIV/1515/23 w sprawie pozbawienia części ul. Wojciechowskiego zlokalizowanej na działce nr 46/18 z obrębu 2033 kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z użytkowania
LIV/1514/23 w sprawie pozbawienia części ul. Wojciechowskiego zlokalizowanej na działce nr 46/17 z obrębu 2033 kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z użytkowania
LIV/1513/23 w sprawie pozbawienia części ul. Leszczynowej zlokalizowanej na działce nr 68/6 z obrębu 4043 kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z użytkowania
LIV/1512/23 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasto Szczecin dla operatorów i przewoźników, warunków i zasad korzystania oraz stawek opłat za korzystanie z tych obiektów
LIV/1511/23 w sprawie ustalenia na rok 2024 opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingach strzeżonych oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia, a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu
LIV/1510/23 w sprawie ustalenia opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w roku 2024
LIV/1509/23 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Skolwin Port 4” w Szczecinie
LIII/1508/23 w sprawie zasięgnięcia informacji o kandydatach na ławników w wyborach uzupełniających na kadencję 2024-2027
LIII/1507/23 w sprawie powołania zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników sądowych w wyborach uzupełniających na kadencję 2024-2027
LIII/1506/23 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny gminnej nieruchomości położonej przy pl. Ofiar Grudnia 1970 r. w Szczecinie
LIII/1505/23 w sprawie rozpatrzenia petycji dot. przystąpienia do zmiany „Uchwały Nr XV/480/99 Rady Miasta Szczecina z dnia 25 października 1999 r. w sprawie 7 zmian należących do II edycji zmian Miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina na obszarze dzielnicy Śródmieście” dla terenu elementarnego S.P.06 w odniesieniu do działki nr 79/5, obręb 1022 Szczecin – Śródmieście
LIII/1504/23 w sprawie skargi na bezczynność Dyrektora Szczecińskiego Centrum Świadczeń w Szczecinie
LIII/1503/23 w sprawie skargi na działanie Dyrektora Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie
LIII/1502/23 w sprawie skargi na Prezydenta Miasta Szczecin i Komendanta Straży Miejskiej w Szczecinie
LIII/1501/23 w sprawie skargi na Prezydenta Miasta Szczecin
LIII/1500/23 w sprawie skargi na Prezydenta Miasta Szczecin
LIII/1499/23 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w mieście Szczecinie (ul. Czesława Miłosza)
LIII/1498/23 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w mieście Szczecinie (ul. Wioślarska)
LIII/1497/23 w sprawie utworzenia Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Szczecinie
LIII/1496/23 w sprawie skargi na Dyrektora Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie
LIII/1495/23 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w mieście Szczecinie (Bulwar Elbląski)
LIII/1494/23 w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej niezabudowanej sprzedawanej w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, położonej w Szczecinie przy ul. Szerokiej 30
LIII/1493/23 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowych niezabudowanych, będących własnością Gminy Miasto Szczecin, położonych w Szczecinie przy ul. Krzewinkowej i przy ul. Darniowej
LIII/1492/23 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie w obrębie ewidencyjnym numer 1059 w rejonie ulicy Tama Pomorzańska, stanowiącej działkę numer 9/19
LIII/1491/23 zmieniająca uchwałę w sprawie zmian w organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 prowadzonej przez jednostkę organizacyjną Gminy Miasto Szczecin
LIII/1490/23 w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Szczecinie
LIII/1489/23 w sprawie zmiany nazwy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Ośrodka Terapii Uzależnień od Alkoholu w Szczecinie i nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej – Ośrodkowi Terapii Uzależnień i Współuzależnień w Szczecinie
LIII/1488/23 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul. Romera 21-29 w Szczecinie
LIII/1487/23 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru lub ujętym w gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze miasta Szczecin
LIII/1486/23 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Zachodniopomorskiemu
LIII/1485/23 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Trzebusz – Chełszcząca 2” w Szczecinie
LIII/1484/23 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście Północ – Bolesława Śmiałego” w Szczecinie
LIII/1483/23 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Golęcino – Gocław – szpital” w Szczecinie
LIII/1482/23 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Drzetowo – Grabowo – Parkowa” w Szczecinie
LIII/1481/23 w sprawie Programu współpracy Gminy Miasto Szczecin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok
LIII/1480/23 w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do ustawowego badania sprawozdania finansowego Gminy Miasto Szczecin za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. i za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.
LIII/1479/23 w sprawie zmiany Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina na lata 2023-2027
LIII/1478/23 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin
LIII/1477/23 w sprawie zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2023 rok
LII/1476/23 w sprawie wyboru ławników do sądu okręgowego oraz do sądów rejonowych w Szczecinie na kadencje lat 2024-2027
LII/1475/23 w sprawie zwolnienia z opłat za przejazdy środkami komunikacji miejskiej
LII/1474/23 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w mieście Szczecinie (ul. Piracka)
LII/1473/23 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w mieście Szczecinie (ul. Pigwowa)
LII/1472/23 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w mieście Szczecinie (ul. Na Stoku)
LII/1471/23 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w mieście Szczecinie (ul. Grawerska)
LII/1470/23 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w mieście Szczecinie (ul. Daliowa)
LII/1469/23 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w mieście Szczecinie (ul. Cykady)
LII/1468/23 w sprawie skargi na Dyrektora Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie
LII/1467/23 w sprawie skargi na Prezydenta Miasta Szczecin (z dnia 09 czerwca 2023r. dot. wyboczeń szyn)
LII/1466/23 w sprawie skargi na Prezydenta Miasta (z dnia 01 czerwca 2023 roku dot. dziurawej studzienki przy ul. Niklowej)
LII/1465/23 w sprawie skargi na Prezydenta Miasta i Dyrektora Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie (z dnia 01 czerwca 2023 roku dot. nowych dróg na ul. Łomżyńskiej na Skolwinie)
LII/1464/23 w sprawie skargi na działanie Prezydenta Miasta (z dnia 22.06.2023r. realizacja zadania SBO - kładka dla pieszych na ul. Struga)
LII/1463/23 w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, tj.: Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej- Ośrodka Terapii Uzależnień od Alkoholu w Szczecinie
LII/1462/23 w sprawie utworzenia dodatkowej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, podporządkowanej organizacyjnie I Liceum Ogólnokształcącemu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Szczecinie
LII/1461/23 w sprawie ogłoszenia zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury
LII/1460/23 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Turzyn – Żółkiewskiego” w Szczecinie
LII/1459/23 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Żelechowa – Hoża 2” w Szczecinie
LII/1458/23 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania „Śródmieście Północ – P. Skargi, Felczaka” w Szczecinie
LII/1457/23 w sprawie wyrażenia zgody na wzniesienie pomnika upamiętniającego postać Sophie Caroline Auguste Tilebein na terenie Parku Tilebein w Szczecinie
LII/1456/23 w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Szczecinie
LII/1455/23 w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, tj.: Szczecińskiego Centrum Zdrowia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szczecinie
LII/1454/23 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania w roku 2023
LII/1453/23 w sprawie rozszerzenia cmentarza komunalnego w Wielgowie przy ul. Urodzajnej w Szczecinie
LII/1452/23 w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej niezabudowanej sprzedawanej w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, położonej w Szczecinie przy ul. Szerokiej 35
LII/1451/23 w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny netto niezabudowanych działek gruntu sprzedawanych w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, położonej w Szczecinie przy ul. Osiedleńczej 11b
LII/1450/23 w sprawie odstąpienia od zbycia w drodze przetargu zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Gdańskiej 12B
LII/1449/23 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie przy ulicy Dworcowej, stanowiącej działkę numer 8/31 z obrębu numer 1038
LII/1448/23 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej zabudowanej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie przy ul. Studziennej 13, stanowiącej działki numer: 70 i 24/4, z obrębu ewidencyjnego 3033
LII/1447/23 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej gminnych nieruchomości gruntowych położonych w Szczecinie przy ul. Szpitalnej 15 oraz udzielenia bonifikaty
LII/1446/23 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie w obrębie ewidencyjnym numer 4021 w rejonie ulicy Żaglowej, stanowiącej działkę numer 17/34
LII/1445/23 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowych, będących własnością Gminy Miasto Szczecin, położonych w Szczecinie w rejonie ulicy Nehringa, stanowiących działki numer 26/28, 26/29, 26/30 z obrębu numer 3007
LII/1444/23 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej zabudowanej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie przy ulicy Potok, stanowiącej działkę numer 8 z obrębu ewidencyjnego numer 4062
LII/1443/23 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej zabudowanej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie w rejonie ul. Leśny Brzeg, stanowiącej działkę numer 100/12, z obrębu ewidencyjnego 4010
LII/1442/23 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie w obrębie ewidencyjnym numer 4004 w rejonie ulicy Przestrzennej, składającej się działek: numer 17/2 i numer 17/3
LII/1441/23 zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Żydowce - Klucz
LII/1440/23 zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Żelechowa
LII/1439/23 zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Zdroje
LII/1438/23 zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Zawadzkiego - Klonowica
LII/1437/23 zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Załom - Kasztanowe
LII/1436/23 zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Wielgowo - Sławociesze - Zdunowo
LII/1435/23 zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Warszewo
LII/1434/23 zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Turzyn
LII/1433/23 zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Świerczewo
LII/1432/23 zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Śródmieście Zachód
LII/1431/23 zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Śródmieście Północ
LII/1430/23 zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Stołczyn
LII/1429/23 zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Stare Miasto
LII/1428/23 zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Słoneczne
LII/1427/23 zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Skolwin
LII/1426/23 zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Pomorzany
LII/1425/23 zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Pogodno
LII/1424/23 zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Podjuchy
LII/1423/23 zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Płonia - Śmierdnica - Jezierzyce
LII/1422/23 zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Osów
LII/1421/23 zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Nowe Miasto
LII/1420/23 zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Niebuszewo
LII/1419/23 zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Niebuszewo Bolinko
LII/1418/23 zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Międzyodrze - Wyspa Pucka
LII/1417/23 zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Majowe
LII/1416/23 zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Łękno
LII/1415/23 zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Krzekowo - Bezrzecze
LII/1414/23 zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Kijewo
LII/1413/23 zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Gumieńce
LII/1412/23 zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Golęcino - Gocław
LII/1411/23 zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Głębokie - Pilchowo
LII/1410/23 zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Drzetowo - Grabowo
LII/1409/23 zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Dąbie
LII/1408/23 zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Centrum
LII/1407/23 zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Bukowo
LII/1406/23 zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Bukowe - Klęskowo
LII/1405/23 zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Arkońskie - Niemierzyn
LI/1404/23 w sprawie nadania nazwy urzędowej rondu w Szczecinie (rondo Parnickie)
LI/1403/23 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w mieście Szczecinie (ul. Malarska)
LI/1402/23 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w mieście Szczecinie (ul. Andrzeja)
LI/1401/23 w sprawie skargi na Prezydenta Miasta i Dyrektora Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie (z dnia 29 maja 2023 roku ul. Hangarowa 30)
LI/1400/23 w sprawie skargi na Prezydenta Miasta i Dyrektora Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie (z dnia 03 maja 2023r. ulica Turkusowa)
LI/1399/23 w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o udzielenie wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w Szczecińskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością
LI/1398/23 w sprawie zasięgnięcia informacji o kandydatach na ławników
LI/1397/23 w sprawie powołania zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników sądowych
LI/1396/23 w sprawie przyznania Wspólnocie Mieszkaniowej przy ul. Siemiradzkiego 9 w Szczecinie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
LI/1395/23 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Bolinko – Niemierzyńska 3” w Szczecinie
LI/1394/23 w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wielgowo – Dunikowo 3” w Szczecinie
LI/1393/23 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą "Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej" w Szczecinie
LI/1392/23 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szczecińskie Centrum Zdrowia
LI/1391/23 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Miejskiej Rady Seniorów w Szczecinie i nadania jej Statutu
LI/1390/23 zmieniająca uchwałę w sprawie zmian w organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 prowadzonej przez jednostkę organizacyjną Gminy Miasto Szczecin
LI/1389/23 zmieniająca uchwałę w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Technologii Cyfrowych w Szczecinie w pięcioletnie technikum
LI/1388/23 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Gminy Miasto Szczecin
LI/1387/23 w sprawie uzgodnienia zakresu prac w związku z realizacją inwestycji celu publicznego w obrębie pomników przyrody
LI/1386/23 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie, w rejonie ul. Pozdawilskiej składającej się z działek gruntu numer: 116/2 i 34/75 z obrębu ewidencyjnego numer 3083
LI/1385/23 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej zabudowanej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie w rejonie ul. Staromiejskiej, stanowiącej działkę numer 22/32, z obrębu ewidencyjnego 1040
LI/1384/23 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowych niezabudowanych, będących własnością Gminy Miasto Szczecin, położonych w Szczecinie przy ul. Mechanicznej, stanowiących działki numer 9/4, 10/4, 11/10 z obrębu ewidencyjnego numer 4173 oraz działki numer 10/5, 11/11 z obrębu ewidencyjnego numer 4173
LI/1383/23 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu udziału przysługującego Gminie Miasto Szczecin w wysokości 33/10000 w nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Szczecinie przy ul. Jana Matejki 22, stanowiącej działkę numer 8/12 i 20/2 z obrębu ewidencyjnego numer 1031
LI/1382/23 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej zabudowanej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie przy alei Bohaterów Warszawy 47, stanowiącej działkę numer 65/2 z obrębu ewidencyjnego numer 2254
LI/1381/23 w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Miasto Szczecin
LI/1380/23 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad korzystania z płatnych parkingów niestrzeżonych położonych na terenie Gminy Miasto Szczecin poza drogami publicznymi
LI/1379/23 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie ustalenia zasad korzystania ze Strefy Zamieszkania Stare Miasto oraz poboru i wysokości opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na tym obszarze
LI/1378/23 w sprawie zaliczenia drogi na ulicy Kobaltowej do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Miasto Szczecin
LI/1377/23 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej
LI/1376/23 w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym
LI/1375/23 w sprawie zmiany Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina na lata 2023-2027
LI/1374/23 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin
LI/1373/23 w sprawie zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2023 rok
LI/1372/23 w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok
LI/1371/23 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Szczecin za rok 2022 oraz sprawozdania finansowego Miasta Szczecin za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku
LI/1370/23 w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Szczecin wotum zaufania
L/1369/23 w sprawie nadania nazwy urzędowej dla parku w Szczecinie (park Antoniego Kadziaka)
L/1368/23 w sprawie nadania nazwy urzędowej dla skweru w Szczecinie (skwer ks. Jacka Kochańskiego)
L/1367/23 w sprawie nadania nazwy urzędowej dla skweru w Szczecinie (skwer Romana Kużaka)
L/1366/23 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w mieście Szczecinie (ul. Cytrynowa)
L/1365/23 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w mieście Szczecinie (ul. Choinkowa)
L/1364/23 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w mieście Szczecinie (ul. Dereniowa)
L/1363/23 w sprawie wyrażenia zgody na wzniesienie Pomnika Polski Walczącej na terenie Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Szczerbcowej 1 w Szczecinie
L/1362/23 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście - Zachód, Małkowskiego, Kosmos” w Szczecinie
L/1361/23 w sprawie wyrażenia zgody na zawieranie porozumień dotyczących finansowania uczestnictwa osób z niepełnosprawnościami w warsztatach terapii zajęciowej prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin, którego nie są mieszkańcami
L/1360/23 w sprawie zaopiniowania powiększenia ośrodka rehabilitacji zwierząt
L/1359/23 w sprawie udzielenia bonifikaty od cen netto nieruchomości gruntowych niezabudowanych sprzedawanych w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych
L/1358/23 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej zabudowanej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie przy ul. Gromadzkiej 8, stanowiącej działkę numer 20 z obrębu ewidencyjnego numer 4102
L/1357/23 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowych zabudowanych, będących własnością Gminy Miasto Szczecin, położonych w Szczecinie przy ulicy Kaszubskiej 30, 30a, stanowiących działki numer 89/3 i 35/5 z obrębu ewidencyjnego numer 1041
L/1356/23 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Krzekowo – Żyzna – Szeroka 3” w Szczecinie
XLIX/1355/23 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Skolwin Port 4” w Szczecinie
XLIX/1354/23 w sprawie nadania nazwy urzędowej placowi w mieście Szczecinie
XLIX/1353/23 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Szczecin i nadania jej statutu
XLIX/1352/23 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat za postój pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania na drogach publicznych Miasta Szczecin oraz sposobu ich pobierania
XLIX/1351/23 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad korzystania ze Strefy Zamieszkania Stare Miasto oraz poboru i wysokości opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na tym obszarze
XLIX/1350/23 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie w obrębie ewidencyjnym numer 1059, stanowiącej działkę numer 9/26 położonej w rejonie ulicy Tama Pomorzańska
XLIX/1349/23 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości, będących własnością Gminy Miasto Szczecin, położonych w Szczecinie w obrębie ewidencyjnym numer 1063, stanowiących działki: numer 5/1 położonej przy ulicy Bydgoskiej 2 i numer 5/2 położonej przy ulicy Bydgoskiej
XLIX/1348/23 w sprawie wykazu kąpielisk i określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Miasto Szczecin
XLIX/1347/23 zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za świadczenia prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin przedszkoli publicznych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego
XLIX/1346/23 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej – Ośrodku Terapii Uzależnień od Alkoholu w Szczecinie
XLIX/1345/23 w sprawie wysokości opłaty za pobyt w Szczecińskim Centrum Profilaktyki Uzależnień - Dział Pomocy Osobom Nietrzeźwym-Izba Wytrzeźwień
XLIX/1344/23 w sprawie przyznania Wspólnocie Mieszkaniowej przy ul. Ściegiennego 57 w Szczecinie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do ewidencji zabytków
XLIX/1343/23 w sprawie przyznania Parafii Rzymskokatolickiej pw. Najświętszej Rodziny w Szczecinie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
XLIX/1342/23 w sprawie przyznania Zachodniopomorskiemu Oddziałowi Okręgowemu PCK w Szczecinie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do ewidencji zabytków
XLIX/1341/23 w sprawie przyznania Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia N.M.P. w Szczecinie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
XLIX/1340/23 w sprawie przyznania Parafii Rzymskokatolickiej pw. Niepokalanego Serca NMP w Szczecinie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
XLIX/1339/23 w sprawie przyznania Parafii Ewangelicko-Augsburskiej pw. św. Trójcy w Szczecinie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
XLIX/1338/23 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Międzyodrze - Ostrów Grabowski” w Szczecinie
XLIX/1337/23 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stare Miasto – Świętego Ducha” w Szczecinie
XLIX/1336/23 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pomorzany – szpital” w Szczecinie
XLIX/1335/23 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Golęcino – Świętojańska” w Szczecinie
XLIX/1334/23 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Turzyn – Noakowskiego 64” w Szczecinie
XLIX/1333/23 w sprawie skargi na Prezydenta Miasta i Dyrektora Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie
XLVIII/1332/23 w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego akcji medialnej dyskredytującej posłankę Magdalenę Filiks i jej dzieci
XLVIII/1331/23 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w mieście Szczecinie (Zwierzęcy Zakątek)
XLVIII/1330/23 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w mieście Szczecinie (Turkawki)
XLVIII/1329/23 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w mieście Szczecinie (Skrzydlata)
XLVIII/1328/23 w sprawie zaopiniowania wniosku o uznanie lasów za ochronne, na terenie Gminy Miasto Szczecin, będących w administracji Zakładu Usług Komunalnych w Szczecinie
XLVIII/1327/23 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Ośrodek Terapii Uzależnień od Alkoholu w Szczecinie
XLVIII/1326/23 zmieniająca uchwałę w sprawie zmian w organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 prowadzonej przez jednostkę organizacyjną Gminy Miasto Szczecin
XLVIII/1325/23 w sprawie przyjęcia aneksu nr 3 do umowy z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego o prowadzeniu jako wspólnej instytucji kultury Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie
XLVIII/1324/23 w sprawie określenia zadań dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania w roku 2023
XLVIII/1323/23 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikaty od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
XLVIII/1322/23 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Miasto Szczecin porozumienia międzygminnego z Gminą Przelewice na realizację zadań z zakresu opieki nad bezdomnymi zwierzętami w latach 2024-2025
XLVIII/1321/23 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście Północ – Bolesława Śmiałego” w Szczecinie
XLVIII/1320/23 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Golęcino - Gocław - szpital" w Szczecinie
XLVIII/1319/23 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Lubczyńska 2” w Szczecinie
XLVII/1318/23 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Szczecinie w 2023 roku
XLVII/1317/23 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Miasto Szczecin porozumienia międzygminnego z Gminą Warnice na realizację zadań z zakresu opieki nad bezdomnymi zwierzętami w 2023 roku
XLVII/1316/23 w sprawie uzgodnienia zakresu prac pielęgnacyjnych na pomnikach przyrody
XLVII/1315/23 w sprawie udzielenia z budżetu Miasta Szczecin pomocy finansowej w formie dotacji celowej Województwu Zachodniopomorskiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu pn. ”Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym wzdłuż rzeki Chełszczącej i jeziora Dąbie”
XLVII/1314/23 zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Szczecin Prawobrzeże
XLVII/1313/23 w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej niezabudowanej sprzedawanej w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, położonej w Szczecinie przy ul. Szerokiej 34
XLVII/1312/23 w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej niezabudowanej sprzedawanej w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, położonej w Szczecinie przy ul. Wesołej 58
XLVII/1311/23 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy Miasto Szczecin położonych w Szczecinie w rejonie ulicy Łady - działka nr 10/41 z obrębu ewidencyjnego 3027 oraz działka nr 11/3 z obrębu z ewidencyjnego 3027
XLVII/1310/23 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie w rejonie ul. Średniej, stanowiącej działkę numer 65/3 z obrębu ewidencyjnego numer 3006
XLVII/1309/23 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej zabudowanej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie w rejonie ul. Leśny Brzeg, stanowiącej działkę numer 100/6 z obrębu ewidencyjnego 4010
XLVII/1308/23 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie przy ul. Księżnej Anny, stanowiącej działkę numer 3/16 z obrębu ewidencyjnego numer 1118.
XLVII/1307/23 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie przez Gminę Miasto Szczecin pomocy innym gminom z województwa zachodniopomorskiego z zakresu wychowania w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
XLVII/1306/23 w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę Miasto Szczecin od gmin i powiatów z terenu województwa zachodniopomorskiego realizacji zadań publicznych z zakresu wychowania w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
XLVII/1305/23 w sprawie przyznania Uniwersytetowi Szczecińskiemu dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku ujętym w gminnej ewidencji zabytków
XLVII/1304/23 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kijewko – Świętochowskiego 2” w Szczecinie
XLVII/1303/23 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Żelechowa – Hoża 2” w Szczecinie
XLVII/1302/23 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dąbie - lotnisko 4” w Szczecinie
XLVII/1301/23 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Międzyodrze Wyspa Grodzka – Łasztownia 3” w Szczecinie
XLVII/1300/23 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zdroje - Zachód 2” w Szczecinie
XLVII/1299/23 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Klucz - Rymarska” w Szczecinie
XLVII/1298/23 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Warszewo - Odolany 2" w Szczecinie
XLVII/1297/23 w sprawie zmiany Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina na lata 2023-2027
XLVII/1296/23 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin
XLVII/1295/23 w sprawie zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2023 rok
V/N/1294/23 w sprawie zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2023 rok
XLVI/1293/23 w sprawie delegowania radnych do pracy w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
XLVI/1292/23 w sprawie zwolnienia z opłat za przejazdy środkami komunikacji miejskiej
XLVI/1291/23 w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/1105/22 Rady Miasta Szczecin z dnia 24 maja 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, tworzenia komitetów inicjatyw obywatelskich, wymogów formalnych jakim muszą odpowiadać składane projekty oraz zasad ich promocji
XLVI/1290/23 w sprawie rozpatrzenia wniosku dotyczącego zmian w uchwale Nr XL/1105/22 Rady Miasta Szczecin z dnia 24 maja 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, tworzenia komitetów inicjatyw obywatelskich, wymogów formalnych jakim muszą odpowiadać składane projekty oraz zasad ich promocji
XLVI/1289/23 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad używania herbu, flagi, pieczęci, hejnału Miasta Szczecin oraz łańcucha Przewodniczącego Rady Miasta i sztandaru Rady Miasta
XLVI/1288/23 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta Szczecin oraz ich składów osobowych
XLVI/1287/23 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu
XLVI/1286/23 w sprawie przyjęcia programu osłonowego Gminy Miasto Szczecin pn.: "Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2023”
XLVI/1285/23 w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Zachodniopomorskiego
XLVI/1284/23 w sprawie określenia kierunków działania Prezydenta Miasta Szczecin w zakresie wspierania proekologicznych działań na terenie Miasta Szczecin
XLVI/1283/23 w sprawie skargi na bezczynność Prezydenta Miasta Szczecin oraz Dyrektora Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie
XLVI/1282/23 w sprawie skargi na bezczynność Prezydenta Miasta Szczecin oraz Dyrektora Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie
XLVI/1281/23 w sprawie opinii o lokalizacji kasyna gry przy ul. Plantowej 1 w Szczecinie
XLVI/1280/23 w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej będące w zakresie zadań własnych
XLVI/1279/23 zmieniająca uchwałę w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem osłonowym dożywiania w Szczecinie na lata 2019–2023
XLVI/1278/23 zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania w Szczecinie na lata 2019 – 2023
XLVI/1277/23 w sprawie odpłatności za pobyt i wyżywienie dziecka w żłobkach i klubach dziecięcych wchodzących w skład „Zespołu Żłobków Miejskich” w Szczecinie
XLVI/1276/23 w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego podwyższenia dofinansowania opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna
XLVI/1275/23 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz nagród i warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
XLVI/1274/23 zmieniająca uchwałę w sprawie obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin oraz zasad ich rozliczania
XLVI/1273/23 w sprawie utworzenia branżowej szkoły II stopnia i włączenia jej do Zespołu Szkół Samochodowych w Szczecinie
XLVI/1272/23 zmieniająca uchwałę w sprawie zawierania porozumień pomiędzy Gminą Miastem Szczecin, a innymi jednostkami samorządu terytorialnego dotyczących zasad prowadzenia oraz udziału w kosztach funkcjonowania pozaszkolnych (pozaprzedszkolnych) punktów katechetycznych
XLVI/1271/23 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin oraz określenia granic ich obwodów od 1 września 2023 roku
XLVI/1270/23 w sprawie realizacji na terenie Gminy Miasto Szczecin świadczenia pieniężnego "Bon opiekuńczy: Alzheimer 75" oraz upoważnienie Dyrektora Szczecińskiego Centrum Świadczeń do prowadzenia postępowania, w tym wydawania decyzji administracyjnych w zakresie świadczenia pieniężnego "Bon opiekuńczy: Alzheimer 75"
XLVI/1269/23 w sprawie udzielenia z budżetu Miasta Szczecin pomocy finansowej w formie dotacji celowej Województwu Zachodniopomorskiemu
XLVI/1268/23 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych
XLVI/1267/23 w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej niezabudowanej sprzedawanej w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej
XLVI/1266/23 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej zabudowanej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie przy ul. Zamieć 8, stanowiącej działkę numer 2 z obrębu ewidencyjnego numer 4166
XLVI/1265/23 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej zabudowanej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie przy ulicy Dębogórskiej 31 – 33, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 47 z obrębu ewidencyjnego numer 3031 oraz podwyższenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków
XLVI/1264/23 w sprawie przystąpienia do sporządzenia gminnego programu rewitalizacji miasta Szczecin
XLVI/1263/23 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Golęcino – Gocław – Strzałowska” w Szczecinie
XLVI/1262/23 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Centrum - Podhalańska” w Szczecinie
XLVIII/16/23 w sprawie akcji medialnej dyskredytującej posłankę Magdalenę Filiks i jej dzieci
XLVI/15/23 w sprawie podwyższenia dofinansowania opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna