Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Uchwały Rady Miasta uchwalone w 2016 r.

Uchwała Tytuł
XXV/652/16 w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli
XXV/651/16 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych
XXV/650/16 w sprawie nadania statutu Szczecińskiemu Centrum Świadczeń
XXV/649/16 w sprawie nadania nazwy urzędowej skwerowi w Szczecinie (im. Narodowych Sił Zbrojnych)
XXV/648/16 w sprawie skargi na bezpodstawne postępowanie Prezydenta Miasta
XXV/647/16 w sprawie skargi na bezpodstawne działanie Prezydenta Miasta
XXV/646/16 w sprawie skargi na bezpodstawne postępowanie Prezydenta Miasta
XXV/645/16 w sprawie skargi na bezpodstawne postępowanie Prezydenta Miasta
XXV/644/16 w sprawie skargi na bezpodstawne postępowanie Prezydenta Miasta
XXV/643/16 w sprawie skargi na bezpodstawne działanie Prezydenta Miasta
XXV/642/16 w sprawie skargi na bezpodstawne postępowanie Prezydenta Miasta
XXV/641/16 w sprawie skargi na bezpodstawne postępowanie Prezydenta Miasta
XXV/640/16 w sprawie skargi na bezpodstawne postępowanie Prezydenta Miasta
XXV/639/16 w sprawie skargi na bezpodstawne postępowanie Prezydenta Miasta
XXV/638/16 w sprawie skargi na bezpodstawne postępowanie Prezydenta Miasta
XXV/637/16 w sprawie skargi na bezpodstawne postępowanie Prezydenta Miasta
XXV/636/16 w sprawie skargi na bezpodstawne postępowanie Prezydenta Miasta
XXV/635/16 w sprawie skargi na bezpodstawne postępowanie Prezydenta Miasta
XXV/634/16 w sprawie skargi na bezpodstawne postępowanie Prezydenta Miasta
XXV/633/16 w sprawie skargi na bezpodstawne postępowanie Prezydenta Miasta
XXV/632/16 w sprawie skargi na bezpodstawne postępowanie Prezydenta Miasta
XXV/631/16 w sprawie skargi na bezpodstawne postępowanie Prezydenta Miasta
XXV/630/16 w sprawie skargi na bezpodstawne postępowanie Prezydenta Miasta
XXV/629/16 w sprawie skargi na bezpodstawne postępowanie Prezydenta Miasta
XXV/628/16 w sprawie skargi na bezpodstawne działanie Prezydenta Miasta
XXV/627/16 w sprawie skargi na bezpodstawne postępowanie Prezydenta Miasta
XXV/626/16 w sprawie skargi na bezpodstawne postępowanie Prezydenta Miasta
XXV/625/16 w sprawie skargi na bezpodstawne działanie Prezydenta Miasta
XXV/624/16 w sprawie skargi na bezpodstawne działanie Prezydenta Miasta
XXV/623/16 w sprawie skargi na bezpodstawne postępowanie Prezydenta Miasta
XXV/622/16 w sprawie skargi na bezpodstawne postępowanie Prezydenta Miasta
XXV/621/16 w sprawie skargi na bezpodstawne działanie Prezydenta Miasta
XXV/620/16 w sprawie skargi na bezpodstawne postępowanie Prezydenta Miasta
XXV/619/16 w sprawie skargi na bezpodstawne działanie Prezydenta Miasta
XXV/618/16 w sprawie skargi na bezprawne działanie Prezydenta Miasta
XXV/617/16 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta Szczecin oraz ich składów osobowych
XXV/616/16 w sprawie opinii o lokalizacji kasyna gry przy pl. Rodła 8-10 w Szczecinie
XXV/615/16 w sprawie opłaty prolongacyjnej
XXV/614/16 w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół nr 14 przy ul. Wszystkich Świętych 66 w Szczecinie poprzez likwidację wchodzących w skład tego zespołu: Szkoły Podstawowej nr 29 przy Centrum Opieki nad Dzieckiem im. Konstantego Maciejewicza w Szczecinie oraz Gimnazjum nr 55 przy Centrum Opieki nad Dzieckiem im. Konstantego Maciejewicza w Szczecinie
XXV/613/16 w sprawie ustanowienia Nagrody Artystycznej Miasta Szczecin
XXV/612/16 w sprawie ustanowienia tytułu Mecenasa Kultury Szczecina
XXV/611/16 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasto Szczecin do realizacji projektu pn. "Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina"
XXV/610/16 w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok"
XXV/609/16 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok
XXV/608/16 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie aktywów trwałych przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych w Szczecinie
XXV/607/16 w sprawie wyrażenia zgody na objęcie przez Gminę Miasto Szczecin nowo utworzonych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki ZWiK Sp. z o.o. w Szczecinie
XXV/606/16 w sprawie przyjęcia regulaminów cmentarzy komunalnych, regulaminu Kwatery Zasłużonych, zasad prowadzenia robót budowlanych lub kamieniarskich oraz świadczenia usług pogrzebowych na cmentarzach komunalnych w Szczecinie
XXV/605/16 w sprawie zmiany Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Szczecin
XXV/604/16 w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pogodno - Żołnierska - rejon pętli Krzekowo” w Szczecinie
XXV/603/16 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pomorzany - Włościańska" w Szczecinie
XXV/602/16 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stare Miasto – Starówka – Rynek Warzywny” w Szczecinie
XXV/601/16 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Krzekowo-Łukasińskiegorzeka Bukowa” w Szczecinie
XXV/600/16 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu użytkowego przy ul. Władysława Stanisława Reymonta 29/U1 w Szczecinie wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości gruntowej oraz przyznania najemcy pierwszeństwa w nabyciu lokalu
XXV/599/16 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Kniewskiej 1
XXV/598/16 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości gruntowej, położonej w Szczecinie przy Alei Powstańców Wielkopolskich 11, 12, sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz jej użytkowników wieczystych - spółdzielni mieszkaniowej i osób fizycznych
XXV/597/16 w sprawie wyrażenia zgody na udzielnie bonifikaty od cen netto nieruchomości gruntowych sprzedawanych w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych
XXV/596/16 w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z parkingu typu Parkuj i Jedź (Park&Ride) w Szczecinie
XXV/595/16 w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina 2017-2021 z perspektywą do roku 2023
XXV/594/16 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na 2017 rok i lata następne
XXV/593/16 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na 2017 rok
XXV/592/16 w sprawie zmiany Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina 2016-2020 z perspektywą do roku 2023
XXV/591/16 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na 2016 rok i lata następne
XXV/590/16 w sprawie zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2016 rok
XXV/589/16 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Szczecin
XXV/588/16 w sprawie przyjęcia rezygnacji radnego z funkcji wiceprzewodniczącego Rady Miasta
XXV/587/16 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Szczecin
XXV/586/16 w sprawie przyjęcia rezygnacji radnego z funkcji przewodniczącego Rady Miasta
XXIV/585/16 w sprawie skargi na bezczynność Dyrektora Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie
XXIV/584/16 w sprawie skargi na bezczynność Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych w Szczecinie
XXIV/583/16 w sprawie skargi na bezpodstawne postępowanie Prezydenta Miasta
XXIV/582/16 w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Działań na rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2016 - 2021
XXIV/581/16 w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa
XXIV/580/16 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do projektu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn."Czas na zawodowców - wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół" złożonego w ramach konkursu nr RPZP.08.07.00-IP.02-32-K05/16 - Oś Priorytetowa VIII Edukacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Działanie 8.7 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego oraz jego realizację
XXIV/579/16 w sprawie zaopiniowania wniosku o uznanie lasów za ochronne, na terenie Gminy Miasto Szczecin, będących w zarządzie Nadleśnictwa Trzebież
XXIV/578/16 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia i wdrożenia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Szczecin, opracowanego w ramach realizacji projektu pn. „Zintegrowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego"
XXIV/577/16 w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w roku 2017
XXIV/576/16 w sprawie ustalenia na rok 2017 opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingach strzeżonych oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia, a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu
XXIV/575/16 w sprawie podatku od środków transportowych
XXIV/574/16 w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy
XXIV/573/16 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania dla publicznych szkół, dla których Gmina Miasto Szczecin nie jest organem prowadzącym, funkcjonujących na terenie Miasta Szczecin
XXIV/572/16 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania dla niepublicznych: przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek funkcjonujących na terenie Gminy Miasto Szczecin
XXIV/571/16 w sprawie „Programu współpracy Gminy Miasto Szczecin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok”
XXIV/570/16 w sprawie ustalenia kwoty dotacji przypadającej na jedną osobę będącą uczestnikiem lub pracownikiem Centrum Integracji Społecznej w Szczecinie w 2017 r.
XXIV/569/16 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Warszewo - Dzierżonia” w Szczecinie
XXIV/568/16 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Żelechowa-Bogumińska” w Szczecinie
XXIV/567/16 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Niebuszewo 2” w Szczecinie
XXIV/566/16 w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu garaży
XXIV/565/16 w sprawie wyrażenia zgody na udzielnie bonifikaty od cen netto nieruchomości gruntowych sprzedawanych w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych
XXIV/564/16 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie przy ul. Pomorskiej 104, stanowiącej działkę nr 18/13 z obrębu 4065
XXIV/563/16 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Goleniowskiej 65
XXIV/562/16 w sprawie opinii o lokalizacji kasyna gry przy Al. Wyzwolenia 50 w Szczecinie (Hotel DANA)
XXIV/561/16 w sprawie nadania nazwy urzędowej rondu w Szczecinie (rondo im. Jana Karskiego)
XXIII/560/16 w sprawie skargi na działanie Prezydenta Miasta
XXIII/559/16 w sprawie skargi na nienależyte wykonanie zadań przez Prezydenta Miasta Szczecin
XXIII/558/16 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Wilejki)
XXIII/557/16 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Bukietowa)
XXIII/556/16 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Centrum - Plac Odrodzenia 3” w Szczecinie
XXIII/555/16 zmieniająca uchwałę Nr XIII/301/15 Rady Miasta Szczecin z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie zmian w organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 prowadzonej przez jednostkę organizacyjną Gminy Miasto Szczecin
XXIII/554/16 w sprawie skargi na bezczynność Prezydenta Miasta
XXIII/553/16 w sprawie uchylenia i nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Chłodna i ul. Upalna)
XXIII/552/16 w sprawie nadania nazwy urzędowej placowi w Szczecinie (pl. im. adwokata Jerzego Chmury)
XXIII/551/16 w sprawie powołania Miejskiej Rady Seniorów w Szczecinie i nadania jej statutu
XXIII/550/16 w sprawie zmiany Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina 2016-2020 z perspektywą do roku 2023
XXIII/549/16 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na 2016 rok i lata następne
XXIII/548/16 w sprawie zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2016 rok
XXIII/547/16 w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Miasta Szczecin za rok 2016
XXIII/546/16 w sprawie stawek podatku od nieruchomości
XXIII/545/16 zmieniająca Uchwałę Nr XXIV/694/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie zmian w organizacji środowiskowych domów samopomocy w Szczecinie
XXIII/544/16 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok"
XXIII/543/16 w sprawie zatwierdzenia diagnoz poziomu kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności u uczniów i słuchaczy szkół Gminy Miasto Szczecin, a także zapotrzebowania tych szkół na wsparcie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 – Oś Priorytetowa VIII EDUKACJA, Działanie 8.3 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego
XXIII/542/16 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu niemieszkalnego – pomieszczenia gospodarczego nr 1b położonego w budynku przy ul. Tadeusza Czackiego 3 w Szczecinie w drodze bezprzetargowej na rzecz właścicieli lokalu mieszkalnego nr 5 położonego w budynku przy ul. Tadeusza Czackiego 3 w Szczecinie oraz określenia wysokości stawki bonifikaty od ceny sprzedaży
XXIII/541/16 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu niemieszkalnego – pomieszczenia gospodarczego nr 5 położonego w budynku przy ul. Żabiej 3 w Szczecinie
XXIII/540/16 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działki 8/41 z obrębu ewidencyjnego 3009, położonej w Szczecinie przy ulicy Bł. Wincentego Kadłubka
XXIII/539/16 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działki 4/12 z obrębu ewidencyjnego 4111, położonej w Szczecinie przy ulicy Granitowej
XXIII/538/16 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Centrum - Piłsudskiego - Mazurska” w Szczecinie
XXIII/537/16 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Klucz – Południe – Bielańska” w Szczecinie
XXIII/536/16 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stare Miasto – Starówka - Rynek Nowy” w Szczecinie
XXIII/535/16 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Centrum – Plac Odrodzenia 2” w Szczecinie
XXIII/534/16 zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wzniesienie w Szczecinie pomnika upamiętniającego węgierską rewolucję i walkę o wolność w 1956 roku
XXII/533/16 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta Szczecin oraz ich składów osobowych
XXII/532/16 w sprawie skargi na działanie Prezydenta Miasta
XXII/531/16 zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego pn. „Zakład Usług Komunalnych” w celu utworzenia jednostki budżetowej pn. „Zakład Usług Komunalnych”
XXII/530/16 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienia do realizacji projektu partnerskiego pn.: „Akademia Kompetencji na obszarze Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego” oraz zawarcia umowy o partnerstwie
XXII/529/16 w sprawie zatwierdzenia diagnoz zapotrzebowania szkół i placówek oświatowych w Gminie Miasto Szczecin na wsparcie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 – Oś Priorytetowa VIII EDUKACJA do projektów w ramach naboru konkursowego RPZP.08.03.00-IP.02-32- K04/16 i RPZP.08.07.00-IP.02-32-K05/16
XXII/528/16 w sprawie nadania statutu Szczecińskiemu Centrum Świadczeń
XXII/527/16 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od pierwszej opłaty i opłat rocznych naliczanych z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości, położonej w Szczecinie, przy ul. Bolesława Śmiałego
XXII/526/16 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Waleriana Łukasińskiego 57, sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz jej użytkowników wieczystych będących osobami fizycznymi
XXII/525/16 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Kombatantów 14, sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz jej użytkowników wieczystych będących osobami fizycznymi
XXII/524/16 zmieniająca uchwałę w sprawie stypendiów sportowych Gminy Miasto Szczecin oraz Szczecińskiego Programu Olimpijskiego
XXII/523/16 w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecin
XXII/522/16 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Podjuchy - Szlamowa” w Szczecinie
XXII/521/16 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Wielgowo - Sławociesze - Zdunowo 3" w Szczecinie
XXII/520/16 w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa
XXII/519/16 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Gumieńce – cmentarz – Bronowicka 2” w Szczecinie
XXII/518/16 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wyspa Pucka – południe” w Szczecinie pod nazwą „Wyspa Pucka – Południe 2”
XXII/517/16 w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Spółki z o.o. z siedzibą w Szczecinie
XXII/516/16 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokali niemieszkalnych – pomieszczeń gospodarczych o numerach 5a i 5b położonych w budynku przy ul. Ojca Beyzyma 8 w Szczecinie
XXII/515/16 w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu garażu
XXII/514/16 w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu garaży
XXII/513/16 uchylająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie przy ul. Ks. Kan. Mieczysława Bryczkowskiego, stanowiącej działkę nr ewid. 99/4 z obr. 4010
XXII/512/16 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości gruntowej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie przy ul. Średniej 16, składającej się z działek: nr 78/2, nr 79/1 z obrębu 3006
XXII/511/16 w sprawie zaproszenia do Gminy Miasto Szczecin jednej rodziny narodowości polskiej – repatriantów z terenu azjatyckiej części byłego Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich
XXII/510/16 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe DĄBIE Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie
XXII/509/16 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe KLONOWICA Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie
XXII/508/16 w sprawie zaliczenia drogi na terenie przystani żeglarskiej położonej przy ul. Przestrzennej do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Miasto Szczecin
XXII/507/16 w sprawie zaliczenia ul. Sierakowskiej do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Miasto Szczecin
XXII/506/16 w sprawie zaliczenia ul. Poznańskiej zlokalizowanej na działce nr 37 z obrebu 3074 do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Miasto Szczecin
XXII/505/16 zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Miasto Szczecin, określenia osób uprawnionych do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów oraz zasad taryfowych
XXII/504/16 zmieniająca uchwałę Nr VI/78/15 Rady Miasta Szczecina z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Miasto Szczecin, określenia osób uprawnionych do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów oraz zasad taryfowych
XXII/503/16 zmieniająca uchwałę w sprawie zgłoszenia kandydatów do składu Społecznej Komisji Mieszkaniowej
XXII/502/16 w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Szczecin na lata 2016-2020
XXII/501/16 w sprawie nadania nazw urzędowych ulicom i parkowi w Szczecinie (ul. gen. Stanisława Sojczyńskiego, ul. Tenisowa)
XXI/500/16 w sprawie wytycznych do opracowania projetu budżetu Miasta Szczecina na 2017 rok
XXI/499/16 w sprawie skargi na Prezydenta Miasta Szczecin w zakresie nieuwzględnienia wniosku
XXI/498/16 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Misia Wojtka)
XXI/497/16 w sprawie zwolnienia z opłat za przejazdy środkami komunikacji miejskiej
XXI/496/16 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego “Pomorzany- Dunikowskiego” w Szczecinie
XXI/495/16 w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta do zawarcia porozumienia z Gminą Goleniów dotyczącego realizacji projektu „Budowa ul. Leśnej w dz. nr 143 obr. Załom w Gminie Goleniów
XXI/494/16 uchylająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa
XXI/493/16 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Miasto Szczecin lub podległym jej jednostkom organizacyjnym, wskazania organu i osób do tego uprawnionych oraz warunkach dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
XXI/492/16 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie przy ul. Dąbskiej 80, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 14/7 o pow. 0,0926 ha, obr. 4084
XXI/491/16 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty, naliczanej od ceny sprzedaży nieruchomości, położonych w Szczecinie, przy ul. 5 Lipca
XXI/490/16 w sprawie wprowadzenia zasad i trybu przeprowadzania na terenie Miasta Szczecin konsultacji społecznych dotyczących Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego
XX/489/16 w sprawie zaciągnięcia kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym
XX/488/16 w sprawie skargi na działanie Prezydenta Miasta Szczecin w zakresie nadzoru nad organizacją otwartego konkursu ofert
XX/487/16 w sprawie skargi na działanie Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Szczecinie
XX/486/16 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta Szczecin oraz ich składów osobowych
XX/485/16 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o. z siedzibą w Glewicach
XX/484/16 zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany szczegółowych warunków i trybu przyznawania Stypendiów Artystycznych Miasta Szczecin oraz ustalania ich wysokości
XX/483/16 zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
XX/482/16 zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Szczecin
XX/481/16 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Szczecinie w 2016 roku
XX/480/16 w sprawie przyznania dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
XX/479/16 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Bukowo - Bukowska” w Szczecinie
XX/478/16 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dąbie – Trasa Nowoprzestrzenna 2” w Szczecinie
XX/477/16 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stare Dąbie” w Szczecinie
XX/476/16 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zdroje – Willa Kultury” w Szczecinie
XX/475/16 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Czwartaków 5, sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz jej użytkownika wieczystego będącego osobą fizyczną
XX/474/16 w sprawie wyrażenia zgody na udzielnie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej sprzedawanej w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, położonej w Szczecinie przy ul. Somosierry 43
XX/473/16 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Spiskiej, sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz jej użytkownika wieczystego będącego osobą fizyczną
XX/472/16 w sprawie wyrażenia zgody na udzielnie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowych sprzedawanych w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych
XX/471/16 w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z o.o. z siedzibą w Szczecinie
XX/470/16 w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu garażu
XX/469/16 w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu garaży
XX/468/16 w sprawie zmiany Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina 2016-2020 z perspektywą do roku 2023
XX/467/16 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na 2016 rok i lata następne
XX/466/16 zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2016 rok
XX/465/16 w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok
XX/464/16 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Szczecin za rok 2015 oraz sprawozdania finansowego Miasta Szczecin za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2015 roku
XIX/463/16 w sprawie zwolnienia z opłat za przejazdy środkami komunikacji miejskiej
XIX/462/16 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta Szczecin oraz ich składów osobowych
XIX/461/16 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy i ronda w Szczecinie (ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego, ul. Fregaty, ul. Klimatyczna, rondo Gryfa)
XIX/460/16 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia i wdrożenia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Szczecin, opracowanego w ramach realizacji projektu pn. "Zintegrowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego"
XIX/459/16 w sprawie usunięcia pomnika Wdzięczności dla Armii Czerwonej w Szczecinie
XIX/458/16 w sprawie określenia kierunków działania Prezydenta Miasta Szczecin w zakresie opracowania polityki tworzenia korzystnych warunków dla rozwoju ruchu pieszego
XIX/457/16 zmieniająca uchwałę z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasto Szczecin dla operatorów i przewoźników, warunków i zasad korzystania oraz stawek opłat za korzystanie z tych obiektów
XIX/456/16 w sprawie wspólnej realizacji zadania polegającego na uporządkowaniu systemu sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w m. Mierzyn na granicy Gminy Dobra i Gminy Miasto Szczecin
XIX/455/16 uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad prowadzenia handlu obwoźnego na terenie Miasta Szczecina
XIX/454/16 w sprawie ustanowienia pomników przyrody na terenie Miasta Szczecin
XIX/453/16 w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miasta Szczecin
XIX/452/16 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Miasto Szczecin wraz ze sposobem jej rozliczania i kontrolą wykonania, na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji realizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin z zakresu ochrony środowiska, służących ochronie powietrza, polegających na wymianie źródeł ciepła
XIX/451/16 w sprawie wyłączenia Ośrodka Kształcenia Kursowego z Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie, ul. Hoża 6 i jego likwidacji
XIX/450/16 w sprawie założenia Szkoły Policealnej Specjalnej dla Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej nr 11 i włączenia jej w strukturę Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Słabo Słyszących im. Juliana Tuwima w Szczecinie przy ul. Grzymińskiej 6
XIX/449/16 zmieniająca uchwałę w sprawie planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami
XIX/448/16 w sprawie powołania Rady Społecznej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej - Ośrodku Terapii Uzależnień od Alkoholu w Szczecinie
XIX/447/16 w sprawie powołania Rady Społecznej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych w Szczecinie
XIX/446/16 w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta do zawarcia porozumień z Powiatem Polickim dotyczących realizacji projektu „Wsparcie rozwoju gospodarczego Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego poprzez poprawę dostępności terenów inwestycyjnych – przebudowa drogi Police-Szczecin”
XIX/445/16 w sprawie Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinie
XIX/444/16 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Warszewo - Duńska 2” w Szczecinie
XIX/443/16 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Świerczewo - Ku Słońcu” w Szczecinie
XIX/442/16 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Warszewo 5” w Szczecinie
XIX/441/16 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Niebuszewo 4” w Szczecinie
XIX/440/16 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Kijewo - polana leśna" w Szczecinie
XVIII/439/16 w sprawie określenia zadań dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania w roku 2016
XVIII/438/16 w sprawie skargi na działania Dyrektora Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie
XVIII/437/16 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej
XVIII/436/16 w sprawie nadania nazw urzędowych ulicom w Szczecinie (ul. Truskawkowa, ul. Skryta)
XVIII/435/16 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta Szczecin oraz ich składów osobowych
XVIII/434/16 w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Osiedla Kijewo
XVIII/433/16 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Centrum - Brama Portowa 2” w Szczecinie
XVIII/432/16 w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa
XVIII/431/16 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia i wdrożenia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Szczecin, opracowanego w ramach realizacji projektu pn. „Zintegrowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego”
XVIII/430/16 w sprawie bezprzetargowego wydzierżawienia na okres 10 lat nieruchomości gruntowej, stanowiącej część działki nr 2 z obrębu 1085 o powierzchni 258,60 m2 położonej przy ul. Bulwar Gdyński w Szczecinie na rzecz Żegluga Szczecińska Sp. z o.o. z przeznaczeniem na budowę pawilonów gastronomicznych wraz z ogródkami letnimi
XVIII/429/16 w sprawie Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Szczecin na lata 2016-2021
XVIII/428/16 w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania Stypendiów Twórczych Miasta Szczecin
XVIII/427/16 w sprawie zatwierdzenia Diagnozy zapotrzebowania szkół i placówek oświatowych w Gminie Miasto Szczecin na wsparcie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 – Oś Priorytetowa VIII EDUKACJA
XVIII/426/16 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Szczecin
XVIII/425/16 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu gospodarczego położonego w budynku przy ul. Żubrów w Szczecinie w drodze bezprzetargowej na rzecz właścicieli lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Żubrów w Szczecinie
XVIII/424/16 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży przez Gminę Miasta Szczecin lokalu mieszkalnego położonego w Szczecinie przy ulicy Cegielskiego
XVIII/423/16 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży przez Gminę Miasta Szczecin lokalu mieszkalnego położonego w Szczecinie przy ulicy Mariackiej
XVIII/422/16 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie w rejonie ul. Łącznej, stanowiącej działkę nr ewid. 3/19 z obr. 3051.
XVIII/421/16 w sprawie wyboru przedstawiciela Gminy Miasto Szczecin do Walnego Zgromadzenia Delegatów Stowarzyszenia pn. Związek Miast i Gmin Morskich
XVIII/420/16 w sprawie wyboru przedstawiciela Gminy Miasto Szczecin do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia pn. Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna
XVIII/419/16 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Turzyn - Szwoleżerów” w Szczecinie
XVIII/418/16 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej gminnych nieruchomości gruntowych na rzecz Województwa Zachodniopomorskiego
XVII/417/16 w sprawie zatwierdzenia diagnoz zapotrzebowania szkół i placówek oświatowych w Gminie Miasto Szczecin na wsparcie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 – Oś Priorytetowa VIII EDUKACJA
XVII/416/16 w sprawie skargi na bezczynność Dyrektora Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie
XVII/415/16 w sprawie skargi na bezczynność Dyrektora Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie
XVII/414/16 w sprawie skargi na działanie Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie
XVII/413/16 w sprawie skargi na bezczynność Prezydenta Miasta
XVII/412/16 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta Szczecin oraz ich składów osobowych
XVII/411/16 w sprawie zmiany Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina 2016-2020 z perspektywą do roku 2023
XVII/410/16 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na 2016 rok i lata następne
XVII/409/16 w sprawie zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2016 rok
XVII/408/16 w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości przedsiębiorców realizujących inwestycje początkowe
XVII/407/16 w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków
XVII/406/16 w sprawie uchwalenia "Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, będących w posiadaniu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie"
XVII/405/16 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kijewko - Teligi” w Szczecinie
XVII/404/16 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zawadzkiego - Klonowica 7” w Szczecinie
XVII/403/16 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż należącego do Gminy Miasto Szczecin 1/2 części udziału w lokalu mieszkalnym nr 2 położonym w Szczecinie przy ul. Franciszka Tarczyńskiego 6, sprzedawanego w drodze bezprzetargowej na rzecz współwłaściciela lokalu
XVII/402/16 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż należącego do Gminy Miasto Szczecin 637/1000 części udziału w lokalu mieszkalnym nr 7 położonym w Szczecinie przy ul. Orawskiej 15, sprzedawanego w drodze bezprzetargowej na rzecz jego dotychczasowych najemców
XVIII/401/16 w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z o.o. z siedzibą w Szczecinie
XVII/400/16 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działki 1/12 z obrębu 4706, położonej w Szczecinie, w rejonie ulicy Lubczyńskiej
XVII/399/16 zmieniająca uchwałę w sprawie gromadzenia dochodów na wydzielonym rachunku przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność w zakresie oświaty
XVIII/398/16 w sprawie wysokości opłaty związanej z pobytem w Miejskiej Izbie Wytrzeźwień w Szczecinie
XVII/397/16 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok"
XVII/396/16 w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o zmianę granic miasta Szczecin – miasta na prawach powiatu z gminą i powiatem Goleniów
XVI/395/16 w sprawie skargi na działania Dyrektora Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie oraz na działania Dyrektora Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie
XVI/394/16 w sprawie skargi na działania Dyrektora Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie oraz na działania Dyrektora Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie
XVI/393/16 w sprawie skargi na działania Dyrektora Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie oraz na działania Dyrektora Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie
XVI/392/16 w sprawie nadania statutu Szczecińskiemu Centrum Świadczeń
XVI/391/16 w sprawie przystąpienia do realizacji i złożenia wniosku aplikacyjnego dla Projektu pn.: „Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi mieszkańców Gminy Miasto Szczecin” ze środków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Osi priorytetowej II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu współfinansowanej ze środków Funduszu Spójności dla działania 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi, Konkurs Nr POIS.2.2.2/1/2015
XVI/390/16 w sprawie skargi na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie w zakresie niezałatwienia skargi w terminie
XVI/389/16 w sprawie skargi na działania Dyrektora Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie
XVI/388/16 w sprawie w sprawie skargi na działania Dyrektora Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie
XVI/387/16 w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Miasta
XVI/386/16 w sprawie realizacji i złożenia wniosków o dofinansowanie dla projektów pn.: „Park Majowe”, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Osi priorytetowej II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, współfinansowanej ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego, Konkurs Nr POIiŚ.2.5/1/2015
XVI/385/16 w sprawie zamiaru likwidacji Ośrodka Kształcenia Kursowego wchodzącego w skład Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie, ul. Hoża 6
XVI/384/16 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Miasto Szczecin na lata 2015 - 2020
XVI/383/16 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie przy ul. Leona Heyki 15, stanowiącej działkę nr 21/8 z obrębu 1088
XVI/382/16 w sprawie w sprawie zwolnienia z opłat za przejazdy środkami komunikacji miejskiej
XVI/381/16 w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu garaży
XVI/380/16 w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Spółki z o.o. z siedzibą w Szczecinie
XVI/379/16 w sprawie wyrażenia zgody na udzielnie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowych sprzedawanych w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych
XVI/378/16 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Krzekowo – Inspektowa” w Szczecinie
XVI/377/16 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Gumieńce – Południowa – rz. Bukowa 2” w Szczecinie
XVI/376/16 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Podjuchy – Skalista 24” w Szczecinie
XVI/375/16 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki pod nazwą „Szczeciński Fundusz Pożyczkowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie
XVI/374/16 w sprawie przyznania dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
XVI/373/16 w sprawie skargi na Prezydenta Miasta Szczecin, Zastępców Prezydenta Miasta Szczecin oraz na Dyrektora Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie
XVI/372/16 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego terenu inwestycyjnego będącego własnością Gminy Miasto Szczecin, położonego w rejonie ulicy Ostrowskiej, stanowiącego działki nr: 16/5 o pow. 0,3724 ha, 16/6 o pow. 0,3404 ha, 16/7 o pow. 0,3403 ha, 16/11 o pow. 0,8265 ha, obręb 3030
XV/371/16 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Brdowska)
XV/370/16 w sprawie skargi na działania Prezydenta Miasta Szczecin
XV/369/16 w sprawie skargi na sposób załatwienia wniosku przez Prezydenta Miasta oraz Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego
XV/368/16 w sprawie stanowiska Rady Miasta Szczecin dotyczącego opracowania Regulaminu Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego
XV/367/16 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta Szczecin oraz ich składów osobowych
XV/366/16 zmienajaca uchwałę w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej
XV/365/16 w sprawie wystąpienia Miasta Szczecin z Union of the Baltic Cities (Związek Miast Bałtyckich)
XV/364/16 w sprawie wystąpienia Gminy Miasto Szczecin ze stowarzyszenia o nazwie: Związek Miast Polskich
XV/363/16 w sprawie zmiany szczegółowych warunków i trybu przyznawania Stypendiów Artystycznych Miasta Szczecin oraz ustalania ich wysokości
XV/362/16 w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin
XV/361/16 w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
XV/360/16 w sprawie przyjęcia „Program rozwoju pieczy zastępczej Gminy Miasto Szczecin na lata 2016- 2018”
XV/359/16 w sprawie określenia wysokości opłat za dzierżawę nabrzeży Gminy Miasta Szczecin oraz za korzystanie z infrastruktury portowej nabrzeży i Portu Jachtowego przy Wyspie Grodzkiej
XV/358/16 w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a Gminą Kołbaskowo
XV/357/16 w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwale Rady Miasta Szczecin
XV/356/16 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie przy ul. Ks. Kan. Mieczysława Bryczkowskiego, stanowiącej działkę nr ewid. 99/4 z obr. 4010
XV/355/16 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowych sprzedawanych w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych
XV/354/16 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego ograniczonego nieruchomości gruntowej położonej na Osiedlu Majowe-Kijewo stanowiącej działkę nr 7 z obrębu 4066
XV/353/16 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty, naliczanej od ceny sprzedaży nieruchomości, położonej w Szczecinie, przy ul. Szerokiej
XV/352/16 w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Szczecin dr hab. n. med. Leszkowi Michałowi Saganowi
XXIII/11/16 w sprawie Strefy Płatnego Parkowania
XXIII/10/16 w sprawie informacji Prezydenta Miasta na temat zasadności przyznania nagród za 2015 r. dla Prezesów spółek miejskich
XXII/9/16 w sprawie lokalizacji schroniska dla bezdomnych zwierząt w Szczecinie
XXI/8/16 w sprawie uczczenia pamięci profesorów uczelni lwowskich zamordowanych przez niemieckich okupantów w lipcu 1941 r. w 75 rocznicę zbrodni
XX/7/16 w sprawie zmian w Ustawie o samorządzie gminnym
XX/6/16 w sprawie obchodów XXXV rocznicy Walnego Zebrania Delegatów NSZZ "Solidarność" Pomorza Zachodniego
XIX/5/16 w sprawie podjęcia przez Prezydenta Miasta Szczecin działań zmierzających do zapobiegania objazdowych przedstawień i pokazów cyrkowych z udziałem zwierząt na terenach należących do Miasta Szczecin
XVIII/4/16 w sprawie poparcia starań Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie o utworzenie studiów na kierunku farmacja
XVII/3/16 w sprawie podwyższenia dotacji na sześciolatki