Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Uchwały Rady Miasta uchwalone w 2020 r.

Uchwała Tytuł
XXIV/727/20 zmieniającą uchwałę w sprawie opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Miasto Szczecin, określenia osób uprawnionych do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów oraz zasad taryfowych
XXIV/726/20 zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na realizację inicjatywy upamiętniającej Ofiary Grudnia ’70 na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie
XXIV/725/20 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Miasto Szczecin lub podległym jej jednostkom organizacyjnym, wskazania organu i osób do tego uprawnionych oraz warunkach dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
XXVI/724/20 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej zabudowanej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie w obrębie ewidencyjnym nr 4048 (Dąbie 48) w rejonie ulicy Gryfińskiej, oznaczonej numerem działki 49
XXIV/723/20 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu niezabudowanej nieruchomości gruntowej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie w obrębie ewidencyjnym nr 3048 (Nad-Odrą 48) w rejonie ulicy Ornej oznaczonej numerem działki 38/3
XXIV/722/20 w sprawie określenia formy, wysokości i trybu przyznawania pomocy dla zaproszonego przez Gminę Miasto Szczecin do osiedlenia się na terenie miasta Szczecin repatrianta oraz członków jego najbliższej rodziny
XXIV/721/20 w sprawie zapewnienia warunków do osiedlenia się na terenie Gminy Miasto Szczecin imiennie wskazanym kandydatom na repatriantów wraz z członkami najbliższych rodzin
XXIV/720/20 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru lub ujętym w gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze miasta Szczecina
XXIV/719/20 w sprawie oświadczenia woli o realizacji zobowiązań płacowych
XXIV/718/20 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Szczecin na rok 2021
XXIV/717/20 zmieniająca uchwałę w sprawie gromadzenia dochodów na wydzielonym rachunku przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność w zakresie oświaty
XXIV/716/20 w sprawie wyrażenia zgody na wzniesienie pomnika Świętej Królowej Jadwigi Andegaweńskiej
XXIV/715/20 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Wacława Felczaka 10 w Szczecinie oraz przyznania najemcy pierwszeństwa w nabyciu budynku
XXIII/714/20 w sprawie uchylenia uchwały Rady Osiedla Arkońskie - Niemierzyn z dnia 12 października 2020 r. w sprawie odwołania członka zarządu oraz uchwały Rady Osiedla Arkońskie -Niemierzyn z dnia 12 października 2020 r. w sprawie powołania członka zarządu
XXIII/713/20 w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale uchylającej opłatę targową
XXIII/712/20 w sprawie skargi na bezczynność Prezydenta Miasta Szczecin
XXIII/711/20 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty, ustalenia stawki opłaty za pojemnik oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
XXIII/710/20 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
XXIII/709/20 w sprawie ustalenia zasad korzystania ze Strefy Zamieszkania Stare Miasto oraz poboru i wysokości opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na tym obszarze
XXIII/708/20 w sprawie ustalenia na rok 2021 opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingach strzeżonych oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia, a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu
XXIII/707/20 w sprawie ustalenia opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w roku 2021
XXIII/706/20 zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego pn. „Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego” w celu utworzenia jednostki budżetowej pn. „Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego”
XXIII/705/20 w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Szczecin Prawobrzeże
XXIII/704/20 w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Szczecin Lewobrzeże
XXIII/703/20 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikaty od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
XXIII/702/20 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie przy ul. Srebrnej 16a, stanowiącej działkę nr 6/2 o pow. 0,0388 ha, obr. 4174
XXIII/701/20 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 36 z obrębu 4157, odstąpienia od sprzedaży w drodze przetargu tej nieruchomości oraz odmowy udzielenia bonifikaty od ceny netto przy zbyciu w trybie bezprzetargowym
XXIII/700/20 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie przy ulicy Bulwar Gdański 9, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 10/7 z obrębu 1086
XXIII/699/20 w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej niezbudowanej sprzedawanej w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, położonej w Szczecinie przy ul. Stawnej 10
XXIII/698/20 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Miasta Szczecin na zadania służące ochronie powietrza na terenie Gminy Miasto Szczecin, polegające na zmianie ogrzewania węglowego na proekologiczne
XXIII/697/20 Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Szczecin na lata 2020-2025
XXIII/696/20 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wiosenna – Andrzeja Struga” w Szczecinie
XXIII/695/20 w sprawie ustalenia kwoty dotacji przypadającej na jedną osobę będącą uczestnikiem i pracownikiem Centrum Integracji Społecznej w Szczecinie w 2021 r.
XXIII/694/20 w sprawie zmiany nazwy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych w Szczecinie i nadania Statutu Szczecińskiemu Centrum Zdrowia Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Szczecinie
XXIII/693/20 w sprawie nadania statutu Szczecińskiemu Centrum Świadczeń
XXIII/692/20 zmieniająca uchwałę w sprawie stypendiów sportowych Gminy Miasto Szczecin oraz Szczecińskiego Programu Olimpijskiego
XXIII/691/20 zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ, funkcjonujących na terenie Miasta Szczecin oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
XXIII/690/20 zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Miasto Szczecin, określenia osób uprawnionych do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów oraz zasad taryfowych
XXIII/689/20 w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina na lata 2021-2025
XXIII/688/20 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin
XXIII/687/20 w sprawie budżetu Miasta Szczecin na 2021 rok
XXIII/686/20 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Gminę Miasto Szczecin do Spółki New Cogen Sp. z o.o.
XXII/685/20 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta Szczecin oraz ich składów osobowych
XXII/684/20 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Czesława Niemena)
XXII/683/20 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Bukowe Wzgórza)
XXII/682/20 w sprawie przyjęcia przez Radę Miasta Szczecin Strategii Rozwoju Elektromobilności Miasta Szczecina 2035
XXII/681/20 w sprawie stawek podatku od nieruchomości
XXII/680/20 uchylająca uchwałę w sprawie opłaty targowej
XXII/679/20 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Miasto Szczecin porozumienia międzygminnego z Gminą Przelewice na realizację zadań z zakresu opieki nad bezdomnymi zwierzętami w 2021 r.
XXII/678/20 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego ograniczonego nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Miasto Szczecin położonej w granicach portu morskiego w Szczecinie w rejonie ulicy Górnośląskiej - działka nr 46/5 z obrębu ewidencyjnego 1084 Szczecin–Śródmieście
XXII/677/20 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej przy ul. Pszennej 43, stanowiącej działkę nr 69 o pow. 0,0882 ha, obr. 4079
XXII/676/20 w sprawie wyrażenia zgody na udzielnie bonifikaty od cen netto nieruchomości gruntowych sprzedawanych w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych położonych przy ul. Stary Szlak nr 92 i ul. Stary Szlak nr 94
XXII/675/20 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej gminnej nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 25/12 z obrębu 2052 na rzecz Skarbu Państwa
XXII/674/20 w sprawie wyrażenia zgody na realizację inicjatywy upamiętniającej Ofiary Grudnia ’70 na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie
XXII/673/20 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Skolwin Port 3” w Szczecinie
XXII/672/20 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Drzetowo – Jana Chryzostoma Paska” w Szczecinie
XXII/671/20 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
XXII/670/20 w sprawie zmiany Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina na lata 2020-2024
XXII/669/20 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin
XXII/668/20 w sprawie zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2020 rok
XXII/667/20 w sprawie Programu współpracy Gminy Miasto Szczecin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok
XXI/666/20 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
XXI/665/20 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta Szczecin oraz ich składów osobowych
XXI/664/20 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Czesława Miłosza)
XXI/663/20 w sprawie skargi na działania Dyrektora Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie
XXI/662/20 w sprawie skargi na działania Dyrektora Domu Pomocy Społecznej przy ul. Romera 21-29 w Szczecinie
XXI/661/20 w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat za postój pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania na drogach publicznych Miasta Szczecin oraz sposobu ich pobierania
XXI/660/20 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad korzystania z płatnego parkingu niestrzeżonego położonego w rejonie Placu Orła Białego w Szczecinie oraz wysokości opłat za parkowanie pojazdów na tym parkingu
XXI/659/20 w sprawie ustalenia zasad korzystania z płatnych parkingów niestrzeżonych położonych na terenie Gminy Miasto Szczecin poza drogami publicznymi
XXI/658/20 w sprawie zmiany Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina na lata 2020-2024
XXI/657/20 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin
XXI/656/20 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. 26 Kwietnia)
XXI/655/20 zmieniająca uchwałę nr XIV/484/20 w sprawie uzgodnienia zakresu prac pielęgnacyjnych na pomnikach przyrody
XXI/654/20 zmieniająca uchwałę w sprawie gromadzenia dochodów na wydzielonym rachunku przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność w zakresie oświaty
XXI/653/20 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Miasto Szczecin lokalu użytkowego nr U1 położonego przy ul. Janusza Kusocińskiego 2 w Szczecinie
XXI/652/20 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej gminnej nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 41/10 z obrębu 3203 na rzecz Skarbu Państwa
XXI/651/20 w sprawie przyjęcia przez Radę Miasta Szczecin Planu budowy ogólnodostępnych stacji ładowania w Gminie Miasto Szczecin
XXI/650/20 w sprawie pozbawienia kategorii dróg gminnych: ul. Łaziebnej, ul. Mariackiej, części ul. Tkackiej, części ul. Staromłyńskiej, części ul. Koński Kierat, części ul. Staromiejskiej poprzez wyłączenie ich z użytkowania
XXI/649/20 w sprawie zaliczenia do kategorii drogi gminnej sięgacza ul. Południowej
XXI/648/20 w sprawie pozbawienia części ul. Górnośląskiej kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z użytkowania
XXI/647/20 w sprawie zaliczenia do kategorii drogi gminnej ul. Brytyjskiej
XXI/646/20 w sprawie zaliczenia do kategorii drogi gminnej ul. Franciszka Jarzyńskiego
XXI/645/20 w sprawie zaliczenia do kategorii drogi gminnej ul. Jana Kułakowskiego
XXI/644/20 w sprawie zaliczenia do kategorii drogi gminnej ul. Misia Wojtka
XXI/643/20 w sprawie zaliczenia do kategorii drogi gminnej ul. Owczej
XXI/642/20 w sprawie zaliczenia do kategorii drogi gminnej ul. Puszczykowej
XXI/641/20 w sprawie zaliczenia do kategorii drogi gminnej ul. Skowronka
XXI/640/20 w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych: ul. Wymarzonej wraz z częścią ul. Hansa Christiana Andersena oraz drogi lokalnej łączącej ul. Miodową z ul. Wymarzoną
XXI/639/20 w sprawie zaliczenia drogi na ulicy Generała Stanisława Maczka do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Miasto Szczecin
XXI/638/20 w sprawie zaliczenia drogi na ulicy Polskich Marynarzy do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Miasto Szczecin
XX/637/20 w sprawie nadania nazwy urzędowej placowi w Szczecinie
XX/636/20 w sprawie nadania nazw urzędowych ulicom w mieście Szczecinie (ul. Pergolowa, ul. Tarasowa)
XX/635/20 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Elżbietańska)
XX/634/20 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Przy Puszczy Bukowej)
XX/633/20 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Wietrzna)
XX/632/20 w sprawie nadania nazwy ulicy w Szczecinie (ul. Wszystkich Świętych)
XX/631/20 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Skołyszyn
XX/630/20 w sprawie wyrażenia zgody na realizację inicjatywy wzniesienia pomnika pn.: "Ściana pamięci” w miejscu, gdzie znajdował się przedwojenny cmentarz żydowski przy ul. Tczewskiej
XX/629/20 w sprawie zatwierdzenia Diagnozy zapotrzebowania Gminy Miasto Szczecin – Zespołu Szkół Elektryczno - Elektronicznych w Szczecinie na wsparcie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014- 2020 - Oś Priorytetowa VIII EDUKACJA, Działanie 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego w ramach naboru konkursowego RPZP.08.06.00-IP.02-32-K61/20
XX/628/20 w sprawie ogłoszenia zamiaru likwidacji Filii Nr 42 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie oraz ogłoszenia zamiaru zmiany Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie w części dotyczącej likwidacji Filii Nr 42 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie
XX/627/20 w sprawie ogłoszenia zamiaru likwidacji Filii Nr 41 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie oraz ogłoszenia zamiaru zmiany Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie w części dotyczącej likwidacji Filii Nr 41 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie
XX/626/20 w sprawie ogłoszenia zamiaru likwidacji Filii Nr 24 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie oraz ogłoszenia zamiaru zmiany Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie w części dotyczącej likwidacji Filii Nr 24 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie
XX/625/20 w sprawie ogłoszenia zamiaru likwidacji Filii Nr 17 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie oraz ogłoszenia zamiaru zmiany Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie w części dotyczącej likwidacji Filii Nr 17 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie
XX/624/20 w sprawie ogłoszenia zamiaru utworzenia Filii Nr 7 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie oraz ogłoszenia zamiaru zmiany Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie w części dotyczącej utworzenia i lokalizacji Filii Nr 7 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie
XX/623/20 w sprawie nadania Statutu samorządowej instytucji kultury o nazwie: „Willa Lentza”
XX/622/20 w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury o nazwie: „Willa Lentza”
XX/621/20 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego ograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie w rejonie ulicy Uroczej, stanowiącej działkę numer 300/1 z obrębu ewidencyjnego numer 2015
XX/620/20 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części gruntu gminnego stanowiącego działkę nr 24/22 o powierzchni ca 305 m2 z obrębu ewidencyjnego nr 2049 w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej
XX/619/20 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie przy ulicy Władysława Nehringa, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 7/20 z obrębu 3054
XX/618/20 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miasto Szczecin na rok szkolny 2020/2021
XX/617/20 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Gminy Miasto Szczecin od dnia 1 września 2019 r.
XX/616/20 w sprawie zmiany Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina na lata 2020-2024
XX/615/20 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin
XX/614/20 w sprawie zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2020 rok
XIX/613/20 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta Szczecin oraz ich składów osobowych
XIX/612/20 w sprawie rozpatrzenia petycji dot. zmiany obowiązujących stawek za wywóz odpadów komunalnych
XIX/611/20 w sprawie udzielenia z budżetu Miasta Szczecin pomocy finansowej w formie dotacji celowej Województwu Zachodniopomorskiemu
XIX/610/20 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Juhasa)
XIX/609/20 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Ignacego Mościckiego)
XIX/608/20 w sprawie nadania nazwy urzędowej rondu w Szczecinie (rondo Błękitnej Armii)
XIX/607/20 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Kaszmirowa)
XIX/606/20 w sprawie skargi na bezczynność Dyrektora Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie
XIX/605/20 w sprawie uzgodnienia zakresu prac pielęgnacyjnych na pomniku przyrody
XIX/604/20 w sprawie odmowy ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami usługowymi i garażem podziemnym wraz z niezbędną infrastrukturą przy ul. Wiosny Ludów w Szczecinie (działka nr 28 obr. 2035, część działki nr 22 obr. 2035, część działki nr 8/16 obr. 2035)
XIX/603/20 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pomorzany – 9 Maja” w Szczecinie
XIX/602/20 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Bukowo - Kolonistów 2” w Szczecinie
XIX/601/20 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Świerczewo – Jodłowa” w Szczecinie
XIX/600/20 w sprawie przyznania Wspólnocie Mieszkaniowej przy ul. Broniewskiego 20 w Szczecinie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku ujętym w gminnej ewidencji zabytków
XIX/599/20 zmieniająca uchwałę w sprawie zmian w organizacji instytucjonalnej pieczy zastępczej w Szczecinie
XIX/598/20 w sprawie zatwierdzenia Diagnozy zapotrzebowania Gminy Miasto Szczecin – Technikum Technologii Cyfrowych w Szczecinie na wsparcie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014- 2020 - Oś Priorytetowa VIII EDUKACJA, Działanie 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego w ramach naboru konkursowego RPZP.08.06.00-IP.02-32-K61/20
XIX/597/20 w sprawie zatwierdzenia Diagnozy zapotrzebowania Gminy Miasto Szczecin – Zespołu Szkół Rzemieślniczych w Szczecinie na wsparcie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 - Oś Priorytetowa VIII EDUKACJA, Działanie 8.7 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia w ramach strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego w ramach naboru konkursowego RPZP.08.07.00- IP.02-32-K56/19
XIX/596/20 w sprawie zatwierdzenia Diagnozy zapotrzebowania Gminy Miasto Szczecin – Zespołu Szkół Łączności w Szczecinie na wsparcie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 - Oś Priorytetowa VIII EDUKACJA, Działanie 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego w ramach naboru konkursowego RPZP.08.06.00-IP.02-32-K61/20
XIX/595/20 w sprawie przekształcenia Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Szczecinie przy ul. Polickiej 3 w Zespół Szkół Specjalnych nr 1 w Szczecinie
XIX/594/20 w sprawie wyrażenia zgody na udzielnie bonifikaty od cen netto nieruchomości gruntowych sprzedawanych w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych
XIX/593/20 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej niezabudowanej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Starym Czarnowie przy ul. Szczecińskiej, stanowiącej działkę numer 78/3 z obrębu 0009 Stare Czarnowo
XIX/592/20 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Stołczyńskiej składającej się działek o numerach 25/6 oraz 25/7 z obrębu ewidencyjnego 3021
XIX/591/20 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie przy ulicy Sebastiana Klonowica – oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 23/7 z obrębu 2046
XIX/590/20 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie przy ul. Ku Słońcu 20, stanowiącej działkę numer 10/6 z obrębu ewidencyjnego numer 2107
XIX/589/20 w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Szczecin absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok
XIX/588/20 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Szczecin za rok 2019 oraz sprawozdania finansowego Miasta Szczecin za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku
XIX/587/20 w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Szczecin wotum zaufania
XVIII/586/20 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
XVIII/585/20 w sprawie skargi na działania Dyrektora Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie
XVIII/584/20 w sprawie skargi na działania Dyrektora Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie
XVIII/583/20 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Alpinistów)
XVIII/582/20 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Zadumane Wzgórze)
XVIII/581/20 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Nad Duńczycą)
XVIII/580/20 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. ks. abpa Kazimierza Majdańskiego)
XVIII/579/20 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
XVIII/578/20 w sprawie zaliczenia drogi na ulicy Nastrojowej do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Miasto Szczecin
XVIII/577/20 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego zabudowanej nieruchomości gruntowej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin położonej w Szczecinie przy ul. Parkowej 64 b składającej się z działek nr 21/34, nr 21/54, nr 21/56 z obrębu ewidencyjnego nr 1017
XVIII/576/20 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia i wdrożenia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Szczecin, opracowanego w ramach realizacji projektu pn. „Zintegrowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego”
XVIII/575/20 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Miasto Szczecin porozumienia międzygminnego z Gminą Goleniów na realizację zadań z zakresu opieki nad bezdomnymi zwierzętami w 2020 r.
XVIII/574/20 w sprawie powołania Rady Społecznej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej – Ośrodku Terapii Uzależnień od Alkoholu w Szczecinie
XVIII/573/20 w sprawie powołania Rady Społecznej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych w Szczecinie
XVIII/572/20 w sprawie określenia zadań dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania w roku 2020
XVIII/571/20 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad korzystania z płatnego parkingu niestrzeżonego położonego w rejonie Placu Orła Białego w Szczecinie oraz wysokości opłat za parkowanie pojazdów na tym parkingu
XVIII/570/20 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych Miasta Szczecina oraz sposobu ich pobierania
XVIII/569/20 w sprawie zmiany Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina na lata 2020-2024
XVIII/568/20 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin
XVIII/567/20 w sprawie zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2020 rok
XVIII/566/20 w sprawie zatwierdzenia regulaminu wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Szczecin
XVII/565/20 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta Szczecin oraz ich składów osobowych
XVII/564/20 w sprawie skargi na nieprawidłowe wykonywanie obowiązków przez kierownictwo Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej” przy ul. Romera 21/29 w Szczecinie
XVII/563/20 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście Północ – P. Skargi, Felczaka” w Szczecinie
XVII/562/20 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pogodno – Wincentego Pola” w Szczecinie
XVII/561/20 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Gumieńce – Południowa – rz. Bukowa 3” w Szczecinie
XVII/560/20 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zawadzkiego - Klonowica 8” w Szczecinie
XVII/559/20 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Centrum – Brama Portowa 3” w Szczecinie
XVII/558/20 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dąbie osiedle - boisko” w Szczecinie
XVII/557/20 w sprawie zasad udzielania stypendiów edukacyjnych uzdolnionym uczniom uczęszczającym do szkół na terenie Gminy Miasto Szczecin
XVII/556/20 w sprawie wyrażenia zgody na udzielnie bonifikaty od cen netto nieruchomości gruntowych sprzedawanych w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych
XVII/555/20 nieruchomości gruntowej niezabudowanej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie przy ul. Kobaltowej, stanowiącej działkę numer 25/2 z obrębu ewidencyjnego numer 4014
XVII/554/20 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie przy ulicy Sebastiana Klonowica, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 23/21 z obrębu 2046
XVII/553/20 w sprawie ustalenia cen urzędowych za przewozy taksówkami na obszarze Miasta Szczecina
XVI/552/20 w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości wskazanych przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID - 19
XVI/551/20 w sprawie przedłużenia terminu płatności rat podatku od nieruchomości wskazanym przedsiębiorcom, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID - 19
XVI/550/20 w sprawie skargi na działania Dyrektora Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie
XVI/549/20 w sprawie złożenia wniosku do Ministra Obrony Narodowej o zezwolenie na prowadzenie w Technikum Morskim i Politechnicznym w Szczecinie, wchodzącego w skład Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie, oddziału przygotowania wojskowego
XVI/548/20 w sprawie utworzenia Branżowej Szkoły II stopnia w Szczecinie i włączenia jej do Zespołu Szkół Rzemieślniczych w Szczecinie
XVI/547/20 w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego na wolne miejsca w placówkach zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania prowadzonych przez Miasto Szczecin, przyznania im określonej liczby punktów oraz określenia niezbędnych dokumentów potwierdzających ich spełnienie
XVI/546/20 w sprawie przekształcenia Bursy Szkolnej Nr 2 w Szczecinie z siedzibą przy ul. Pokoju 48, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Szczecinie, w internat
XVI/545/20 zmieniająca uchwałę Rady Miasta Szczecin w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
XVI/544/20 w sprawie wysokości opłaty za pobyt w Szczecińskim Centrum Profilaktyki Uzależnień - Dział Pomocy Osobom Nietrzeźwym-Izba Wytrzeźwień
XVI/543/20 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie przy ul. Ułańskiej 12a, stanowiącej działkę numer 30/2 z obrębu ewidencyjnego numer 3095
XVI/542/20 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie przy ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 14b
XVI/541/20 w sprawie wyrażenia zgody na udzielnie bonifikaty od cen netto nieruchomości gruntowych sprzedawanych w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych
XVI/540/20 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż należącego do Gminy Miasto Szczecin udziału w wysokości 4/32 części w lokalu mieszkalnym nr 1 położonym w Szczecinie przy ul. Henryka Wieniawskiego 1 w drodze bezprzetargowej na rzecz współwłaścicieli lokalu
XVI/539/20 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż należącego do Gminy Miasto Szczecin udziału w wysokości 43/100 części w lokalu mieszkalnym nr 3 położonym w Szczecinie przy ul. Wielkopolskiej 28 w drodze bezprzetargowej na rzecz współwłaściciela lokalu oraz określenia wysokości stawki bonifikaty od ceny sprzedaży udziału
XVI/538/20 zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
XVI/537/20 w sprawie wykazu kąpielisk i określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Miasto Szczecin
XVI/536/20 w sprawie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
XVI/535/20 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
XVI/534/20 w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Szczecin
XVI/533/20 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Zachodniopomorskiemu
XVI/532/20 w sprawie przyznania Parafii Ewangelicko-Augsburskiej pw. św. Trójcy w Szczecinie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
XVII/531/20 w sprawie przyznania Wspólnocie Mieszkaniowej przy ul. Pocztowej 19 w Szczecinie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku ujętym w gminnej ewidencji zabytków
XVI/530/20 w sprawie przyznania Wspólnocie Mieszkaniowej przy ul. Piłsudskiego 7 w Szczecinie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
XVI/529/20 w sprawie przyznania Wspólnocie Mieszkaniowej przy ul. Niemierzyńskiej 21, 21a w Szczecinie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku ujętym w gminnej ewidencji zabytków
XVI/528/20 w sprawie przyznania Parafii Rzymskokatolickiej pw. Najświętszej Rodziny w Szczecinie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
XVI/527/20 w sprawie przyznania Wspólnocie Mieszkaniowej przy ul. Monte Cassino 7 w Szczecinie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku ujętym w gminnej ewidencji zabytków
XVI/526/20 w sprawie przyznania Wspólnocie Mieszkaniowej przy ul. Arkońskiej 47 w Szczecinie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku ujętym w gminnej ewidencji zabytków
XVI/525/20 w sprawie udzielenia z budżetu Miasta Szczecin pomocy finansowej w formie dotacji celowej Województwu Zachodniopomorskiemu
XVI/524/20 w sprawie zmiany Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina na lata 2020-2024
XVI/523/20 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin
XVI/522/20 w sprawie zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2020 rok
XVI/521/20 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia na terenie Miasta Szczecin odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych
XVI/520/20 w sprawie zmiany uchwały w sprawie odpłatności za pobyt i wyżywienie dziecka w żłobkach wchodzących w skład „Zespołu Żłobków Miejskich” w Szczecinie
XVI/519/20 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad korzystania z płatnego parkingu niestrzeżonego położonego w rejonie Placu Orła Białego w Szczecinie oraz wysokości opłat za parkowanie pojazdów na tym parkingu
XVI/518/20 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych Miasta Szczecina oraz sposobu ich pobierania
XVI/517/20 zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej
XV/516/20 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji ds. Kultury i Promocji
XV/515/20 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. prof. Władysława Grabskiego)
XV/514/20 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Szkocka)
XV/513/20 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Łowicka)
XV/512/20 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta Szczecin oraz ich składów osobowych
XV/511/20 w sprawie przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub ujętych w gminnej ewidencji zabytków
XV/510/20 w sprawie skargi na działania Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej” przy ul. Romera 21/29 w Szczecinie
XV/509/20 w sprawie skargi na Prezydenta Miasta Szczecin i Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych w Szczecinie
XV/508/20 w sprawie nadania nazw urzędowych ulicom w Szczecinie (ul. Jerzego Lechowskiego, ul. Heliodora Sztarka)
XV/507/20 zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Miasto Szczecin, określenia osób uprawnionych do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów oraz zasad taryfowych
XV/506/20 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dąbie – Sadlińskie Łęgi” w Szczecinie
XV/505/20 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wielgowo – Sławociesze – Zdunowo 4” w Szczecinie
XV/504/20 w sprawie zamiaru przekształcenia Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Szczecinie przy ul. Polickiej 3 w zespół szkół specjalnych
XV/503/20 w sprawie przyjęcia zasad korzystania z miejskich obiektów sportowych i urządzeń użyteczności publicznej będących w zarządzie Centrum Żeglarskiego w Szczecinie położonych przy ulicy Przestrzennej 19-21 w Szczecinie
XV/502/20 w sprawie podwyższenia wysokości świadczeń pieniężnych, o których mowa w art. 85 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej dla rodzin zastępczych zawodowych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka
XV/501/20 zmieniająca uchwałę w sprawie realizacji na terenie Gminy Miasto Szczecin świadczenia pieniężnego „Bon opiekuńczy: Alzheimer 75” oraz upoważnienie Dyrektora Szczecińskiego Centrum Świadczeń do prowadzenia postępowania, w tym wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie świadczenia pieniężnego „Bon opiekuńczy: Alzheimer 75”
XV/500/20 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Domu Pomocy Społecznej "Domu Kombatanta" im. gen. Mieczysława Boruty Spiechowicza przy ul. Kruczej 17 w Szczecinie
XV/499/20 w sprawie przyjęcia „Programu wspierania rodziny i rozwoju pieczy zastępczej Gminy Miasto Szczecin na lata 2020-2022”
XV/498/20 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia i wdrożenia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Szczecin, opracowanego w ramach realizacji projektu pn. „Zintegrowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego”
XV/497/20 w sprawie bezprzetargowego wydzierżawienia nieruchomości gruntowych położonych w Szczecinie w rejonie ulic Gwarnej i Romantycznej, na okres 30 lat
XIV/496/20 w sprawie skargi na nienależyte wykonywanie zadań przez Dyrektora Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie
XIV/495/20 w sprawie skargi na Prezydenta Miasta Szczecin i Dyrektora Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie
XIV/494/20 w sprawie skargi na Prezydenta Miasta Szczecin
XIV/493/20 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta Szczecin oraz ich składów osobowych
XIV/492/20 w sprawie zgłoszenia kandydatów do składu Społecznej Komisji Mieszkaniowej
XIV/491/20 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w mieście Szczecinie (ul. Wichrowa)
XIV/490/20 w sprawie nadania nazwy urzędowej dla placu w mieście Szczecinie (plac Gryfitów)
XIV/489/20 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Drzetowo – Grabowo – Łady” w Szczecinie
XIV/488/20 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Centrum -Plac Odrodzenia 3” w Szczecinie
XIV/487/20 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasto Szczecin do realizacji projektu pt. "4 Publiczne kluby dziecięce w Szczecinie"
XIV/486/20 w sprawie zmiany do uchwały w sprawie zmian w organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 prowadzonej przez jednostkę organizacyjną Gminy Miasto Szczecin
XIV/485/20 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Domu Pomocy Społecznej "Domu Kombatanta" im. gen. Mieczysława Boruty Spiechowicza przy ul. Kruczej 17 w Szczecinie
XIV/484/20 w sprawie uzgodnienia zakresu prac pielęgnacyjnych na pomnikach przyrody
XIV/483/20 zmieniająca uchwałę Nr XLI/774/05 Rady Miasta Szczecin z dnia 20 czerwca 2005 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody
XIV/482/20 zmieniająca uchwałę nr XVII/478/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
XIV/481/20 w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
XIV/480/20 w sprawie zmiany przebiegu ulicy Cynkowej zaliczonej do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Miasto Szczecin
XIV/479/20 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
XIV/478/20 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży udziału w nieruchomości, położonej w Szczecinie, przy ul. Inwalidzkiej
XIV/477/20 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie przy ul. Gryfińskiej 137, stanowiącej działkę nr 40/6 z obrębu 4038
XIV/476/20 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin oraz określenia granic ich obwodów od 1 września 2019 roku
XXIV/12/20 w sprawie uczczenia 50-rocznicy wydarzeń i ofiar Grudnia 1970 roku w Szczecinie
XXIII/11/20 "Szczecin - miasto wolne od dyskryminacji"
I/N/10/20 w sprawie poszanowania praw kobiet
XX/9/20 w sprawie czterdziestej rocznicy podpisania porozumień sierpniowych 1980 roku w Szczecinie
XVIII/8/20 w sprawie 100-rocznicy urodzin Papieża Jana Pawła II
XVIII/7/20 w sprawie uczczenia 30-tej rocznicy wolnych wyborów samorządowych
XVI/6/20 w sprawie zapewnienia wszystkim mieszkańcom Szczecina wielorazowych maseczek ochronnych
XX/6/20 w sprawie budowy drugiego toru na odcinku Szczecin - Gumieńce - Granica Państwa
XVII/5/20 w sprawie pracowników transgranicznych
XVI/5/20 w sprawie podziękowań za zaangażowanie i ofiarność w walce z epidemią zakaźnej choroby COVID-19
XVII/4/20 w sprawie przeciwdziałania kryzysowi klimatycznemu