Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Uchwały Rady Miasta uchwalone w 2012 r.

Uchwała Tytuł
XXV/753/12 w sprawie skargi
XXV/752/12 w sprawie skargi
XXV/751/12 w sprawie skargi EMDOM Obrót i Zarządzanie Nieruchomościami
XXV/750/12 w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Płonia – Balińskiego” w Szczecinie
XXV/749/12 w sprawie skargi
XXV/748/12 w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi
XXV/747/12 w sprawie nadania tytułu Pioniera Miasta Szczecina
XXV/746/12 w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dąbie-plaża 2” w Szczecinie
XXV/745/12 w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dąbie-lotnisko 2” w Szczecinie
XXV/744/12 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Wiosenna - Zimowa" w Szczecinie
XXV/743/12 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Bukowe - Pszenna" w Szczecinie
XXV/742/12 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Bukowe - osiedle” w Szczecinie
XXV/741/12 w sprawie uchylenia uchwały Rady Miasta Szczecin w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Bukowe” w Szczecinie
XXV/740/12 w sprawie opłaty targowej
XXV/739/12 w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Szczecin do określania wysokości opłat za korzystanie z szaletów publicznych i urządzeń użyteczności publicznej w postaci kabin natryskowych, pralek oraz pralko-suszarek, znajdujących się w szaletach miejskich w Szczecinie
XXV/738/12 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia instytucji kultury pod nazwą "Ośrodek Teatralny Kana" w Szczecinie
XXV/737/12 zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Szczecin programu SZCZECIN PRZYJAZNY RODZINIE oraz o zmianie innych uchwał
XXV/736/12 w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok”
XXV/735/12 w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok"
XXV/734/12 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowych sprzedawanych w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych
XXV/733/12 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty, naliczanej z tytułu sprzedaży nieruchomości, położonej w Szczecinie, przy ul. Bolesława Krzywoustego
XXVI/732/12 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Kazimierza Królewicza 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57 sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz współużytkowników wieczystych: spółdzielni mieszkaniowej i osób fizycznych
XXV/731/12 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od pierwszej opłaty oraz od opłat rocznych, naliczanych z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości, położonej w Szczecinie przy ul. Arkońskiej
XXV/730/12 w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina 2013-2017
XXV/729/12 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin
XXV/728/12 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Szczecina na 2012 rok
XXV/727/12 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na lata 2013 – 2045
XXV/726/12 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na 2013 rok
III/U/725/12 zmieniająca uchwałę w sprawie cen i opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Miasto Szczecin oraz określenia osób uprawionych do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów
XXIV/724/12 w sprawie skargi Galerii Handlowej Widok Sp. z o.o.
XXIV/723/12 w sprawie skargi
XXIV/722/12 w sprawie skargi
XXIV/721/12 w sprawie skargi
XXIV/720/12 w sprawie skargi
XXIV/719/12 w sprawie trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji dla publicznych szkół, dla których Gmina Miasto Szczecin nie jest organem prowadzącym, funkcjonujących na terenie Miasta Szczecin
XXIV/718/12 w sprawie trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji dla niepublicznych: przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek oświatowych, funkcjonujących na terenie Miasta Szczecin
XXIV/717/12 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Miasta Szczecin
XXIV/716/12 w sprawie skargi Stowarzyszenia "KoLiber" w Szczecin
XXIV/715/12 zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowych sprzedawanych w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych
XXIV/714/12 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Komuny Paryskiej 4a sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz współużytkowników wieczystych: spółdzielni mieszkaniowej i osób fizycznych
XXIV/713/12 uchylająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Zakole 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz współużytkowników wieczystych: spółdzielni mieszkaniowej i osób fizycznych i uchylającą uchwałę Nr XLIII/1096/10 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 stycznia 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Zakole 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz współużytkowników wieczystych: spółdzielni mieszkaniowej i osób fizycznych
XXIV/712/12 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od pierwszej opłaty, naliczonej z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości, położonej w Szczecinie, przy ul. Krzemiennej
XXIV/711/12 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Mewiej 4, 6 sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz współużytkowników wieczystych: spółdzielni mieszkaniowej i osób fizycznych
XXIV/710/12 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od pierwszej opłaty, naliczanej z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości, położonych w Szczecinie, przy ul. Królowej Korony Polskiej
XXIV/709/12 uchylająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Królewicza Kazimierza 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43 sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz współużytkowników wieczystych: spółdzielni mieszkaniowej i osób fizycznych i uchylającą Uchwałę Nr XLI/1012/09 Rady Miasta Szczecin z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Królewicza Kazimierza 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43 sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz współużytkowników wieczystych: spółdzielni mieszkaniowej i osób fizycznych
XXIV/708/12 w sprawie ustalania kwoty dotacji przypadającej na jedną osobę będącą uczestnikiem lub pracownikiem Centrum Integracji Społecznej w Szczecinie w 2013 r
XXIV/707/12 w sprawie „Programu współpracy Gminy Miasto Szczecin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok”
XXIV/706/12 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą "Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej" w Szczecinie
XXIV/705/12 w sprawie gromadzenia dochodów na wydzielonym rachunku przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność w zakresie oświaty
XXIV/704/12 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin
XXIV/703/12 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2012 rok
XXIV/702/12 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
XXIV/701/12 w sprawie podatku od środków transportowych
XXIV/700/12 w sprawie stawek podatku od nieruchomości
XXIV/699/12 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Szczecinie w 2012 roku
XXIV/698/12 w sprawie wyrażenia zgody na objęcie przez Gminę Miasto Szczecin nowo utworzonych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Szczecinie
XXIV/697/12 w sprawie nadania nazwy urzędowej ronda w Szczecinie (Rondo Majora Zygmunta Szendzielarza ps. "Łupaszka")
XXIV/696/12 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Dąbie - lotnisko 3" w Szczecinie
XXIV/695/12 w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Bukowo – Park Leśny” w Szczecinie
XXIV/694/12 w sprawie zmian w organizacji środowiskowych domów samopomocy w Szczecinie
IV/N/693/12 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
IV/N/692/12 w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Szczecin
IV/N/691/12 w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
IV/N/690/12 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
IV/N/689/12 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
IV/N/688/12 w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Zachodniopomorskiego
XXIII/687/12 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy (ul. Mglista)
XXIII/686/12 w sprawie skargi
XXIII/685/12 w sprawie skargi
XXIII/684/12 w sprawie skargi
XXIII/683/12 w sprawie skargi
XXIII/682/12 w sprawie skargi Stowarzyszenia Koliber
XXIII/681/12 w sprawie skargi
XXIII/680/12 w sprawie skargi
XXIII/679/12 w sprawie skargi
XXIII/678/12 w sprawie skargi
XXIII/677/12 w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli przetargu
XXIII/676/12 w sprawie wyrażenia zgody na wzniesienie w Szczecinie pomnika upamiętniającego tragedię zatonięcia promu „Jan Heweliusz”
XXIII/675/12 w sprawie utworzenia w Gminie Miasto Szczecin stałych okręgów wyborczych w wyborach do Rady Miasta oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
XXIII/674/12 w sprawie skargi Stowarzyszenia „Koliber” w Szczecinie
XXIII/673/12 w sprawie skargi Stowarzyszenia Rowerowy Szczecin
XXIII/672/12 zmieniająca uchwałę w sprawie wsparcia finansowego tworzącej się Akademii Sztuki w Szczecinie
XXIII/671/12 w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi
XXIII/670/12 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Miasta Szczecin
XXIII/669/12 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy (ul. Pistacjowa)
XXIII/668/12 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali oraz pomieszczeń tymczasowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Szczecin
XXIII/667/12 zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowych sprzedawanych w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych
XXIII/666/12 zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowych sprzedawanych w trybie bezprzetargowym na podstawie art. 37 ust, 2 pkt 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami
XXIII/665/12 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Hrubieszowskiej 37, 39, 41, 43 sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz współużytkowników wieczystych: spółdzielni mieszkaniowej i osób fizycznych
XXIII/664/12 w sprawie określenia wysokości bonifikaty przy sprzedaży pomieszczeń nie spełniających wymogu samodzielności
XXIII/663/12 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Szczecin na lata 2010-2015
XXIII/662/12 w sprawie oddania na rzecz Szczecińskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego z siedzibą w Szczecinie przy ulicy Heyki nieruchomości położonej przy ulicy Heyki w Szczecinie (działki nr 9 z obrębu 1086 i nr 4/5 z obrębu 1087) w użyczenie na okres 15 lat
XXIII/661/12 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia instytucji kultury pod nazwą "Ośrodek Teatralny Kana" w Szczecinie
XXIII/660/12 w sprawie zamiaru zmiany Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie w części dotyczącej zakresu działania i lokalizacji filii bibliotecznych oraz zamiaru likwidacji Filii Numer 45
XXIII/659/12 w sprawie zmian w organizacji instytucjonalnej pieczy zastępczej w Szczecinie
XXIII/658/12 w sprawie wyrażenia zgody na lokalizację kompozycji figuralnej fontanny - pomnika Sedina na placu Tobruckim w Szczecinie
XXIII/657/12 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin
XXIII/656/12 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2012 rok
XXIII/655/12 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Żelechowa, Drzetowo-Grabowo, Stocznie” w Szczecinie
XXIII/654/12 w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Krzekowo - Łukasińskiego” w Szczecinie
XXIII/653/12 w sprawie nadania nazwy urzędowej ronda w Szczecinie (rondo Powstańców Warszawskich)
XXII/652/12 w sprawie skargi
XXII/651/12 w sprawie skargi
XXII/650/12 w sprawie skargi
XXII/649/12 w sprawie skargi
XXII/648/12 w sprawie skargi
XXII/647/12 w sprawie skargi
XXII/646/12 w sprawie skargi
XXII/645/12 w sprawie skargi
XXII/644/12 w sprawie skargi
XXII/643/12 w sprawie skargi
XXII/642/12 zmieniająca uchwałę Nr XX/565/12 z dnia 25 czerwca 2012 r. oraz uchwałę Nr LI/1314/10 z dnia 27 września 2010 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Szczecin
XXII/641/12 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Szczecińskiego Centrum Renowacyjnego Spółka z o.o. z siedzibą w Szczecinie
XXII/640/12 w sprawie zwolnienia z opłat za przejazdy środkami komunikacji miejskiej
XXII/639/12 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 rok”
XXII/638/12 zmieniająca Uchwałę w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok"
XXII/637/12 w sprawie skargi
XXII/636/12 w sprawie zmiany uchwały w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych
XXII/635/12 w sprawie skargi
XXII/634/12 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Miasta Szczecin
XXII/633/12 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy (ul. Alpinistwów)
XXII/632/12 w sprawie nadania nazw urzędowych ulicom (ul. Małej Łąki, ul. Kolarska, ul. Wisławy Szymborskiej)
XXII/631/12 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy Kazimierza Królewicza
XXII/630/12 w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
XXII/629/12 w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabywaniu lokali użytkowych
XXII/628/12 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego wolnych lokali użytkowych położonych przy ul. Wielkopolskiej 32/U3 i al. Papieża Jana Pawła II 42/U4
XXII/627/12 w sprawie pierwszeństwa w nabyciu lokalu użytkowego na rzecz jego najemcy
XXII/626/12 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy z Limone sp. z. o. o. i wstąpienia przez wyżej wymieniony podmiot w prawa i obowiązki "SPOŁEM" Spółdzielni Usługowo - Handlowej wynikające z umowy dzierżawy z dnia 18 stycznia 2011 roku
XXII/625/12 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty, naliczanej od ceny sprzedaży nieruchomości, położonej w Szczecinie, przy ul. Jagiellońskiej
XXII/624/12 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowych sprzedawanych w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych
XXII/623/12 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej zabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 2/13 z obr. 2254, położoną w Szczecinie przy Alei Bohaterów Warszawy nr 40
XXIII/622/12 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ulicy Zygmunta Krasińskiego 54
XXII/621/12 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości gruntowej, składającej się z działek gruntu nr nr: 48/12 i 48/21 z obrębu 4084, położonej w Szczecinie w rejonie ul. Dąbskiej
XXII/620/12 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Szczecinie w rejonie ulicy Walecznych
XXII/619/12 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin
XXII/618/12 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2012 rok
XXII/617/12 w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie zadań inwestycyjnych Miasta Szczecin w latach 2012 – 2017
XXII/616/12 w sprawie dofinansowania prac konserwatorskich obiektów wpisanych do rejestru zabytków
XXII/615/12 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą „Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej” w Szczecinie
XXII/614/12 zmieniająca uchwałę Nr XII/247/03 z dnia 24 listopada 2003 r. w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego pod nazwą „Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji” w jednostkę budżetową pod nazwą „Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji” oraz przyjęcia statutu „Miejskiego Ośrodka Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji” oraz w sprawie przejęcia obiektu sportowego Bukowe na rzecz Miejskiego Ośrodka Sportu Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie
XXIII/613/12 w sprawie zmiany treści uchwały nr XLI/774/05 Rady Miasta Szczecin z dnia 20 czerwca 2005
XXIII/612/12 w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Golęcino – Czarnołęka, Radolin” w Szczecinie
XXII/611/12 w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stołczyn – Mewia, Kacza” w Szczecinie
XXII/610/12 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Żelechowa, Drzetowo-Grabowo, Stocznie” w Szczecinie
XXII/609/12 w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Bolinko - Niemierzyńska 2” w Szczecinie
XXII/608/12 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście Północ – Odzieżowa 2” w Szczecinie
XXII/607/12 w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingach strzeżonych oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia, a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu
XXII/606/12 w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
XXII/605/12 w sprawie bezprzetargowego wydzierżawienia na okres trzydziestu lat nieruchomości położonych w Szczecinie przy ul. Duńskiej
XXI/604/12 w sprawie wystąpienia o wydanie opinii i wymaganych prawem dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku w sprawie zmiany granic administracyjnych pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a Gminą Stare Czarnowo
XXI/603/12 w sprawie wytycznych do opracowania projektu budżetu Miasta Szczecin na 2013 rok
XXI/602/12 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy (ul. Toskańska)
XXI/601/12 w sprawie skargi
XXI/600/12 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 rok"
XXI/599/12 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok”
XXI/598/12 w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwale Rady Miasta Szczecin
XXI/597/12 w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwale Rady Miasta Szczecin
XXI/596/12 w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwale Rady Miasta Szczecin
XXI/595/12 zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji dla publicznych szkół, dla których Gmina Miasto Szczecin nie jest organem prowadzącym, funkcjonujących na terenie Miasta Szczecin
XXI/594/12 zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji dla niepublicznych: przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek oświatowych, funkcjonujących na terenie Miasta Szczecin
XXI/593/12 w sprawie podziału Gminy Miasto Szczecin na sektory
XXI/592/12 w sprawie przyznania dotacji celowej w kwocie 100 000 zł dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Józefa Oblubieńca NMP przy ul. Połabskiej 1, 70-115 Szczecin
XXI/591/12 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin
XXI/590/12 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2012 rok
XXI/589/12 w sprawie ustalenia planu sieci oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów w Szczecinie
XXI/588/12 w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Szczecin programu SZCZECIN PRZYJAZNY RODZINIE oraz o zmianie innych uchwał
XXI/587/12 zmieniająca uchwałę w sprawie polityki w zakresie kształtowania sieci handlowej w gminie Miasto Szczecin
XXI/586/12 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Wojewodą Zachodniopomorskim a Prezydentem Miasta Szczecin w sprawie powierzenia prowadzenia spraw oraz wydawania decyzji administracyjnych z zakresu ochrony dóbr kultury
XXI/585/12 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Towarzystwa Budownictwa Społecznego "Prawobrzeże" Spółka z o.o. z siedzibą w Szczecinie
XXI/584/12 w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z o.o. z siedzibą w Szczecinie
XXI/583/12 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej sprzedawanej w trybie bezprzetargowym na podstawie art. 37 ust. 2 pkt. 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami
XXI/582/12 zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowych sprzedawanych w trybie bezprzetargowym na podstawie art. 37 ust, 2 pkt. 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami
XXI/581/12 zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na włączenie działek w obszar Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC
XX/580/12 w sprawie skargi
XX/579/12 w sprawie nadania tytułu Pioniera Miasta Szczecina
XX/578/12 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia i nadania Statutu Muzeum Techniki i Komunikacji Zajezdnia Sztuki w Szczecinie
XX/577/12 w sprawie wniesienia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Zachodniopomorskiego
XX/576/12 w sprawie wezwania
XX/575/12 w sprawie skargi
XX/574/12 w sprawie skargi
XX/573/12 w sprawie skargi
XX/572/12 w sprawie skargi
XX/571/12 w sprawie nadania nazw urzędowych ulicom (ul. Pod Lasem, ul. Panoramiczna)
XX/570/12 zmieniająca uchwałę w sprawie gromadzenia dochodów na wydzielonym rachunku przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność w zakresie oświaty
XX/569/12 w sprawie skargi
XX/568/12 w sprawie skargi
XX/567/12 w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych w Szczecinie
XX/566/12 w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Ośrodka Terapii Uzależnień od Alkoholu w Szczecinie
XX/565/12 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Szczecin Nr LI/1314/10 z dnia 27 września 2010 r.
XX/564/12 w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych Miasta Szczecin oraz sposobu ich pobierania
XX/563/12 w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
XX/562/12 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie w rejonie ulic Szczerkowej, Żurawiej, Kruczej, stanowiącej działkę nr 92/22 z obrębu 3095
XX/561/12 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ulicy Modrej 78, stanowiącej działkę nr 59/5 z obrębu 2044
XX/560/12 w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu pomieszczenia gospodarczego na rzecz jego najemcy
XX/559/12 zmieniająca uchwałę w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz uchylająca uchwałę w sprawie wieloletnich programów inwestycyjnych miasta Szczecina
XX/558/12 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin
XX/557/12 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2012 rok
XX/556/12 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Golęcino-Gocław 2" w Szczecinie
XX/555/12 w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok
XX/554/12 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Szczecin za 2011 r. oraz sprawozdania finansowego Miasta Szczecin za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2011 roku
XIX/553/12 w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego pn. „Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych” w Szczecinie w celu przekształcenia w jednostkę budżetową pn. „Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych”
XIX/552/12 w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania Związku Nauczycielstwa Polskiego do usunięcia naruszenia prawa w uchwale Rady Miasta Szczecin
XIX/551/12 w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwale Rady Miasta Szczecin
XIX/550/12 w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwale Rady Miasta Szczecin
XIX/549/12 w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwale Rady Miasta Szczecin
XIX/548/12 w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwale Rady Miasta Szczecin
XIX/547/12 w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miasta Szczecin
XIX/546/12 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie
XIX/545/12 w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Arkońskie – Niemierzyn – Chopina” w Szczecinie
XIX/544/12 w sprawie zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Nowe Miasto Potulicka 4” w Szczecinie
XIX/543/12 w sprawie zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Osów - Miodowa” w Szczecinie pod nazwą „Osów - Miodowa 2”
XIX/542/12 zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Skolwin-Saperska" w Szczecinie
XIX/541/12 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2011-2014, będących w posiadaniu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie”
XIX/540/12 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Teatralnemu Kana w Szczecinie
XIX/539/12 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie
XIX/538/12 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Domowi Kultury „Klub 13 Muz” w Szczecinie
XIX/537/12 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Teatrowi Współczesnemu w Szczecinie
XIX/536/12 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej w Szczecinie
XIX/535/12 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Domowi Kultury „Słowianin” w Szczecinie
XIX/534/12 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Domowi Kultury „Klub Skolwin” w Szczecinie
XIX/533/12 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w Szczecinie
XIX/532/12 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Szczecińskiej Agencji Artystycznej w Szczecinie
XIX/531/12 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Teatrowi Lalek „Pleciuga” w Szczecinie
XIX/530/12 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości gminnych przez jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej
XIX/529/12 zmieniająca uchwałę w sprawie cen i opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Miasto Szczecin oraz określenia osób uprawnionych do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów 
XVIII/528/12 w sprawie skargi
XVIII/527/12 w sprawie zobowiązania Prezydenta Miasta do rozważenia zasadności zmiany uchwały dotyczącej wprowadzenia regulaminu utrzymania czystości i porządku
XVIII/526/12 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Miasta Szczecin
XVIII/525/12 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Prezydenta Miasta Szczecin
XVIII/524/12 w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych
XVIII/523/12 w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście Północ - Ofiar Oświęcimia” w Szczecinie
XVIII/522/12 w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Gumieńce - Mierzyńska” w Szczecinie
XVIII/521/12 w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej i wyłączenia z użytkowania częśći ulicy Obrońców Stalingradu - stanowiącej działkę o numerze geodezyjnym 11/3 z obrębu ewidencyjnego 1035
XVIII/520/12 w sprawie nadania nazw urzędowych ulicom (ul. Topazowa, ul. Platynowa, ul. Jubilerska, ul. Grafitowa, ul. Szmaragdowa, ul. Bursztynowa, ul. Ametystowa, ul. Brylantowa)
XVIII/519/12 zmieniająca uchwałę Nr XLI/775/05 z dnia 20 czerwca 2005 r. w sprawie bezpłatnego korzystania z przejazdów środkami komunikacji miejskiej przez honorowych dawców krwi
XVIII/518/12 w sprawie wyrażenia zgody na wzniesienie w Szczecinie pomnika prof. Jana Czekanowskiego
XVIII/517/12 w sprawie utworzenia i nadania Statutu instytucji kultury pod nazwą: „Trafostacja Sztuki" w Szczecinie
XVIII/516/12 w sprawie zasad przyznawania Stypendiów Artystycznych Miasta Szczecin
XVIII/515/12 w sprawie określenia zadań dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania w roku 2012
XVIII/514/12 w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011 – 2015 dla Gminy Miasto Szczecin
XVIII/513/12 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin
XVIII/512/12 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2012 rok
XVIII/511/12 w sprawie zatwierdzenia Planu rozwoju Spółki Żegluga Szczecińska Sp. z o.o. na lata 2012-2016
XVIII/510/12 w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Hrubieszowskiej 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68 sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz współużytkowników wieczystych: spółdzielni mieszkaniowej i osób fizycznych
XVIII/509/12 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Szczecin na lata 2010-2015
XVIII/508/12 w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych oraz nieruchomości zabudowanych domami jednorodzinnymi stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin i warunków udzielania bonifikat
XVIII/507/12 w sprawie zasad wynajmowania lokali oraz pomieszczeń tymczasowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Szczecin
XVIII/506/12 w sprawie zmiany statutu Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej im. Konstantego Maciejewicza
XVIII/505/12 w sprawie likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 5 w Zespole Szkół Elektryczno- Elektronicznych im. prof. M.T. Hubera w Szczecinie, ul. Racibora 60.
XVIII/504/12 w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej dla Dorosłych Nr 2, stopniowej likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Dorosłych wchodzących w skład Zespołu Szkół Rzemieślniczych w Szczecinie, ul. Chmielewskiego 19
XVIII/503/12 w sprawie likwidacji XIX Liceum Ogólnokształcącego, VI Liceum Profilowanego, Technikum Przemysłu Spożywczego oraz w sprawie stopniowej likwidacji Technikum Uzupełniającego Nr 2 w Zespole Szkół Nr 6 im. Mikołaja Reja w Szczecinie, ul. Gen. J. Sowińskiego 3
XVIII/502/12 w sprawie likwidacji XV Liceum Profilowanego w Zespole Szkół Nr 5 im. Józefa Wybickiego w Szczecinie, ul. Hoża 3.
XVIII/501/12 w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego Nr 3 w Zespole Szkół Budowlanych im. Kazimierza Wielkiego, ul. Unisławy 32/33.
XVIII/500/12 w sprawie likwidacji XXV Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Nr 8 im. Stanisława Staszica w Szczecinie, ul. 3 Maja 1a
XVIII/499/12 w sprawie likwidacji XX Liceum Ogólnokształcącego, III Liceum Profilowanego, I Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego i Technikum Handlowego Uzupełniającego dla Dorosłych w Zespole Szkół Nr 3 im. prof. Oskara Langego w Szczecinie, ul. Gen. J. Sowińskiego 1
XVIII/498/12 w sprawie 1. likwidacji szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Technicznych i Morskich w Szczecinie, ul. Willowa 2/4, 2. przeniesienia kształcenia w określonych zawodach z Zespołu Szkół Technicznych i Morskich w Szczecinie, ul. Willowa 2/4 do Technikum Morskiego i Politechnicznego przy Zachodniopomorskim Centrum Edukacyjnym im. prof. H. Mierzejewskiego w Szczecinie, ul. Hoża 6, 3. stopniowej likwidacji I Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych wchodzącego w skład Zachodniopomorskiego Centrum Edukacyjnego im. prof. H. Mierzejewskiego w Szczecinie, ul. Hoża 6, 4. rozwiązania Zespołu Szkół Technicznych i Morskich w Szczecinie, ul. Willowa 2/4 oraz Zachodniopomorskiego Centrum Edukacyjnego im. prof. H. Mierzejewskiego w Szczecinie, ul. Hoża 6, 5. utworzenia Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie, ul. Hoża 6
XVIII/497/12 w sprawie stopniowej likwidacji Technikum Uzupełniającego Nr 1 i utworzenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Centrum Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie, ul. Batalionów Chłopskich 115
XVIII/496/12 w sprawie stopniowej likwidacji Technikum Uzupełniającego Nr 4 w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla Dzieci Słabo Słyszących im. Juliana Tuwima w Szczecinie, ul. Grzymińska 6
XVIII/495/12 sprawie stopniowej likwidacji II Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym dla Dzieci Niesłyszących im. Hansa Christiana Andersena w Szczecinie, ul. Szpitalna 15
XVIII/494/12 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o. z siedzibą w Glewicach na rok 2012 oraz w latach kolejnych 2013 do 2018
XVIII/493/12 w sprawie stopniowej likwidacji publicznego Gimnazjum Nr 3 im. J. Kusocińskiego w Szczecinie, ul. Malczewskiego 22 A
XVIII/492/12 w sprawie likwidacji publicznej Szkoły Podstawowej Nr 64 im. I Warszawskiej Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki w Szczecinie, ul. Generała Ludomiła Rayskiego 9
XVII/491/12 w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży, zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta Szczecin oraz miejsc, w których sprzedaż napojów alkoholowych jest zakazana
XVII/490/12 w sprawie nadania nazw urzędowych ulicom (ul. Tymiankowa, ul. Bazyliowa, ul. Olimpijska, ul. Maratońska, ul. Sprinterska)
XVII/489/12 w sprawie skargi
XVII/488/12 w sprawie skargi
XVII/487/12 w sprawie skargi
XVII/486/12 w sprawie skargi
XVII/485/12 w sprawie kontroli na wniosek radnej Małgorzaty Jacyny-Witt
XVII/484/12 w sprawie zmiany uchwały o utworzeniu w mieście Szczecin dzielnic i osiedli
XVII/483/12 w sprawie odwołania z funkcji ławnika Sądu Okręgowego w Szczecinie
XVII/482/12 w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Szczecin
XVII/481/12 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt uczestników w Dziale Wsparcia Dziennego przy ul. Potulickiej 40 i przy ul. Łukasiewicza 6 w Domu Pomocy Społecznej "Domu Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej" przy ul. Romera 21-29, Dziale Pomocy Półstacjonarnej dla Osób z Chorobą Alzheimera w Domu Pomocy Społecznej "Domu Kombatanta im. Gen. Mieczysława Boruty-Spiechowicza" przy ul. Kruczej 17, Ośrodku Wsparcia dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych przy ul. Jakuba Wujka 6
XVII/480/12 w sprawie powołania Rady Społecznej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej - Ośrodku Terapii Uzależnień od Alkoholu w Szczecinie
XVII/479/12 w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych
XVII/478/12 w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
XVII/477/12 w sprawie "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków"
XVII/476/12 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Szczecinie w 2012 roku
XVII/475/12 w sprawie ustalenia opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających
XVII/474/12 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin
XVII/473/12 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2012 rok
XVII/472/12 zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie zadań inwestycyjnych Miasta Szczecin w latach 2009-2013
XVII/471/12 w sprawie ogłoszenia Uchwały Nr LI/1318/10 Rady Miasta Szczecin z dnia 27 września 2010 r. w sprawie zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Gumieńce- Harnasiów 2" w Szczecinie
XVII/470/12 w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania  przestrzennego Miasta Szczecin
XVII/469/12 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Bolinko - Niemierzyńska 2” w Szczecinie.
XVII/468/12 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Klucz – Południe” w Szczecinie
XVII/467/12 w sprawie uchylenia uchwały Rady Miasta Szczecina w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Klucz – Żydowce” w Szczecinie
XVII/466/12 w sprawie uchylenia uchwały Rady Miasta Szczecina w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Klucz – Południe” w Szczecinie
XVII/465/12 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dąbie – Nurkowa” w Szczecinie
XVII/464/12 w sprawie wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej art. 1 ust. 1 i ust. 3 oraz art. 4 ust. 9 i ust. 13 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz.U. z 2012 r., poz. 83), w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 28 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 187, poz. 1110)
XVII/463/12 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargów ustnych nieograniczonych terenu inwestycyjnego składającego się z nieruchomości gruntowych położonych w Szczecinie przy ul. Łąkowej 1, ul. Łąkowej 3 i ul. Pomorskiej 103 oraz terenu inwestycyjnego składającego się z nieruchomości gruntowych położonych w Szczecinie przy ul. Łąkowej 5, ul. Łąkowej 7 i ul. Pomorskiej 107
XVII/462/12 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Mierniczej 5, 6, 7, 8, 9, ul. Anieli Krzywoń 6, sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego będącego spółdzielnią mieszkaniową
XVII/461/12 w sprawie bezprzetargowego wydzierżawienia na okres 9 lat nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej przy ul. Twardowskiego 18, stanowiącej część działki 5/3 z obrębu 2090 Szczecin Pogodno 90
XVII/460/12 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowych położonych przy ul. Bałtyckiej w Szczecinie
XVII/459/12 w sprawie bezprzetargowego wydzierżawienia na okres piętnastu lat nieruchomości położonych na terenie Gminy Miasto Szczecin z przeznaczeniem na cele infrastruktury i obiektów związanych z transportem tramwajowym
XVII/458/12 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej gminnych nieruchomości gruntowych położonych w rejonie ul. Szosa Polska w Szczecinie na rzecz Spółki Akcyjnej Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator
XVII/457/12 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Hrubieszowskiej 17, 19, 21, 23, 25, 27 sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz współużytkowników wieczystych: spółdzielni mieszkaniowej i osób fizycznych
XVI/456/12 zmieniająca uchwałę w sprawie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Miasto Szczecin
XVI/455/12 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminów targowisk zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin
XVI/454/12 w sprawie nadania nazw urzędowych ulicom (ul. Hiacyntowa, ul. Azaliowa, ul. Nadbrzeżna)
XVI/453/12 w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a Gminą Police
XVI/452/12 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingach strzeżonych oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia, a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu
XVI/451/12 w sprawie powołania Komisji do dokonania zniszczenia nieodebranych zgłoszeń kandydatów na ławników do sądów powszechnych na kadencję 2012-2015
XVI/450/12 w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 rok”
XVI/449/12 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok
XVI/448/12 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Miasta Szczecin
XVI/447/12 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Płonia - Przyszłości” w Szczecinie
XVI/446/12 w sprawie przyznania dotacji na dofinansowanie inwestycji obejmujących konserwację obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków
XVI/445/12 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców
XVI/444/12 zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji dla niepublicznych: przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek oświatowych, funkcjonujących na terenie Miasta Szczecin
XVI/443/12 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin
XVI/442/12 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2012 rok
XVI/441/12 w sprawie zamiaru likwidacji Środowiskowej Placówki Edukacyjno - Wychowawczej Nr 1 w Szczecinie ul. Koszalińska 13, z powodu zmian organizacyjnych
XVI/440/12 w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 80 w Szczecinie ul. Łokietka 16, z powodu zmian organizacyjnych
XVI/439/12 w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 79 w Szczecinie ul. Krzemienna 42a, z powodu zmian organizacyjnych
XVI/438/12 w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 77 w Szczecinie ul. Hoża 8-10, z powodu zmian organizacyjnych
XVI/437/12 w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 75 w Szczecinie ul. Romera 11, z powodu zmian organizacyjnych
XVI/436/12 w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 74 w Szczecinie ul. 26-go Kwietnia 3, z powodu zmian organizacyjnych
XVI/435/12 w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 73 w Szczecinie ul. Ceglana 4, z powodu zmian organizacyjnych
XVI/434/12 w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 72 w Szczecinie ul. Felczaka 14, z powodu zmian organizacyjnych
XVI/433/12 w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 67 w Szczecinie ul. Cegielskiego 9, z powodu zmian organizacyjnych
XVI/432/12 w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 66 w Szczecinie ul. Czesława 7, z powodu zmian organizacyjnych
XVI/431/12 w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 65 w Szczecinie ul. J. Ch. Paska 34, z powodu zmian organizacyjnych
XVI/430/12 w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 64 w Szczecinie ul. Księcia Barnima III Wielkiego 26, z powodu zmian organizacyjnych
XVI/429/12 w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 62 w Szczecinie ul. Jasna 74, z powodu zmian organizacyjnych
XVI/428/12 w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 61 w Szczecinie ul. Maciejowicka 26, z powodu zmian organizacyjnych
XVI/427/12 w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 60 w Szczecinie ul. Romera 5, z powodu zmian organizacyjnych
XVI/426/12 w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 59 w Szczecinie ul. Księżnej Zofii 3, z powodu zmian organizacyjnych
XVI/425/12 w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 58 w Szczecinie ul. Benesza 26, z powodu zmian organizacyjnych
XVI/424/12 w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 54 w Szczecinie ul. Jaracza 3, z powodu zmian organizacyjnych
XVI/423/12 w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 53 w Szczecinie ul. Dunikowskiego 44, z powodu zmian organizacyjnych
XVI/422/12 w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 52 w Szczecinie ul. Milczańska 44, z powodu zmian organizacyjnych
XVI/421/12 w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 51 w Szczecinie ul. Krzywa 59, z powodu zmian organizacyjnych
XVI/420/12 w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 50 w Szczecinie ul. Franciszka Gila 13,15, z powodu zmian organizacyjnych
XVI/419/12 w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 49 w Szczecinie ul. Marmurowa 7, z powodu zmian organizacyjnych
XVI/418/12 w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 48 w Szczecinie ul. 9 -go Maja 13, z powodu zmian organizacyjnych
XVI/417/12 w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 46 w Szczecinie ul. Zawadzkiego 128, z powodu zmian organizacyjnych
XVI/416/12 w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 45 w Szczecinie ul. Bol. Czwójdzińskiego 9, z powodu zmian organizacyjnych
XVI/415/12 w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 44 w Szczecinie ul. Ruska 16, z powodu zmian organizacyjnych
XVI/414/12 w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 43 w Szczecinie ul. Emilii Gierczak 33, z powodu zmian organizacyjnych
XVI/413/12 w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 41 w Szczecinie ul. Malczewskiego 24, z powodu zmian organizacyjnych
XVI/412/12 w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 38 w Szczecinie ul. Włościańska 5, z powodu zmian organizacyjnych
XVI/411/12 w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 37 w Szczecinie ul. Jagiellońska 61, z powodu zmian organizacyjnych
XVI/410/12 w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 35 w Szczecinie ul. Jaracza 5a, z powodu zmian organizacyjnych
XVI/409/12 w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 33 w Szczecinie ul. Piotra Ściegiennego 62/65, z powodu zmian organizacyjnych
XVI/408/12 w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 32 w Szczecinie ul. Farna 2, z powodu zmian organizacyjnych
XVI/407/12 w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 31 w Szczecinie ul. Monte Cassino 17, z powodu zmian organizacyjnych
XVI/406/12 w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 30 w Szczecinie ul. Piotra Skargi 18, z powodu zmian organizacyjnych
XVI/405/12 w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 29 w Szczecinie ul. Ks. Kardynała S. Wyszyńskiego 6, z powodu zmian organizacyjnych
XVI/404/12 w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 27 w Szczecinie ul. H. Pobożnego 6/8, z powodu zmian organizacyjnych
XVI/403/12 w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 23 w Szczecinie ul. Ofiar Oświęcimia 12, z powodu zmian organizacyjnych
XVI/402/12 w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 20 w Szczecinie ul. Wieniawskiego 17, z powodu zmian organizacyjnych
XVI/401/12 w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 18 w Szczecinie ul. Unisławy 15 a, z powodu zmian organizacyjnych
XVI/400/12 w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 14 w Szczecinie ul. Bandurskiego 56, z powodu zmian organizacyjnych
XVI/399/12 w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 13 w Szczecinie ul. Jodłowa 11, z powodu zmian organizacyjnych
XVI/398/12 w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 11 w Szczecinie Osiedle Kasztanowe 54, z powodu zmian organizacyjnych
XVI/397/12 w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 10 w Szczecinie ul. Wołogoska 5, z powodu zmian organizacyjnych
XVI/396/12 w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 9 w Szczecinie ul. K. Napierskiego 13, z powodu zmian organizacyjnych
XVI/395/12 w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 8 w Szczecinie ul. Różowa 24, z powodu zmian organizacyjnych
XVI/394/12 w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 5 w Szczecinie ul. Tomaszowska 6, z powodu zmian organizacyjnych
XVI/393/12 w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 4 w Szczecinie ul. Ogińskiego 9, z powodu zmian organizacyjnych
XVI/392/12 w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 3 w Szczecinie ul. Potulicka 62, z powodu zmian organizacyjnych
XVI/391/12 w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 1 w Szczecinie ul. Grażyny 7, z powodu zmian organizacyjnych
XVI/390/12 zmieniająca uchwałę w sprawie polityki w zakresie kształtowania sieci handlowej w gminie Miasto Szczecin
XVI/389/12 w sprawie zamiaru stopniowej likwidacji publicznego Gimnazjum Nr 3 im. J. Kusocińskiego w Szczecinie, ul. Malczewskiego 22 A
XVI/388/12 w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 9 w Szczecinie, ul. Małkowskiego 12
XVI/387/12 w sprawie zamiaru stopniowej likwidacji II Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym dla Dzieci Niesłyszących im. Hansa Christiana Andersena w Szczecinie, ul. Szpitalna 15
XVI/386/12 w sprawie zamiaru stopniowej likwidacji Technikum Uzupełniającego Nr 4 w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla Dzieci Słabo Słyszących im. Juliana Tuwima w Szczecinie, ul. Grzymińska 6
XVI/385/12 w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej dla Dorosłych Nr 2, zamiaru stopniowej likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Dorosłych wchodzących w skład Zespołu Szkół Rzemieślniczych w Szczecinie, ul. Chmielewskiego 19
XVI/384/12 w sprawie: 1. zamiaru likwidacji szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Technicznych i Morskich w Szczecinie, ul. Willowa 2/4, 2. przeniesienia kształcenia w określonych zawodach z Zespołu Szkół Technicznych i Morskich w Szczecinie, ul. Willowa 2/4 do Technikum Zawodowego Nr 2 przy Zachodniopomorskim Centrum Edukacyjnym im. prof. H. Mierzejewskiego w Szczecinie, ul. Hoża 6; 3. stopniowej likwidacji I Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych wchodzącego w skład Zachodniopomorskiego Centrum Edukacyjnego im. prof. H. Mierzejewskiego w Szczecinie, ul. Hoża 6, 4. rozwiązania Zespołu Szkół Technicznych i Morskich w Szczecinie, ul. Willowa 2/4 oraz Zachodniopomorskiego Centrum Edukacyjnego im. prof. H. Mierzejewskiego w Szczecinie, ul. Hoża 6 w celu utworzenia Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej
XVI/383/12 w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół Łączności w Szczecinie, ul. Ku Słońcu 27/30 poprzez likwidację Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 9 wchodzącej w skład tego Zespołu Szkół, likwidację Technikum Uzupełniającego Łączności oraz likwidację Technikum Łączności i przeniesienie kształcenia w określonych zawodach do Technikum Kolejowego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 4 im. Armii Krajowej w Szczecinie, ul. Kusocińskiego 3
XVI/382/12 w sprawie zamiaru likwidacji XX Liceum Ogólnokształcącego, III Liceum Profilowanego, I Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego i Technikum Handlowego Uzupełniającego dla Dorosłych w Zespole Szkół Nr 3 w Szczecinie, ul. Gen. J. Sowińskiego 1
XVI/381/12 w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego Nr 3 w Zespole Szkół Budowlanych im. Kazimierza Wielkiego, ul. Unisławy 32/33
XVI/380/12 w sprawie zamiaru stopniowej likwidacji Technikum Uzupełniającego Nr 1 w Centrum Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie, ul. Batalionów Chłopskich 115
XVI/379/12 w sprawie zamiaru likwidacji XIX Liceum Ogólnokształcącego, VI Liceum Profilowanego Technikum Przemysłu Spożywczego, oraz w sprawie stopniowej likwidacji Technikum Uzupełniającego Nr 2 w Zespole Szkół Nr 6 im. Mikołaja Reja w Szczecinie, ul. Gen. J. Sowińskiego 3
XVI/378/12 w sprawie zamiaru likwidacji XXV Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Nr 8 im. Stanisława Staszica w Szczecinie, ul. 3 Maja 1a
XVI/377/12 w sprawie zamiaru likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 5 w Zespole Szkół Elektryczno -Elektronicznych im. M.T. Hubera w Szczecinie, ul. Racibora 60
XVI/376/12 w sprawie zamiaru likwidacji XV Liceum Profilowanego w Zespole Szkół Nr 5 im. Józefa Wybickiego w Szczecinie, ul. Hoża 3
XVI/375/12 w sprawie zamiaru likwidacji publicznej Szkoły Podstawowej Nr 64 im. I Warszawskiej Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki w Szczecinie, ul. L. Rayskiego
XV/374/12 w sprawie skargi
XV/373/12 zmieniająca uchwałę Nr XXIX/736/08 z dnia 5 grudnia 2008 r. z późniejszymi zmianami w sprawie cen i opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Miasto Szczecin oraz określenia osób uprawnionych do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów
XV/372/12 w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kijewo - Łosiowa” w Szczecinie
XV/371/12 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Miasta Szczecin
XV/370/12 w sprawie nadania tytułu Pioniera Miasta Szczecina
XV/369/12 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dąbie - Sadlińskie Łęgi” w Szczecinie
XV/368/12 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wielgowo – Dunikowo 2” w Szczecinie
XV/367/12 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Warszewo-Duńska" w Szczecinie pod nazwą "Warszewo-Duńska 2"
XV/366/12 w sprawie uchylenia uchwały Rady Miasta Szczecina w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dąbie – Rokiciny” w Szczecinie
XV/365/12 w sprawie oddania na rzecz Kompresor Centrum PPUH S.C. z siedzibą w Szczecinie przy ulicy Rumuńskiej 19 nieruchomości położonej przy ulicy Goleniowskiej w Szczecinie (część działki nr 9/36 z obrębu 4002) w dzierżawę na okres 30 lat
XV/364/12 zmieniająca Uchwałę Nr XII/265/11 Rady Miasta Szczecin z dnia 24 października 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowych sprzedawanych w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych
XV/363/12 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego ograniczonego nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Szerokiej stanowiącej działkę nr 16/6 z obrębu 2052
XV/362/12 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowych sprzedawanych w trybie bezprzetargowym na podstawie art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami
XV/361/12 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej, położonej w Szczecinie, w rejonie ulic: Pawia, Zwierzyniecka, stanowiącej działkę nr 150 z obrębu 4107
XV/360/12 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od pierwszej opłaty, naliczanej z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości, położonej w Szczecinie, przy ul. Małopolskiej
XV/359/12 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Fryderyka Chopina 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100 sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz współużytkowników wieczystych: spółdzielni mieszkaniowej i osób fizycznych
XV/358/12 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowych, położonych w Szczecinie w rejonie ulic Kormoranów, Kukułeczki stanowiących działki o numerach 1/187, 1/189, 1/204, 1/206, 1/209, 1/208 z obrębu 3085
XV/357/12 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowej położonej w rejonie ul. Jesiennej w Szczecinie
XV/356/12 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od pierwszej opłaty, naliczanej z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości, położonej w Szczecinie, przy ul. Unisławy
XV/355/12 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie na Osiedlu Bukowo składającej się działek o numerach 38/83 i 38/85 z obrębu 3011
XV/354/12 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od pierwszej opłaty, naliczanej z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości, położonej w Szczecinie, przy ul. Emilii Plater
XV/353/12 w sprawie wydzierżawienia na okres 30 lat w drodze przetargu ustnego ograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem po dawnej szkole podstawowej, położonej w Szczecinie przy ul. Duńskiej 43
XV/352/12 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu dla jednostki budżetowej pod nazwą "Żłobki Miejskie" w Szczecinie
XV/351/12 w sprawie zasad i trybu ustanowienia nagród i wyróżnień przez Prezydenta Miasta Szczecin dla zawodników, trenerów, działaczy, menedżerów sportu, animatorów sportu oraz nadawania tytułów „Mecenas Sportu” i „Sportowa Impreza Roku”
XV/350/12 w sprawie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Miasto Szczecin
XV/349/12 w sprawie ustanowienia Nagrody Artystycznej Miasta Szczecin
XV/348/12 w sprawie ustanowienia tytułu Mecenasa Kultury Szczecina
XV/347/12 w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Miasta Szczecin za rok 2011
XV/346/12 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin
XV/345/12 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2012 rok
XV/344/12 w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta Szczecin
XXV/15/12 w sprawie reorganizacji Straży Granicznej
XXII/14/12 w sprawie rocznicy napaści sowieckiej na Polskę
XVIII/13/12 w sprawie pielęgniarki szkolnej
XVII/12/12 w sprawie Strategii Grupy PGE na lata 2012-2035
XVI/11/12 w sprawie modernizacji toru wodnego Szczecin-Świnoujście
XV/10/12 w sprawie sprzedaży alkoholu