Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Uchwały Rady Miasta uchwalone w 2022 r.

Uchwała Tytuł
XLV/1261/22 w sprawie nadania nazwy urzędowej rondu w Szczecinie (rondo Mieczysława Lisowskiego)
XLV/1260/22 w sprawie nadania nazwy urzędowej rondu w Szczecinie (rondo Kresowian)
XLV/1259/22 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w mieście Szczecinie (ul. Chochołowska)
XLV/1258/22 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w mieście Szczecinie (ul. Magiczna)
XLV/1257/22 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w mieście Szczecinie (ul. Dobrej Wróżki)
XLV/1256/22 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta Szczecin oraz ich składów osobowych
XLV/1255/22 w sprawie skargi na działania Prezydenta Miasta Szczecin
XLV/1254/22 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Bolinko – Niemierzyńska 4” w Szczecinie
XLV/1253/22 zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego pn. „Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego” w celu utworzenia jednostki budżetowej pn. „Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego”
XLV/1252/22 w sprawie udzielenia bonifikaty od cen netto nieruchomości gruntowych niezabudowanych sprzedawanych w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych
XLV/1251/22 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprztargowej nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Miasto Szczecin położonej w Szczecinie w rejonie ulicy Mała Odrzańska - część działki nr 30/30 oraz część działki nr 30/31 z obrębu ewidencyjnego 1037 Szczecin–Śródmieście na rzecz jej użytkownika wieczystego
XLV/1250/22 w sprawie zapewnienia warunków do osiedlenia się na terenie Gminy Miasto Szczecin imiennie wskazanym kandydatom na repatriantów wraz z członkami najbliższych rodzin
XLV/1249/22 w sprawie przyjęcia „Programu wspierania rodziny i rozwoju pieczy zastępczej Gminy Miasto Szczecin na lata 2023-2025”
XLV/1248/22 w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Działań na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami na lata 2022-2024
XLV/1247/22 w sprawie ustalenia miesięcznej kwoty dotacji na działalność Centrum Integracji Społecznej w Szczecinie
XLV/1246/22 w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina na lata 2023-2027
XLV/1245/22 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin
XLV/1244/22 w sprawie budżetu Miasta Szczecin na 2023 rok
XLIV/1243/22 w sprawie Programu współpracy Gminy Miasto Szczecin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok
XLIV/1242/22 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w mieście Szczecinie (ul. Jana Brzechwy)
XLIV/1241/22 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w mieście Szczecinie (ul. Kryształowa)
XLIV/1240/22 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w mieście Szczecinie (ul. Anielska)
XLIV/1239/22 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w mieście Szczecinie (ul. Mirabelki)
XLIV/1238/22 w sprawie skargi na bezczynność Prezydenta Miasta Szczecin
XLIV/1237/22 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania w roku 2022
XLIV/1236/22 w sprawie opinii o lokalizacji kasyna gry przy Al. Wyzwolenia 50 w Szczecinie
XLIV/1235/22 w sprawie opinii o lokalizacji kasyna gry przy Al. Wyzwolenia 50 w Szczecinie
XLIV/1234/22 w sprawie opinii o lokalizacji kasyna gry przy Al. Wyzwolenia 50 w Szczecinie
XLIV/1233/22 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad korzystania ze Strefy Zamieszkania Stare Miasto oraz poboru i wysokości opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na tym obszarze
XLIV/1232/22 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad korzystania z płatnych parkingów niestrzeżonych położonych na terenie Gminy Miasto Szczecin poza drogami publicznymi
XLIV/1231/22 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat za postój pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania na drogach publicznych Miasta Szczecin oraz sposobu ich pobierania
XLIV/1230/22 w sprawie ustalenia opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w roku 2023
XLIV/1229/22 w sprawie ustalenia na rok 2023 opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingach strzeżonych oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia, a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu
XLIV/1228/22 zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty, ustalenia stawki opłaty za pojemnik oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
XLIV/1227/22 w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Szczecin
XLIV/1226/22 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie przy ul. Stołczyńskiej, stanowiącej działkę numer 23/7 z obrębu ewidencyjnego numer 3021
XLIV/1225/22 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dąbie – Trasa Nowoprzestrzenna 2” w Szczecinie
XLIV/1224/22 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Miejskiej Rady Seniorów w Szczecinie i nadania jej Statutu
XLIV/1223/22 w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu
XLIV/1222/22 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz nagród i warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
XLIV/1221/22 w sprawie przyjęcia aneksu nr 2 do umowy z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego o prowadzeniu jako wspólnej instytucji kultury Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie
XLIII/1220/22 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta Szczecin oraz ich składów osobowych
XLIII/1219/22 w sprawie skargi na działanie Prezydenta Miasta Szczecin, Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie i Kierownika Ośrodka Wsparcia dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych w Szczecinie
XLIII/1218/22 w sprawie skargi na Dyrektora Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie
XLIII/1217/22 w sprawie skargi na bezczynność Dyrektora Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie
XLIII/1216/22 w sprawie skargi na nienależyte wypełnianie obowiązków przez Prezydenta Miasta Szczecin
XLIII/1215/22 w sprawie skargi na bezczynność Dyrektora Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie
XLIII/1214/22 w sprawie opinii o lokalizacji kasyna gry przy Al. Wyzwolenia 50 w Szczecinie
XLIII/1213/22 w sprawie stawek podatku od nieruchomości
XLIII/1212/22 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
XLIII/1211/22 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Gumieńce – Św. Kingi” w Szczecinie
XLIII/1210/22 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Żelechowa – Hoża” w Szczecinie
XLIII/1209/22 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Świerczewo – Derdowskiego” w Szczecinie
XLIII/1208/22 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Świerczewo – Świerczewska” w Szczecinie
XLIII/1207/22 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Drzetowo – Grabowo – Parkowa” w Szczecinie
XLIII/1206/22 w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa
XLIII/1205/22 w sprawie ustanowienia zespołów przyrodniczo-krajobrazowych
XLIII/1204/22 w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
XLIII/1203/22 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny gminnej nieruchomości położonej przy ulicy Łaziebnej
XLIII/1202/22 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie przy ul. Darniowej 1, stanowiącej działkę numer 120/2 z obrębu ewidencyjnego numer 1072
XLIII/1201/22 w sprawie udzielenia bonifikaty od cen netto nieruchomości gruntowych niezabudowanych sprzedawanych w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych
XLIII/1200/22 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie akcji w spółce InwestStar S.A.
XLIII/1199/22 w sprawie zmiany Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina na lata 2022-2026
XLIII/1198/22 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin
XLIII/1197/22 w sprawie zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2022 rok
IV/N/1196/22 w sprawie zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2022 rok
XLII/1195/22 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta Szczecin oraz ich składów osobowych
XLII/1194/22 w sprawie skargi na działanie Dyrektora Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie
XLII/1193/22 w sprawie rozpatrzenia petycji dot. opłat w publicznej komunikacji zbiorowej
XLII/1192/22 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w mieście Szczecinie (ul. Czereśniowy Sad)
XLII/1191/22 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w mieście Szczecinie (ul. Frezjowa)
XLII/1190/22 w sprawie nadania nazwy urzędowej dla skweru w Szczecinie (skwer Franciszka Jamrożego)
XLII/1189/22 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w mieście Szczecinie(ul. Trzmielowa)
XLII/1188/22 w sprawie zmiany nazwy nabrzeża w porcie morskim w Szczecinie (Nabrzeże Ukraińskie)
XLII/1187/22 w sprawie nadania nazwy urzędowej parkowi w Szczecinie (park Tilebeinów)
XLII/1186/22 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Szczecinie w 2022 roku
XLII/1185/22 w sprawie uchwalenia „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Miasto Szczecin”
XLII/1184/22 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad korzystania z płatnych parkingów niestrzeżonych położonych na terenie Gminy Miasto Szczecin poza drogami publicznymi
XLII/1183/22 w sprawie planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami
XLII/1182/22 w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, tj.: Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej- Ośrodka Terapii Uzależnień od Alkoholu w Szczecinie
XLII/1181/22 w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, tj.: Szczecińskiego Centrum Zdrowia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szczecinie
XLII/1180/22 zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego pn. "Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych" w Szczecinie w celu przekształcenia w jednostkę budżetową pn. "Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych"
XLII/1179/22 zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia użytków ekologicznych i zespołów przyrodniczo-krajobrazowych
XLII/1178/22 zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia stanowiska dokumentacyjnego „Margle kredowe nad jeziorem Szmaragdowym”
XLII/1177/22 w sprawie pozbawienia ulicy Śnieżnej kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z użytkowania
XLII/1176/22 w sprawie pozbawienia części ul. Potok kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z użytkowania
XLII/1175/22 w sprawie zaliczenia drogi na ulicy Czesława Miłosza do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Miasto Szczecin
XLII/1174/22 w sprawie zaliczenia drogi na ulicy Jantarowej do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Miasto Szczecin
XLII/1173/22 w sprawie zaliczenia drogi na ulicy Powrotnej do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Miasto Szczecin
XLII/1172/22 w sprawie zaliczenia drogi na ulicy Północnej do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Miasto Szczecin
XLII/1171/22 w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych ulic: ul. Maciejkowej, ul. Kalinowej, ul. Limby, ul. Jaworzynki
XLII/1170/22 w sprawie zwolnienia z opłat za przejazdy środkami komunikacji miejskiej
XLII/1169/22 w sprawie udzielenia bonifikaty od cen netto nieruchomości gruntowych niezabudowanych sprzedawanych w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych
XLII/1168/22 w sprawie udzielenia bonifikaty od cen netto nieruchomości gruntowych niezabudowanych sprzedawanych w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych
XLII/1167/22 w sprawie udzielenia bonifikaty od cen netto nieruchomości gruntowych niezabudowanych sprzedawanych w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych
XLII/1166/22 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie w rejonie ulicy Szosy Polskiej stanowiącej działkę numer 16/6 z obrębu ewidencyjnego numer 3203
XLII/1165/22 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Miasto Szczecin położonej w Szczecinie w rejonie ulicy Nadodrzańskiej - działka nr 10/4 z obrębu ewidencyjnego 1051 Szczecin–Śródmieście
XLII/1164/22 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej zabudowanej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie przy ul. Białowieskiej 6, stanowiącej działkę numer 11/2 z obrębu ewidencyjnego numer 2142
XLII/1163/22 w sprawie ustalenia cen urzędowych za przewozy taksówkami na obszarze Miasta Szczecina
XLII/1162/22 w sprawie opinii o lokalizacji kasyna gry przy Al. Wyzwolenia 50 w Szczecinie
XLII/1161/22 w sprawie opinii o lokalizacji kasyna gry przy Al. Wyzwolenia 50 w Szczecinie
XLII/1160/22 w sprawie opinii o lokalizacji kasyna gry przy Al. Wyzwolenia 50 w Szczecinie
XLII/1159/22 w sprawie opinii o lokalizacji kasyna gry przy Al. Wyzwolenia 46 w Szczecinie
XLII/1158/22 w sprawie opinii o lokalizacji kasyna gry przy Al. Wyzwolenia 46 w Szczecinie
XLII/1157/22 w sprawie opinii o lokalizacji kasyna gry przy Al. Wyzwolenia 46 w Szczecinie
XLII/1156/22 w sprawie opinii o lokalizacji kasyna gry przy Al. Wyzwolenia 46 w Szczecinie
XLII/1155/22 w sprawie opinii o lokalizacji kasyna gry przy Pl. Rodła 8-11 w Szczecinie
XLII/1154/22 w sprawie opinii o lokalizacji kasyna gry przy Pl. Rodła 8-11 w Szczecinie
XLII/1153/22 w sprawie opinii o lokalizacji kasyna gry przy Pl. Rodła 8-11 w Szczecinie
XLII/1152/22 w sprawie opinii o lokalizacji kasyna gry przy Pl. Rodła 8-11 w Szczecinie
XLII/1151/22 w sprawie opinii o lokalizacji kasyna gry przy Pl. Rodła 8-11 w Szczecinie
XLI/1150/22 zmieniająca uchwałę Nr XXIV/694/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie zmian w organizacji środowiskowych domów samopomocy w Szczecinie
XLI/1149/22 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w mieście Szczecinie (ul. Horyzontalna)
XLI/1148/22 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w mieście Szczecinie (ul. Kawki)
XLI/1147/22 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w mieście Szczecinie (ul. Czarodziejska)
XLI/1146/22 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w mieście Szczecinie (ul. Dzierzby)
XLI/1145/22 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w mieście Szczecinie (ul. Jutrzenki)
XLI/1144/22 w sprawie nadania nazwy urzędowej placowi w mieście Szczecinie (plac Kazimierza Wielkiego)
XLI/1143/22 w sprawie zasad przyznawania tytułu Honorowego Obywatelstwa Miasta Szczecin
XLI/1142/22 w sprawie zasad przyznawania Medalu za Zasługi dla Miasta Szczecina
XLI/1141/22 w sprawie zasad używania herbu, flagi, pieczęci, hejnału Miasta Szczecin oraz łańcucha Przewodniczącego Rady Miasta i sztandaru Rady Miasta
XLI/1140/22 w sprawie przyjęcia zasad korzystania z gminnych obiektów sportowych znajdujących się w zarządzie Miejskiego Ośrodka Sportu Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie oraz powierzenia Prezydentowi Miasta Szczecin uprawnień do ustalenia wysokości opłat za korzystanie z obiektów
XLI/1139/22 w sprawie skargi na Dyrektora IV Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie
XLI/1138/22 w sprawie skargi na bezczynność Dyrektora Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie
XLI/1137/22 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
XLI/1136/22 zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
XLI/1135/22 zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Szczecin
XLI/1134/22 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a Gminą Kobylanka na realizację zadań z zakresu lokalnego transportu zbiorowego
XLI/1133/22 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz nagród i warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
XLI/1132/22 zmieniająca uchwałę w sprawie obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin oraz zasad ich rozliczania
XLI/1131/22 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Gminy Miasto Szczecin
XLI/1130/22 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miasto Szczecin na rok szkolny 2022/2023
XLI/1129/22 w sprawie wyrażenia zgody na wzniesienie pomnika upamiętniającego postać Heleny Majdaniec na terenie parku miejskiego im. Jana Kasprowicza w Szczecinie
XLI/1128/22 w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecin
XLI/1127/22 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Gumieńce - ul. Cukrowa” w Szczecinie
XLI/1126/22 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Żelechowa - Bandurskiego, Gaińskiej” w Szczecinie
XLI/1125/22 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pogodno – Wincentego Pola” w Szczecinie
XLI/1124/22 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Zachodniopomorskiemu
XLI/1123/22 w sprawie wprowadzenia zasad i trybu przeprowadzania Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego
XLI/1122/22 zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego pn. "Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego" w celu utworzenia jednostki budżetowej pn. "Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego"
XLI/1121/22 w sprawie powierzenia zadania jednostce budżetowej pn. "Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego"
XLI/1120/22 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie przy ul. Sebastiana Klonowica, składającej się z działek oznaczonych w ewidencji gruntów, jako działki nr 20/8 i 23/20 z obrębu 2046
XLI/1119/22 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej zabudowanej będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie przy Al. Wojska Polskiego 95, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 126/2 o pow. 0,2290 ha, obr. 1021 oraz obniżenia bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków
XLI/1118/22 w sprawie udzielenia bonifikaty od cen netto nieruchomości gruntowych niezabudowanych sprzedawanych w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych
XLI/1117/22 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej zabudowanej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie w rejonie ul. Potok, stanowiącej działkę numer 3/1 z obrębu ewidencyjnego numer 4063
XLI/1116/22 w sprawie udzielenia z budżetu Miasta Szczecin pomocy finansowej w formie dotacji celowej Województwu Zachodniopomorskiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu pn. ”Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym wzdłuż rzeki Chełszczącej i jeziora Dąbie”
XLI/1115/22 w sprawie zmiany Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina na lata 2022-2026
XLI/1114/22 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin
XLI/1113/22 w sprawie zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2022 rok
XLI/1112/22 w sprawie demontażu pomnika „Poległym w Walce o Wyzwolenie Dąbia”, zlokalizowanego przy ul. E. Gierczak w Szczecinie
XLI/1111/22 w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Szczecin absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok
XLI/1110/22 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Szczecin za rok 2021 oraz sprawozdania finansowego Miasta Szczecin za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku
XLI/1109/22 w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Szczecin wotum zaufania
XL/1108/22 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta Szczecin oraz ich składów osobowych
XL/1107/22 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w mieście Szczecinie (ul. Łaskawa)
XL/1106/22 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w mieście Szczecinie (ul. Diamentowa)
XL/1105/22 w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, tworzenia komitetów inicjatyw obywatelskich, wymogów formalnych jakim muszą odpowiadać składane projekty oraz zasad ich promocji
XL/1104/22 w sprawie skargi na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie
XL/1103/22 w sprawie skargi na działanie Prezydenta Miasta
XL/1102/22 w sprawie zakresu pomocy świadczonej na rzecz obywateli Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
XL/1101/22 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
XL/1100/22 w sprawie uchwalenia „Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Miasto Szczecin w zakresie wód geotermalnych”
XL/1099/22 w sprawie wyrażenia zgody na wzniesienie pomnika upamiętniającego postać Michała Doliwo - Dobrowolskiego na skwerze im. Michała Doliwo - Dobrowolskiego w Szczecinie
XL/1098/22 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej zabudowanej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie w rejonie ul. Mrocznej, stanowiącej działkę numer 14 z obrębu ewidencyjnego numer 4104
XL/1097/22 w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Bezdomności na lata 2022 - 2027
XL/1096/22 zmieniająca uchwałę w sprawie zmian w organizacji środowiskowych domów samopomocy w Szczecinie
XL/1095/22 w sprawie utworzenia Branżowej Szkoły Specjalnej II stopnia nr 2 w Szczecinie i jej wejścia w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego dla Dzieci Słabosłyszących im. Juliana Tuwima w Szczecinie
XL/1094/22 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Arkońskie – Niemierzyn – Wszystkich Świętych” w Szczecinie
XL/1093/22 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stare Dąbie” w Szczecinie
XL/1092/22 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Warszewo - Na Stoku" w Szczecinie
XL/1091/22 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Żelechowa - Studzienna" w Szczecinie
XL/1090/22 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wielgowo - Dunikowo 2” w Szczecinie
XL/1089/22 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wielgowo - Dunikowo 3” w Szczecinie
XL/1088/22 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Podjuchy - Radosna” w Szczecinie
XL/1087/22 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Nad Rudzianką 2” w Szczecinie
XL/1086/22 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Trzebusz - Chełszcząca 2” w Szczecinie
XL/1085/22 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Lubczyńska 2” w Szczecinie
XL/1084/22 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Międzyodrze Port 3” w Szczecinie
XL/1083/22 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście Północ - Wyzwolenia” w Szczecinie
XL/1082/22 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście – Północ, Staszica” w Szczecinie
XL/1081/22 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Bolinko - Niemierzyńska 3" w Szczecinie
XXXIX/1080/22 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia na terenie Miasta Szczecin odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych
XXXIX/1079/22 w sprawie nadania nazwy urzędowej placowi w mieście Szczecinie (plac Dawida Altera Kurzmanna)
XXXIX/1078/22 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w mieście Szczecinie (ul. Wspinaczkowa)
XXXIX/1077/22 w sprawie nadania nazwy urzędowej dla skweru w Szczecinie (skwer Rodziny Quistorpów)
XXXIX/1076/22 w sprawie skargi na działalność Dyrektora Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej 17 i Prezydenta Miasta Szczecin
XXXIX/1075/22 w sprawie skargi na działanie Prezydenta Miasta
XXXIX/1074/22 w sprawie skargi na działanie Prezydenta Miasta
XXXIX/1073/22 w sprawie petycji dot. zmiany zapisu w Statucie Miasta Szczecin
XXXIX/1072/22 w sprawie petycji dot. zmiany uchwały Nr L/1054/02 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Szczecin i nadania jej statutu (ze zm.)
XXXIX/1071/22 w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o udzielenie wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w Szczecińskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością
XXXIX/1070/22 w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o udzielenie wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w Szczecińskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością
XXXIX/1069/22 zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego pn. „Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych” w Szczecinie w celu przekształcenia w jednostkę budżetową pn. „Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych”
XXXIX/1068/22 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a Gminą Goleniów na realizację zadań z zakresu lokalnego transportu zbiorowego
XXXIX/1067/22 w sprawie przyznania Wspólnocie Mieszkaniowej przy ul. Św. Wojciecha 1 front w Szczecinie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
XXXIX/1066/22 w sprawie przyznania Akademii Sztuki w Szczecinie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
XXXIX/1065/22 w sprawie przyznania Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Szczecinie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
XXXIX/1064/22 w sprawie przyznania Wspólnocie Mieszkaniowej Nr 113 przy ul. Łokietka 6 front w Szczecinie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku ujętym w gminnej ewidencji zabytków
XXXIX/1063/22 w sprawie przyznania Parafii Rzymskokatolickiej pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Szczecinie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
XXXIX/1062/22 w sprawie przyznania Uniwersytetowi Szczecińskiemu dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku ujętym w gminnej ewidencji zabytków
XXXIX/1061/22 w sprawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecin
XXXIX/1060/22 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikaty od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
XXXIX/1059/22 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości, będących własnością Gminy Miasto Szczecin, położonych w Szczecinie przy ul. Bałtyckiej, stanowiących działkę zabudowaną o nr 64/4 z obrębu 4095 i adresie ulica Bałtycka 27 oraz działki niezabudowane o nr 64/2, 72/2, 72/3 z obrębu 4095 i nr 55/4 z obrębu 4098
XXXIX/1058/22 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie przy ul. Pokoju, składającej się z działek oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 15/39, 15/44, 15/46 i 15/50 z obrębu 3091
XXXIX/1057/22 w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków”
XXXIX/1056/22 w sprawie wykazu kąpielisk i określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Miasto Szczecin
XXXIX/1055/22 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Miasto Szczecin porozumienia międzygminnego z Miastem i Gminą Gryfino na realizację zadań z zakresu opieki nad bezdomnymi zwierzętami w latach 2022 - 2023
XXXIX/1054/22 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Miasto Szczecin porozumienia międzygminnego z Gminą Stare Czarnowo w sprawie przejęcia wykonania zadania publicznego dotyczącego utrzymania i eksploatacji stacji zlewnej
XXXIX/1053/22 w sprawie wyrażenia zgody na wzniesienie zespołu pomników upamiętniających ofiary komunistycznego reżimu totalitarnego oraz uczestników walk o wolną i niepodległą Polskę, na skwerze przy Areszcie Śledczym w Szczecinie
XXXIX/1052/22 w sprawie odpłatności za pobyt i wyżywienie dziecka w żłobkach i klubach dziecięcych wchodzących w skład „Zespołu Żłobków Miejskich” w Szczecinie
XXXIX/1051/22 w sprawie wysokości opłaty za pobyt w Szczecińskim Centrum Profilaktyki Uzależnień - Dział Pomocy Osobom Nietrzeźwym - Izba Wytrzeźwień
XXXIX/1050/22 zmieniająca uchwałę w sprawie podwyższenia wysokości świadczeń pieniężnych, o których mowa w art. 85 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej dla rodzin zastępczych zawodowych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka
XXXVIII/1049/22 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej niezabudowanej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie, w rejonie ul. Pozdawilskiej, oznaczonej jako działka gruntu nr 34/92 z obrębu ewidencyjnego numer 3083
XXXVIII/1048/22 w sprawie udzielenia pomocy związanej z zaspokojeniem potrzeb mieszkaniowych osób i rodzin przybyłych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z Ukrainy objętej prowadzonymi na jej terytorium działaniami wojennymi
XXXVIII/1047/22 w sprawie zmiany do uchwały w sprawie zmian w organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 prowadzonej przez jednostkę organizacyjną Gminy Miasto Szczecin
XXXVIII/1046/22 w sprawie określenia zadań dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania w roku 2022
XXXVIII/1045/22 w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej zmiany Uchwały Nr V/154/19 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zasad i trybu przeprowadzania Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego
XXXVIII/1044/22 w sprawie rozpatrzenia petycji dot. zmiany załącznika do uchwały Nr XVII/479/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych
XXXVIII/1043/22 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaka ratownika ochotniczej straży pożarnej za uczestnictwo w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu
XXXVIII/1042/22 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Miasto Szczecin do roku 2027
XXXVIII/1041/22 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Szczecin na lata 2022-2023
XXXVIII/1040/22 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz nagród i warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
XXXVIII/1039/22 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin oraz określenia granic ich obwodów od 1 września 2019 roku
XXXVIII/1038/22 w sprawie wprowadzenia zasad i trybu przeprowadzania Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego
XXXVIII/1037/22 w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z o.o. z siedzibą w Szczecinie
XXXVIII/1036/22 w sprawie skargi na Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 35 w Szczecinie
XXXVIII/1035/22 w sprawie zmieniająca uchwałę nr XIV/484/20 w sprawie uzgodnienia zakresu prac pielęgnacyjnych na pomnikach przyrody
XXXVIII/1034/22 w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
XXXVIII/1033/22 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Miasto Szczecin porozumienia międzygminnego w sprawie powierzenia wykonania zadania publicznego w zakresie zagospodarowania bioodpadów
XXXVIII/1032/22 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Miasto Szczecin porozumienia międzygminnego w sprawie przejęcia wykonania zadania publicznego w zakresie zagospodarowania frakcji energetycznej odpadów komunalnych
XXXVIII/1031/22 zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Miasto Szczecin, określenia osób uprawnionych do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów oraz zasad taryfowych
XXXVIII/1030/22 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad korzystania ze Strefy Zamieszkania Stare Miasto oraz poboru i wysokości opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na tym obszarze
XXXVIII/1029/22 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat za postój pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania na drogach publicznych Miasta Szczecin oraz sposobu ich pobierania
XXXVIII/1028/22 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad korzystania z płatnych parkingów niestrzeżonych położonych na terenie Gminy Miasto Szczecin poza drogami publicznymi
XXXVIII/1027/22 w sprawie zmiany Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina na lata 2022-2026
XXXVIII/1026/22 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin
XXXVIII/1025/22 w sprawie zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2022 rok
III/N/1024/22 zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za świadczenia prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin przedszkoli publicznych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego
III/N/1023/22 zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Miasto Szczecin, określenia osób uprawnionych do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów oraz zasad taryfowych
III/N/1022/22 w sprawie wyrażenia stanowiska aprobującego Program Wsparcia Szczecin Ukrainie
III/N/1021/22 w sprawie zerwania współpracy z miastem Murmańsk w Federacji Rosyjskiej
III/N/1020/22 w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego solidarności z mieszkańcami Ukrainy wobec agresji Federacji Rosyjskiej
XXXVII/1019/22 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w mieście Szczecinie (Wzgórze Elfów)
XXXVII/1018/22 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w mieście Szczecinie (Lukrecjowa)
XXXVII/1017/22 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w mieście Szczecinie (Pasaż Williama Turnera)
XXXVII/1016/22 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Stołczyn - Kościelna, Dąbrówki" w Szczecinie
XXXVII/1015/22 w sprawie przyjęcia do realizacji przez Gminę Miasto Szczecin Programu "Korpus Wsparcia Seniora'' na rok 2022
XXXVII/1014/22 w sprawie udzielenia z budżetu Miasta Szczecin pomocy finansowej w formie dotacji celowej Województwu Zachodniopomorskiemu
XXXVII/1013/22 w sprawie uzgodnienia zakresu prac pielęgnacyjnych w obrębie pomnika przyrody
XXXVII/1012/22 w sprawie nadania nazwy urzędowej rondu w Szczecinie (rondo Rodziny Dowlaszów)
XXXVII/1011/22 w sprawie nadania nazwy urzędowej parkowi w Szczecinie (park Jana Kasprowicza)
XXXVII/1010/22 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w mieście Szczecinie (park Krystyny i Romana Łyczywków)
II/N/1009/22 w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o udzielenie wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w Szczecińskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością
II/N/1008/22 w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o udzielenie wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w Szczecińskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością
XXXVI/1007/22 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w mieście Szczecinie (ul. Arktyczna)
XXXVI/1006/22 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Kanadyjska)
XXXVI/1005/22 w sprawie petycji dot. zmiany przepisów dot. strefy płatnego parkowania, umożliwiających skorzystanie z opłaty zryczałtowanej dla osoby zamieszkującej w obszarze SPP przez mieszkańców budynku Swarożyca 1a w Szczecinie
XXXVI/1004/22 w sprawie nadania statutu Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul. Romera 21-29 w Szczecinie
XXXVI/1003/22 w sprawie zasad świadczenia usług przewozowych dla osób z niepełnosprawnościami
XXXVI/1002/22 w sprawie nadania statutu Szczecińskiemu Centrum Świadczeń
XXXVI/1001/22 w sprawie przyznania Uniwersytetowi Szczecińskiemu dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku ujętym w gminnej ewidencji zabytków
XXXVI/1000/22 w sprawie realizacji na terenie Gminy Miasto Szczecin świadczenia pieniężnego "Bon opiekuńczy: Alzheimer 75" oraz upoważnienie Dyrektora Szczecińskiego Centrum Świadczeń do prowadzenia postępowania, w tym wydawania decyzji administracyjnych w zakresie świadczenia pieniężnego "Bon opiekuńczy: Alzheimer 75"
XXXVI/999/22 w sprawie odpłatności za pobyt i wyżywienie dziecka w żłobkach i klubach wchodzących w skład „Zespołu Żłobków Miejskich” w Szczecinie
XXXVI/998/22 zmieniająca uchwałę w sprawie wyłączenia Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie z Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie
XXXVI/997/22 w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej albo publicznej innej formy wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
XXXVI/996/22 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Szczecinie w 2022 roku
XXXVI/995/22 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Miasto Szczecin porozumienia międzygminnego z Gminą Przelewice na realizację zadań z zakresu opieki nad bezdomnymi zwierzętami w latach 2022- 2023
XXXVI/994/22 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Miasto Szczecin porozumienia międzygminnego z Gminą Stare Czarnowo na realizację zadań z zakresu opieki nad bezdomnymi zwierzętami w latach 2022- 2023
XXXVI/993/22 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Miasto Szczecin porozumienia międzygminnego z Gminą Warnice na realizację zadań z zakresu opieki nad bezdomnymi zwierzętami w 2022 roku
XXXVI/992/22 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Miasto Szczecin porozumienia międzygminnego z Gminą Goleniów na realizację zadań z zakresu opieki nad bezdomnymi zwierzętami w latach 2022 - 2023
XXXVI/991/22 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej niezabudowanej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie, w rejonie ul. Włoskiej, składającej się z działek gruntu nr nr: 6/24, 6/26 i 6/32 z obrębu ewidencyjnego nr 3096
XXXVI/990/22 w sprawie udzielenia bonifikaty od cen netto nieruchomości gruntowych niezabudowanych sprzedawanych w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych
XXXVI/989/22 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z parkingu typu Parkuj i Jedź (Park&Ride) w Szczecinie
XXXVI/988/22 w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Miasto Szczecin oraz przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu
XXXVI/987/22 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
XXXVI/986/22 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym oraz na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości położonej w Szczecinie przy ulicy Cienistej, stanowiącej działkę nr 70/14 z obrębu ewidencyjnego 3094
XXXVI/985/22 w sprawie wystąpienia ze Stowarzyszenia na Rzecz Miast i Gmin Nadodrzańskich
III/N/14/22 w sprawie solidarności z mieszkańcami Ukrainy wobec agresji Federacji Rosyjskiej