Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Uchwały Rady Miasta uchwalone w 1991 r.

Uchwała Tytuł
XIX/234/91 W sprawie przystąpienia Szczecina do stowarzyszenia o nazwie Związek Miast i gmin Morskich.
XIX/233/91 W sprawie stanu majątkowego i źródeł dochodów radnych Rady Miejskiej, członków Zarządu Miasta oraz kierowników /dyrektorów/ podległych miejskich jednostek organizacyjnych
XIX/232/91 W sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
XIX/230/91 W sprawie zmiany załączników nr 1, 2, 3, do Uchwały Nr XV/141/91 Rady Miejskiej w Szczecinie z dnia 24.06.1991r. w sprawie targowisk i opłaty targowej
XIX/229/91 W sprawie oddania w użytkowanie wieczyste działki zamiennej przy ulicy M. Falskiego o nr ewidencyjnym 7/24
XIX/228/91 W sprawie oddania gruntu w wieczyste użytkowanie, położony w narożniku ulic Krucza - Obotrycka.
XVIII/225/91 W sprawie: wydzierżawienia terenu przy ul. Dębogórskiej 8-11.
XVIII/224/91 W sprawie: przejęcia na własność miasta gruntów stanowiących mienie ogólnonarodowe.
XVIII/223/91 W sprawie: komunalizacji mienia (nieruchomości) Skarbu Państwa na wniosek i obciążenia go zobowiązaniami z tytułu poręczenia kredytowego.
XVIII/222/91 W sprawie: oddania gruntu w użytkowanie wieczyste i budynków na własność.
XVIII/221/91 W sprawie: oddania w użytkowanie nieruchomości przy ul. Przygodnej 2.
XVIII/220/91 W sprawie: najmu budynku położonego przy ul. Drzymały nr 5 w Szczecinie.
XVIII/219/91 W sprawie: wydzierżawienia terenu przy ul. Twardowskiego 18 w Szczecinie.
XVIII/218/91 W sprawie: oddania w wieczyste użytkowanie gruntu zlokalizowanego przy ul. Dąbrowszczaków pow. 356 m2 nr ewiden. 147/16.
XVIII/217/91 W sprawie: powołania zastępców Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.
XVIII/216/91 W sprawie: zmian w składach osobowych Komisji Stałych Rady Miejskiej
XVIII/215/91 W sprawie: przystąpienia Szczecina do Związku Miast i Gmin Morskich
XVIII/214/91 W sprawie: przystąpienia Szczecina do Związku Miast Bałtyckich
XVIII/212/91 W sprawie: zmiany załącznika Nr 1 i Załącznika Nr 3 do Uchwały Nr XV/141/91 Rady Miejskiej w Szczecinie z dnia 24 czerwca 1991r. w sprawie: targowisk i opłaty targowej
XVIII/211/91 W sprawie: uchylenia Uchwały Nr XVI/168/91 Rady Miejskiej w Szczecinie z dnia 29 lipca 1991r. w sprawie utworzenia spółki z o.o. pn. ”Gospodarczy Szczecin”.
XVIII/210/91 W sprawie: przystąpienia miasta Szczecina do spółki Bank Budownictwa S.A. w Szczecinie.
XVIII/209/91 W sprawie: zasad przyznawania dotacji dla zakładów budżetowych oraz środków specjalnych, gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych.
XVIII/208/91 W sprawie zmian w budżecie miasta na rok 1991r.
XVII/207/91 W sprawie zmiany Uchwały nr XVI/170/91 Rady Miejskiej w Szczecinie z dnia 29.07.1991r. o budowie pomnika upamiętniającego historyczne wydarzenia z lat 1970, 1980, 1988.
XVII/206/91 W sprawie uzupełnienia składów osobowych Komisji Stałych Rady Miejskiej w Szczecinie
XVII/205/91 W sprawie prywatyzacji Wydziału Wodomierzy Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie.
XVII/204/91 W sprawie oddania w użytkowanie wieczyste gruntów budowlanych i sprzedaż rozpoczętych na tych działkach budów budynków wielo-mieszkaniowych z częścią usługową.
XVII/203/91 W sprawie wydzierżawienia nieruchomości przy ul. Mieszka I nr 25, 26 26a, 27, 28 w Szczecinie.
XVII/202/91 W sprawie oddania gruntów w dzierżawę
XVII/201/91 W sprawie działki zamiennej położonej przy ul. Stalowej 3
XVII/200/91 W sprawie działki zamiennej, położonej przy ul. Stalowej 5
XVII/195/91 W sprawie oddania w wieczyste użytkowanie gruntów komunalnych
XVII/194/91 W sprawie oddania terenu w dzierżawę na 50 lat
XVII/193/91 W sprawie oddania gruntu w wieczyste użytkowanie i budynku na własność położonego przy ul. Duńskiej 25
XVII/191/91 W sprawie wniosku o przejęcie mienia Skarbu Państwa - nieruchomość położona przy ul. Niedziałkowskiego 20
XVII/190/91 W sprawie wniosku o przejęcie mienia Skarbu Państwa - nieruchomość położoną przy ul. Przestrzennej
XVII/189/91 W sprawie przyznania nieruchomości zamiennej położonej przy ul. Gorlickiej.
XVII/188/91 W sprawie poszerzenia działki położonej przy al. Woj. Polskiego 62z dnia 30 września 1991r.
XVII/187/91 W sprawie kupna działki położonej przy ul. Gryfińskiej 39
XVII/186/91 W sprawie zmiany uchwały nr XI/93/91 Rady Miejskiej w Szczecinie z dnia 28.02.1991r. w sprawie dokonanych nakładów przez inwestorów.
XVII/185/91 W sprawie LIKWIDACJI I PRYWATYZACJI KOMUNALNEGO PRZEDSIĘBIORSTWA REMONTOWO-BUDOWLANEGO NR 2 W SZCZECINIE
XVII/184/91 W sprawie uporządkowania zagospodarowania przestrzennego miasta na miejskich terenach użyteczności publicznej i w pasie drogowym.
XVII/183/91 W sprawie GOSPODAROWANIA KOMUNALNYMI LOKALAMI UŻYTKOWYMI NA WNIOSEK ICH DOTYCHCZASOWYCH DZIERŻAWCÓW.
XVII/182/91 W sprawie UTWORZENIA WSPÓLNIE Z KIEROWNIKIEM URZĘDU REJONOWEGO
XVII/181/91 W sprawie umów partycypacyjnych określających wzajemne zobowiązania i świadczenia na rzecz miasta ze strony inwestorów budownictwa innego aniżeli mieszkaniowe.
XVII/180/91 W sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
XVI/179/91 W sprawie: utworzenia obwodów głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.
XVI/178/91 W sprawie: regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Szczecinie.
XVI/177/91 W sprawie: wykonania pierwokupu przez miasto.
XVI/176/91 W sprawie: zawarcia porozumienia komunalnego z Gminą i Miastem Police w zakresie realizacji zadań dotyczących lokalnego transportu zbiorowego.
XVI/175/91 W sprawie: przekształcenia Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej w Szczecinie.
XVI/174/91 W sprawie: zmiany Uchwały Nr II/10/90 Rady Miejskiej w Szczecinie z dnia 18 czerwca 1990 r. o powołaniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Szczecinie.
XVI/173/91 W sprawie: odwołania Komisji ds. Ochrony Zdrowia i Opieki, Komisji ds. Edukacji oraz Komisji ds. Samorządności, Przestrzegania Prawa i Administracji - członków Komisji.
XVI/171/91 W sprawie: procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych.
XVI/170/91 W sprawie: o budowie pomnika upamiętniającego historyczne wydarzenia z lat 1970, 1980, 1988.
XVI/168/91 W sprawie: utworzenia spółki z o.o. pn. ”GOSPODARCZY SZCZECIN”.
XVI/167/91 W sprawie: utworzenia spółki zo.o. pn. ”PETRO-CITY”.
XVI/166/91 W sprawie: organizacyjno - prawnej formy prowadzenia działalności gospodarczej wykonywanej dotychczas przez Przedsiębiorstwo Transportowo - Sprzętowe Budownictwa Komunalnego w Szczecinie.
XVI/165/91 W sprawie: likwidacji Komunalnego Przedsiębiorstwa Transportowo Sprzętowego ”Transkom” w Szczecinie.
XVI/164/91 W sprawie: zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego m. Szczecina i Polic - na obszarze przy ul. Ku Słońcu 124.
XVI/164/91 W sprawie: zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego m. Szczecina i Polic - na obszarze przy ul. Ku Słońcu 124.
XVI/163/91 W sprawie: wykupu na rzecz miasta Szczecina nieruchomości pod kolektor ściekowy do osiedla Bezrzecze.
XVI/162/91 W sprawie: przyznania nieruchomości zamiennej.
XVI/161/91 W sprawie: oddania gruntu w wieczyste użytkowanie i budynku na własność.
XVI/160/91 W sprawie: oddania w nieodpłatne użytkowanie nieruchomości położonej w Szczecinie przy ul. Piotra Skargi 15.
XVI/159/91 W sprawie: zawarcia porozumienia komunalnego.
XVI/158/91 W sprawie: ustalenia Statutu Zakładu Zieleni Miejskiej w Szczecinie.
XVI/157/91 W sprawie: ustalenia Statutu Miejskiego Zakładu Usług Sanitarnych w Szczecinie.
XVI/156/91 W sprawie: wyboru organizacyjno - prawnej formy prowadzenia działalności gospodarczej wykonywanej dotychczas przez Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Eksploatacji Urządzeń Komunalnych w Szczecinie.
XVI/155/91 W sprawie: zawarcia Porozumienia Komunalnego.
XVI/154/91 W sprawie: upoważnienia kierowników zakładów budżetowych Administracji Budynków Komunalnych Nr 1-15 do załatwiania spraw dotyczących kaucji zabezpieczających pokrycie należności miasta z tytułu najmu lokali mieszkalnych.
XVI/153/91 W sprawie: utworzenia Zakładu Budżetowego Gminy pod nazwą ”Zakład Gospodarczy Miasta Szczecina”.
XVI/152/91 W sprawie: zmiany uchwały nr X/83/91 Rady Miejskiej w Szczecinie z dnia 25 stycznia 1991r. w sprawie wyboru organizacyjno - prawnej formy prowadzenia działalności gospodarczej wykonywanej dotychczas przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej w Szczecinie.
XVI/151/91 W sprawie: wyboru organizacyjno - prawnej formy działalności prowadzonej dotychczas przez Przedsiębiorstwo Eksploatacji Dróg i Mostów ”PEDiM” w Szczecinie.
XV/150/91 W sprawie ustalenia wysokości stawki podstawowej czynszu za komunalne lokale użytkowe w Szczecinie w 1991r.
XV/149/91 W sprawie zasad przekazywania terenów pod niekomunalne budownictwo mieszkaniowe na terenie Miasta Szczecina
XV/148/91 W sprawie działki zamiennej
XV/147/91 W sprawie poszerzenia działki
XV/144/91 W sprawie wykonania pierwokupu przez miasto
XV/142/91 W sprawie zmian w budżecie miasta na 1991r.
XV/141/91 W sprawie targowisk i opłaty targowej
XV/140/91 W sprawie nowych stawek opłat za użytkowanie wieczyste terenów będących własnością komunalną Miasta Szczecina
XV/139/91 W sprawie wyboru organizacyjno - prawnej formy prowadzenia działalności gospodarczej wykonywanej dotychczas przez Komunalne Przedsiębiorstwo Produkcji Materiałów Budowlanych w Szczecinie
XV/138/91 W sprawie wyboru organizacyjno - prawnej formy prowadzenia działalności gospodarczej wykonywanej dotychczas przez Przedsiębiorstwo Zieleni Miejskiej w Szczecinie.
XV/134/91 W sprawie uchwalenia Statutu Miasta Szczecina
XIV/130/91 W sprawie : wstąpienia do Rady Miejskiej p. Sabiny Wardzińskiej.
XIV/129/91 W sprawie : wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej p. Ernesta Wierzbickiego.
XIV/128/91 W sprawie : ustalenia list dla radnych i członków Komisji spoza Rady
XIV/127/91 W sprawie : rozwiązania Komisji Niestałych powołanych Uchwałami Rady Miejskiej Nr IV/15/90 z dn. 20.07.1990r., Nr IV/21/90 z dnia 20.07.1990r., Nr VI/40/90 z dnia 28.09.1990r. oraz Nr VI/41/90 z dnia 28.09.1990r.
XIV/126/91 W sprawie : zmiany uchwały Nr II/10/90 Rady Miejskiej w Szczecinie z dnia 18 czerwca 1990r. o powołaniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Szczecinie.
XIV/125/91 W sprawie : podania nazw urzędowych ulicom i placom w mieście Szczecinie
XIV/124/91 W sprawie : poboru podatku od nieruchomości
XIV/123/91 W sprawie : oddania w nieodpłatne użytkowanie nieruchomości położonej przy ul. Duńskiej 25 w Szczecinie
XIV/122/91 W sprawie : wyboru organizacyjno-prawnej formy prowadzenia działalności gospodarczej wykonywanej dotychczas przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie
XIV/121/91 W sprawie : podziału Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie
XIII/120/91 W sprawie : wyboru Zarządu Miasta w Szczecinie
XIII/119/91 W sprawie : odwołania Zarządu Miasta w Szczecinie
XIII/117/91 W sprawie : wyboru organizacyjno-prawnej formy prowadzenia działalności gospodarczej wykonywanej dotychczas przez Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Budownictwa Jednorodzinnego w Szczecinie
XIII/116/91 W sprawie : wyboru organizacyjno-prawnej formy prowadzenia działalności gospodarczej wykonywanej dotychczas przez Komunalne Przedsiębiorstwo Remontowo Budowlane Nr 1 w Szczecinie
XIII/115/91 W sprawie : utworzenia Spółki ”Zachodniopomorskie Towarzystwo Telekomunikacyjne” Spółka Akcyjna
XIII/114/91 W sprawie zmiany uchwały Nr XI/95/91 Rady Miejskiej w Szczecinie z dnia 28 lutego 1991r. w sprawie opłaty targowej /zmiana: uchwała Nr XII/100/91 Rady Miejskiej w Szczecinie z dnia 25 marca 1991r./
XIII/113/91 W sprawie wniosku o przejęcie Szczecińskiego Przedsiębiorstwa Usług Mieszkaniowych i Bytowych.
XIII/112/91 W sprawie : wniosku o przekazanie gruntów Państwowego Funduszu Ziemi na własność miasta
XIII/111/91 W sprawie : podziału Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie
XIII/110/91 W sprawie : oddania w nieodpłatne użytkowanie nieruchomości położonej przy ul. Bulwar Gdański 31 w Szczecinie
XIII/109/91 W sprawie : opłat za wodę pobieraną z urządzeń zaopatrzenia w wodę i za ścieki wprowadzane do urządzeń kanalizacyjnych eksploatowanych przez Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie.
XIII/106/91 W sprawie : pełnienia obowiązków Prezydenta Miasta Szczecina
XIII/105/91 W sprawie : zarządzenia wyborów do Rad Osiedlowych; Żelechowo, Śródmieście Zachód.
XIII/105/91 W sprawie : zarządzenia wyborów do Rad Osiedlowych; Żelechowo, Śródmieście Zachód.
XIII/104/91 W sprawie : ustalenia zasad wyboru Prezydenta Miasta Szczecina
XIII/103/91 W sprawie : głosowania nad odwołaniem Zarządu Miasta
XIII/102/91 W sprawie : odwołania Prezydenta Miasta Szczecina
XII/101/91 W sprawie odpłatności w Miejskiej Izbie Wytrzeźwień
XII/100/91 W sprawie zmiany Uchwały Nr XI/98/91 Rady Miejskiej w Szczecinie z dnia 28.02.1991r. dot. opłaty targowej
XII/99/91 W sprawie budżetu miasta na 1991r.
XI/98/91 W sprawie: opłaty targowej
XI/97/91 W sprawie: udzielenia Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczecinie upoważnienia do wydania decyzji administracyjnych.
XI/96/91 W sprawie: wysokości miesięcznych opłat za najem, dzierżawę i korzystanie bezumowne z garaży znajdujących się na terenach komunalnych
XI/94/91 W sprawie podatku od posiadania psów.
XI/92/91 W sprawie: nadania nazw urzędowych ulicom i placom miasta Szczecina
XI/91/91 W sprawie: zarządzenia wyborów uzupełniających do Rad Osiedli
XI/90/91 W sprawie: uwzględnienia protestu wyborczego wniesionego przez p. Eugeniusza Czerniaka.
XI/89/91 W sprawie: oddalenia protestu wyborczego złożonego przez mieszkańców osiedla Bukowe - Klęskowo dot. wyborów do rady osiedla.
XI/88/91 W sprawie: ustalenia opłat za wodę pobieraną z urządzeń zaopatrzenia miasta w wodę i za ścieki wprowadzane do urządzeń kanalizacyjnych miasta eksploatowanych przez Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie
XI/87/91 W sprawie: wykonania pierwokupu przez Miasto.
X/86/91 W sprawie zatwierdzenia Zarządzenia Nr 1 Zarządu Miasta Szczecina z dnia 15.01.1991r. dot. podwyższenia odpłatności za pobyt w Miejskiej Izbie Wytrzeźwień
X/85/91 W sprawie wyboru organizacyjno-prawnej formy prowadzenia działalności gospodarczej wykonywanej dotychczas przez Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie
X/84/91 W sprawie wyboru organizacyjno-prawnej formy prowadzenia działalności gospodarczej wykonywanej dotychczas przez Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w Szczecinie
X/83/91 W sprawie wyboru organizacyjno-prawnej formy prowadzenia działalności gospodarczej wykonywanej dotychczas przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej w Szczecinie
X/81/91 W sprawie utworzenia zakładu budżetowego pod nazwą Miejska Pracownia Urbanistyczna
X/80/91 W sprawie likwidacji Zespołu Usług Projektowych
X/79/91 W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
X/78/91 W sprawie przyjęcia projektu statutu miasta Szczecina
X/77/91 W sprawie: powołania Komisji Niestałej ds. zbadania samowoli budowlanej na terenie miasta Szczecina
X/76/91 W sprawie: dokooptowania radnych Rady Miejskiej do składu Komisji Inwentaryzacyjnej.
X/75/91 W sprawie: obsługi bankowej budżetu miasta.
X/74/91 W sprawie: powołania Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Szczecinie.
X/73/91 W sprawie: przedłużenia ważności obowiązywania Uchwały nr V/30/90 Rady Miejskiej w Szczecinie z dnia 24 sierpnia 1990 r.
X/71/91 W sprawie: powołania Niestałej Komisji ds. oceny projektów telewizji kablowej.
III/13/91 W sprawie: wyboru członków Zarządu Miejskiego w Szczecinie.