Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Uchwały Rady Miasta uchwalone w 2010 r.

Uchwała Tytuł
IX/N/1393/10 zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej
IX/N/1392/10 w sprawie likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą „Miejski Zakład Obsługi Gospodarczej” w Szczecinie w celu przekształcenia w jednostkę budżetową
IX/N/1391/10 w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą „Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej” w Szczecinie
IX/N/1390/10 zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji zakładów budżetowych pod nazwą Administracja Budynków Komunalnych od nr 1 do nr 15 i powołania sześciu zakładów budżetowych pod nazwą Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych
IX/N/1389/10 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2010 rok
IX/N/1388/10 w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie zadań inwestycyjnych Miasta Szczecin w latach 2010 – 2015
LII/1387/10 w sprawie nadania imienia Zygmunta Duczyńskiego ulicy w Szczecinie
LII/1386/10 w sprawie wyrażenia zgody na wzniesienie w Szczecinie pomnika upamiętniającego ofiary niemieckiego obozu eksterminacyjnego w Potulicach
LII/1385/10 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazw urzędowych ulicom w mieście Szczecinie
LII/1384/10 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż i udzielenie bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych oraz przyznania pierwszeństwa w nabyciu lokali użytkowych na rzecz ich najemców
LII/1383/10 zmieniająca uchwałę w sprawie wsparcia finansowego tworzącej się Akademii Sztuki w Szczecinie
LII/1382/10 w sprawie bezprzetargowego wydzierżawienia na okres trzydziestu lat, nieruchomości położonej przy ul. Kredowej w Szczecinie
LII/1381/10 w sprawie bezprzetargowego wydzierżawienia nieruchomości gruntowej na okres do 26.02.2037 r., położonej przy ul. Klonowica w Szczecinie, z przeznaczeniem pod budowę obiektu sportowego
LII/1380/10 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina
LII/1379/10 w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Warszewo - Wkrzańska” w Szczecinie
LII/1378/10 w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwale Rady Miasta Szczecin
LII/1377/10 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zawadzkiego – Klonowica 4” w Szczecinie
LII/1376/10 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Międzyodrze – Wyspa Grodzka - Łasztownia” w Szczecinie pod nazwą „Międzyodrze – Wyspa Grodzka – Łasztownia 2”
LII/1375/10 w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kijewko - Świętochowskiego” w Szczecinie
LII/1374/10 w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dąbie-Trzebusz” w Szczecinie
LII/1373/10 w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wielgowo - Dunikowo” w Szczecinie
LII/1372/10 w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Krzekowo – Żyzna - Szeroka” w Szczecinie
LII/1371/10 w sprawie ustalenia wysokości opłat za parkowanie na parkingu strzeżonym pojazdów usuniętych z drogi na koszt ich właścicieli
LII/1370/10 w sprawie bezprzetargowego wydzierżawienia nieruchomości gruntowej na okres trzydziestu lat, położonej w Szczecinie przy al. Wyzwolenia 44 a, z przeznaczeniem pod nowy obiekt handlowo – usługowy wraz z parkingiem
LII/1369/10 w sprawie przekazania Hali Widowiskowo – Sportowej na rzecz Miejskiego Ośrodka Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie oraz zmieniająca uchwałę w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego pod nazwą „Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji” w jednostkę budżetową pod nazwą „Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji” oraz przyjęcia statutu „Miejskiego Ośrodka Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji”
LII/1368/10 w sprawie reorganizacji zakładu budżetowego pn. Zakład Usług Komunalnych oraz zmiany i uchylenia niektórych uchwał
LII/1367/10 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia zakładu budżetowego pn. „Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego”
LII/1366/10 w sprawie zaskarżenia do sądu administracyjnego rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Zachodniopomorskiego stwierdzającego nieważność uchwały w sprawie „skargi” pani Danuty Zielińskiej
LII/1365/10 w sprawie zaskarżenia do sądu administracyjnego rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Zachodniopomorskiego stwierdzającego nieważność uchwały w sprawie „skargi” pani Iwony Palkowskiej - Lubowieckiej
LII/1364/10 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Miasto Szczecin porozumienia o współpracy partnerskiej z Miastem Bari w Republice Włoskiej
LII/1363/10 w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Szczecin Nr XXXVI/676/05 z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie określenia zasad częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej
LII/1362/10 w sprawie „Programu współpracy Gminy Miasto Szczecin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 rok”
LII/1361/10 w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dofinansowania do prac modernizacyjnych i remontowych, w tym robót konserwatorskich i restauratorskich przy zabytkach stanowiących wielorodzinne budynki mieszkalne niewpisane do rejestru zabytków
LII/1360/10 w sprawie przyznawania stypendium sportowego dla zawodników oraz przyjęcia Szczecińskiego Programu Olimpijskiego i Paraolimpijskiego
LII/1359/10 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Arkońskie – Niemierzyn - szpital” w Szczecinie
LII/1358/10 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Arkońskie – Niemierzyn – Wiosny Ludów” w Szczecinie
LII/1357/10 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Arkońskie – Niemierzyn – Chopina” w Szczecinie
LII/1356/10 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ulicy Księcia Bogusława X 39
LII/1355/10 w sprawie zmiany uchwały Nr L/1273/10 Rady Miasta Szczecin z dnia 06 września 2010 r. w sprawie zasad przyznawania i realizacji stypendiów naukowych Prezydenta Miasta Szczecin dla studentów i doktorantów
LII/1354/10 zmieniająca uchwałę w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki pod nazwą „Tramwaje Szczecińskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”
LII/1353/10 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Podhalańskiej 7a, 8, 8a, 8b, 8c, sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego będącego spółdzielnią mieszkaniową
LII/1352/10 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie
LII/1351/10 w sprawie zawarcia kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej przy ul. Kolumba 59
LII/1350/10 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Wiosny Ludów 30 sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz współużytkowników wieczystych: spółdzielni mieszkaniowej i osób fizycznych i uchylająca Uchwałę Nr XLVII/1185/10 Rady Miasta Szczecin z dnia 24 maja 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Wiosny Ludów 30 sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz współużytkowników wieczystych: spółdzielni mieszkaniowej i osób fizycznych
LII/1349/10 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Bł. Wincentego Kadłubka 28, 28a, 29, 29a, 30, 30a sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz współużytkowników wieczystych: spółdzielni mieszkaniowej i osób fizycznych
LII/1348/10 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Rugiańskiej 74, 75, 76 sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz współużytkowników wieczystych: spółdzielni mieszkaniowej i osób fizycznych
LII/1347/10 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Kormoranów 21, 23, 25, 27, 29 sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz współużytkowników wieczystych: spółdzielni mieszkaniowej i osób fizycznych
LII/1346/10 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Królewicza Kazimierza 59 sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz współużytkowników wieczystych: spółdzielni mieszkaniowej i osób fizycznych
LII/1345/10 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia rachunków dochodów własnych w oświatowych jednostkach budżetowych
LII/1344/10 w sprawie regionalnej pomocy inwestycyjnej w podatku od nieruchomości
LII/1343/10 w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości
LII/1342/10 w sprawie podatku od środków transportowych
LII/1341/10 w sprawie stawek podatku od nieruchomości
LII/1340/10 zmieniająca uchwałę w sprawie wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym
LII/1339/10 w sprawie skargi pani Sylwii Gołąb
LII/1338/10 w sprawie skargi pana Zdzisława Matusewicza
LII/1337/10 w sprawie wyrażenia stanowiska przez Radę Miasta Szczecin dla kierunku działania Prezydenta Miasta dotyczącego standardu zatrudnienia pracowników niepedagogicznych w przedszkolach publicznych na terenie Gminy Miasto Szczecin
LI/1336/10 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminów targowisk zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin
LI/1335/10 w sprawie utworzenia obwodów głosowania w szpitalach, w domu pomocy społecznej oraz w areszcie śledczym
LI/1334/10 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie
LI/1333/10 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie
LI/1332/10 w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie zadań inwestycyjnych Miasta Szczecin w latach 2010 – 2015
LI/1331/10 w sprawie skargi pana Jerzego Dzieżyca na komisję stałą Rady Miasta
LI/1330/10 w sprawie odwołania Panu Marcinowi Jandzie - Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, w tym do wydawania decyzji administracyjnych
LI/1329/10 zmieniająca uchwałę dotyczącą przekazania Radzie Osiedla zadania zagospodarowania na cele rekreacyjne gruntu komunalnego w rejonie ul. Andrzejewskiego i ul. Botanicznej – Maciejowickiej w Szczecinie
LI/1328/10 w sprawie nadania imienia Gimnazjum Nr 12 w Szczecinie, ul. Świętoborzyców 40
LI/1327/10 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dla kalkulacji wysokości dotacji przedmiotowej do wozokilometra dla trakcji autobusowej i pociągokilometra w trakcji tramwajowej dla Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie
LI/1326/10 w sprawie uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2011-2014, będących w posiadaniu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie”
LI/1325/10 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż i udzielenie bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców
LI/1324/10 w sprawie bezprzetargowego wydzierżawienia nieruchomości gruntowej na czas nieoznaczony, położonej przy al. Wyzwolenia pomiędzy budynkami 35 - 37 w Szczecinie, z przeznaczeniem pod tymczasowy pawilon handlowy
LI/1323/10 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Rugiańskiej 16 sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz współużytkowników wieczystych: spółdzielni mieszkaniowej i osób fizycznych
LI/1322/10 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Zakole 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz współużytkowników wieczystych: spółdzielni mieszkaniowej i osób fizycznych i uchylająca Uchwałę Nr XLIII/1096/10 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 stycznia 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Zakole 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz współużytkowników wieczystych: spółdzielni mieszkaniowej i osób fizycznych
LI/1321/10 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Księżnej Elżbiety 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39 sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz współużytkowników wieczystych: spółdzielni mieszkaniowej i osób fizycznych
LI/1320/10 zmieniająca uchwałę w sprawie bezprzetargowego wydzierżawienia do dnia 28 lutego 2031r. nieruchomości, stanowiącej część działki 11/2 z obrębu 1011, położonej przy Placu Kilińskiego z przeznaczeniem na zagospodarowanie basenu przeciwpożarowego przez Spółkę „Plac Kilińskiego” Sp. z o.o.
LI/1319/10 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż i udzielenie bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców
LI/1318/10 w sprawie zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Gumieńce – Harnasiów 2” w Szczecinie
LI/1317/10 w sprawie zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zawadzkiego - Klonowica 3” w Szczecinie
LI/1316/10 w sprawie zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Wielgowo–Sławociesze–Zdunowo” w Szczecinie pod nazwą „Wielgowo-Sławociesze-Zdunowo 2”
LI/1315/10 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Międzyodrze - Dziewoklicz” w Szczecinie
LI/1314/10 w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Szczecin
LI/1313/10 zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego programu inwestycyjnego na lata 2010 - 2015
LI/1312/10 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2010 rok
L/1311/10 w sprawie nadania nazw urzędowych ulicom w Szczecinie
L/1310/10 w sprawie przystąpienia Gminy Miasto Szczecin do projektu „Praktykuj z Uniwersytetem” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III „Wysoka jakość systemu oświaty”, Działanie 3.3. „Poprawa jakości kształcenia”, Poddziałanie 3.3.2 „Efektywny system kształcenia i doskonalenia nauczycieli – projekty konkursowe”
L/1309/10 w sprawie zwolnienia z opłat za przejazdy środkami komunikacji miejskiej
L/1308/10 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Miasto Szczecin udziałów w spółce Międzynarodowe Targi Szczecińskie Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie
L/1307/10 w sprawie skarg pana Mirosława Szczerbaka
L/1306/10 w sprawie „skargi” pani Danuty Zielińskiej
L/1305/10 w sprawie „skargi” pani Iwony Palkowskiej - Lubowieckiej
L/1304/10 w sprawie nadania tytułu Pioniera Miasta Szczecina
L/1303/10 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Miasto Szczecin listu intencyjnego o współpracy partnerskiej z Miastem Jinan w Chińskiej Republice Ludowej
L/1302/10 w sprawie opinii o lokalizacji kasyna gry przy Placu Rodła 8/10 w Szczecinie
L/1301/10 w sprawie opinii o lokalizacji kasyna gry przy ul Grodzkiej 2 w Szczecinie
L/1300/10 w sprawie odwołania Dyrektorowi jednostki budżetowej Gminy Miasto Szczecin pn. Szczecińskie Centrum Świadczeń upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
L/1299/10 w sprawie utworzenia placówki opiekuńczo-wychowawczej p.n. “Rodzinny Dom Dziecka Nr 13 w Szczecinie przy ul. Bolesława Śmiałego 19/4
L/1298/10 w sprawie współdziałania z Gminą Stare Czarnowo w realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach i niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego, funkcjonujących na terenie Miasta Szczecin
L/1297/10 w sprawie współdziałania z Gminą Maszewo w realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach i niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego, funkcjonujących na terenie Miasta Szczecin
L/1296/10 w sprawie współdziałania z Gminą Stargard Szczeciński w realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach i niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego, funkcjonujących na terenie Miasta Szczecin
L/1295/10 w sprawie współdziałania z Gminą Kobylanka w realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach i niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego, funkcjonujących na terenie Gminy Kobylanka
L/1294/10 w sprawie współdziałania z Gminą Przybiernów w realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach i niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego, funkcjonujących na terenie Miasta Szczecin
L/1293/10 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz w sprawie utworzenia innych form wychowania przedszkolnego
L/1292/10 w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki pod nazwą „Tramwaje Szczecińskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”
L/1291/10 w sprawie bezprzetargowego wydzierżawienia na okres piętnastu lat nieruchomości zabudowanej stanowiącej część działki nr 13/2 z obrębu 2063, położonej przy ulicy Ostrawickiej róg al. Wojska Polskiego z przeznaczeniem na obiekt gastronomiczny
L/1290/10 zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Szczecin
L/1289/10 w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej na terenie miasta Szczecin
L/1288/10 w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej na terenie miasta Szczecin
L/1287/10 w sprawie ustalenia wysokości opłat za parkowanie pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 10 ton na parkingu strzeżonym zlokalizowanym w prawobrzeżnej części Szczecina usuniętych z drogi na koszt ich właścicieli
L/1286/10 w sprawie akceptacji treści Porozumienia z dnia 9 lipca 2010 r. zawartego przez Gminę Miasto Szczecin i Stowarzyszenie Szczecińska Zielona Alternatywa
L/1285/10 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej gminnych nieruchomości gruntowych na rzecz ENEA OPERATOR Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu
L/1284/10 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości przy ul. Śląskiej
L/1283/10 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od pierwszej opłaty, naliczanej z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości, położonej w Szczecinie, przy ul. Stanisława Brzozowskiego
L/1282/10 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto sprzedaży nieruchomości gruntowych położonych w Szczecinie przy: ul. Unisławy 12 i ul. Unisławy 20, 20a, sprzedawanych w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego będącego spółdzielnią mieszkaniową
L/1281/10 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Śląskiej 50, sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego będącego spółdzielnią mieszkaniową
L/1280/10 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Zbyszka z Bogdańca 3 sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz współużytkowników wieczystych: spółdzielni mieszkaniowej i osób fizycznych
L/1279/10 zmieniająca uchwałę sprawie nadania nazw urzędowych ulicom i placom miasta Szczecina
L/1278/10 w sprawie oddania Miejskiej Bibliotece Publicznej nieruchomości położonej przy ul. Kresowej nr 1 w Szczecinie w nieodpłatne użytkowanie na czas nieoznaczony
L/1277/10 w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z o.o. z siedzibą w Szczecinie
L/1276/10 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki Szczeciński Park Naukowo – Technologiczny Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie w latach 2011 - 2013
L/1275/10 w sprawie przystąpienia do sporządzania Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pogodno - Unii Lubelskiej - Szpital” w Szczecinie
L/1274/10 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki Szczeciński Park Naukowo – Technologiczny Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie
L/1273/10 w sprawie zasad przyznawania i realizacji stypendiów naukowych Prezydenta Miasta Szczecin dla studentów i doktorantów
L/1272/10 w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszeń prawa w uchwale Rady Miasta Szczecin
L/1271/10 zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego programu inwestycyjnego na lata 2010 - 2015
L/1270/10 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2010 rok
XLIX/1269/10 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu ławnika Sądu Okręgowego w Szczecinie
XLIX/1268/10 w sprawie przystąpienia Gminy Miasto Szczecin do projektu „Przygotowanie wybranych szkół do realizacji praktyk przez studentów przygotowywanych do wykonania zawodu nauczyciela” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III „Wysoka jakość systemu oświaty”, Działanie 3.3. „Poprawa jakości kształcenia”, Poddziałanie 3.3.2 „Efektywny system kształcenia i doskonalenia nauczycieli – projekty konkursowe”
XLIX/1267/10 w sprawie nadania nazw urzędowych ulicom w Szczecinie
XLIX/1266/10 w sprawie współdziałania z Gminą Stare Czarnowo w realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach i niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego, funkcjonujących na terenie Miasta Szczecin
XLIX/1265/10 w sprawie współdziałania z Gminą Kobylanka w realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach i niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego, funkcjonujących na terenie Gminy Kobylanka
XLIX/1264/10 w sprawie współdziałania z Gminą Stargard Szczeciński w realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach i niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego, funkcjonujących na terenie Miasta Szczecin
XLIX/1263/10 w sprawie współdziałania z Gminą Przybiernów w realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach i niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego, funkcjonujących na terenie Miasta Szczecin
XLIX/1262/10 w sprawie współdziałania z Gminą Maszewo w realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach i niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego, funkcjonujących na terenie Miasta Szczecin
XLIX/1261/10 w sprawie zgody na zaciągnięcie zobowiązań finansowych dotyczących organizacji finału regat The Tall Ships Races 2013
XLIX/1260/10 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2010 rok
XLIX/1259/10 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Miasto Szczecin umowy partnerskiej w zakresie Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007 – 2013 z Regionem Skania w Królestwie Szwecji
XLIX/1258/10 zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dla kalkulacji wysokości dotacji przedmiotowej do wozokilometra dla trakcji autobusowej i pociągokilometra w trakcji tramwajowej dla Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie
XLIX/1257/10 zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie osobom fizycznym bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność gminy Miasto Szczecin
XLIX/1256/10 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Szczecińskiej 14 na rzecz jej użytkownika wieczystego oraz ustalenia jej ceny
XLIX/1255/10 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż i udzielenie bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców
XLIX/1254/10 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargów ustnych nieograniczonych nieruchomości gruntowych położonych w Szczecinie przy ulicy Emilii Plater stanowiących działki nr 5/12 i 5/17 z obrębu 1018
XLIX/1253/10 w sprawie wyrażenia zgody na wzniesienie w Szczecinie pomnika Pamięci Olimpijczyków
XLIX/1252/10 w sprawie wyrażenia zgody na wzniesienie w Szczecinie pomnika upamiętniającego majora Mieczysława Tarchalskiego
XLIX/1251/10 zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty za świadczenia prowadzonych przez gminę przedszkoli publicznych
XLIX/1250/10 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalania kwoty dotacji przypadającej na jedną osobę będącą uczestnikiem lub pracownikiem Centrum Integracji Społecznej w Szczecinie
XLIX/1249/10 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia placówki opiekuńczo-wychowawczej p.n. “Rodzinny Dom Dziecka Nr 2 w Szczecinie przy ul. Bolesława Śmiałego 19/4”
VIII/N/1248/10 w sprawie zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Osów-Podbórzańska” w Szczecinie pod nazwą „Osów-Podbórzańska 1”
VIII/N/1247/10 w sprawie zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Gumieńce – Derdowskiego” pod nazwą „Gumieńce – Derdowskiego 2” w Szczecinie
VIII/N/1246/10 w sprawie zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Nowe Miasto Potulicka 3”
VIII/N/1245/10 w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dąbie-lotnisko” w Szczecinie
VIII/N/1244/10 w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszeń w uchwale Rady Miasta Szczecin
VIII/N/1243/10 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie
VIII/N/1242/10 w sprawie nadania Pani Joannie Kulmowej tytułu Honorowego Obywatela Miasta Szczecin
VIII/N/1241/10 w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszeń w uchwale Rady Miasta Szczecin
VIII/N/1240/10 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Miasto Szczecin listu intencyjnego o współpracy partnerskiej z Miastem Dniepropietrowsk na Ukrainie
VIII/N/1239/10 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
VIII/N/1238/10 w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę Miasto Szczecin zadań z zakresu orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności dla osób z terenu Gminy Miasto Świnoujście
VIII/N/1237/10 w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom pełniącym stanowiska kierownicze
VIII/N/1236/10 w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42, ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, nauczycieli szkół zaocznych, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym bowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych prowadzących zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 11 ustawy o systemie oświaty oraz zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej
VIII/N/1235/10 w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego
VIII/N/1234/10 w sprawie tablicy upamiętniającej 65 rocznicę objęcia przez żołnierzy Wojska Polskiego służby na polskiej granicy na Odrze, Nysie Łużyckiej i Bałtyku
VIII/N/1233/10 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie
XLVIII/1232/10 w sprawie skargi pełnomocnika pana Klausa Schrödera
XLVIII/1231/10 w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie umowy, przyjęcie środków z Funduszy Spójności i przyjęcie do realizacji Projektu pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin”
XLVIII/1230/10 w sprawie zabezpieczenia wkładu własnego Muzeum Techniki i Komunikacji „Zajezdnia Sztuki” na zadanie inwestycyjne pod nazwą ,,Transgraniczne sieciowanie muzeów – wdrożenie wielojęzycznych systemów oprowadzania i Cross marketing”
XLVIII/1229/10 w sprawie udzielenia pomocy finansowej przeznaczonej na zadania mające na celu rozwój opieki pediatrycznej oraz opieki długoterminowej w Szczecinie
XLVIII/1228/10 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie
XLVIII/1227/10 w sprawie odwołania z funkcji ławnika Sądu Okręgowego w Szczecinie
XLVIII/1226/10 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Miasto Szczecin porozumienia o współpracy partnerskiej z Uniwersyteckim i Hanzeatyckim Miastem Greifswald w Republice Federalnej Niemiec
XLVIII/1225/10 w sprawie nadania imienia Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I stopnia w Szczecinie, ul. Bolesława Śmiałego 42 – 43 oraz zmiany uchwały w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Podstawowych Nr 2 w Szczecinie przy ul. Bolesława Śmiałego 42 - 43
XLVIII/1224/10 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2009 r. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych w Szczecinie
XLVIII/1223/10 w sprawie współdziałania z Województwem Zachodniopomorskim w realizacji zadania dotyczącego wspierania produkcji filmowej
XLVIII/1222/10 w sprawie przyznania dotacji na dofinansowanie konserwacji obiektu zabytkowego wpisanego do rejestru zabytków
XLVIII/1221/10 w sprawie przyznania dotacji na dofinansowanie konserwacji obiektu zabytkowego wpisanego do rejestru zabytków
XLVIII/1220/10 w sprawie likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą „Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Szczecinie” w celu przekształcenia w jednostkę budżetową pod nazwą „Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Szczecinie” oraz przyjęcia jej statutu
XLVIII/1219/10 zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na rok 2010 oraz uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2010 rok
XLVIII/1218/10 w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej na terenie miasta Szczecin
XLVIII/1217/10 w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej na terenie miasta Szczecin
XLVIII/1216/10 w sprawie bezprzetargowego wydzierżawienia na okres piętnastu lat nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej przy ul. Piotra Skargi 15 na rzecz „SPOŁEM” Spółdzielni Usługowo – Handlowej
XLVIII/1215/10 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Fryderyka Chopina 4 sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz współużytkowników wieczystych: spółdzielni mieszkaniowej i osób fizycznych
XLVIII/1214/10 w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabywaniu lokali użytkowych
XLVIII/1213/10 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Zięby 4, 6, 8 sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego będącego spółdzielnią mieszkaniową
XLVIII/1212/10 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Rugiańskiej 71a, 72a, 73a sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz współużytkowników wieczystych: spółdzielni mieszkaniowej i osób fizycznych
XLVIII/1211/10 w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Szczecińskiego Centrum Renowacyjnego Spółki z o.o. z siedzibą w Szczecinie
XLVIII/1210/10 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Ks. Biskupa Władysława Bandurskiego 79, 80, 81, 82 sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz współużytkowników wieczystych: spółdzielni mieszkaniowej i osób fizycznych i uchylająca Uchwałę Nr XXXVII/909/09 Rady Miasta Szczecin z dnia 20 lipca 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Ks. Biskupa Władysława Bandurskiego 79, 80, 81, 82 sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz współużytkowników wieczystych: spółdzielni mieszkaniowej i osób fizycznych
XLVIII/1209/10 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Królewicza Kazimierza 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43 sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz współużytkowników wieczystych: spółdzielni mieszkaniowej i osób fizycznych i uchylająca Uchwałę Nr XLI/1012/09 Rady Miasta Szczecin z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Królewicza Kazimierza 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43 sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz współużytkowników wieczystych: spółdzielni mieszkaniowej i osób fizycznych
XLVIII/1208/10 w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej
XLVIII/1207/10 zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego programu inwestycyjnego na lata 2010 - 2015
XLVIII/1206/10 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2010 rok
XLVIII/1205/10 w sprawie uczestnictwa Gminy Miasta Szczecin w programie INTERREG IV A, w projekcie pn. „Transgraniczny potencjał gospodarczy w Euroregionie Pomerania – połączenie polsko-niemieckich zalet lokalizacyjnych w celu stworzenia kompleksowej oferty inwestycyjnej”, w latach 2011-2013
XLVII/1204/10 w sprawie skargi pana Czesława Lelińskiego
XLVII/1203/10 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty, naliczanej z tytułu sprzedaży nieruchomości, położonej w Szczecinie, przy ul. Ks. Bpa Ignacego Krasickiego
XLVII/1202/10 w sprawie nadania nazwy urzędowej parkowi w Szczecinie
XLVII/1201/10 w sprawie przeprowadzenia przez Komisję Rewizyjna RM kontroli w zakresie realizacji uchwały Nr XLIV/1120/10 Rady Miasta Szczecin z dnia 1 marca 2010 w sprawie Strategii rozwoju Straży Miejskiej Miasta Szczecin w latach 2010-2018
XLVII/1200/10 w sprawie nadania nazwy urzędowej rondu w Szczecinie
XLVII/1199/10 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie
XLVII/1198/10 w sprawie wyrażenia zgody na powierzenie przez Gminę Miasto Szczecin zadania w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej w warsztatach terapii zajęciowej, prowadzonych na terenie powiatów Województwa Zachodniopomorskiego
XLVII/1197/10 zmieniająca uchwałę w sprawie połączenia jednostek budżetowych o nazwach Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie i Miejski Ośrodek Interwencji Kryzysowej
XLVII/1196/10 w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej Nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi w Szczecinie, ul. Benesza 75
XLVII/1195/10 w sprawie wyrażenia zgody na wzniesienie w Szczecinie pomnika Pamięci Młodzieży Wileńskiej
XLVII/1194/10 w sprawie zmiany obszaru objętego uchwałą w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pomorzany – Wzgórze Hetmańskie” w Szczecinie
XLVII/1193/10 w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Śmierdnica-Spokojna” w Szczecinie”
XLVII/1192/10 odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszeń w uchwale Rady Miasta Szczecin
XLVII/1191/10 w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
XLVII/1190/10 w sprawie określenia wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
XLVII/1189/10 w sprawie Programu Ochrony Środowiska przed Hałasem dla Miasta Szczecin
XLVII/1188/10 zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadań i gospodarowania Powiatowym Funduszem Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za rok 2009
XLVII/1187/10 w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Szczecin na lata 2010-2015
XLVII/1186/10 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej gminnych nieruchomości gruntowych na rzecz ENEA OPERATOR Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu
XLVII/1185/10 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Wiosny Ludów 30 sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz współużytkowników wieczystych: spółdzielni mieszkaniowej i osób fizycznych i uchylająca Uchwałę Nr XLI/1013/09 Rady Miasta Szczecin z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Wiosny Ludów 30 sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz współużytkowników wieczystych: spółdzielni mieszkaniowej i osób fizycznych
XLVII/1184/10 zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego programu inwestycyjnego na lata 2010 - 2015
XLVII/1183/10 w sprawie zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2010 rok
XLVII/1182/10 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Gorzyce w woj. podkarpackim w 2010 roku
VII/N/1181/10 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2010 rok
XLVI/1180/10 w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2010 rok"
XLVI/1179/10 w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010 rok”
XLVI/1178/10 w sprawie nadania nazw urzędowych ulicom w Szczecinie
XLVI/1177/10 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż i udzielenie bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców
XLVI/1176/10 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Domowi Kultury „Słowianin” w Szczecinie
XLVI/1175/10 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia i nadania Statutu instytucji kultury „Szczecin 2016” w Szczecinie
XLVI/1174/10 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie
XLVI/1173/10 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Teatralnemu Kana w Szczecinie
XLVI/1172/10 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia i nadania statutu Muzeum Techniki i Komunikacji – Zajezdnia Sztuki w Szczecinie
XLVI/1171/10 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Szczecińskiej Agencji Artystycznej w Szczecinie
XLVI/1170/10 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Domowi Kultury „Klub Skolwin” w Szczecinie
XLVI/1169/10 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Teatrowi Współczesnemu w Szczecinie
XLVI/1168/10 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Domowi Kultury „Klub 13 Muz” w Szczecinie
XLVI/1167/10 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Teatrowi Lalek „Pleciuga” w Szczecinie
XLVI/1166/10 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w Szczecinie
XLVI/1165/10 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej w Szczecinie
XLVI/1164/10 w sprawie przyznania dotacji na dofinansowanie konserwacji obiektu zabytkowego wpisanego do rejestru zabytków
XLVI/1163/10 w sprawie przystąpienia przez Gminę Miasto Szczecin do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko priorytet II Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, Działanie 2.1. Kompleksowe przedsięwzięcia w zakresie gospodarki odpadami ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych
XLVI/1162/10 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pomorzany – Nad Odrą” w Szczecinie
XLVI/1161/10 w sprawie zmiany obszaru objętego uchwałą w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście Północ - Felczaka” w Szczecinie
XLVI/1160/10 w sprawie przystąpienia do sporządzania Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Centrum – Złoty Szlak” w Szczecinie
XLVI/1159/10 w sprawie zmiany obszaru objętego uchwałą w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Centrum – Plac Grunwaldzki” w Szczecinie
XLVI/1158/10 w sprawie zmiany obszaru objętego uchwałą w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stare Miasto - Starówka” w Szczecinie
XLVI/1157/10 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zdroje – Zachód” w Szczecinie
XLVI/1156/10 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zdroje – Sanatoryjna” w Szczecinie
XLVI/1155/10 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zdroje – Łozowa-Leszczynowa” w Szczecinie
XLVI/1154/10 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przystapienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Osiedle Zdroje” w Szczecinie
XLVI/1153/10 w sprawie bezprzetargowego wydzierżawienia do dnia 31 stycznia 2031r. nieruchomości, stanowiącej część działki 253/9 z obrębu 2069, położonej przy ul. Grzegorza z Sanoka z przeznaczeniem na zagospodarowanie basenu przeciwpożarowego przez Spółkę „Rynek” Sp. z o.o.
XLVI/1152/10 w sprawie bezprzetargowego wydzierżawienia do dnia 28 lutego 2031r. nieruchomości, stanowiącej część działki 11/2 z obrębu 1011, położonej przy Placu Kilińskiego z przeznaczeniem na zagospodarowanie basenu przeciwpożarowego przez Spółkę „Plac Kilińskiego” Sp. z o.o.
XLVI/1151/10 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Ks. bpa Władysława Bandurskiego 68, 69, 70 sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz współużytkowników wieczystych: spółdzielni mieszkaniowej i osób fizycznych
XLVI/1150/10 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Bartniczej 42, 44, 46, 48, 50 sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz współużytkowników wieczystych: spółdzielni mieszkaniowej i osób fizycznych i uchylająca Uchwałę Nr XLI/1015/09 Rady Miasta Szczecin z dnia 23 listopada 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Bartniczej 42, 44, 46, 48, 50 sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz współużytkowników wieczystych: spółdzielni mieszkaniowej i osób fizycznych
XLVI/1149/10 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Wiosny Ludów 28 sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz współużytkowników wieczystych: spółdzielni mieszkaniowej i osób fizycznych
XLVI/1148/10 zmieniająca uchwały Rady Miasta Szczecin w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej gminnych nieruchomości gruntowych na rzecz ENEA OPERATOR Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu
XLVI/1147/10 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej gminnych nieruchomości gruntowych na rzecz ENEA OPERATOR Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu
XLVI/1146/10 zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego programu inwestycyjnego na lata 2010 - 2015
XLVI/1145/10 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki Port Lotniczy Szczecin Goleniów Sp. z o.o. z siedzibą w Glewicach
XLVI/1144/10 w sprawie utworzenia obwodów głosowania w szpitalach i zakładach pomocy społecznej oraz w areszcie śledczym
XLVI/1143/10 w sprawie utworzenia na terenie Gminy – Miasto Szczecin stałych obwodów głosowania oraz ustalenia ich numerów i granic
XLVI/1142/10 w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta z tytułu wykonania budżetu za 2009 r.
XLV/1141/10 w sprawie skargi pana Dariusza Szałańskiego na Prezydenta Miasta
XLV/1140/10 w sprawie skargi pana Tadeusza Kurkowskiego
XLV/1139/10 w sprawie skargi pana Henryka Banasia
XLV/1138/10 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki pod nazwą „Tramwaje Szczecińskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością"
XLV/1137/10 w sprawie określenia zadań dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania w roku 2010
XLV/1136/10 w sprawie zwolnienia z opłat za wymianę dowodu rejestracyjnego oraz prawa jazdy wynikającą ze zmiany adresu budynku z ul. Monte Cassino 13, 14 na ul. Monte Cassino 13, 13a, 13b, 13c, 14
XLV/1135/10 zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego programu inwestycyjnego na lata 2010 - 2015
XLV/1134/10 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2010 rok
XLV/1133/10 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania rady społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Ośrodku Terapii Uzależnień od Alkoholu w Szczecinie
XLV/1132/10 w sprawie nadania imienia Gimnazjum Nr 27 w Szczecinie, ul. St. Mikołajczyka 20
XLV/1131/10 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Pasterskiej 21, 22, 23, 24 sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz współużytkowników wieczystych: spółdzielni mieszkaniowej i osób fizycznych
XLV/1130/10 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Krańcowej 2a sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz współużytkowników wieczystych: spółdzielni mieszkaniowej i osób fizycznych
XLV/1129/10 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej gminnej zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w rejonie ulic: Aleja Wyzwolenia – St. Herakliusza Lubomirskiego – Ofiar Oświęcimia oraz udzielenia bonifikaty od ustalonej ceny
XLV/1128/10 w sprawie bezprzetargowego wydzierżawienia na okres dziesięciu lat części nieruchomości, stanowiącej część działki nr 3/25 z obrębu 2036, położonej przy ulicy Wiosny Ludów z przeznaczeniem na rozbudowę obiektów znajdujących się na nieruchomości sąsiedniej, stanowiącej działkę nr 3/1 z obrębu 2036
XLIV/1127/10 w sprawie wzniesienia pomnika upamiętniającego ks. Kazimierza Świetlińskiego
XLIV/1126/10 w sprawie wyrażenia zgody na wzniesienie w Szczecinie Pomnika Powielacza
XLIV/1125/10 w sprawie bezprzetargowego wydzierżawienia na okres trzydziestu lat, nieruchomości położonej przy al. Wojska Polskiego 244 w Szczecinie
XLIV/1124/10 w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na rok 2010 oraz zmiany uchwały w sprawie budżetu miasta na 2010 rok
XLIV/1123/10 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadań i gospodarowania Powiatowym Funduszem Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za rok 2009
XLIV/1122/10 w sprawie odmowy uznania za sprzeczną z obowiązującym prawem uchwały Nr XXX/745/08 z dnia 18 grudnia 2008 r.
XLIV/1121/10 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2010 rok oraz zmian w uchwale Nr XLII/1076/09 Rady Miasta Szczecin z dnia 14 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na 2010 rok
XLIV/1120/10 w sprawie Strategii rozwoju Straży Miejskiej Miasta Szczecin w latach 2010-2018
XLIV/1119/10 w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę Miasto Szczecin zadania w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej w warsztatach terapii zajęciowej, mieszkańców z terenu powiatów Województwa Zachodniopomorskiego
XLIV/1118/10 w sprawie połączenia Domu Pomocy Społecznej przy ul. Wł. Broniewskiego 4/6 w Szczecinie, Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Tartacznej 14 i Działu Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie – Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. J.U. Niemcewicza 9 w Szczecinie oraz o zmianie uchwały z dnia 16 kwietnia 2006 r. Nr LIV/1018/06 o nadaniu statutu Domu Pomocy Społecznej przy ul. Wł. Broniewskiego 4/6 w Szczecinie
XLIV/1117/10 w sprawie powołania Lokalnego Koordynatora Miasta Szczecin w Stowarzyszeniu Zdrowych Miast Polskich
XLIV/1116/10 w sprawie przyznania dotacji na dofinansowanie konserwacji obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków
XLIV/1115/10 zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa
XLIV/1114/10 w sprawie zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Stołczyn-Policka” w Szczecinie pod nazwą „Stołczyn-Policka 2”
XLIV/1113/10 w sprawie zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Warszewo - Kredowa” w Szczecinie pod nazwą „Warszewo –Kredowa 2”
XLIV/1112/10 w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zdroje-Walecznych” w Szczecinie
XLIV/1111/10 w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Ustowo - Bluszczowa” w Szczecinie.
XLIV/1110/10 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Skolwin Port” w Szczecinie
XLIV/1109/10 w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z o.o. z siedzibą w Szczecinie
XLIV/1108/10 w sprawie bezprzetargowego wydzierżawienia na okres trzydziestu lat nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej działkę Nr 145/2 z obrębu 1023 Szczecin Śródmieście 23 położonej przy al. Wojska Polskiego 86
XLIV/1107/10 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców
XLIV/1106/10 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Zakole 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz współużytkowników wieczystych: spółdzielni mieszkaniowej i osób fizycznych
XLIV/1105/10 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej gminnych nieruchomości gruntowych położonych w Szczecinie przy ul. Ofiar Oświęcimia na rzecz ENEA OPERATOR Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu
XLIV/1104/10 zmieniająca uchwałę w sprawie polityki w zakresie kształtowania sieci handlowej w Gminie Miasto Szczecin
XLIV/1103/10 w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście Północ - Bazarowa” w Szczecinie
XLIII/1102/10 w sprawie trwałego oznaczenia miejsc śmierci Ofiar Grudnia 70
XLIII/1101/10 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Szczecinie przy ulicy Łowieckiej i Łowieckiej 11 i uchylająca Uchwałę Nr XIV/373/07 Rady Miasta Szczecin z dnia 29 października 2007 r. w sprawie zamiany zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ulicy Łowieckiej 11 i udziału 39/100 w zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ulicy Łowieckiej na prawo użytkowania wieczystego nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym FOSFAN S.A. z siedzibą w Szczecinie, położonych w Szczecinie przy ulicy Nad-Odrą 63 i ulicy Nad-Odrą 77
XLIII/1100/10 w sprawie ustalenia wysokości stawki podstawowej za najem komunalnych lokali użytkowych w okresie od dnia 1 marca 2010 r. do dnia 28 lutego 2011 r.
XLIII/1099/10 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Księżnej Elżbiety 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39 sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz współużytkowników wieczystych: spółdzielni mieszkaniowej i osób fizycznych
XLIII/1098/10 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 21b, 21c, 21d, 21e sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz współużytkowników wieczystych: spółdzielni mieszkaniowej i osób fizycznych
XLIII/1097/10 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Maciejowickiej 36
XLIII/1096/10 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Zakole 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz współużytkowników wieczystych: spółdzielni mieszkaniowej i osób fizycznych
XLIII/1095/10 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
XLIII/1094/10 w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszeń w uchwałach Rady Miasta Szczecin
XLIII/1093/10 zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą Miejski Zakład Komunikacyjny w Szczecinie w celu zawiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą Tramwaje Szczecińskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Szczecinie
XLIII/1092/10 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w Szczecińsko – Polickim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Policach
XLIII/1091/10 w sprawie przyjęcia Zintegrowanego Planu Rozwoju Transportu Publicznego w Szczecinie w latach 2007-2015
XLIII/1090/10 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej gminnej nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Szczecinie przy ulicy Hożej – Piaskowej na rzecz organizacji pożytku publicznego Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Szczecinie
XLIII/1089/10 w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej na terenie miasta Szczecin
XLIII/1088/10 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i za parkowanie pojazdów usuniętych z drogi na koszt ich właścicieli
XLIII/1087/10 w sprawie ustalenia wysokości dotacji dla Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Szczecinie na rok 2010
XLIII/1086/10 w sprawie zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Sienno” w Szczecinie pod nazwą „Sienno 2”
XLIII/1085/10 w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o zmianę granic miasta Szczecin – miasta na prawach powiatu z gminą Stare Czarnowo w powiecie gryfińskim
XLIII/1084/10 zmieniająca uchwałę Nr L/948/06 Rady Miasta Szczecin z dnia 6 lutego 2006 r. w sprawie założenia Gimnazjum Nr 32 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Szczecinie przy ul. Kopernika 16 oraz założenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Szczecinie przy ul. Kopernika 16
XLIII/1083/10 zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji publicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych Zaocznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 6 w Szczecinie, Plac Mariacki 1
XLIII/1082/10 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Gimnazjum Nr 46 w Szczecinie przy ul. Ofiar Oświęcimia 14 oraz utworzenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Szczecinie przy ul. Ofiar Oświęcimia 14
XLIII/1081/10 w sprawie stopniowej likwidacji Technikum Budowy Okrętów, utworzenia szkoły ponadgimnazjalnej, zmiany nazwy i zmiany organizacji Zespołu Szkół Budowy Okrętów w Szczecinie, ul. Willowa 2/4
XLIII/1080/10 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów w Szczecinie
XLIII/1079/10 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych Miasta Szczecin oraz sposobu ich pobierania
III/27/10 w sprawie przeprowadzenia przez Komisję Rewizyjna RM kontroli w zakresie postanowień ugody zawartej w sprawie zwrotu nakładów poniesionych na remont lokalu mieszkalnego nr 4 położonego w nieruchomości budynkowej nr 21 przy ul. Obrońców Stalingradu w Szczecinie
III/26/10 w sprawie trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji dla niepublicznych: przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek oświatowych, funkcjonujących na terenie Miasta Szczecin
III/25/10 zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia przez Gminę Miasto Szczecin do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko priorytet II Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, Działanie 2.1. Kompleksowe przedsięwzięcia w zakresie gospodarki odpadami ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych
III/24/10 w sprawie utworzenia jednoosobowej Spółki Gminy Miasto Szczecin pod nazwą „Zakład Unieszkodliwiania Odpadów” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Szczecinie
III/23/10 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ulicy Mieszka I
III/22/10 w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dla kalkulacji wysokości dotacji przedmiotowej do wozokilometra dla trakcji autobusowej i pociągokilometra w trakcji tramwajowej dla Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie
III/21/10 w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z o.o. z siedzibą w Szczecinie
III/20/10 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Zięby 10 sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz współużytkowników wieczystych: spółdzielni mieszkaniowej i osób fizycznych
LII/19/10 w sprawie przegranych spraw przez gminę Miasto Szczeci i ich skutków finansowych dla budżetu Miasta
III/19/10 w sprawie gromadzenia dochodów na wydzielonym rachunku przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność w zakresie oświaty
LI/18/10 w sprawie opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych w granicach portu morskiego w Szczecinie
III/18/10 w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania ulicy Juliana Fałata, jako drogi publicznej na terenie miasta Szczecin
XLVI/17/10 w sprawie decyzji władz sił zbrojnych dotyczącej częściowej dyslokacji wojsk stacjonujących w Szczecinie
III/17/10 w sprawie przekazania Radzie Osiedla zadania zagospodarowania na cele rekreacyjne gruntu komunalnego w rejonie ul. Maciejowickiej oraz jego bieżącej konserwacji i utrzymania
XLIV/16/10 w sprawie Rurociągu Nord Stream
III/16/10 w sprawie utworzenia Centrum Kształcenia Praktycznego w Zespole Szkół Nr 8 im. Stanisława Staszica w Szczecinie, ul 3 Maja 1a oraz zmiany uchwały w sprawie założenia XXV Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie, zmiany organizacji i organizacji nazwy Zespołu Szkół Ekonomicznych Nr 2 im. Stanisława Staszica w Szczecinie, ul. 3 Maja 1a
III/15/10 w sprawie utworzenia Centrum Kształcenia Praktycznego w Zespole Szkół Nr 6 im Mikołaja Reja w Szczecinie, ul Gen. J. Sowińskiego 3 oraz zmiany uchwały w sprawie przekształcenia szkoły ponadpodstawowej w szkołę ponadgimnazjalną Zespole Szkół Nr 6 im. Mikołaja Reja w Szczecinie, ul Gen. Sowińskiego 3
XLIII/15/10 w sprawie zagospodarowania nieruchomości zabudowanej położonej przy Al. Wyzwolenia 52 po dawnym Szpitalu Miejskim na Centrum Opiekuńczo – Lecznicze im. św. Karola Boromeusza
III/14/10 w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ogrodniczych im. Saperów Wojska Polskiego w Szczecinie, ul. Batalionów Chłopskich 115
III/13/10 w sprawie ustalania kwoty dotacji przypadającej na jedną osobę będącą uczestnikiem lub pracownikiem Centrum Integracji Społecznej w Szczecinie w 2011 r.
III/12/10 w sprawie warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego
III/11/10 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od pierwszej opłaty, naliczanej z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości położonej w Szczecinie przy al. Wyzwolenia
III/10/10 w sprawie zobowiązania Prezydenta Miasta Szczecin do złożenia wniosków o dofinansowanie projektów z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego
III/9/10 w sprawie wydatków na dotacje celowe z budżetu Miasta Szczecin, które w 2010 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego
III/8/10 w sprawie zaciągnięcia kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu
III/7/10 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2010 rok
I/N/6/10 w sprawie ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Miasta Szczecin
II/5/10 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Prezydenta Miasta Szczecin
II/4/10 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miasta Szczecin
II/3/10 w sprawie uzupełnienia składu Rady Miasta
I/2/10 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Piotra Krzystka
I/1/10 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Szczecin