Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Uchwały Rady Miasta uchwalone w 2024 r.

Uchwała Tytuł
LIX/1647/24 w sprawie skargi na Prezydenta Miasta Szczecin
LIX/1646/24 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasto Szczecin dla operatorów i przewoźników, warunków i zasad korzystania oraz stawek opłat za korzystanie z tych obiektów
LIX/1645/24 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zawadzkiego – Klonowica 9” w Szczecinie
LIX/1644/24 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Gumieńce - ul. Cukrowa” w Szczecinie
LIX/1643/24 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wielgowo – Dunikowo 3” w Szczecinie
LIX/1642/24 w sprawie nadania nazwy urzędowej placowi w mieście Szczecinie (plac Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy)
LIX/1641/24 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w mieście Szczecinie (ul. Zaczarowana)
LIX/1639/24 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w mieście Szczecinie (ul. Komandorii)
LIX/1638/24 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w mieście Szczecinie (ul. Kamykowa)
LIX/1637/24 w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 7 im. Heleny Raszki w Szczecinie poprzez przeniesienia innej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
LIX/1636/24 w sprawie wyrażenia stanowiska aprobującego przystąpienie do realizacji w formule partnerstwa publiczno - prywatnego zadania pn. „Budowa centrum przesiadkowego wraz z infrastrukturą i funkcjami dodatkowymi w Szczecinie”
LIX/1635/24 w sprawie podniesienia wysokości wynagrodzeń, o których mowa w art. 85 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej dla rodzin zastępczych zawodowych, prowadzących rodzinne domy dziecka oraz rodzin pomocowych
LIX/1634/24 w sprawie przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 67 im. Jana Brzechwy w Szczecinie poprzez zmianę siedziby
LIX/1633/24 w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej nr 46 w Szczecinie
LIX/1632/24 w sprawie przekształcenia Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Szczecinie
LIX/1631/24 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru lub ujętym w gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze miasta Szczecin
LIX/1630/24 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Skolwin - Kamienna" w Szczecinie
LIX/1629/24 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Nad Rudzianką 2” w Szczecinie
LIX/1628/24 w sprawie wykazu kąpielisk i określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Miasto Szczecin
LIX/1627/24 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie w obrębie ewidencyjnym numer 4150 w rejonie ulicy Sowiej, stanowiącej działkę numer 92/4
LVIII/1626/24 w sprawie nadania nazw urzędowych ulicom miasta Szczecin (ul. Nad Rudzianką, Nowy Zjazd, Gwarna, Swojska, Romantyczna, Nastrojowa)
LVIII/1625/24 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach treningowych oraz mieszkaniach wspomaganych
LVIII/1624/24 zmieniająca uchwałę Nr XXIV/694/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie zmian w organizacji środowiskowych domów samopomocy w Szczecinie
LVIII/1623/24 w sprawie przyznania Uniwersytetowi Szczecińskiemu dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku ujętym w gminnej ewidencji zabytków
LVIII/1622/24 w sprawie nadania nazw urzędowych ulicom miasta Szczecin (ul. Dzikiej Róży, Konika Polnego, Cyprysowa, Złotego Deszczu, Zaułek Sikoreczki)
LVIII/1621/24 w sprawie określenia zadań dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania w roku 2024
LVIII/1620/24 w sprawie przyjęcia programu osłonowego Gminy Miasto Szczecin pn.: "Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2024”
LVIII/1619/24 zmieniająca uchwałę w sprawie realizacji na terenie Gminy Miasto Szczecin świadczenia pieniężnego "Bon opiekuńczy: Alzheimer 75" oraz upoważnienie Dyrektora Szczecińskiego Centrum Świadczeń do prowadzenia postępowania, w tym wydawania decyzji administracyjnych w zakresie świadczenia pieniężnego "Bon opiekuńczy: Alzheimer 75"
LVIII/1618/24 w sprawie przystąpienia Gminy Miasta Szczecin do Globalnej Sieci Miast i Gmin Przyjaznych Starzeniu przy Światowej Organizacji Zdrowia
LVIII/1617/24 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania „Pomorzany – Chmielewskiego” w Szczecinie
LVIII/1616/24 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaka ratownika ochotniczej straży pożarnej za uczestnictwo w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu oraz zabezpieczeniu obszaru chronionego właściwej jednostki ratowniczo-gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej, określonego w powiatowym planie ratowniczym
LVIII/1615/24 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Szczecinie w 2024 roku
LVIII/1614/24 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Miasto Szczecin porozumienia międzygminnego z Gminą Stare Czarnowo na realizację zadań z zakresu opieki nad bezdomnymi zwierzętami w 2024 roku
LVIII/1613/24 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż należącego do Gminy Miasto Szczecin udziału w wysokości 1/7 części w lokalu mieszkalnym położonym w Szczecinie przy ul. Zofii Nałkowskiej w drodze bezprzetargowej na rzecz współwłaściciela lokalu
LVIII/1612/24 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonych w Szczecinie przy ulicy Chojnickiej, stanowiących działki: zabudowaną, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 23 z obrębu 4129 oraz niezabudowaną, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 24/2 z obrębu 4129
LVIII/1611/24 w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny netto niezabudowanej działki gruntu sprzedawanej w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, położonej w Szczecinie przy ulicy Inspektowej 7A
LVIII/1610/24 w sprawie udzielenia bonifikaty od cen netto nieruchomości gruntowych niezabudowanych sprzedawanych w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych
VI/N/1609/24 w sprawie udzielenia z budżetu Miasta Szczecin pomocy finansowej w formie dotacji celowej Województwu Zachodniopomorskiemu
LVII/1608/24 w sprawie zatwierdzenia Diagnozy zapotrzebowania szkół i placówek oświatowych w Gminie Miasto Szczecin na wsparcie z Europejskiego Funduszu Społecznego + w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021 – 2027, Priorytet 6: Fundusze Europejskie na rzecz aktywnego Pomorza Zachodniego, Działanie 6.9 Edukacja ogólna
LVII/1607/24 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w mieście Szczecin (ul. Chemiczna)
LVII/1606/24 w sprawie skargi na Prezydenta Miasta i Dyrektora Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie
LVII/1605/24 zmieniająca uchwałę w sprawie zamiaru przekształcenia Przedszkola Publicznego Nr 77 w Szczecinie poprzez likwidację jednej z lokalizacji (filii) mieszczącej się przy ul. Stołczyńskiej 163 w Szczecinie
LVII/1604/24 zmieniająca uchwałę w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego pod nazwą „Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji” w jednostkę budżetową pod nazwą „Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji” oraz przyjęcia statutu „Miejskiego Ośrodka Sportu Rekreacji i Rehabilitacji”
LVII/1603/24 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu dla Domu Pomocy Społecznej „Domu Kombatanta” im. Boruty Spiechowicza przy ul. Kruczej 17 w Szczecinie
LVII/1602/24 zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ, funkcjonujących na terenie Miasta Szczecin oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
LVII/1601/24 w sprawie udzielenia z budżetu Miasta Szczecin pomocy finansowej w formie dotacji celowej Województwu Zachodniopomorskiemu
LVII/1600/24 w sprawie zasad przyznawania stypendiów naukowych Prezydenta Miasta Szczecin dla studentów i doktorantów
LVII/1599/24 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Żelechowa - Hoża" w Szczecinie
LVII/1598/24 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Miasto Szczecin położonej w Szczecinie w rejonie ulicy P. Jasienicy stanowiącej działki o numerach 19/28 i 19/27 z obrębu ewidencyjnego 2138
LVII/1597/24 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej zabudowanej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie przy ul. Pasiecznej 4, stanowiącej działkę numer 58, z obrębu ewidencyjnego 4180
LVII/1596/24 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie w rejonie ul. Miodowej, stanowiącej działkę nr 19/2, z obrębu ewidencyjnego 2012
LVIII/1595/24 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie w rejonie ul. Jemiołowej i Włoskiej, stanowiącej działki numer 38/15 i 38/12 z obrębu ewidencyjnego numer 3079
LVI/1594/24 w sprawie skargi na Prezydenta Miasta Szczecin
LVI/1593/24 w sprawie nadania nazw urzędowych ulicom w mieście Szczecinie (ul. Hetmańska)
LVI/1592/24 w sprawie nadania nazw urzędowych ulicom w mieście Szczecinie (ul. Gwardzistów)
LVI/1591/24 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w mieście Szczecinie (ul. Podgrzybkowa)
LVI/1590/24 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w mieście Szczecinie (ul. Brzoskwiniowa)
LVI/1589/24 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w mieście Szczecinie (ul. Grecka)
LVI/1588/24 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Osów 1” w Szczecinie
LVI/1587/24 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin oraz określenia granic ich obwodów od 1 września 2023 roku
LVI/1586/24 zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia Gmin ze Szczecińskiego Obszaru Metropolitarnego do programu SZCZECIN PRZYJAZNY RODZINIE w części dotyczącej „Szczecińskiej Karty Rodzinnej”
LVI/1585/24 w sprawie realizacji na terenie Gminy Miasto Szczecin świadczenia pieniężnego "Bon opiekuńczy: Alzheimer 75" oraz upoważnienie Dyrektora Szczecińskiego Centrum Świadczeń do prowadzenia postępowania, w tym wydawania decyzji administracyjnych w zakresie świadczenia pieniężnego "Bon opiekuńczy: Alzheimer 75"
LVI/1584/24 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pogodno – Budzysza Wosia” w Szczecinie
LVI/1583/24 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Niebuszewo – osiedle” w Szczecinie
LVI/1582/24 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Klucz – Rymarska” w Szczecinie
LVI/1581/24 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście – Zachód, Małkowskiego, Kosmos” w Szczecinie
LVI/1580/24 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Międzyodrze – Ostrów Grabowski” w Szczecinie
LVI/1579/24 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Miasto Szczecin porozumienia międzygminnego z Gminą Gryfino na realizację zadań z zakresu opieki nad bezdomnymi zwierzętami w latach 2024-2025
LVI/1578/24 w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny netto niezabudowanej działki gruntu sprzedawanej w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, położonej w Szczecinie przy ulicy ks. J. Dzierżonia
LVI/1577/24 w sprawie udzielenia bonifikaty od cen netto nieruchomości gruntowych niezabudowanych sprzedawanych w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych
I/5/24 w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta Szczecin oraz ich składów osobowych
I/4/24 w sprawie diet oraz kosztów podróży radnych Rady Miasta Szczecin
I/3/24 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Prezydenta Miasta Szczecin
I/2/24 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miasta Szczecin
I/1/24 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Szczecin