Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Uchwały Rady Miasta uchwalone w 2001 r.

Uchwała Tytuł
XLVII/979/01 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek czynszu regulowanego za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego dla zasobów Towarzystwa Budownictwa Społecznego "Prawobrzeże" Spółka z o.o.
XLVII/978/01 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek czynszu regulowanego za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego dla zasobów Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.
XLVII/977/01 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w spółce Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
XVLII/976/01 w sprawie określenia na rok 2002 limitu nowych zezwoleń na zarobkowy przewóz osób taksówkami na obszarze Gminy Miasto Szczecin.
XLVII/975/01 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazwy placowi w mieście Szczecinie.
XLVII/974/01 w sprawie nadania nazw urzędowych ulicom i placom w Szczecinie.
XLVII/973/01 w sprawie budżetu miasta na 2002 rok
XLVII/972/01 w sprawie uchwalenia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2002"
XLVII/971/01 w sprawie opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Szczecinie oraz sposobu ich pobierania.
XLVII/970/01 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania dotacji niepublicznym przedszkolom, szkołom i placówkom.
XLVII/969/01 w sprawie odpłatności za pobyt dziecka w żłobku.
XLVII/968/01 w sprawie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu publicznym.
XLVII/967/01 zmieniająca uchwałę w sprawie targowisk i opłaty targowej.
XLVII/966/01 zmieniającą uchwałę Rady Miasta Szczecina w sprawie opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego.
XLVII/965/2001 w sprawie opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej polegające na dostawie wody i wprowadzaniu ścieków do urządzeń kanalizacyjnych.
XLVII/964/01 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Szczecina na 2001 rok
XLVI/963/01 zmieniająca Uchwałę Nr XLI/872/01 Rady Miasta Szczecina z dnia 18 czerwca 2001r. w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste na rzecz Parafii Rzymsko Katolickiej p. w. Św. Krzysztofa w Szczecinie nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Hożej dz. 30/4 z Obrębu 33 Nad Odrą - stanowiącej mienie Gminy Szczecin.
XLVI/962/01 zmieniająca uchwałę Nr XLI/522/97 Rady Miasta Szczecina z dnia 29 grudnia 1997r w sprawie prywatyzacji gminnych lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży i budynków.
XLVI/961/01 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Podjuchy-Wschód" w Szczecinie.
XLVI/960/01 zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Ośrodka Terapii Uzależnień od Alkoholu w Szczecinie.
XLVI/959/01 w sprawie powołania zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników Sądu Okręgowego w Szczecinie.
XLVI/958/01 zmieniająca uchwałę nr XXX/733/2000 Rady Miasta Szczecina z dnia 30 października 2000r. zmieniającą uchwałę w sprawie zbycia budynków położonych przy ul. Adama Mickiewicza 45 wraz z oddaniem w wieczyste użytkowanie gruntu niezbędnego do korzystania z budynków.
XLVI/957/01 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Gumieńce - cmentarz - Bronowicka" w Szczecinie.
XLVI/956/01 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a Województwem Zachodniopomorskim.
XLVI/955/01 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przyjęcie prawa własności nieruchomości.
XLVI/954/01 w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej za wydanie wypisu i wyrysu z planu zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina
XLVI/953/01 w sprawie przyjęcia Mecenatu Miasta nad Muzeum Narodowym w Szczecinie
XLVI/952/01 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Miejskiego Rzecznika Konsumentów
XLVI/951/01 w sprawie zawarcia porozumienia komunalnego z Gminą Kołbaskowo
XLVI/950/01 sprawie lokalizacji pomnika Bartolomeo Colleoniego
XLVI/949/01 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Średniej
XLVI/948/01 w sprawie podatku od środków transportowych
XLVI/947/01 w sprawie podatku od posiadania psów
XLVI/946/01 w sprawie podatku od nieruchomości
XLV/945/01 w sprawie wyrażenia zgody na udzielanie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
XLV/944/01 w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Osiedla Stare Miasto.
XLV/943/01 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr XV/175/95 Rady Miejskiej w Szczecinie w sprawie Statutu Osiedla.
XLV/942/01 zmieniająca uchwałę w sprawie wydzierżawienia na okres piętnastu lat nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Ogrodniczej.
XLV/941/01 w sprawie utworzenia zakładu budżetowego pn. "Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego" oraz zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Szczecinie
XLV/940/01 zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej.
XLV/939/01 w sprawie zakończenia likwidacji instytucji kultury o nazwie Dom Pracownika Kultury w Szczecinie
XLV/938/01 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w złotych dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinie.
XLV/937/01 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Szczecina na 2001 rok
XLV/936/01 w sprawie oddania w drodze bezprzetargowej gminnej nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Jana z Czarnolasu
XLV/935/01 w sprawie uchylenia uchwały Rady Miasta Szczecina w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany S.49 Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina.
XLV/934/01 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego " Centrum A" w Szczecinie.
XLV/933/01 w sprawie zmian w składzie osobowym Zespołu Konsultacyjno - Opiniującego ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw.
XLV/932/01 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Miasta.
XLV/931/01 w sprawie wstąpienia pani Elżbiety Krawczak i pana Mariusza Miętkowskiego w miejsce radnych Elżbiety Romero i Krzysztofa Zaremby.
XLIV/930/01 w sprawie Polityki Miasta Szczecina w zakresie kultury fizycznej na lata 2001 - 2015
XLIV/929/01 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w złotych dla pracowników nie będących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach, placówkach oświatowych, przedszkolach i gospodarstwach pomocniczych (warsztatach szkolnych) przy szkołach zawodowych Miasta Szczecina.
XLIV/928/01 zmieniająca uchwałę w sprawie sieci publicznych gimnazjów w Szczecinie prowadzonych przez Miasto Szczecin.
XLIV/927/01 w sprawie polityki edukacyjnej Miasta Szczecina w latach 2001-2015
XLIV/926/01 w sprawie wygaśnięcia mandatów radnych Elżbiety Romero i Krzysztofa Zaremby.
XLIII/925/01 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego "Osów - Andersena" w Szczecinie.
XLIII/924/01 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego "Gumieńce - Słowieńsko" w Szczecinie.
XLIII/923/01 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego "Pogodno - Wschód" w Szczecinie.
XLIII/922/01 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego "Gumieńce - Harnasiów" w Szczecinie.
XLIII/921/01 w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/725/2000 Rady Miasta Szczecina z dnia 30 października 2000 r. w sprawie zasad gospodarowania majątkiem Gminy będącym w dyspozycji Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Szczecinie.
XLIII/920/01 w sprawie kierunków przekształceń Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski im. Św. Karola Boromeusza w Szczecinie.
XLIII/919/01 w sprawie wyrażenia zgody na zawiązanie jednoosobowej spółki Gminy Miasto Szczecin oraz wydzierżawienia nieruchomości.
XLIII/918/01 zmieniająca uchwałę Rady Miasta Szczecina w sprawie sposobu i warunków zagospodarowania terenów położonych w Szczecinie w sąsiedztwie lotniska sanitarno-sportowego Szczecin Dąbie.
XLIII/917/01 w sprawie przystąpienia Gminy Miasto Szczecin do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania i przyjęcia jego statutu.
XLIII/916/01 w sprawie określenia priorytetowych zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe dofinansowanych przez Miasto w pierwszej kolejności w roku 2002.
XLIII/915/01 w sprawie "Ramowego programu likwidacji azbestu z zabudowy miejskiej Szczecina".
XLIII/914/01 zmieniająca uchwałę w sprawie sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Miasto Szczecin.
XLIII/913/01 w sprawie rozwiązania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szczecinie.
XLIII/912/01 w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu zabudowanej gminnej nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Podgórnej 48.
XLIII/911/01 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Szczecin
XLIII/910/01 w sprawie nadania nazw urzędowych ulicom i placom w Szczecinie
XLIII/909/01 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Miasta.
XLIII/908/01 w sprawie ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania Komunalnej Oczyszczalni Ścieków "Zdroje" przy ul. Łozowej w Szczecinie.
XLIII/907/01 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Statutu Domu Kultury "Klub 13 Muz" w Szczecinie.
XLIII/906/01 w sprawie zmiany Regulaminu Społecznej Straży Rybackiej Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Szczecinie.
XLII/905/01 w sprawie akceptacji przystąpienia Miasta Szczecina do Stowarzyszenia "METREX" sieci Europejskich Regionów i Obszarów Metropolitalnych
XLII/904/01 w sprawie zlecenia przeprowadzenia kontroli przez Komisję Rewizyjną Rady Miasta
XLII/903/01 W sprawie powołania przedstawiciela Gminy Szczecin do składu Rady Nadzorczej Spółki pn. "Zarząd Morskiego portu Szczecin-Świnoujście" S.A.
XLII/902/01 zmieniająca Uchwałę Nr XXXIV/776/2000 Rady Miasta Szczecina z dnia 28 grudnia 2000r. w sprawie opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego
XLII/901/01 W sprawie wskazówek do konstruowania budżetu Miasta Szczecina na rok 2002.
XLII/900/01 zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą "Miejska Pracownia Urbanistyczna" oraz utworzenia jednostki budżetowej pn. "Biuro Strategii i Planowania Rozwoju Miasta".
XLII/899/01 zmieniająca Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Szczecinie
XLII/898/01 w sprawie zmian w składzie osobowym Zespołu Konsultacyjno - Opiniującego
XLII/897/01 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Szczecina na 2001 rok.
XLII/896/01 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Podbórzańska-wysypisko" w Szczecinie.
XLII/895/01 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Trasa Nowoprzestrzenna" w Szczecinie.
XLII/894/01 w sprawie uchylenia uchwały Rady Miasta Szczecina w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany D.93 Miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina oraz uchwały Rady Miasta Szczecina w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany K.60 Miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina.
XLII/893/01 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla "Nad Rudzianką" w Szczecinie.
XLII/892/01 w sprawie uchylenia uchwał Rady Miasta Szczecina w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany D.86, D.97 i K.58 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina.
XLII/891/01 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Ulicy A.Struga" w Szczecinie.
XLII/890/01 w sprawie uchylenia uchwały Rady Miasta Szczecina w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany D.91 Miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina
XLII/889/01 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla "Wielgowo-Sławociesze-Zdunowo" w Szczecinie.
XLII/888/01 w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Szczecinie w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla "Wielgowo-Sławociesze" oraz zmian Miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina oraz uchwały Rady Miasta Szczecina w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany K.61 miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina.
XLII/887/01 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Warszewo-Odolany" w Szczecinie.
XLII/886/01 w sprawie zmiany P.50 Miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina na obszarze osiedla Golęcino - Gocław.
XLII/885/01 w sprawie zmiany P.25 na obszarze dzielnicy Północ należącej do II edycji zmian Miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina
XLII/884/01 w sprawie likwidacji Technikum Mechanicznego w Zespole Szkół Nr 3 w Szczecinie oraz likwidacji Zespołu Szkół Nr 3 w Szczecinie.
XLII/883/01 w sprawie zgody na zbycie udziałów jednoosobowej spółki Gminy "Szczecińska Energetyka Cieplna" Sp. z o.o. w Szczecinie
XLII/882/01 w sprawie wyrażenia zgody na postawienie krzyża - pamiątki Roku Jubileuszowego.
XLII/881/01 w sprawie wydzierżawienia na okres piętnastu lat nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Ogrodniczej
XLII/880/2001 w sprawie nadania tytułu Pioniera Miasta Szczecina
XLI/879/01 zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Szczecinie, przy Al. Jedności Narodowej 42.
XLI/878/01 w sprawie utworzenia na terenie Miasta - Gminy Szczecin stałych obwodów głosowania oraz ustalenia ich numerów i granic.
XLI/877/01 w sprawie utworzenia obwodów głosowania w szpitalach i zakładach pomocy społecznej oraz w areszcie śledczym.
XLI/876/01 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Wyspa Pucka - południe" w Szczecinie.
XLI/875/01 w sprawie wystąpienia z wnioskiem o przeprowadzenie poszerzonego postępowania sprawdzającego w stosunku do Prezydenta Miasta
XLI/874/01 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych Komisji Stałych Rady Miasta.
XLI/873/01 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Prezydenta Miasta
XLI/872/01 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste na rzecz Parafii Rzymsko-Katolickiej p. w. Św. Krzysztofa w Szczecinie nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Hożej dz. 30/4 z Obrębu 33 Nad Odrą – stanowiącej mienie Gminy Szczecin.
XLI/871/01 w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na finansowanie zadania budowy sieci kanalizacyjnej osiedla Pomorzany w rejonie ulic Zagonowa, Ustowska, Bluszczowa objętego programem naprawczym w dziedzinie gospodarki wodno-ściekowej, współfinansowanym ze środków funduszu Unii Europejskiej ISPA.
XLI/870/01 w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na finansowanie zadania budowy pompowni ścieków Białowieska objętego programem naprawczym w dziedzinie gospodarki wodno-ściekowej, współfinansowanym ze środków funduszu Unii Europejskiej ISPA.
XLI/869/01 w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na finansowanie zadania renowacji i modernizacji kanału w ciągu ulic Bohaterów Warszawy i Ku Słońcu objętego programem naprawczym w dziedzinie gospodarki wodno-ściekowej, współfinansowanym ze środków funduszu Unii Europejskiej ISPA.
XLI/868/01 w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na finansowanie zadania budowy pompowni ścieków Górny Brzeg objętego programem naprawczym w dziedzinie gospodarki wodno-ściekowej, współfinansowanym ze środków funduszu Unii Europejskiej ISPA.
XLI/867/01 w sprawie założenia publicznego Gimnazjum Specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 w Szczecinie.
XLI/866/01 w sprawie założenia Gimnazjum Nr 44 w Szczecinie i zmiany organizacji Zespołu Szkół Budowy Okrętów w Szczecinie.
XLI/865/01 w sprawie założenia Gimnazjum Nr 43 w Szczecinie i zmiany organizacji Zespołu Szkół Nr 5 w Szczecinie.
XLI/864/01 zmieniająca uchwałę w sprawie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu publicznym.
XLI/863/01 w sprawie nieodpłatnego przekazania samochodu.
XLI/862/01 w sprawie upoważnienia Zarządu Miasta do powoływania Komisji Egzaminacyjnych.
XLI/861/01 w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości.
XLI/860/01 w sprawie zmiany w składzie osobowym Rady Społecznej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej - Ośrodku Terapii Uzależnień od Alkoholu w Szczecinie.
XLI/859/01 zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych Centrum-Prawobrzeże oraz utworzenia Towarzystwa Budownictwa Społecznego"Prawobrzeże" Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i zmiany uchwały w sprawie prywatyzacji komunalnych lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży i budynków.
XLI/858/01 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Szosa Polska 58-59c.
XLI/857/01 w sprawie: uchwalenia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2001"
XL/856/01 w sprawie powołania Sekretarza Miasta.
XL/855/01 w sprawie odwołania Sekretarza Miasta.
XL/854/01 w sprawie wyboru Zarządu Miasta Szczecina.
XL/853/01 w sprawie wyboru Prezydenta Miasta Szczecina.
XL/852/01 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Szczecina na 2001 rok
XL/851/01 w sprawie wzniesienia pomnika księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego na posesji należącej do parafii kościoła rzymsko-katolickiego p. w. Św. Jana Chrzciciela u zbiegu ulic Kaszubskiej i Bogurodzicy.
XL/850/01 w sprawie kierunkowych założeń polityki budżetowej Miasta na 2002 rok.
XL/849/01 w sprawie zaciągnięcia pożyczek z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na współfinansowanie zadań objętych Master Planem gospodarki wodno-ściekowej Miasta Szczecina.
XL/848/01 w sprawie nadania nazw urzędowych ulicom i placom w Szczecinie.
XL/847/01 w sprawie odwołania z funkcji ławnika Sądu Rejonowego w Szczecinie.
XL/846/01 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 30 lat nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasto Szczecina.
XL/845/01 w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie przekształcenia Obwodu Lecznictwa Kolejowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szczecinie poprzez likwidację i włączenie całości do Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Szczecinie.
XL/844/01 w sprawie odmowy uwzględnienia wniosku o usunięcie naruszeń w uchwale Rady Miasta Szczecina w sprawie sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Miasto Szczecin.
XL/843/01 w sprawie przyjęcia "Zasad Etyki Radnego".
XL/842/01 w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Ośrodka Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży w Szczecinie.
XL/841/01 w sprawie zatwierdzenia zestawienia dochodów i wydatków "Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej" i "Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej" na rok 2001.
XXXIX/839/01 w sprawie absolutorium dla Zarządu Miasta z tytułu wykonania budżetu za 2000 r.
XXXIX/838/01 zmieniająca uchwałę w sprawie wzniesienia pomnika upamiętniającego wydarzenia grudnia 1970 roku w Szczecinie.
XXXIX/837/01 zmieniająca uchwałę w sprawie oddania w drodze przetargu ustnego nieograniczonego w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Juliana Tuwima.
XXXIX/836/01 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Gimnazjum Nr 41 w Szczecinie i zmiany organizacji Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 6 w Szczecinie.
XXXIX/835/01 w sprawie likwidacji Gimnazjum Nr 36 w Szczecinie.
XXXIX/834/01 w sprawie likwidacji XX Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie.
XXXIX/833/01 w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Stoczniowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szczecinie.
XXXIX/832/01 w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania dotacji niepublicznym przedszkolom, szkołom i placówkom
XXXIX/831/01 w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na rok 2001 r.
XXXIX/830/01 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadań i gospodarowania Powiatowym Funduszem Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za rok 2000.
XXXIX/829/01 w sprawie zmian w statucie osiedla.
XXXIX/828/01 w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Gminy Szczecin z tytułu niektórych należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja Podatkowa.
XXXVIII/826/01 w sprawie zasad utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenie Miasta Szczecina
XXXVIII/825/01 zmieniająca uchwałę w sprawie odpłatności za pobyt dziecka w żłobku.
XXXVIII/824/01 w sprawie ustalenia terminu i maksymalnej wysokości poręczenia pożyczki zaciągniętej przez Spółkę Wodną "Międzyodrze" z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na III etap rozbudowy oczyszczalni Ostrów Grabowski.
XXXVIII/823/01 zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze.
XXXVIII/822/01 w sprawie zawarcia porozumienia o przejęciu do prowadzenia zadań z zakresu orzekania o stopniu niepełnosprawności.
XXXVIII/821/01 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste na rzecz Parafii Rzymskokatolickiej p. w. Św. Brata Alberta w Szczecinie nieruchomości gruntowej położonej przy ul. E. Zegadłowicza dz. 103/1 z Obrębu 6 Pogodno - stanowiącej mienie Gminy Szczecin.
XXXVIII/820/01 w sprawie nadania nazw urzędowych ulicom w Szczecinie
XXXVIII/819/01 w sprawie wyboru Komisji dyscyplinarnej II instancji (odwoławczej).
XXXVIII/818/01 w sprawie wieloletniego programu inwestycyjnego na lata 2001-2004
XXXVIII/817/01 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych Komisji Stałych Rady Miasta.
XXXVIII/816/01 w sprawie nadania tytułu Pioniera Miasta Szczecina
XXXVII/815/01 w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Stomatologicznej z siedzibą w Szczecinie, przy al. Boh. Warszawy 27.
XXXVII/814/01 w sprawie trzeciej emisji obligacji Gminy Miasto Szczecin oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez Zarząd
XXXVII/813/01 w sprawie drugiej emisji obligacji Gminy Miasto Szczecin oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez Zarząd
XXXVII/812/01 w sprawie pierwszej emisji obligacji Gminy Miasto Szczecin oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez Zarząd
XXXVII/811/01 w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach Gminy Miasto Szczecin
XXXVII/810/01 w sprawie budżetu miasta 2001 rok.
XXXVI/809/01 w sprawie przystąpienia do tworzącego się stowarzyszenia o nazwie Związek Miast i Gmin Nadodrzańskich
XXXVI/808/01 w sprawie udzielenia Pani Teresie Norkiewicz - Zastępcy Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
XXXVI/807/01 w sprawie odwołania Pani Bożenie Szaniawskiej - Zastępcy Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
XXXVI/806/01 w sprawie ustalenia wysokości stawki podstawowej za najem komunalnych lokali użytkowych w okresie od dnia 1 marca 2001 r. do dnia 28 lutego 2002 r.
XXXVI/805/01 w sprawie bezpłatnego korzystania z przejazdów środkami komunikacji miejskiej przez Zasłużonych Honorowych Dawców Krwi.
XXXVI/804/01 w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie.
XXXVI/803/01 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 15 lat nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miasto Szczecina.
XXXVI/802/01 w sprawie likwidacji komunalnego zakładu budżetowego pn. "Zarząd Komunikacji Miejskiej" w Szczecinie.
XXXVI/801/01 w sprawie bezprzetargowego wydzierżawienia gruntu na okres dziesięciu lat
XXXVI/800/01 w sprawie bezprzetargowego wydzierżawienia gruntu na okres dziesięciu lat.
XXXVI/799/01 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu ustnego nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Parkowej w Szczecinie.
XXXVI/798/01 w sprawie nadania tytułu Pioniera Miasta Szczecina
XXXVI/797/01 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad gospodarowania majątkiem Gminy będącym w dyspozycji Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Szczecinie.
XXXVI/796/01 w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Szczecinie, przy al. Jedności Narodowej 42.
XXXVI/795/01 w sprawie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu publicznym.
XXXVI/794/01 zmieniająca uchwałę w sprawie odpłatności za pobyt dziecka w żłobku.
XXXVI/793/01 w sprawie wzniesienia pomnika, upamiętniającego wydarzenia grudnia 1970 roku w Szczecinie
XXXVI/792/01 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych Komisji Stałych Rady Miasta.
XXXVI/791/01 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych Komisji Stałych Rady Miasta.
XXXV/790/01 w sprawie skargi na Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.
XXXV/789/01 w sprawie ustanowienia użytkownika na nieruchomości gminy.
XXXV/788/01 zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji Zakładu Budżetowego "Szczecińskie Centrum Przedsiębiorczości" w celu zawiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
XXXV/787/01 w sprawie odpłatności za pobyt dziecka w żłobku.
XXXV/786/01 w sprawie odmowy uwzględnienia wniosku o usunięcie naruszeń w uchwale Rady Miasta Szczecina w sprawie przyjęcia modelu zarządzania gospodarką wodno-ściekową.
XXXV/785/01 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Szczecinie
XXXV/784/01 w sprawie wniesienia skargi do Naczelnego Sądu Administracyjnego na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Zachodniopomorskiego.
22/01 w sprawie rządowego projektu ustawy z dnia 7 marca 2001 roku o zmianie ustawy o portach i przystaniach morskich oraz niektórych innych ustaw.
24/01 odnośnie decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie zmniejszenia kwot dotacji na realizację zadań własnych gminy i powiatu
25/01 -
23/01 -