Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Uchwały Rady Miasta uchwalone w 2019 r.

Uchwała Tytuł
XIII/475/19 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta Szczecin oraz ich składów osobowych
XIII/474/19 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta Szczecin oraz ich składów osobowych
XIII/473/19 w sprawie ustalenia zasad korzystania z płatnego parkingu niestrzeżonego położonego w rejonie Placu Orła Białego w Szczecinie oraz wysokości opłat za parkowanie pojazdów na tym parkingu
XIII/472/19 w sprawie skargi na nienależyte wykonywanie zadań przez Dyrektora Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie
XIII/471/19 w sprawie rozpatrzenia wniosku w przedmiocie określenia przez Radę Miasta warunków udzielania wysokości stawek procentowych bonifikat przy sprzedaży nieruchomości
XIII/470/19 w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Osiedla Żelechowa
XIII/469/19 powołania Komisji ds. brakowania dokumentacji w związku z organizacją wyborów ławników do sądów powszechnych w Szczecinie
XIII/468/19 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikaty od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
XIII/467/19 w sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
XIII/466/19 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miasto Szczecin w celu wyliczenia zwrotu kosztów przewozu dzieci niepełnosprawnych w roku szkolnym 2019/2020
XIII/465/19 w sprawie zamiaru przekształcenia Bursy Szkolnej Nr 2 w Szczecinie z siedzibą przy ul. Pokoju 48, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Szczecinie, w internat
XIII/464/19 w sprawie przystąpienia Gminy Miasto Szczecin do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020 finansowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
XIII/463/19 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Szczecin na rok 2020
XIII/462/19 w sprawie realizacji na terenie Gminy Miasto Szczecin świadczenia pieniężnego "Bon opiekuńczy: Alzheimer 75" oraz upoważnienie Dyrektora Szczecińskiego Centrum Świadczeń do prowadzenia postępowania, w tym wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie świadczenia pieniężnego "Bon opiekuńczy: Alzheimer 75"
XIII/461/19 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Szczecinie w 2020 roku
XIII/460/19 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Miasta Szczecin na zadania służące ochronie powietrza na terenie Gminy Miasto Szczecin, polegające na zmianie ogrzewania węglowego na proekologiczne
XIII/459/19 w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa
XIII/458/19 w sprawie wyrażenia zgody na udzielnie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej sprzedawanej w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, położonej w Szczecinie przy ul. Stawnej 12
XIII/457/19 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Warszewo – Rafy Koralowej” w Szczecinie
XIII/456/19 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Niebuszewo – osiedle” w Szczecinie
XIII/455/19 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dąbie – Sadlińskie Łęgi” w Szczecinie
XIII/454/19 w sprawie opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Miasto Szczecin, określenia osób uprawnionych do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów oraz zasad taryfowych
XII/453/19 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta Szczecin oraz ich składów osobowych
XII/452/19 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Przyjazna)
XII/451/19 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Leśne Ogrody)
XII/450/19 w sprawie przyjęcia zasad korzystania z gminnych obiektów sportowych znajdujących się w zarządzie Miejskiego Ośrodka Sportu Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie oraz upoważnienia Prezydenta Miasta Szczecin do ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów
XII/449/19 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie
XII/448/19 w sprawie zmiany do uchwały w sprawie zmian w organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 prowadzonej przez jednostkę organizacyjną Gminy Miasto Szczecin
XII/447/19 uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia - schronisku dla osób bezdomnych oraz schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi
XII/446/19 zmieniająca uchwałę w sprawie statutu Domu Pomocy Społecznej, Szczecin ul. Wł. Broniewskiego 4/6
XII/445/19 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania w roku 2019
XII/444/19 w sprawie obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin oraz zasad ich rozliczania
XII/443/19 w sprawie zasad wynajmowania lokali oraz pomieszczeń tymczasowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Szczecin
XII/442/19 w sprawie Programu współpracy Gminy Miasto Szczecin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok
XII/441/19 w sprawie przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku ujętym w gminnej ewidencji zabytków
XII/440/19 zmieniającą uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
XII/439/19 w sprawie rozpatrzenia wniosku w zakresie zmiany Uchwały Nr XVII/479/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 marca 2012 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych
XII/438/19 w sprawie nadania nazwy urzędowej parkowi w Szczecinie (park Dobrosąsiedzki)
XII/437/19 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Mimozy)
XII/436/19 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wiosenna – Andrzeja Struga” w Szczecinie
XII/435/19 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Warszewo 5” w Szczecinie
XII/434/19 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Krzekowo – Żyzna – Szeroka 2” w Szczecinie
XII/433/19 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Golęcino - Pokoju” w Szczecinie
XII/432/19 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wprowadzenia świadczenia pieniężnego "Bon opiekuńczy" dla rodzin z dziećmi w wieku do lat 3
XII/431/19 zmieniająca uchwałę w sprawie zmian w organizacji instytucjonalnej pieczy zastępczej w Szczecinie
XII/430/19 w sprawie ustalenia kwoty dotacji przypadającej na jedną osobę będącą uczestnikiem Centrum Integracji Społecznej w Szczecinie w 2020 r.
XII/429/19 w sprawie przyjęcia aneksu nr 1 do umowy z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego o prowadzeniu jako wspólnej instytucji kultury Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie
XII/428/19 o zmianie Uchwały Nr XLIX/1019/02 Rady Miasta Szczecina z dnia 25 lutego 2002 r. w sprawie przekształcenia szkoły ponadpodstawowej, założenia szkoły ponadgimnazjalnej oraz zmiany nazwy i organizacji Wojewódzkiego Ośrodka Dokształcania Zawodowego i Szkoły Rzemiosł w Szczecinie
XII/427/19 o zmianie Uchwały Nr XLIX/1028/02 z dnia 25 lutego 2002 r. w sprawie przekształcenia szkół ponadpodstawowych w Zespole Szkół Elektryczno–Elektronicznych im. prof. M.T. Hubera w Szczecinie
XII/426/19 o zmianie Uchwały Nr XLIX/1027/02 Rady Miasta Szczecina z dnia 25 lutego 2002 r. w sprawie likwidacji i przekształcenia szkół ponadpodstawowych oraz zmian organizacji w Zespole Szkół Ekonomicznych Nr 2 im. Stanisława Staszica w Szczecinie
XII/425/19 o zmianie Uchwały Nr XLIX/1029/02 Rady Miasta Szczecina z dnia 25 lutego 2002 r. w sprawie przekształcenia szkół ponadpodstawowych, zmiany organizacji oraz zmiany nazwy Zespołu Szkół Gospodarczych im. Mikołaja Reja w Szczecinie
XII/424/19 o zmianie Uchwały Nr XVIII/498/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie 1. likwidacji szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Technicznych i Morskich w Szczecinie, ul. Willowa 2/4, 2. przeniesienia kształcenia w określonych zawodach z Zespołu Szkół Technicznych i Morskich w Szczecinie, ul. Willowa 2/4 do Technikum Morskiego i Politechnicznego przy Zachodniopomorskim Centrum Edukacyjnym im. prof. H. Mierzejewskiego w Szczecinie, ul. Hoża 6, 3. stopniowej likwidacji I Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych wchodzącego w skład Zachodniopomorskiego Centrum Edukacyjnego im. prof. H. Mierzejewskiego w Szczecinie, ul. Hoża 6, 4. rozwiązania Zespołu Szkół Technicznych i Morskich w Szczecinie, ul. Willowa 2/4 oraz Zachodniopomorskiego Centrum Edukacyjnego im. prof. H. Mierzejewskiego w Szczecinie, ul. Hoża 6, 5. utworzenia Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie, ul. Hoża 6
XII/423/19 w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum Sportowego Nr 1 w Zachodniopomorskim Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie
XII/422/19 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego II Liceum Ogólnokształcącego im. Mieszka I w Szczecinie w czteroletnie liceum ogólnokształcące
XII/421/19 w sprawie ustalenia na rok 2020 opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingach strzeżonych oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia, a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu
XII/420/19 w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w roku 2020
XII/419/19 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Goplańskiej, sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz jej użytkowników wieczystych będących osobami fizycznymi
XII/418/19 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Słowiczej, sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz jej użytkownika wieczystego będącego osobą fizyczną
XII/417/19 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargów ustnych nieograniczonych nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy Miasto Szczecin położonych w Szczecinie w obrębie ewidencyjnym nr 4048 (Dąbie 48) w rejonie ul. Hangarowej - działka nr 48/2 i przy ul. Gryfińskiej 39 - działka nr 50
XII/416/19 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie przy ul. Jana Kazimierza 15, stanowiącej działkę numer 1/11 z obrębu 1017
XII/415/19 w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do ustawowego badania sprawozdania finansowego Gminy Miasto Szczecin za okres od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. i za okres od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
XII/414/19 w sprawie udzielenia z budżetu Miasta Szczecin pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Polickiemu
XII/413/19 w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina na lata 2020-2024
XII/412/19 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin
XII/411/19 w sprawie budżetu Miasta na 2020 rok
XII/410/19 w sprawie zmiany Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina na lata 2019-2023
XII/409/19 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na 2019 rok i lata następne
XII/408/19 w sprawie zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2019 rok
XI/407/19 w sprawie wyboru ławników do sądu okręgowego oraz do sądów rejonowych w Szczecinie na kadencje lat 2020-2023
XI/406/19 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta Szczecin oraz ich składów osobowych
XI/405/19 w sprawie pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszeń kandydatów na ławników na kadencję lat 2020-2023
XI/404/19 w sprawie pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszeń kandydatów na ławników na kadencję lat 2020-2023
XI/403/19 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Gazdy)
XI/402/19 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Krajobrazowa)
XI/401/19 w sprawie nadania nazwy urzędowej dla skweru w Szczecinie (skwer Filipinek)
XI/400/19 w sprawie nadania nazwy urzędowej parkowi w Szczecinie (park im. Fryderyka Chopina)
XI/399/19 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Ofiar Grudnia 1970 r.)
XI/398/19 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Miasto Szczecin a Gminą Police porozumienia międzygminnego w sprawie przejęcia wykonania zadania publicznego w zakresie zagospodarowania odpadów z nieruchomości niezamieszkałych
XI/397/19 w sprawie uzgodnienia zakresu prac pielęgnacyjnych na pomniku przyrody
XI/396/19 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży udziału w nieruchomości, położonej w Szczecinie, przy ul. Karola Marcinkowskiego
XI/395/19 sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie przy ulicy Klonowica – oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1/23 z obrębu 2058
XI/394/19 w sprawie wyrażenia zgody na udzielnie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej sprzedawanej w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, położonej w Szczecinie przy ul. Działkowej 21
XI/393/19 w sprawie wyrażenia zgody na udzielnie bonifikaty od cen netto nieruchomości gruntowych sprzedawanych w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych
XI/392/19 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej gminnej nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Unii Lubelskiej - ul. Jerzego Zimowskiego na rzecz Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
XI/391/19 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie na rzecz Skarbu Państwa darowizny zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Batalionów Chłopskich nr 115, 115a, 116, 116a, 116b, 117, 117a i 118 i niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Jarzębinowej
XI/390/19 w sprawie przekazania do prowadzenia Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi szkół, wchodzących w skład Centrum Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie
XI/389/19 w sprawie wyłączenia Centrum Kształcenia Zawodowego nr 6 w Szczecinie z Centrum Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie i jego likwidacji
XI/388/19 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 6 w Szczecinie w czteroletnie liceum ogólnokształcące z oddziałami dwujęzycznymi
XI/387/19 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Szczecinie w czteroletnie liceum ogólnokształcące z oddziałami dwujęzycznymi
XI/386/19 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Szczecinie w czteroletnie liceum ogólnokształcące z oddziałami dwujęzycznymi
XI/385/19 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół Nr 5 im. Józefa Wybickiego w Szczecinie w czteroletnie liceum ogólnokształcące
XI/384/19 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Zawodowego nr 1 w Szczecinie, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Budowlanych im. Kazimierza Wielkiego w Szczecinie, w pięcioletnie technikum
XI/383/19 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Technologii Cyfrowych w Szczecinie w pięcioletnie technikum
XI/382/19 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Samochodowego w Szczecinie, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Samochodowych w Szczecinie, w pięcioletnie technikum
XI/381/19 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Organizacji i Zarządzania w Szczecinie, wchodzącego w skład Zespołu Szkół nr 8 im. Stanisława Staszica w Szczecinie, w pięcioletnie technikum
XI/380/19 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Ogrodniczego w Szczecinie, wchodzącego w skład Centrum Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie, w pięcioletnie technikum
XI/379/19 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Morskiego i Politechnicznego w Szczecinie, wchodzącego w skład Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie, w pięcioletnie technikum
XI/378/19 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Łączności w Szczecinie, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Łączności w Szczecinie, w pięcioletnie technikum
XI/377/19 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Kształtowania Środowiska w Szczecinie, wchodzącego w skład Zespołu Szkół nr 2 im. Władysława Orkana w Szczecinie, w pięcioletnie technikum
XI/376/19 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Gastronomiczno–Hotelarskiego w Szczecinie, wchodzącego w skład Zespołu Szkół nr 6 im. Mikołaja Reja w Szczecinie, w pięcioletnie technikum
XI/375/19 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Energetyczno–Transportowego w Szczecinie, wchodzącego w skład Zespołu Szkół nr 4 im. Armii Krajowej w Szczecinie, w pięcioletnie technikum
XI/374/19 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Ekonomicznego im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Szczecinie w pięcioletnie technikum
XI/373/19 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Elektryczno–Elektronicznego w Szczecinie, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Elektryczno– Elektronicznych im. prof. Maksymiliana Tytusa Hubera w Szczecinie, w pięcioletnie technikum
XI/372/19 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego XXVI Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego dla Słabosłyszących w Szczecinie, wchodzącego w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego dla Dzieci Słabosłyszących im. Juliana Tuwima w Szczecinie, w czteroletnie liceum ogólnokształcące specjalne
XI/371/19 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego XXIV Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego w Szczecinie, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Szpitalnych w Szczecinie, w czteroletnie liceum ogólnokształcące specjalne
XI/370/19 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych nr 2 Szczecinie, wchodzącego w skład Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie, w czteroletnie liceum ogólnokształcące dla dorosłych
XI/369/19 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego XVI Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie w czteroletnie liceum ogólnokształcące
XI/368/19 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego XIII Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Szczecinie, w czteroletnie liceum ogólnokształcące
XI/367/19 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego XII Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Sportowych im. Sportowców Ziemi Szczecińskiej w Szczecinie, w czteroletnie liceum ogólnokształcące
XI/366/19 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego XI Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi w Szczecinie, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Szczecinie, w czteroletnie liceum ogólnokształcące z oddziałami dwujęzycznymi
XI/365/19 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Olimpijczyków Polskich w Szczecinie, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 9 w Szczecinie, w czteroletnie liceum ogólnokształcące
XI/364/19 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego VII Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Szczecinie w czteroletnie liceum ogólnokształcące
XI/363/19 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego VI Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Szczecinie w czteroletnie liceum ogólnokształcące
XI/362/19 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Sportowymi w Szczecinie, wchodzącego w skład Centrum Kształcenia Sportowego w Szczecinie, w czteroletnie liceum ogólnokształcące z oddziałami sportowymi
XI/361/19 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi w Szczecinie w czteroletnie liceum ogólnokształcące z oddziałami integracyjnymi
XI/360/19 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego w Szczecinie, wchodzącego w skład Centrum Mistrzostwa Sportowego w Szczecinie, w czteroletnie liceum ogólnokształcące mistrzostwa sportowego
XI/359/19 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego IV Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Prusa w Szczecinie w czteroletnie liceum ogólnokształcące
XI/358/19 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego III Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Szczecinie w czteroletnie liceum ogólnokształcące
XI/357/19 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego II Liceum Ogólnokształcącego im. Mieszka I w Szczecinie w czteroletnie liceum ogólnokształcące
XI/356/19 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej–Curie w Szczecinie w czteroletnie liceum ogólnokształcące
XI/355/19 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia i nadania Statutu Muzeum Techniki i Komunikacji – Zajezdnia Sztuki w Szczecinie
XI/354/19 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia i nadania Statutu instytucji kultury pod nazwą: „Trafostacja Sztuki” w Szczecinie
XI/353/19 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Teatrowi Współczesnemu w Szczecinie
XI/352/19 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Teatrowi Lalek „Pleciuga” w Szczecinie
XI/351/19 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Szczecińskiej Agencji Artystycznej
XI/350/19 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej w Szczecinie
XI/349/19 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w Szczecinie
XI/348/19 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Domowi Kultury „Klub Skolwin” w Szczecinie
XI/347/19 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Domowi Kultury „Słowianin” w Szczecinie
XI/346/19 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Domowi Kultury „13 Muz” w Szczecinie
XI/345/19 uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia - schronisku dla osób bezdomnych oraz schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi
XI/344/19 w sprawie zasad zbycia, wydzierżawiania, wynajmowania, oddawania w użytkowanie lub użyczenie aktywów trwałych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których Gmina Miasto Szczecin jest podmiotem tworzącym
XI/343/19 w sprawie zmiany do uchwały w sprawie zmian w organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 prowadzonej przez jednostkę organizacyjną Gminy Miasto Szczecin
XI/342/19 w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Gminy Miasto Szczecin na lata 2019-2022
XI/341/19 w sprawie nadania Statutu Domowi Kultury „Krzemień” w Szczecinie
XI/340/19 w sprawie utworzenia Domu Kultury „Krzemień” w Szczecinie
XI/339/19 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Nowe Miasto – Potulicka 6” w Szczecinie
XI/338/19 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pogodno – Somosierry 2” w Szczecinie
XI/337/19 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Świerczewo – Osiedle Przyjaźni” w Szczecinie
XI/336/19 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Bolinko - E. Plater - kościół 2” w Szczecinie
XI/335/19 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Gumieńce – Krakowska 3” w Szczecinie
XI/334/19 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dąbie – plaża 3” w Szczecinie
XI/333/19 w sprawie lokalnych standardów urbanistycznych na terenie Gminy Miasto Szczecin
XI/332/19 w sprawie podatku od środków transportowych
XI/331/19 w sprawie stawek podatku od nieruchomości
X/330/19 w sprawie pozbawienia kategorii dróg gminnych: placu Orła Białego, części ulicy Staromłyńskiej oraz części ulicy Koński Kierat poprzez wyłączenie ich z użytkowania
X/329/19 w sprawie skargi na działania Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie
X/328/19 w sprawie skargi na działanie Prezydenta Miasta Szczecin w zakresie odmowy realizacji wniosku o wykup lokalu komunalnego
X/327/19 w sprawie skargi na działania Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie
X/326/19 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta Szczecin oraz ich składów osobowych
X/325/19 w sprawie zmiany uchwały w sprawie diet oraz kosztów podróży radnych Rady Miasta Szczecin
X/324/19 w sprawie rozwiązania Rady Osiedla Żelechowa
X/323/19 w sprawie przyjęcia od Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty zadania publicznego z zakresu administracji rządowej
X/322/19 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz nagród i warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
X/321/19 w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Szczecin do zawarcia porozumień z Powiatem Polickim, dotyczących realizacji projektu pn. „Wsparcie rozwoju gospodarczego obszaru SOM poprzez poprawę dostępności terenów inwestycyjnych – przebudowa drogi Police-Szczecin przez miejscowość Przęsocin”
X/320/19 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe „Klonowica” Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie
X/319/19 w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Prezydenta Miasta Szczecin
X/318/19 w sprawie zmiany Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina na lata 2019-2023
X/317/19 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na 2019 rok i lata następne
X/316/19 w sprawie zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2019 rok
X/315/19 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Żelechowa, Drzetowo - Grabowo, Stocznie” w Szczecinie
X/314/19 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Centrum – Brama Portowa 3” w Szczecinie
X/313/19 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wielgowo – Sławociesze – Zdunowo 4” w Szczecinie
X/312/19 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Centrum – Plac Rodła” w Szczecinie
X/311/19 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Nowe Miasto – Plac Zawiszy Czarnego” w Szczecinie
X/310/19 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Gumieńce – Św. Kingi” w Szczecinie
X/309/19 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Golęcino – Rolna” w Szczecinie
X/308/19 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Drzetowo – Jana Chryzostoma Paska ” w Szczecinie
X/307/19 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Centrum – Mazowiecka” w Szczecinie
X/306/19 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do porozumienia pomiędzy Wojewodą Zachodniopomorskim a Prezydentem Miasta Szczecin z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie powierzenia prowadzenia spraw oraz wydawania decyzji administracyjnych
X/305/19 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego Nr 6 w Szczecinie oraz dotychczasowej placówki kształcenia praktycznego pod nazwą „Centrum Kształcenia Praktycznego w Szczecinie”, wchodzących w skład Zespołu Szkół nr 6 im. Mikołaja Reja w Szczecinie, w centrum kształcenia zawodowego
X/304/19 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego Nr 5 w Szczecinie oraz dotychczasowej placówki kształcenia praktycznego pod nazwą „Ośrodek Kształcenia Praktycznego w Szczecinie”, wchodzących w skład Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie, w centrum kształcenia zawodowego
X/303/19 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego Nr 2 w Szczecinie, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Elektryczno–Elektronicznych im. prof. Maksymiliana Tytusa Hubera w Szczecinie, w centrum kształcenia zawodowego
X/302/19 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej placówki kształcenia praktycznego pod nazwą „Centrum Kształcenia Praktycznego w Szczecinie”, wchodzącej w skład Zespołu Szkół nr 8 im. Stanisława Staszica w Szczecinie, w centrum kształcenia zawodowego
X/301/19 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego Nr 1 w Szczecinie, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Rzemieślniczych w Szczecinie, w centrum kształcenia zawodowego
X/300/19 w sprawie zamiaru likwidacji Centrum Kształcenia Zawodowego nr 6 w Szczecinie, wchodzącego w skład Centrum Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie
X/299/19 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego Nr 4 w Szczecinie, wchodzącego w skład Centrum Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie, w centrum kształcenia zawodowego
X/298/19 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wprowadzenia świadczenia pieniężnego "Bon opiekuńczy" dla rodzin z dziećmi w wieku do lat 3
X/297/19 w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z o.o. z siedzibą w Szczecinie
X/296/19 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Szczecin
X/295/19 w sprawie zaliczenia drogi łączącej ulicę Walecznych z ulicą Jasną w rejonie pętli tramwajowo-autobusowej „Turkusowa" do kategorii dróg powiatowych na terenie Gminy Miasto Szczecin
X/294/19 w sprawie pozbawienia kategorii dróg gminnych odcinków ulicy Przyszłości oraz ulicy Pyrzyckiej na terenie Gminy Miasto Szczecin
X/293/19 w sprawie zmiany przebiegu ulicy Łowieckiej zaliczonej do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Miasto Szczecin
X/292/19 w sprawie pozbawienia części ulicy Aleksandra Fredry kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z użytkowania
X/291/19 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Spółki z o.o. z siedzibą w Szczecinie
X/290/19 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Miasto Szczecin położonej w Szczecinie w rejonie ulicy Południowej - działka nr 1/7 z obrębu ewidencyjnego 2150 Szczecin–Pogodno
X/289/19 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie przy ul. Ustowskiej 35, stanowiącej działkę nr 47/2 o powierzchni 799 m2, z obrębu 1073, zabudowanej budynkiem niemieszkalnym
X/288/19 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego zabudowanej nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Miasto Szczecin położonej w Szczecinie przy ulicy Studziennej - działka nr 31 z obrębu ewidencyjnego nr 3033
IX/287/19 w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Osiedla Pomorzany
IX/286/19 w sprawie pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszeń kandydatów na ławników na kadencję lat 20202023
IX/285/19 w sprawie zasięgnięcia informacji o kandydatach na ławników
IX/284/19 nadania nazwy urzędowej parkowi w Szczecinie (Park im. Sprawiedliwych wśród Narodów Świata)
IX/283/19 w sprawie skargi na działania Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Szczecinie
IX/282/19 w sprawie skargi na bezczynność Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych w Szczecinie
IX/281/19 w sprawie skargi na bezczynność Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie
IX/280/19 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta Szczecin oraz ich składów osobowych
IX/279/19 w sprawie skargi na Prezydenta Miasta Szczecin w zakresie załatwienia wniosku
IX/278/19 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i realizacji stypendiów naukowych Prezydenta Miasta Szczecin dla studentów i doktorantów
IX/277/19 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia zasad korzystania z gminnych obiektów znajdujących się w zarządzie jednostki budżetowej pn. „Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji” oraz upoważnienia Prezydenta Miasta Szczecina do ustalania wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów
IX/276/19 nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Sekretna)
IX/275/19 nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Nefrytowa)
IX/274/19 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Szrenicka)
IX/273/19 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Przy Strumyku)
IX/272/19 w sprawie ustalenia kierunków działań dla Prezydenta Miasta Szczecin w sprawie odstąpienia od opakowań nie podlegających recyklingowi
IX/271/19 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Drzetowo – Grabowo – Teatr Polski” w Szczecinie
IX/270/19 zmieniająca uchwałę Nr XXXII/807/09 Rady Miasta Szczecina z dnia 23 lutego 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie Powiatowemu Urzędowi Pracy w Szczecinie bonifikaty w wysokości 80% od opłaty rocznej na czas nieokreślony z tytułu oddania w trwały zarząd zabudowanej nieruchomości, położonej w Szczecinie przy ul. Mickiewicza 39 na rzecz Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinie
IX/269/19 w sprawie określenia warunków udzielenia osobom fizycznym bonifikaty od opłaty rocznej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
IX/268/19 w sprawie odstąpienia od sprzedaży w drodze przetargu zabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Szczecinie przy ul. Stary Szlak nr 92, 94 i 98
IX/267/19 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie
IX/266/19 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Domu Pomocy Społecznej Domu Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul. Romera 21-29 w Szczecinie
IX/265/19 zmieniająca uchwałę nr VI/78/15 Rady Miasta Szczecin z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Miasto Szczecin, określenia osób uprawnionych do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów oraz zasad taryfowych
IX/264/19 zmieniająca uchwałę Nr XLI/775/05 Rady Miasta Szczecin z dnia 20 czerwca 2005 r. w sprawie bezpłatnego korzystania z przejazdów środkami komunikacji miejskiej przez honorowych dawców krwi
IX/263/19 zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Miasto Szczecin, określenia osób uprawnionych do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów oraz zasad taryfowych
IX/262/19 zmieniająca uchwałę w sprawie zmian w organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 prowadzonej przez jednostkę organizacyjną Gminy Miasto Szczecin
IX/261/19 w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej albo publicznej innej formy wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
IX/260/19 w sprawie zamiaru likwidacji Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących im. Hansa Christiana Andersena w Szczecinie przy ul. Szpitalnej 15, w tym przedszkola i szkół wchodzących w jego skład oraz zamiaru przeniesienia kształcenia w zawodach z Branżowej Szkoły Specjalnej I stopnia nr 13 w Specjalnym Ośrodku Szkolno– Wychowawczym dla Dzieci Niesłyszących im. Hansa Christiana Andersena w Szczecinie przy ul. Szpitalnej 15 do Branżowej Szkoły Specjalnej I stopnia nr 14 w Specjalnym Ośrodku Szkolno–Wychowawczym dla Dzieci Słabosłyszących im. Juliana Tuwima w Szczecinie przy ul. Grzymińskiej 6
IX/259/19 zmieniająca Uchwałę Nr XXXVI/1070/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
IX/258/19 zmieniająca uchwałę w sprawie gromadzenia dochodów na wydzielonym rachunku przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność w zakresie oświaty
IX/257/19 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ, funkcjonujących na terenie Miasta Szczecin oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
VIII/256/19 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta Szczecin oraz ich składów osobowych
VIII/255/19 w sprawie powołania zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników sądowych
VIII/254/19 w sprawie skargi na działania Komendanta Straży Miejskiej i Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 37 w Szczecinie
VIII/253/19 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o. z siedzibą w Glewicach w roku 2019
VIII/252/19 w sprawie skargi na działanie Prezydenta Miasta Szczecin
VIII/251/19 w sprawie zaliczenia drogi łączącej ulicę Orlą z ulicą Rysia do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Miasto Szczecin
VIII/250/19 w sprawie zasad przyznawania i realizacji stypendiów naukowych Prezydenta Miasta Szczecin dla studentów i doktorantów
VIII/249/19 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Gminy Miasto Szczecin od dnia 1 września 2019 r.
VIII/248/19 w sprawie zamiaru likwidacji Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego nr 4, wchodzącego w skład Centrum Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie
VIII/247/19 w sprawie wyrażenia zgody na udzielnie bonifikaty od cen netto nieruchomości gruntowych sprzedawanych w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych
VIII/246/19 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Kingi 3, sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego
VIII/245/19 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia i wdrożenia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Szczecin, opracowanego w ramach realizacji projektu pn. „Zintegrowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego”
VIII/244/19 zmieniająca uchwałę w sprawie sposobu ustalenia w lokalnym transporcie zbiorowym wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób, za naruszenie przepisów o przewozie rzeczy i zwierząt oraz wysokości opłaty manipulacyjnej
VIII/243/19 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do porozumienia pomiędzy Wojewodą Zachodniopomorskim a Prezydentem Miasta Szczecin z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie powierzenia prowadzenia spraw oraz wydawania decyzji administracyjnych
VIII/242/19 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Spółki z o.o. z siedzibą w Szczecinie
VIII/241/19 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki Towarzystwo Budownictwa Społecznego Prawobrzeże Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie
VIII/240/19 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z o.o. z siedzibą w Szczecinie
VIII/239/19 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Skolwin Port 3” w Szczecinie
VIII/238/19 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Osów - Andersena 3” w Szczecinie
VIII/237/19 w sprawie wyrażenia zgody na połączenie Spółek poprzez przejęcie Spółki Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Prawobrzeże" Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie przez Spółkę Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie
VIII/236/19 w sprawie wyrażenia zgody na połączenie Spółek poprzez przejęcie Spółki Inwestycje Miejskie Stadion Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie przez Spółkę Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie
VIII/235/19 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Fabryka Wody Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie na lata od 2020 do 2041
VIII/234/19 w sprawie zmiany Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina na lata 2019-2023
VIII/233/19 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na 2019 rok i lata następne
VIII/232/19 w sprawie zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2019 rok
VIII/231/19 w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok
VIII/230/19 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Szczecin za rok 2018 oraz sprawozdania finansowego Miasta Szczecin za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2018 roku
VIII/229/19 w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Szczecin wotum zaufania
VIII/228/19 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Szczecin
VII/227/19 w sprawie skargi na działanie Prezydenta Miasta Szczecin
VII/226/19 w sprawie skargi na działania Dyrektora Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie
VII/225/19 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w mieście Szczecinie (ul. Przy Parku)
VII/224/19 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicom w mieście Szczecinie (ul. Galaktyki, ul. Plejady)
VII/223/19 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w mieście Szczecinie (ul. Agawowa)
VII/222/19 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w mieście Szczecinie (ul. Pistacjowa),
VII/221/19 w sprawie kierunkowych założeń polityki budżetowej Miasta na rok 2020 i lata następne,
VII/220/19 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta Szczecin oraz ich składów osobowych
VII/219/19 w sprawie zaciągnięcia kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym
VII/218/19 w sprawie przyjęcia przez Radę Miasta Szczecin Planu adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Szczecin
VII/217/19 w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Zachodniopomorskiego
VII/216/19 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego "Szczecińskiego Funduszu Pożyczkowego" Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie
VII/215/19 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
VII/214/19 w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Szczecin
VII/213/19 w sprawie zatwierdzenia Diagnozy zapotrzebowania Gminy Miasto Szczecin – Szkoły Podstawowej Nr 51 w Szczecinie na wsparcie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 - Oś Priorytetowa VIII EDUKACJA, Działanie 8.1 Upowszechnienie edukacji przedszkolnej w ramach naboru konkursowego RPZP.08.01.00-IP.02-32-K39/18
VII/212/19 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasto Szczecin – Szkoły Podstawowej Nr 51 w Szczecinie do projektu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Przystanek przedszkolak - utworzenie nowej grupy przedszkolnej w SP nr 51 w Szczecinie"
VII/211/19 w sprawie dostosowania nazwy Szkoły Policealnej dla Dorosłych nr 1, wchodzącej w skład Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie, do przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe
VII/210/19 w sprawie przekształcenia placówki wychowania pozaszkolnego pod nazwą „Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Szczecinie”
VII/209/19 w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej Specjalnej dla Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej nr 11, wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Słabo Słyszących im. Juliana Tuwima w Szczecinie
VII/208/19 w sprawie przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 52 w Szczecinie
VII/207/19 w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 46 w Szczecinie
VII/206/19 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Teatralnemu Kana w Szczecinie
VII/205/19 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia zasad korzystania z gminnych obiektów znajdujących się w zarządzie jednostki budżetowej pn. „Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji” oraz upoważnienia Prezydenta Miasta Szczecina do ustalania wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów
VII/204/19 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej - Ośrodkowi Terapii Uzależnień od Alkoholu w Szczecinie
VII/203/19 w sprawie wprowadzenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
VII/202/19 w sprawie odpłatności za pobyt i wyżywienie dziecka w żłobkach wchodzących w skład „Zespołu Żłobków Miejskich” w Szczecinie
VII/201/19 w sprawie protestu wyborczego (RO Pomorzany)
VII/200/19 w sprawie protestu wyborczego (RO Gumieńce)
VII/199/19 w sprawie protestu wyborczego (RO Zawadzkiego-Klonowica)
VII/198/19 w sprawie protestu wyborczego (RO Pogodno)
VII/197/19 w sprawie protestu wyborczego (RO Żelechowa)
VII/196/19 w sprawie protestu wyborczego (RO Kijewo)
VII/195/19 w sprawie protestu wyborczego (RO Kijewo)
VI/194/19 w sprawie zmiany Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina na lata 2019-2023
VI/193/19 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na 2019 rok i lata następne
VI/192/19 w sprawie zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2019 rok
VI/191/19 w sprawie zwolnienia z opłat za przejazdy środkami komunikacji miejskiej
VI/190/19 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta Szczecin oraz ich składów osobowych
VI/189/19 w sprawie przyjęcia Statutu Miasta Szczecin
VI/188/19 w sprawie skargi na działanie Dyrektora Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych
VI/187/19 w sprawie skargi na działania Prezydenta Miasta Szczecin w zakresie sposobu załatwienia wniosku
VI/186/19 zmieniająca Uchwałę Nr XXXIV/935/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 17 października 2017 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą „Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień" w Szczecinie
VI/185/19 w sprawie zasad udzielania stypendiów edukacyjnych uzdolnionym uczniom uczęszczającym do szkół na terenie Gminy Miasto Szczecin
VI/184/19 zmieniająca uchwałę w sprawie zmian w organizacji środowiskowych domów samopomocy w Szczecinie
VI/183/19 w sprawie wyłączenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych nr 3 oraz Szkoły Policealnej nr 10 z Centrum Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie i ich likwidacji
VI/182/19 w sprawie wyłączenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych Nr 1 z Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 6 w Szczecinie i jego likwidacji
VI/181/19 w sprawie wyłączenia Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego Nr 3 z Zespołu Szkół Samochodowych w Szczecinie i jego likwidacji
VI/180/19 w sprawie wyłączenia placówki wychowania pozaszkolnego pod nazwą Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Szczecińskiej „KRĄG” z Zespołu Szkół nr 8 im. Stanisława Staszica w Szczecinie i jej likwidacji oraz zmiany nazwy Technikum Zawodowego Nr 4 w Zespole Szkół nr 8 im. Stanisława Staszica w Szczecinie
VI/179/19 w sprawie przeniesienia kształcenia w zawodach z Technikum Hotelarskiego w Zespole Szkół nr 6 im. Mikołaja Reja w Szczecinie do innego technikum w Zespole Szkół nr 6 im. Mikołaja Reja w Szczecinie, wyłączenia Technikum Hotelarskiego z Zespołu Szkół nr 6 im. Mikołaja Reja w Szczecinie i jego likwidacji oraz przekształcenia Technikum Gastronomicznego w Zespole Szkół nr 6 im. Mikołaja Reja w Szczecinie
VI/178/19 w sprawie wyłączenia XV Liceum Ogólnokształcącego z Zespołu Szkół nr 4 im. Armii Krajowej w Szczecinie i jego likwidacji oraz przekształcenia Technikum Kolejowego w Zespole Szkół nr 4 im. Armii Krajowej w Szczecinie
VI/177/19 w sprawie wyłączenia Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego Nr 7 z Zespołu Szkół nr 3 w Szczecinie i jego likwidacji, zmiany nazwy Technikum Ekonomicznego nr 1 im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Szczecinie oraz rozwiązania Zespołu Szkół nr 3 w Szczecinie
VI/176/19 w sprawie wyłączenia X Liceum Ogólnokształcącego z Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 3 w Szczecinie i jego likwidacji oraz rozwiązania Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 3 w Szczecinie
VI/175/19 w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego na wolne miejsca w internatach funkcjonujących przy szkołach prowadzonych przez Miasto Szczecin, przyznania im określonej liczby punktów oraz określenia niezbędnych dokumentów potwierdzających ich spełnienie
VI/174/19 w sprawie przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub ujętych w gminnej ewidencji zabytków (Parafia Rzymskokatolicka pw. Niepokalanego Serca N.M.P.)
VI/173/19 w sprawie przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub ujętych w gminnej ewidencji zabytków (Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia N.M.P.)
VI/172/19 w sprawie przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub ujętych w gminnej ewidencji zabytków (Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Bożej Jasnogórskiej)
VI/171/19 w sprawie przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub ujętych w gminnej ewidencji zabytków (Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Twardej 2a)
VI/170/19 w sprawie przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub ujętych w gminnej ewidencji zabytków (Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszego Zbawiciela)
VI/169/19 w sprawie przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub ujętych w gminnej ewidencji zabytków (Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszej Rodziny)
VI/168/19 w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
VI/167/19 w sprawie wyrażenia zgody na udzielnie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej sprzedawanej w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej położonej w Szczecinie przy ul. Zygmunta Starego - T. Starzyńskiego
VI/166/19 w sprawie wyrażenia zgody na udzielnie bonifikaty od cen netto nieruchomości gruntowych sprzedawanych w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych
VI/165/19 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie przy ul. Rymarskiej 69, stanowiącej działkę nr 11 o pow. 0,1415 ha, obr. 4180.
VI/164/19 w sprawie udzielenia z budżetu Miasta Szczecin pomocy finansowej w formie dotacji celowej Województwu Zachodniopomorskiemu
VI/163/19 zmieniająca uchwałę Nr II/18/18 Rady Miasta Szczecina z dnia 18 grudnia 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od cen netto nieruchomości gruntowych sprzedawanych w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych
VI/162/19 w sprawie nadania nazwy urzędowej parkowi w Szczecinie (Park Wolności)
VI/161/19 w sprawie nadania nazwy urzędowej parkowi w Szczecinie (park im. gen. Tadeusza Kutrzeby)
VI/160/19 w sprawie w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Jałowcowa)
VI/159/19 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Marii Rewaj)
VI/158/19 w sprawie nadania nazwy urzędowej rondu w Szczecinie (rondo dr. Aleksandra Czołowskiego)
VI/157/19 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazw urzędowych ulicom i rondu w Szczecinie oraz w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Bratkowa, ul. Kameliowa, ul. Narcyzowa)
VI/156/19 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Juhasa)
VI/155/19 w sprawie określenia kierunków działania Prezydenta Miasta Szczecin w zakresie opracowania uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz nagród i warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
V/154/19 w sprawie wprowadzenia zasad i trybu przeprowadzania Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego
V/153/19 w sprawie skargi na bezczynność Dyrektora Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie
V/152/19 w sprawie skargi na działanie Prezydenta Miasta Szczecin
V/151/19 w sprawie skargi na Dyrektora Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie w zakresie naruszenia prawa
V/150/19 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta Szczecin oraz ich składów osobowych
V/149/19 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pogodno – Unii Lubelskiej - Szpital” w Szczecinie
V/148/19 zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
V/147/19 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazw urzędowych nabrzeżom usytuowanym w porcie morskim w Szczecinie
V/146/19 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Aroniowa)
V/145/19 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Śliczna)
V/144/19 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Familijna)
V/143/19 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. mjr. Hieronima Dekutowskiego)
V/142/19 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Kryształowa)
V/141/19 w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa
V/140/19 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i finansowanie międzynarodowego programu MYP (Middle Years Programme) realizowanego w oddziałach międzynarodowych w II Liceum Ogólnokształcącym im. Mieszka I w Szczecinie
V/139/19 uchylająca uchwałę w sprawie wyboru przedstawiciela Gminy Miasto Szczecin do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia pn. Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna
V/138/19 w sprawie opinii o lokalizacji kasyna gry przy pl. Rodła 8-11 w Szczecinie
V/137/19 w sprawie opinii o lokalizacji kasyna gry przy pl. Rodła 8-11 w Szczecinie
V/136/19 w sprawie przyznania dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub ujętych w gminnej ewidencji zabytków
V/135/19 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia II edycji zmian Miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina w części dotyczącej zmiany „Z.05”
V/134/19 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Głębokie” w Szczecinie
V/133/19 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Głębokie” w Szczecinie
V/132/19 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pogodno - Żołnierska” w Szczecinie
V/131/19 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Żelechowa-Bandurskiego, Gaińskiej” w Szczecinie
V/130/19 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Żelechowa-Krucza” w Szczecinie
V/129/19 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Międzyodrze - Dziewoklicz” w Szczecinie
V/128/19 w sprawie określenia zadań dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania w roku 2019
V/127/19 w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Miasto Szczecin świadczenia pieniężnego "Bon opiekuńczy: Alzheimer 75" oraz upoważnienia Dyrektora Szczecińskiego Centrum Świadczeń do prowadzenia postępowań, w tym wydawania decyzji administracyjnych w zakresie świadczenia pieniężnego „Bon opiekuńczy: Alzheimer 75”
V/126/19 w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miasto Szczecin
V/125/19 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Miasto Szczecin porozumień międzygminnych w sprawie przejęcia wykonania zadania publicznego w zakresie zagospodarowania frakcji energetycznej odpadów komunalnych
V/124/19 w sprawie udzielenia z budżetu Miasta Szczecin pomocy finansowej w formie dotacji celowej Województwu Zachodniopomorskiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu pn. „Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym wzdłuż rzeki Chełszcząca i jeziora Dąbie”
V/123/19 zmieniająca uchwałę w sprawie przepisów porządkowych dotyczących przewozu osób i bagażu ręcznego środkami lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Miasto Szczecin – Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie
IV/122/19 w sprawie przyjęcia projektu Statutu Miasta Szczecin
IV/121/19 zmieniająca uchwałę w sprawie procedury nadawania i zmian nazw ulic i placów publicznych w Szczecinie
IV/120/19 w sprawie nadania nazwy urzędowej placowi w Szczecinie (plac im. Pawła Adamowicza)
IV/119/19 w sprawie nadania nazwy urzędowej rondu w Szczecinie (rondo im. Jana Olszewskiego)
IV/118/19 w sprawie nadania nazwy urzędowej parkowi w Szczecinie (park im. Teresy Hulboj)
IV/117/19 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stare Miasto – Starówka - Zamek” w Szczecinie
IV/116/19 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dąbie osiedle – boisko” w Szczecinie
IV/115/19 zmianiająca uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
IV/114/19 w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej
IV/113/19 w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości powierzchni biurowych i konferencyjnych stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną
IV/112/19 w sprawie oświadczenia o realizacji zobowiązań finansowych wynikających z Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy pracowników Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie - jednostki budżetowej Gminy Miasto Szczecin
IV/111/19 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Spółki z o.o. z siedzibą w Szczecinie
IV/110/19 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Spółki z o.o. z siedzibą w Szczecinie
IV/109/19 w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej
IV/108/19 w sprawie wyrażenia zgody na udzielnie bonifikaty od cen netto nieruchomości gruntowych sprzedawanych w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych
IV/107/19 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargów nieruchomości gruntowych położonych w Szczecinie, będących własnością Gminy Miasto Szczecin, objętych Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO – PARK MIELEC
IV/106/19 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie przy ul. Huculskiej 32, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 64/1 o pow. 0,0314 ha, obr. 3040
IV/105/19 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz nagród i warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
IV/104/19 w sprawie zamiaru likwidacji Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących im. Hansa Chistiana Andersena w Szczecinie przy ul. Szpitalnej 15, w tym przedszkola i szkół wchodzących w jego skład oraz zamiaru przeniesienia kształcenia w zawodach z Branżowej Szkoły Specjalnej I stopnia nr 13 w Specjalnym Ośrodku Szkolno–Wychowawczym dla Dzieci Niesłyszących im. Hansa Christiana Andersena w Szczecinie przy ul. Szpitalnej 15 do Branżowej Szkoły Specjalnej I stopnia nr 14 w Specjalnym Ośrodku Szkolno–Wychowawczym dla Dzieci Słabo Słyszących im. Juliana Tuwima w Szczecinie przy ul. Grzymińskiej 6
IV/103/19 w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej Specjalnej dla Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej nr 11, wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego dla Dzieci Słabo Słyszących im. Juliana Tuwima w Szczecinie
IV/102/19 w sprawie zamiaru likwidacji X Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 3 w Szczecinie
IV/101/19 w sprawie zamiaru likwidacji placówki wychowania pozaszkolnego pod nazwą Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Szczecińskiej „KRĄG” oraz zamiaru przekształcenia Technikum Zawodowego Nr 4, wchodzących w skład Zespołu Szkół nr 8 im. Stanisława Staszica w Szczecinie
IV/100/19 w sprawie zamiaru likwidacji Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego Nr 7 w Zespole Szkół nr 3 w Szczecinie
IV/99/19 w sprawie zamiaru likwidacji Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego Nr 3 w Zespole Szkół Samochodowych w Szczecinie
IV/98/19 w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych Nr 1 w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 6 w Szczecinie
IV/97/19 w sprawie zamiaru przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego w Centrum Mistrzostwa Sportowego w Szczecinie
IV/96/19 w sprawie zamiaru przekształcenia Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Szczecinie
IV/95/19 w sprawie zamiaru przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 52 w Szczecinie poprzez zmianę siedziby
IV/94/19 w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 46 w Szczecinie
IV/93/19 w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Hotelarskiego w Zespole Szkół nr 6 im. Mikołaja Reja w Szczecinie, zamiaru przeniesienia kształcenia w zawodach z Technikum Hotelarskiego w Zespole Szkół nr 6 im. Mikołaja Reja w Szczecinie do innego technikum w Zespole Szkół nr 6 im. Mikołaja Reja w Szczecinie oraz zamiaru przekształcenia Technikum Gastronomicznego w Zespole Szkół nr 6 im. Mikołaja Reja w Szczecinie
IV/92/19 w sprawie zamiaru likwidacji XV Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół nr 4 im. Armii Krajowej w Szczecinie oraz zamiaru przekształcenia Technikum Kolejowego w Zespole Szkół nr 4 im. Armii Krajowej w Szczecinie
IV/91/19 w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych nr 3 oraz Szkoły Policealnej nr 10, wchodzących w skład Centrum Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie
IV/90/19 zmieniająca uchwałę w sprawie gromadzenia dochodów na wydzielonym rachunku przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność w zakresie oświaty
IV/89/19 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin oraz określenia granic ich obwodów od 1 września 2019 roku
IV/88/19 w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Ogrodniczego i Branżowej Szkoły I stopnia nr 7, wchodzących w skład Centrum Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie, zamiaru przeniesienia kształcenia w zawodach z Technikum Ogrodniczego w Centrum Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie do Technikum Kształtowania Środowiska w Zespole Szkół nr 2 im. Władysława Orkana w Szczecinie oraz zamiaru przeniesienia kształcenia w zawodach z Branżowej Szkoły I stopnia nr 7 w Centrum Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie do Branżowej Szkoły I stopnia nr 8 w Zespole Szkół nr 2 im. Władysława Orkana w Szczecinie
III/87/19 w sprawie nadania nazw urzędowych ulicom w mieście Szczecinie (ul. Chłodna, ul. Gwiazdy Polarnej)
III/86/19 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta Szczecin oraz ich składów osobowych
III/85/19 w sprawie zarządzenia wyborów do Rad Osiedli w Gminie Miasto Szczecin
III/84/19 w sprawie nadania nazwy urzędowej rondu w Szczecinie (rondo Przy Pętli)
III/83/19 w sprawie nadania nazwy urzędowej rondu w Szczecinie (rondo im. Marii Baranowskiej-Dohrn)
III/82/19 w sprawie powierzenia Gminie Stare Czarnowo prowadzenia zadania w zakresie zarządzania drogą gminną oraz wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Miasto Szczecin porozumienia w tej sprawie, w ramach realizacji projektu „Budowa drogi rowerowej łączącej gminę Stare Czarnowo z miastem Szczecin”
III/81/19 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Szczecinie w 2019 roku
III/80/19 w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju pieczy zastępczej Gminy Miasto Szczecin na lata 2019-2021”
III/79/19 w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej nr 48 w Szczecinie, ul. Czorsztyńska 35
III/78/19 w sprawie powierzenia Gminie Miasto Szczecin - na prawach powiatu, niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej
III/77/19 w sprawie wyboru przedstawiciela Gminy Miasto Szczecin do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia pn. Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna
III/76/19 w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikaty od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
III/75/19 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej niezabudowanej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie przy ul. Wolframowej, stanowiącej działkę numer 24/4 z obrębu 4214
III/74/19 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego zabudowanej nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działki 4/3 z obrębu ewidencyjnego 1010, położonej w Szczecinie przy ul. Niemierzyńskiej 3,4.
III/73/19 w sprawie wyrażenia zgody na udzielnie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej sprzedawanej w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej
III/72/19 w sprawie utworzenia jednoosobowej Spółki Gminy Miasto Szczecin pod nazwą Szczecińskie Inwestycje Miejskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie
III/71/19 w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa
III/70/19 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Płonia – Szosa Stargardzka” w Szczecinie
III/69/19 w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina na lata 2019-2023
III/68/19 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na 2019 rok i lata następne
III/67/19 w sprawie budżetu Miasta na 2019 rok
VI/4/19 w sprawie udzielenia pomocy prawnej i ekonomicznej dla dyrektorów strajkujących szkół i placówek oświatowych
VI/3/19 w sprawie sporu pomiędzy środowiskiem pracowników oświaty reprezentowanym przez związki zawodowe a Rządem RP
X/3/19 Rada Miasta Szczecin apeluje do kandydatek i kandydatów w wyborach do Sejmu i Senatu RP o uwzględnienie w programach wyborczych swoich ugrupowań, postulatów określonych w "Deklaracji szczecińskiej 2019-2023"
IX/2/19 w sprawie wprowadzenia ogólnopolskiego systemu recyklingu opakowań plastikowych
V/2/19 w sprawie podwyżek płac dla nauczycieli
VI/1/19 w sprawie zwiększenia poziomu subwencji oświatowej dla samorządów
IV/1/19 w sprawie wyrażenia woli podjęcia rozmów z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi w celu przekazania ww. resortowi do prowadzenia szkół i placówek, wchodzących w skład Centrum Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie