Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Uchwały Rady Miasta uchwalone w 2002 r.

Uchwała Tytuł
I/W/17/02 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek czynszu regulowanego za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego dla zasobów Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.
I/W/16/02 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek czynszu regulowanego za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego dla zasobów Towarzystwa Budownictwa Społecznego "Prawobrzeże" Spółka z o.o.
I/W/15/02 w sprawie wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym
I/W/14/02 w sprawie podatku od nieruchomości
I/W/13/02 w sprawie trybu i warunków zwolnienia użytków rolnych z podatku rolnego
I/W/12/02 w sprawie podatku od posiadania psów
I/W/11/02 w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na rok 2003
I/W/10/02 w sprawie uchwalenia "Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2003-2010, będących w posiadaniu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie"
I/9/02 w sprawie ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Miasta Szczecina
I/8/02 w sprawie powołania Sekretarza Miasta
I/7/02 w sprawie odwołania Sekretarza Miasta
I/6/02 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Prezydenta Miasta Szczecina
I/5/02 w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Miasta Szczecina do dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy
I/4/02 w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta Szczecina i określenia zakresu ich działania
I/3/02 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Szczecina
I/2/02 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miasta Szczecina
I/1/02 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Szczecina
LVI/1268/02 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki Szczecińskie Centrum Renowacyjne Sp. z o.o. i objęcia udziałów przez Gminę Miasto Szczecin.
LVI/1267/02 w sprawie restrukturyzacji należności od przedsiębiorców z tytułu zobowiązań podatkowych stanowiących dochody budżetu Miasta Szczecina
LVI/1266/02 w sprawie uznania za nieuzasadnioną skargę na Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
LVI/1265/02 w sprawie zbycia w drodze bezprzetargowej gminnej nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Mickiewicza.
LVI/1264/02 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Szczecina na 2002 rok
LVI/1263/02 w sprawie przyjęcia "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków"
LVI/1262/02 w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych
LVI/1261/02 w sprawie sprzedaży na rzecz Archidiecezji Szczecińsko Kamieńskiej nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Pokoju - stanowiącej mienie Gminy Szczecin
LVI/1260/02 w sprawie nadania nazw urzędowych ulicom i placom w Szczecinie
LVI/1259/02 w sprawie lokalizacji obiektu handlowego o powierzchni sprzedażowej powyżej 2000 m2 przy al. Bohaterów Warszawy - ul. Bolesława Krzywoustego w Szczecinie
LVI/1258/02 zmieniająca uchwałę w sprawie targowisk i opłaty targowej
LVI/1257/02 zmieniająca uchwałę w sprawie określania szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Gminy Szczecin oraz udzielania innych ulg w spłacie tych należności.
LVI/1256/02 w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego " Centrum A" w Szczecinie
LVI/1255/02 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina.
LVI/1254/02 w sprawie zmiany K.35 miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina
LVI/1253/02 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki w celu zabezpieczenia spłaty kredytu zaciągniętego przez Stocznię Szczecińską Nowa Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie
LVI/1252/02 w sprawie utworzenia spółki Fundusz Wspierania Rozwoju Gospodarczego Miasta Szczecina Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie
LVI/1251/02 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej gminnych nieruchomości gruntowych na rzecz Energetyki Szczecińskiej S.A.
LVI/1250/02 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ulicy Ku Słońcu 124, stanowiącej własność Gminy Miasta Szczecina na rzecz użytkownika wieczystego - Inspektorii Salezjańskiej p.w. Św. Wojciecha z siedzibą w Pile
LVI/1249/02 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w spółce Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
LVI/1248/02 w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Szczecinie
LVI/1247/02 w sprawie przyjęcia projektu Statutu Miasta Szczecina
LV/1246/02 w sprawie utworzenia placówki opiekuńczo wychowawczej p.n. "Rodzinny Dom Dziecka Nr 5"
LV/1245/02 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania w roku 2002
LV/1244/02 w sprawie upoważnienia Zarządu Miasta Szczecina do zaciągania zobowiązań w zakresie inwestycji związanych z modernizacją Stadionu Miejskiego w Szczecinie przy ul. Twardowskiego
LV/1243/02 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej gminnych nieruchomości gruntowych na rzecz Energetyki Szczecińskiej S.A.
LV/1242/02 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Miasto Szczecin prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Włodzimierza Ostoi - Zagórskiego (dz. 2/1 obr 81 N/O)
LV/1241/02 zmieniająca uchwałę Rady Miasta Szczecina w sprawie wieloletniego programu inwestycyjnego na lata 2002 - 2005
LV/1240/02 w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy publicznej dla przedsiębiorców
LV/1239/02 zmieniająca uchwałę Rady Miasta Szczecina w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Szczecina w części dotyczącej polityki edukacyjnej oraz w sprawie realizacji polityki edukacyjnej
LV/1238/02 w sprawie uznania za nieuzasadnioną skargi na Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
LV/1237/02 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Miasto Szczecin prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Włodzimierza Ostoi - Zagórskiego
LV/1236/02 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Miasto Szczecin prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Zbójnickiej
LV/1235/02 w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu gminnej nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Belgradzkiej 5
LV/1234/02 w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu gminnej nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Cegielskiego 15a
LV/1233/02 w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu gminnej nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Unii Lubelskiej
LV/1232/02 w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu gminnej nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Kredowej 8
LV/1231/02 w sprawie wskazówek do konstruowania budżetu Miasta Szczecina na 2003 rok
LV/1230/02 w sprawie założenia Przedszkola Publicznego Nr 34 w Szczecinie
LV/1229/02 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w spółce Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Prawobrzeże" Sp. z o.o.
LV/1228/02 w sprawie sprostowania omyłek w uchwale Rady Miasta Szczecina dotyczącej utworzenia na terenie Miasta - Gminy Szczecin stałych obwodów głosowania oraz ustalenia ich numerów i granic
LIV/1227/02 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia Prezydenta Miasta
LIV/1226/02 uchylająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a Województwem Zachodniopomorskim
LIV/1225/02 w sprawie bezprzetargowego wydzierżawienia działek gruntu położonych przy ul. Legnickiej 3, 3a
LIV/1224/02 w sprawie udzielenia Pani Agnieszce Kazaneckiej - starszemu pracownikowi socjalnemu - Koordynatorowi Rejonowego Ośrodka Pomocy Rodzinie Północ w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Szczecinie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
LIV/1223/02 w sprawie udzielenia Pani Izabeli Łobacz - Kierownikowi Rejonowego Ośrodka Pomocy Rodzinie Północ w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Szczecinie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
LIV/1222/02 w sprawie udzielenia Pani Janinie Drożyńskiej - Kierownikowi Działu Instytucji Pomocy Społecznej w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Szczecinie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
LIV/1221/02 w sprawie udzielenia Pani Joannie Gellerze - specjaliście pracy socjalnej-Koordynatorowi Rejonowego Ośrodka Pomocy Rodzinie Zachód w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Szczecinie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
LIV/1220/02 w sprawie udzielenia Pani Ewie Piepiorze - Kierownikowi Rejonowego Ośrodka Pomocy Rodzinie Zachód w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Szczecinie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
LIV/1219/02 w sprawie udzielenia Pani Marii Góreckiej - starszemu pracownikowi socjalnemu -Koordynatorowi Rejonowego Ośrodka Pomocy Rodzinie Prawobrzeże w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Szczecinie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
LIV/1218/02 w sprawie udzielenia Pani Barbarze Masnej - Kierownikowi Rejonowego Ośrodka Pomocy Rodzinie Prawobrzeże w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Szczecinie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
LIV/1217/02 w sprawie udzielenia Pani Zofii Polakowskiej - Koordynatorowi Rejonowego Ośrodka Pomocy Rodzinie Śródmieście w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Szczecinie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
LIV/1216/02 w sprawie udzielenia Pani Iwonie Klimowicz - Kierownikowi Rejonowego Ośrodka Pomocy Rodzinie Śródmieście w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Szczecinie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
LIV/1215/02 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz innych składników wynagrodzenia
LIV/1214/02 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki "Szczecińskie Centrum Renowacyjne" Sp. z o.o.
LIV/1213/02 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Szczecina na 2002 rok
LIV/1212/02 w sprawie zbycia udziałów w Spółce Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie
LIV/1211/02 zmieniająca uchwałę w sprawie polityki w zakresie kształtowania sieci handlowej w gminie Miasto Szczecin
LIV/1210/02 w sprawie zmian w budżecie Miasta Szczecina na 2002 rok
LIV/1209/02 w sprawie wyrażenia opinii w sprawie przedłożonego przez Zarząd Huty Szczecin S.A. programu restrukturyzacji na lata 2002 - 2010
LIV/1208/02 w sprawie zatwierdzenia priorytetów w konkursie grantowym dla organizacji pozarządowych w roku 2003
LIV/1207/02 w sprawie utworzenia filii Domu Kultury "Słowianin" pod nazwą Klub "Skolwin", z siedzibą przy ul. Stołczyńskiej 163 oraz zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Domowi Kultury "Słowianin"
LIV/1206/02 w sprawie kierunkowych założeń polityki budżetowej Miasta na 2003 rok
LIV/1205/02 uchylająca uchwałę w sprawie repatriacji z Kazachstanu małżeństwa narodowości polskiej
LIV/1204/02 w sprawie gminnego dodatku mieszkaniowego
II/U/1203/02 w sprawie nadania tytułu Pioniera Miasta Szczecina
II/U/1202/02 w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Szczecina
34/02 -
33/02 -
V/W/1201/02 w sprawie przystąpienia Gminy Miasto Szczecin do spółki
V/W/1200/02 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Szczecina na 2002 rok
32/02 -
LIII/1199/02 w sprawie projektowanej lokalizacji obiektu handlowego o powierzchni sprzedażowej powyżej 2000 m2 przy Bramie Portowej w obrębie ulic: Niepodległości, Zgodna, w Szczecinie
LIII/1198/02 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek czynszu regulowanego za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego dla zasobów Towarzystwa Budownictwa Społecznego "Prawobrzeże" Spółka z o.o.
LIII/1197/02 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek czynszu regulowanego za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego dla zasobów Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.
LIII/1196/02 zmieniająca uchwałę w sprawie polityki w zakresie kształtowania sieci handlowej w Gminie Miasto Szczecin
LIII/1195/02 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta Szczecina i określenia zakresu ich działania
LIII/1194/02 w sprawie utworzenia na terenie Miasta - Gminy Szczecin stałych obwodów głosowania oraz ustalenia ich numerów i granic
LIII/1193/02 w sprawie utworzenia obwodów głosowania w szpitalach i zakładach pomocy społecznej oraz w areszcie śledczym
LIII/1192/02 w sprawie utworzenia w Gminie - Miasto Szczecin stałych okręgów wyborczych oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
LIII/1191/02 zmieniająca uchwałę w sprawie sieci publicznych szkół podstawowych w Szczecinie prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin
LIII/1190/02 zmieniająca uchwałę w sprawie sieci publicznych gimnazjów w Szczecinie prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin
LIII/1189/02 w sprawie założenia publicznego Gimnazjum Specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym Nr 4 w Szczecinie
LIII/1188/02 zmieniająca Uchwałę w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste na rzecz Parafii Rzymsko - Katolickiej p.w. Opatrzności Bożej w Szczecinie zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej przy ul. M. Wańkowicza dz. 66/1 z Obrębu 70 Dąbie - stanowiącej mienie Gminy Szczecin
LIII/1187/02 w sprawie uchwalenia statutu zakładu budżetowego "Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie"
LIII/1186/02 w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości
LIII/1185/02 w sprawie przyjęcia założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Miasto Szczecin
31/02 -
LII/1184/02 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Szczecina na 2002 rok
LII/1183/02 w sprawie przystąpienia do realizacji inwestycji p.n. "Pomost spacerowy wraz z tarasem widokowym na Jeziorze Głębokie w Szczecinie"
LII/1182/02 w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania w roku 2002
LII/1181/02 w sprawie udzielenia Markowi Banaszkowi - Dyrektorowi Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
LII/1180/02 zmieniająca uchwałę Rady Miasta Szczecina w sprawie wieloletniego programu inwestycyjnego na lata 2002 - 2005
LII/1179/02 zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletnich programów inwestycyjnych miasta Szczecina
LII/1178/02 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadań i gospodarowania Powiatowym Funduszem Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za rok 2001
LII/1177/02 w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na rok 2002
LII/1176/02 zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia jednolitych zasad gospodarowania komunalnymi lokalami użytkowymi
LII/1175/02 zmieniająca uchwałę w sprawie prywatyzacji gminnych lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży i budynków
LII/1174/02 w sprawie zasad i trybu przyznawania Stypendiów Artystycznych
LII/1173/02 zmieniająca uchwałę Rady Miasta Szczecina z dnia 21 stycznia 2002r. w sprawie sprzedaży na rzecz Parafii Rzymsko - Katolickiej p.w. Matki Boskiej Różańcowej w Szczecinie nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Lwowskiej
LII/1172/02 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej gminnych nieruchomości gruntowych na rzecz Energetyki Szczecińskiej S.A.
LII/1171/02 w sprawie zmiany uchwały o powołaniu Komisji Inwentaryzacyjnej
LII/1170/02 w sprawie rozwiązania umowy o pracę z radnym Leszkiem Duklanowskim
LII/1169/02 zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków "Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej" i "Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej" na rok 2002
LII/1168/02 w sprawie zmian organizacyjnych Przedszkola Publicznego Nr 15 w Szczecinie ul. Chlebowa 4 oraz Przedszkola Publicznego Nr 51 w Szczecinie ul. Krzywa 59
LII/1167/02 w sprawie zmian organizacyjnych Przedszkola Publicznego Nr 19 w Szczecinie ul. Junacka 13 oraz Przedszkola Publicznego Nr 50 w Szczecinie ul. Niny Rydzewskiej 13/15
LII/1166/02 w sprawie zmian organizacyjnych Przedszkola Publicznego Nr 68 w Szczecinie ul. Waryńskiego 6 oraz Przedszkola Publicznego Nr 2 w Szczecinie Al. Wojska Polskiego 211
LII/1165/02 w sprawie zmian organizacyjnych Przedszkola Publicznego Nr 76 w Szczecinie ul. Stołczyńska 163 oraz Przedszkola Publicznego Nr 77 w Szczecinie ul. Hoża 8/10
LII/1164/02 w sprawie zmian organizacyjnych Przedszkola Publicznego Nr 12 w Szczecinie ul. Zaściankowa 1 oraz Przedszkola Publicznego Nr 60 w Szczecinie ul. Romera 5
LII/1163/02 w sprawie zmian organizacyjnych Przedszkola Publicznego Nr 16 w Szczecinie ul. Wiślana 12 oraz Przedszkola Publicznego Nr 45 w Szczecinie ul. Czwójdzińskiego 9 a
LII/1162/02 w sprawie wyrażenia zgody na wzniesienie pomnika upamiętniającego gen. Mieczysława Ludwika Borutę Spiechowicza
LII/1161/02 w sprawie uznania za nieuzasadnioną skargi na Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
LII/1160/02 w sprawie uznania za nieuzasadnioną skargi na Zarząd Miasta Szczecina
LII/1159/02 zmieniająca uchwałę Rady Miasta Szczecina w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu zabudowanej gminnej nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Podgórnej 48
LII/1158/02 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowanej gminnej nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Modrej dz. 3/4 z Obrębu 45 Pogodno
LII/1157/02 zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego
LII/1156/02 w sprawie nadania imienia Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno-Wychowawczemu Nr 2 w Szczecinie przy ul. Jagiellońskiej 65
30/02 -
I/N/1155/02 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Szczecina
LI/1107/02 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Warszewo-Duńska" w Szczecinie
LI/1106/02 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Warszewo-Wkrzańska" w Szczecinie.
LI/1105/02 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Warszewo-Kredowa" w Szczecinie
LI/1104/02 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Warszewo-Podbórzańska" w Szczecinie
LI/1103/02 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Osów-Podbórzańska" w Szczecinie.
LI/1102/02 w sprawie przystąpienia do sporządzania Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Bukowo-Okólna" w Szczecinie
LI/1101/02 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Bukowo-Kolonistów" w Szczecinie
LI/1100/02 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Bukowo-Bukowska" w Szczecinie
LI/1099/02 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Stołczyn-Kościelna" w Szczecinie
LI/1098/02 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Stołczyn-Orna" w Szczecinie
LI/1097/02 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Skolwin-Karpacka" w Szczecinie
LI/1096/02 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Skolwin-Przęsocińska" w Szczecinie
LI/1095/02 w sprawie przystąpienia do sporządzania Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Skolwin-Inwalidzka" w Szczecinie
LI/1094/02 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Skolwin-Kamienna" w Szczecinie
LI/1093/02 w sprawie przystąpienia do sporządzania Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Pomorzany - N/Odrą" w Szczecinie
LI/1092/02 w sprawie przystąpienia do sporządzania Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Pomorzany - Ustowo" w Szczecinie
LI/1091/02 w sprawie przystąpienia do sporządzania Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Pomorzany - Wzgórze Hetmańskie" w Szczecinie
LI/1090/02 w sprawie przystąpienia do sporządzania Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Gumieńce - Cukrowa" w Szczecinie
LI/1089/02 w sprawie przystąpienia do sporządzania Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Gumieńce - Mieszka I-go" w Szczecinie
LI/1088/02 w sprawie przystąpienia do sporządzania Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Gumieńce - Okulickiego" w Szczecinie
LI/1087/02 w sprawie przystąpienia do sporządzania Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Gumieńce - Krakowska" w Szczecinie
LI/1086/02 w sprawie przystąpienia do sporządzania Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Gumieńce - Mierzyńska" w Szczecinie
LI/1085/02 w sprawie przystąpienia do sporządzania Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Gumieńce - Derdowskiego" w Szczecinie
LI/1084/02 w sprawie przystąpienia do sporządzania Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Świerczewo - Santocka" w Szczecinie
LI/1083/02 w sprawie przystąpienia do sporządzania Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Świerczewo - Derdowskiego" w Szczecinie
LI/1082/02 w sprawie przystąpienia do sporządzania Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Świerczewo - Osiedle Przyjaźni" w Szczecinie
LI/1081/02 w sprawie przystąpienia do sporządzania Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Świerczewo - Osiedle Kaliny" w Szczecinie
LI/1080/02 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego "Pogodno-Somosierry" w Szczecinie
LI/1079/02 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Pogodno - Unii Lubelskiej" w Szczecinie.
LI/1078/02 w sprawie przystąpienia do sporządzania Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Krzekowo - Popiełuszki" w Szczecinie
LI/1077/02 w sprawie przystąpienia do sporządzania Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Krzekowo - Łukasińskiego" w Szczecinie
LI/1076/02 w sprawie przystąpienia do sporządzania Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Krzekowo - Szeroka" w Szczecinie
LI/1075/02 w sprawie przystąpienia do sporządzania Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Zawadzkiego - Klonowica" w Szczecinie
LI/1074/02 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Krzekowo - Inspektowa" w Szczecinie
LI/1073/02 w sprawie przystąpienia do sporządzania Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Bezrzecze" w Szczecinie
LI/1072/02 w sprawie przystąpienia do sporządzania Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Arkońskie - Niemierzyn" w Szczecinie
LI/1071/02 w sprawie przystąpienia do sporządzania Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Park Arkoński" w Szczecinie
LI/1070/02 w sprawie przystąpienia do sporządzania Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Park Leśny Arkoński - Dolina Siedmiu Młynów" w Szczecinie
LI/1069/02 w sprawie przystąpienia do sporządzania Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Pilchowo" w Szczecinie
LI/1068/02 w sprawie przystąpienia do sporządzania Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Głębokie" w Szczecinie
LI/1067/02 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Miasta
LI/1066/02 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Miasta z tytułu wykonania budżetu za 2001 r.
LI/1154/02 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Turzyn - Sikorskiego" w Szczecinie
LI/1153/02 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Turzyn - Pocztowa" w Szczecinie
LI/1152/02 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Turzyn - Noakowskiego" w Szczecinie
LI/1151/02 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Stare Miasto - Wały Chrobrego" w Szczecinie
LI/1150/02 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Stare Miasto - Starówka" w Szczecinie
LI/1149/02 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście-Zachód" w Szczecinie
LI/1148/02 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Bolinko - Osiedle" w Szczecinie
LI/1147/02 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Bolinko - Niemierzyn" w Szczecinie
LI/1146/02 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście Północ-Wyzwolenia" w Szczecinie
LI/1145/02 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście Północ - Jasne Błonia" w Szczecinie
LI/1144/02 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście Północ-Westend" w Szczecinie
LI/1143/02 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Nowe Miasto - Kolumba" w Szczecinie
LI/1142/02 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Nowe Miasto - Dąbrowskiego" w Szczecinie
LI/1141/02 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Nowe Miasto - 3 Maja" w Szczecinie
LI/1140/02 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Nowe Miasto - Narutowicza" w Szczecinie
LI/1139/02 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Wyspa Pucka-Północ" w Szczecinie
LI/1138/02 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Międzyodrze-Łęgi" w Szczecinie
LI/1137/02 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Międzyodrze-Dziewoklicz" w Szczecinie
LI/1136/02 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Łękno - Park Kasprowicza" w Szczecinie
LI/1135/02 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Łękno-Osiedle" w Szczecinie
LI/1134/02 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Drzetowo - Gontynka" w Szczecinie
LI/1133/02 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Grabowo" w Szczecinie
LI/1132/02 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Drzetowo" w Szczecinie
LI/1131/02 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Centrum - Plac Zamenhofa" w Szczecinie
LI/1130/02 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Centrum - Plac Grunwaldzki" w Szczecinie
LI/1129/02 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Centrum - Plac Rodła" w Szczecinie
LI/1128/02 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla "Załom" w Szczecinie
LI/1127/02 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Jezierzyce" w Szczecinie
LI/1126/02 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Płonia-Zachód" w Szczecinie
LI/1125/02 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Płonia-Śmierdnica" w Szczecinie
LI/1124/02 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla "Słoneczne" w Szczecinie
LI/1123/02 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Kijewko" w Szczecinie
LI/1122/02 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla "Bukowe" w Szczecinie
LI/1121/02 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla "Podjuchy" w Szczecinie
LI/1120/02 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla "Zdroje" w Szczecinie
LI/1119/02 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Szybki Tramwaj" w Szczecinie
LI/1118/02 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Klucz - Żydowce - Regalica" w Szczecinie
LI/1117/02 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla "Klucz - Żydowce" w Szczecinie
LI/1116/02 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Dąbie-osiedle" w Szczecinie
LI/1115/02 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Stare Dąbie" w Szczecinie
LI/1114/02 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla "Majowe-Kijewo" w Szczecinie
LI/1113/02 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Niebuszewo" w Szczecinie
LI/1112/02 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Golęcino-Gocław" w Szczecinie
LI/1111/02 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Żelechowa-Robotnicza" w Szczecinie
LI/1110/02 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Żelechowa-Obotrycka" w Szczecinie.
LI/1109/02 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Żelechowa-Park Brodowski" w Szczecinie.
LI/1108/02 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Żelechowa-Łączna" w Szczecinie.
L/1065/02 w sprawie przekazania do realizacji zadania polegającego na urządzeniu na gruncie komunalnym przy ul. Sandomierskiej w Szczecinie placu zabaw dla dzieci
L/1064/02 w sprawie przekazania do realizacji zadania dotyczącego budowy na gruncie komunalnym u zbiegu ul. Wiśniowej i Uroczej w Szczecinie boiska sportowego
L/1063/02 w sprawie ustalenia kategorii drogi pod nazwą ul. Sambora w Mieście Szczecinie
L/1062/02 zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych Centrum-Prawobrzeże oraz utworzenia Towarzystwa Budownictwa Społecznego "Prawobrzeże" Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i zmiany uchwały w sprawie prywatyzacji komunalnych lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży i budynków
L/1061/02 w sprawie oddania w drodze bezprzetargowej gminnej nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy al. Wojska Polskiego 53a
L/1060/02 w sprawie oddania w drodze bezprzetargowej gminnej nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Antoniego Kaliny 28a
L/1059/02 w sprawie oddania w drodze bezprzetargowej gminnej nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Melchiora Wańkowicza 1
L/1058/02 w sprawie przeniesienia filii instytucji kultury - Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie: Filii nr 13 przy ul. Obotryckiej 2 do Filii nr 9 przy ul. Księżnej Zofii 2 wraz ze zmianą numeracji filii przy ul. Księżnej Zofii 2 z numeru 9 na numer 13
L/1057/02 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasto Szczecin do spółki "Centrum Handlowe Polska 1" sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie
L/1056/02 zmieniająca uchwałę w sprawie wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Szczecin
L/1055/02 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Miejskiego Rzecznika Konsumentów w roku 2001 r.
L/1054/02 w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Szczecina i nadania jej statutu
L/1053/02 w sprawie zbycia udziałów w spółce "Port Lotniczy Szczecin - Goleniów" Sp. z o.o. z siedzibą w Goleniowie
L/1052/02 w sprawie odmowy uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Szczecinie w sprawie umów parytycypacyjnych określających wzajemne zobowiązania i świadczenia na rzecz budowy parkingów
L/1051/02 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w spółce Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
L/1050/02 w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą "Miejski Ośrodek Interwencji Kryzysowej" w Szczecinie
XLIX/999/02 w sprawie założenia Szkoły Policealnej w Szczecinie i zmiany organizacji Zespołu Szkół Zawodowych Nr 3 w Szczecinie.
XLIX/998/02 w sprawie nadania nazw urzędowych ulicom i placom w Szczecinie
XLIX/997/02 w sprawie uznania za pomniki przyrody drzew oraz głazów narzutowych znajdujących się na terenie miasta Szczecin
XLIX/996/02 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Szczecina
XLIX/1028/02 w sprawie przekształcenia szkół ponadpodstawowych w Zespole Szkół Elektryczno-Elektronicznych im. prof. M. T. Hubera w Szczecinie
XLIX/1027/02 w sprawie likwidacji i przekształcenia szkół ponadpodstawowych oraz zmian organizacji w Zespole Szkół Ekonomicznych Nr 2 im. Stanisława Staszica w Szczecinie
XLIX/1026/02 w sprawie przekształcenia szkół ponadpodstawowych, zmiany organizacji oraz zmiany nazwy Zespołu Szkół Ekonomicznych Nr 1 im. prof. Oskara Langego w Szczecinie
XLIX/1025/02 w sprawie przekształcenia szkół ponadpodstawowych, likwidacji szkoły oraz zmiany organizacji w Zespole Szkół Budowlanych im. Kazimierza Wielkiego w Szczecinie
XLIX/1024/02 w sprawie przekształcenia szkół ponadpodstawowych, założenia szkoły ponadgimnazjalnej oraz zmian organizacji Zespołu Szkół Budowy Okrętów w Szczecinie
XLIX/1023/02 w sprawie likwidacji szkoły, przekształcenia szkół ponadpodstawowych i założenia szkoły ponadgimnazjalnej oraz zmian organizacji Zespołu Szkół Nr 4 im. Armii Krajowej w Szczecinie
XLIX/1022/02 w sprawie przekształcenia szkół ponadpodstawowych w Zespole Szkół Nr 2 w Szczecinie
XLIX/1021/02 w sprawie przekształcenia szkół ponadpodstawowych, włączenia Gimnazjum Nr 40 i zmiany organizacji Zespołu Szkół Nr 1 w Szczecinie
XLIX/1020/02 w sprawie likwidacji szkół, przekształcenia szkół ponadpodstawowych i założenia szkoły ponadgimnazjalnej oraz zmian nazw placówek Zachodniopomorskiego Centrum Edukacyjnego im. prof. Henryka Mierzejewskiego w Szczecinie
XLIX/1019/02 w sprawie przekształcenia szkoły ponadpodstawowej, założenia szkoły ponadgimnazjalnej oraz zmiany nazwy i organizacji Wojewódzkiego Ośrodka Dokształcania Zawodowego i Szkoły Rzemiosł w Szczecinie
XLIX/1018/02 w sprawie przekształcenia szkoły ponadpodstawowej i założenia szkoły ponadgimnazjalnej oraz zmian organizacji Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 6 w Szczecinie
XLIX/1017/02 w sprawie przekształcenia szkoły ponadpodstawowej, zmiany organizacji oraz zmiany nazwy Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 4 w Szczecinie
XLIX/1016/02 w sprawie przekształcenia szkół ponadpodstawowych w Zespole Szkół Nr 5 im. Józefa Wybickiego w Szczecinie
XLIX/1015/02 w sprawie przekształcenia szkoły ponadpodstawowej Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego w Szczecinie wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Szczecinie
XLIX/1014/02 w sprawie przekształcenia szkoły ponadpodstawowej XVI Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 8 w Szczecinie
XLIX/1013/02 w sprawie przekształcenia szkoły ponadpodstawowej XIII Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 7 w Szczecinie
XLIX/1012/02 w sprawie przekształcenia szkoły ponadpodstawowej XXIII Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 5 w Szczecinie
XLIX/1011/02 w sprawie przekształcenia szkoły ponadpodstawowej X Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 3 w Szczecinie
XLIX/1010/02 w sprawie przekształcenia szkoły ponadpodstawowej XVII Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie
XLIX/1009/02 w sprawie przekształcenia szkoły ponadpodstawowej XIV Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie
XLIX/1008/02 w sprawie przekształcenia szkoły ponadpodstawowej VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Olimpijczyków Polskich w Szczecinie
XLIX/1007/02 w sprawie przekształcenia szkoły ponadpodstawowej VII Liceum Ogólnokształcącego im. K.K. Baczyńskiego w Szczecinie
XLIX/1006/02 w sprawie przekształcenia szkoły ponadpodstawowej VI Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Szczecinie
XLIX/1005/02 w sprawie przekształcenia szkoły ponadpodstawowej V Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Asnyka w Szczecinie
XLIX/1004/02 w sprawie przekształcenia szkoły ponadpodstawowej IV Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Prusa w Szczecinie
XLIX/1003/02 w sprawie przekształcenia szkoły ponadpodstawowej III Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Szczecinie
XLIX/1002/02 w sprawie przekształcenia szkoły ponadpodstawowej II Liceum Ogólnokształcącego im. Mieszka I w Szczecinie
XLIX/1001/02 w sprawie przekształcenia szkoły ponadpodstawowej I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Szczecinie
XLIX/1000/02 w sprawie przekształcenia szkół ponadpodstawowych, likwidacji szkoły oraz zmian organizacji i nazwy Zespołu Szkół Zawodowych Nr 3 w Szczecinie
XLIX/1049/02 w sprawie uzupełniającego wyboru ławników na kadencje lata 2000 - 2003 dla potrzeb VII Wydziału Ubezpieczeń Społecznych Sądu Okręgowego w Szczecinie.
XLIX/1048/02 w sprawie ustanowienia zabezpieczenia dla Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przekazanych i nie rozliczonych kwot środków z Funduszu ISPA w formie weksla własnego "in blanco" z klauzulą "bez protestu" wraz z deklaracja wekslową
XLIX/1047/02 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Centrum - Brama Portowa" w Szczecinie
XLIX/1046/02 zmieniająca uchwałę Rady Miasta Szczecina w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Centrum A" w Szczecinie
XLIX/1045/02 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na finansowanie zadania: "Budowa oczyszczalni ścieków Pomorzany" objętego programem naprawczym w dziedzinie gospodarki wodno-ściekowej, współfinansowanym ze środków funduszu Unii Europejskiej ISPA
XLIX/1044/02 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na finansowanie zadania: Budowa oczyszczalni ścieków Pomorzany objętego programem naprawczym w dziedzinie gospodarki wodno-ściekowej, współfinansowanym ze środków funduszu Unii Europejskiej ISPA
XLIX/1043/02 w sprawie ustalenia wysokości stawki podstawowej za najem komunalnych lokali użytkowych w okresie od 01 marca 2002 r. do dnia 28 lutego 2003 r.
XLIX/1042/02 zmieniająca uchwałę w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Szosa Polska 58-59c
XLIX/1041/02 w sprawie powołania kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Szczecinie
XLIX/1040/02 zmieniająca uchwałę Rady Miasta Szczecina Nr XXVIII/365/96 z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie likwidacji zakładów budżetowych pod nazwą Administracja Budynków Komunalnych od nr 1 do nr 15 i powołania sześciu zakładów budżetowych pod nazwą Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych
XLIX/1039/02 w sprawie likwidacji Zespołu Szkół Specjalnych Nr 3 w Szczecinie przy ul. Strzałowskiej 9
XLIX/1038/02 w sprawie przekształcenia szkoły ponadpodstawowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących im. Hansa Christiana Andersena w Szczecinie
XLIX/1037/02 w sprawie przekształcenia szkoły ponadpodstawowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej wchodzącej w skład Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Szczecinie
XLIX/1036/02 w sprawie przekształcenia szkoły ponadpodstawowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Szczecinie
XLIX/1035/02 w sprawie przekształcenia szkoły ponadpodstawowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Szczecinie
XLIX/1034/02 w sprawie przekształcenia szkoły ponadpodstawowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej wchodzącej w skład Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Szczecinie
XLIX/1033/02 w sprawie przekształcenia szkoły ponadpodstawowej, założenia szkoły ponadgimnazjalnej oraz zmiany organizacji Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Słabo Słyszących im. J.Tuwima w Szczecinie
XLIX/1032/02 w sprawie przekształcenia szkół ponadpodstawowych w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Szczecinie
XLIX/1031/02 w sprawie przekształcenia szkół ponadpodstawowych, likwidacji szkoły oraz zmiany organizacji Zespołu Szkół Samochodowych w Szczecinie
XLIX/1030/02 w sprawie przekształcenia szkół ponadpodstawowych w Zespole Szkół Ogrodniczych im. Saperów Wojska Polskiego w Szczecinie
XLIX/1029/02 w sprawie przekształcenia szkół ponadpodstawowych, zmiany organizacji oraz zmiany nazwy Zespołu Szkół Gospodarczych im. Mikołaja Reja w Szczecinie
XLVIII/995/02 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia spółki z o.o. z udziałem Miasta, pracowników Miejskiego Zakładu Usług Sanitarnych i zagranicznego podmiotu gospodarczego oraz wydzierżawienia tej spółce nieruchomości
XVLIII/990/02 w sprawie Porozumienia z Gminą Police.
XLVIII/994/02 w sprawie nadania nazw urzędowych ulicom i placom w Szczecinie
XLVIII/993/02 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazwy ulicom i placom w mieście Szczecinie.
XLVIII/992/02 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych w Gminie Miasto Szczecin.
XLVIII/991/02 w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków "Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej" i "Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej" na rok 2002.
XLVIII/989/2002 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste na rzecz Parafii Rzymsko - Katolickiej p.w. Opatrzności Bożej w Szczecinie zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej przy ul. M. Wańkowicza dz. 66/1 z Obrębu 70 Dąbie - stanowiącej mienie Gminy Szczecin.
XLVIII/988/02 w sprawie zasad polityki czynszowej obowiązujących w mieszkaniowym zasobie Gminy Miasto Szczecin.
XLVIII/987/02 w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Szczecina.
XLVIII/986/02 zmieniająca uchwałę w sprawie wzniesienia pomnika, upamiętniającego wydarzenia grudnia 1970 roku w Szczecinie.
XLVIII/985/02 w sprawie oddania w drodze bezprzetargowej gminnej nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Granitowej .
XLVIII/984/02 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym niezabudowanej nieruchomości gruntowej Miasta Szczecina położonej w Szczecinie przy ul. Wielkopolskiej
XLVIII/983/2002 w sprawie sprzedaży na rzecz Parafii Rzymsko - Katolickiej p.w. Matki Boskiej Różańcowej w Szczecinie nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Lwowskiej dz. 33/3 z Obrębu 132 Pogodno - stanowiącej mienie Gminy Szczecin.
XLVIII/982/02 w sprawie wieloletniego programu inwestycyjnego na lata 2002-2005
XLVIII/981/02 w sprawie przekazania do realizacji zadania dotyczącego utrzymania czystości terenu rekreacyjnego na gruncie komunalnym przy ul. Jaworowej - Zegadłowicza.
XLVIII/980/02 w sprawie zniesienia nazwy urzędowej ulicy Władysława Kowalenki w Szczecinie