Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Uchwały Rady Miasta uchwalone w 2002 r.

Uchwała Tytuł
I/W/17/02 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek czynszu regulowanego za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego dla zasobów Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.
I/W/16/02 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek czynszu regulowanego za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego dla zasobów Towarzystwa Budownictwa Społecznego "Prawobrzeże" Spółka z o.o.
I/W/15/02 w sprawie wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym
I/W/14/02 w sprawie podatku od nieruchomości
I/W/13/02 w sprawie trybu i warunków zwolnienia użytków rolnych z podatku rolnego
I/W/12/02 w sprawie podatku od posiadania psów
I/W/11/02 w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na rok 2003
I/W/10/02 w sprawie uchwalenia "Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2003-2010, będących w posiadaniu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie"
I/9/02 w sprawie ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Miasta Szczecina
I/8/02 w sprawie powołania Sekretarza Miasta
I/7/02 w sprawie odwołania Sekretarza Miasta
I/6/02 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Prezydenta Miasta Szczecina
I/5/02 w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Miasta Szczecina do dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy
I/4/02 w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta Szczecina i określenia zakresu ich działania
I/3/02 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Szczecina
I/2/02 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miasta Szczecina
I/1/02 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Szczecina
LVI/1268/02 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki Szczecińskie Centrum Renowacyjne Sp. z o.o. i objęcia udziałów przez Gminę Miasto Szczecin.
LVI/1267/02 w sprawie restrukturyzacji należności od przedsiębiorców z tytułu zobowiązań podatkowych stanowiących dochody budżetu Miasta Szczecina
LVI/1266/02 w sprawie uznania za nieuzasadnioną skargę na Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
LVI/1265/02 w sprawie zbycia w drodze bezprzetargowej gminnej nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Mickiewicza.
LVI/1264/02 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Szczecina na 2002 rok
LVI/1263/02 w sprawie przyjęcia "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków"
LVI/1262/02 w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych
LVI/1261/02 w sprawie sprzedaży na rzecz Archidiecezji Szczecińsko Kamieńskiej nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Pokoju - stanowiącej mienie Gminy Szczecin
LVI/1260/02 w sprawie nadania nazw urzędowych ulicom i placom w Szczecinie
LVI/1259/02 w sprawie lokalizacji obiektu handlowego o powierzchni sprzedażowej powyżej 2000 m2 przy al. Bohaterów Warszawy - ul. Bolesława Krzywoustego w Szczecinie
LVI/1258/02 zmieniająca uchwałę w sprawie targowisk i opłaty targowej
LVI/1257/02 zmieniająca uchwałę w sprawie określania szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Gminy Szczecin oraz udzielania innych ulg w spłacie tych należności.
LVI/1256/02 w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego " Centrum A" w Szczecinie
LVI/1255/02 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina.
LVI/1254/02 w sprawie zmiany K.35 miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina
LVI/1253/02 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki w celu zabezpieczenia spłaty kredytu zaciągniętego przez Stocznię Szczecińską Nowa Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie
LVI/1252/02 w sprawie utworzenia spółki Fundusz Wspierania Rozwoju Gospodarczego Miasta Szczecina Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie
LVI/1251/02 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej gminnych nieruchomości gruntowych na rzecz Energetyki Szczecińskiej S.A.
LVI/1250/02 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ulicy Ku Słońcu 124, stanowiącej własność Gminy Miasta Szczecina na rzecz użytkownika wieczystego - Inspektorii Salezjańskiej p.w. Św. Wojciecha z siedzibą w Pile
LVI/1249/02 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w spółce Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
LVI/1248/02 w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Szczecinie
LVI/1247/02 w sprawie przyjęcia projektu Statutu Miasta Szczecina
LV/1246/02 w sprawie utworzenia placówki opiekuńczo wychowawczej p.n. "Rodzinny Dom Dziecka Nr 5"
LV/1245/02 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania w roku 2002
LV/1244/02 w sprawie upoważnienia Zarządu Miasta Szczecina do zaciągania zobowiązań w zakresie inwestycji związanych z modernizacją Stadionu Miejskiego w Szczecinie przy ul. Twardowskiego
LV/1243/02 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej gminnych nieruchomości gruntowych na rzecz Energetyki Szczecińskiej S.A.
LV/1242/02 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Miasto Szczecin prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Włodzimierza Ostoi - Zagórskiego (dz. 2/1 obr 81 N/O)
LV/1241/02 zmieniająca uchwałę Rady Miasta Szczecina w sprawie wieloletniego programu inwestycyjnego na lata 2002 - 2005
LV/1240/02 w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy publicznej dla przedsiębiorców
LV/1239/02 zmieniająca uchwałę Rady Miasta Szczecina w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Szczecina w części dotyczącej polityki edukacyjnej oraz w sprawie realizacji polityki edukacyjnej
LV/1238/02 w sprawie uznania za nieuzasadnioną skargi na Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
LV/1237/02 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Miasto Szczecin prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Włodzimierza Ostoi - Zagórskiego
LV/1236/02 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Miasto Szczecin prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Zbójnickiej
LV/1235/02 w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu gminnej nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Belgradzkiej 5
LV/1234/02 w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu gminnej nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Cegielskiego 15a
LV/1233/02 w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu gminnej nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Unii Lubelskiej
LV/1232/02 w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu gminnej nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Kredowej 8
LV/1231/02 w sprawie wskazówek do konstruowania budżetu Miasta Szczecina na 2003 rok
LV/1230/02 w sprawie założenia Przedszkola Publicznego Nr 34 w Szczecinie
LV/1229/02 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w spółce Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Prawobrzeże" Sp. z o.o.
LV/1228/02 w sprawie sprostowania omyłek w uchwale Rady Miasta Szczecina dotyczącej utworzenia na terenie Miasta - Gminy Szczecin stałych obwodów głosowania oraz ustalenia ich numerów i granic
LIV/1227/02 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia Prezydenta Miasta
LIV/1226/02 uchylająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a Województwem Zachodniopomorskim
LIV/1225/02 w sprawie bezprzetargowego wydzierżawienia działek gruntu położonych przy ul. Legnickiej 3, 3a
LIV/1224/02 w sprawie udzielenia Pani Agnieszce Kazaneckiej - starszemu pracownikowi socjalnemu - Koordynatorowi Rejonowego Ośrodka Pomocy Rodzinie Północ w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Szczecinie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
LIV/1223/02 w sprawie udzielenia Pani Izabeli Łobacz - Kierownikowi Rejonowego Ośrodka Pomocy Rodzinie Północ w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Szczecinie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
LIV/1222/02 w sprawie udzielenia Pani Janinie Drożyńskiej - Kierownikowi Działu Instytucji Pomocy Społecznej w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Szczecinie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
LIV/1221/02 w sprawie udzielenia Pani Joannie Gellerze - specjaliście pracy socjalnej-Koordynatorowi Rejonowego Ośrodka Pomocy Rodzinie Zachód w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Szczecinie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
LIV/1220/02 w sprawie udzielenia Pani Ewie Piepiorze - Kierownikowi Rejonowego Ośrodka Pomocy Rodzinie Zachód w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Szczecinie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
LIV/1219/02 w sprawie udzielenia Pani Marii Góreckiej - starszemu pracownikowi socjalnemu -Koordynatorowi Rejonowego Ośrodka Pomocy Rodzinie Prawobrzeże w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Szczecinie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
LIV/1218/02 w sprawie udzielenia Pani Barbarze Masnej - Kierownikowi Rejonowego Ośrodka Pomocy Rodzinie Prawobrzeże w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Szczecinie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
LIV/1217/02 w sprawie udzielenia Pani Zofii Polakowskiej - Koordynatorowi Rejonowego Ośrodka Pomocy Rodzinie Śródmieście w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Szczecinie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
LIV/1216/02 w sprawie udzielenia Pani Iwonie Klimowicz - Kierownikowi Rejonowego Ośrodka Pomocy Rodzinie Śródmieście w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Szczecinie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
LIV/1215/02 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz innych składników wynagrodzenia
LIV/1214/02 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki "Szczecińskie Centrum Renowacyjne" Sp. z o.o.
LIV/1213/02 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Szczecina na 2002 rok
LIV/1212/02 w sprawie zbycia udziałów w Spółce Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie
LIV/1211/02 zmieniająca uchwałę w sprawie polityki w zakresie kształtowania sieci handlowej w gminie Miasto Szczecin
LIV/1210/02 w sprawie zmian w budżecie Miasta Szczecina na 2002 rok
LIV/1209/02 w sprawie wyrażenia opinii w sprawie przedłożonego przez Zarząd Huty Szczecin S.A. programu restrukturyzacji na lata 2002 - 2010
LIV/1208/02 w sprawie zatwierdzenia priorytetów w konkursie grantowym dla organizacji pozarządowych w roku 2003
LIV/1207/02 w sprawie utworzenia filii Domu Kultury "Słowianin" pod nazwą Klub "Skolwin", z siedzibą przy ul. Stołczyńskiej 163 oraz zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Domowi Kultury "Słowianin"
LIV/1206/02 w sprawie kierunkowych założeń polityki budżetowej Miasta na 2003 rok
LIV/1205/02 uchylająca uchwałę w sprawie repatriacji z Kazachstanu małżeństwa narodowości polskiej
LIV/1204/02 w sprawie gminnego dodatku mieszkaniowego
II/U/1203/02 w sprawie nadania tytułu Pioniera Miasta Szczecina
II/U/1202/02 w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Szczecina
34/02 -
33/02 -
V/W/1201/02 w sprawie przystąpienia Gminy Miasto Szczecin do spółki
V/W/1200/02 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Szczecina na 2002 rok
32/02 -
LIII/1199/02 w sprawie projektowanej lokalizacji obiektu handlowego o powierzchni sprzedażowej powyżej 2000 m2 przy Bramie Portowej w obrębie ulic: Niepodległości, Zgodna, w Szczecinie
LIII/1198/02 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek czynszu regulowanego za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego dla zasobów Towarzystwa Budownictwa Społecznego "Prawobrzeże" Spółka z o.o.
LIII/1197/02 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek czynszu regulowanego za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego dla zasobów Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.
LIII/1196/02 zmieniająca uchwałę w sprawie polityki w zakresie kształtowania sieci handlowej w Gminie Miasto Szczecin
LIII/1195/02 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta Szczecina i określenia zakresu ich działania
LIII/1194/02 w sprawie utworzenia na terenie Miasta - Gminy Szczecin stałych obwodów głosowania oraz ustalenia ich numerów i granic
LIII/1193/02 w sprawie utworzenia obwodów głosowania w szpitalach i zakładach pomocy społecznej oraz w areszcie śledczym
LIII/1192/02 w sprawie utworzenia w Gminie - Miasto Szczecin stałych okręgów wyborczych oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
LIII/1191/02 zmieniająca uchwałę w sprawie sieci publicznych szkół podstawowych w Szczecinie prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin
LIII/1190/02 zmieniająca uchwałę w sprawie sieci publicznych gimnazjów w Szczecinie prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin
LIII/1189/02 w sprawie założenia publicznego Gimnazjum Specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym Nr 4 w Szczecinie
LIII/1188/02 zmieniająca Uchwałę w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste na rzecz Parafii Rzymsko - Katolickiej p.w. Opatrzności Bożej w Szczecinie zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej przy ul. M. Wańkowicza dz. 66/1 z Obrębu 70 Dąbie - stanowiącej mienie Gminy Szczecin
LIII/1187/02 w sprawie uchwalenia statutu zakładu budżetowego "Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie"
LIII/1186/02 w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości
LIII/1185/02 w sprawie przyjęcia założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Miasto Szczecin
31/02 -
LII/1184/02 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Szczecina na 2002 rok
LII/1183/02 w sprawie przystąpienia do realizacji inwestycji p.n. "Pomost spacerowy wraz z tarasem widokowym na Jeziorze Głębokie w Szczecinie"
LII/1182/02 w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania w roku 2002
LII/1181/02 w sprawie udzielenia Markowi Banaszkowi - Dyrektorowi Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
LII/1180/02 zmieniająca uchwałę Rady Miasta Szczecina w sprawie wieloletniego programu inwestycyjnego na lata 2002 - 2005
LII/1179/02 zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletnich programów inwestycyjnych miasta Szczecina
LII/1178/02 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadań i gospodarowania Powiatowym Funduszem Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za rok 2001
LII/1177/02 w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na rok 2002
LII/1176/02 zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia jednolitych zasad gospodarowania komunalnymi lokalami użytkowymi
LII/1175/02 zmieniająca uchwałę w sprawie prywatyzacji gminnych lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży i budynków
LII/1174/02 w sprawie zasad i trybu przyznawania Stypendiów Artystycznych
LII/1173/02 zmieniająca uchwałę Rady Miasta Szczecina z dnia 21 stycznia 2002r. w sprawie sprzedaży na rzecz Parafii Rzymsko - Katolickiej p.w. Matki Boskiej Różańcowej w Szczecinie nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Lwowskiej
LII/1172/02 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej gminnych nieruchomości gruntowych na rzecz Energetyki Szczecińskiej S.A.
LII/1171/02 w sprawie zmiany uchwały o powołaniu Komisji Inwentaryzacyjnej
LII/1170/02 w sprawie rozwiązania umowy o pracę z radnym Leszkiem Duklanowskim
LII/1169/02 zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków "Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej" i "Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej" na rok 2002
LII/1168/02 w sprawie zmian organizacyjnych Przedszkola Publicznego Nr 15 w Szczecinie ul. Chlebowa 4 oraz Przedszkola Publicznego Nr 51 w Szczecinie ul. Krzywa 59
LII/1167/02 w sprawie zmian organizacyjnych Przedszkola Publicznego Nr 19 w Szczecinie ul. Junacka 13 oraz Przedszkola Publicznego Nr 50 w Szczecinie ul. Niny Rydzewskiej 13/15
LII/1166/02 w sprawie zmian organizacyjnych Przedszkola Publicznego Nr 68 w Szczecinie ul. Waryńskiego 6 oraz Przedszkola Publicznego Nr 2 w Szczecinie Al. Wojska Polskiego 211
LII/1165/02 w sprawie zmian organizacyjnych Przedszkola Publicznego Nr 76 w Szczecinie ul. Stołczyńska 163 oraz Przedszkola Publicznego Nr 77 w Szczecinie ul. Hoża 8/10
LII/1164/02 w sprawie zmian organizacyjnych Przedszkola Publicznego Nr 12 w Szczecinie ul. Zaściankowa 1 oraz Przedszkola Publicznego Nr 60 w Szczecinie ul. Romera 5
LII/1163/02 w sprawie zmian organizacyjnych Przedszkola Publicznego Nr 16 w Szczecinie ul. Wiślana 12 oraz Przedszkola Publicznego Nr 45 w Szczecinie ul. Czwójdzińskiego 9 a
LII/1162/02 w sprawie wyrażenia zgody na wzniesienie pomnika upamiętniającego gen. Mieczysława Ludwika Borutę Spiechowicza
LII/1161/02 w sprawie uznania za nieuzasadnioną skargi na Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
LII/1160/02 w sprawie uznania za nieuzasadnioną skargi na Zarząd Miasta Szczecina
LII/1159/02 zmieniająca uchwałę Rady Miasta Szczecina w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu zabudowanej gminnej nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Podgórnej 48
LII/1158/02 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowanej gminnej nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Modrej dz. 3/4 z Obrębu 45 Pogodno
LII/1157/02 zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego
LII/1156/02 w sprawie nadania imienia Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno-Wychowawczemu Nr 2 w Szczecinie przy ul. Jagiellońskiej 65
30/02 -
I/N/1155/02 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Szczecina
LI/1107/02 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Warszewo-Duńska" w Szczecinie
LI/1106/02 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Warszewo-Wkrzańska" w Szczecinie.
LI/1105/02 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Warszewo-Kredowa" w Szczecinie
LI/1104/02 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Warszewo-Podbórzańska" w Szczecinie
LI/1103/02 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Osów-Podbórzańska" w Szczecinie.
LI/1102/02 w sprawie przystąpienia do sporządzania Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Bukowo-Okólna" w Szczecinie
LI/1101/02 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Bukowo-Kolonistów" w Szczecinie
LI/1100/02 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Bukowo-Bukowska" w Szczecinie
LI/1099/02 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Stołczyn-Kościelna" w Szczecinie
LI/1098/02 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Stołczyn-Orna" w Szczecinie
LI/1097/02 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Skolwin-Karpacka" w Szczecinie
LI/1096/02 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Skolwin-Przęsocińska" w Szczecinie
LI/1095/02 w sprawie przystąpienia do sporządzania Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Skolwin-Inwalidzka" w Szczecinie
LI/1094/02 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Skolwin-Kamienna" w Szczecinie
LI/1093/02 w sprawie przystąpienia do sporządzania Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Pomorzany - N/Odrą" w Szczecinie
LI/1092/02 w sprawie przystąpienia do sporządzania Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Pomorzany - Ustowo" w Szczecinie
LI/1091/02 w sprawie przystąpienia do sporządzania Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Pomorzany - Wzgórze Hetmańskie" w Szczecinie
LI/1090/02 w sprawie przystąpienia do sporządzania Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Gumieńce - Cukrowa" w Szczecinie
LI/1089/02 w sprawie przystąpienia do sporządzania Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Gumieńce - Mieszka I-go" w Szczecinie
LI/1088/02 w sprawie przystąpienia do sporządzania Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Gumieńce - Okulickiego" w Szczecinie
LI/1087/02 w sprawie przystąpienia do sporządzania Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Gumieńce - Krakowska" w Szczecinie
LI/1086/02 w sprawie przystąpienia do sporządzania Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Gumieńce - Mierzyńska" w Szczecinie
LI/1085/02 w sprawie przystąpienia do sporządzania Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Gumieńce - Derdowskiego" w Szczecinie
LI/1084/02 w sprawie przystąpienia do sporządzania Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Świerczewo - Santocka" w Szczecinie
LI/1083/02 w sprawie przystąpienia do sporządzania Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Świerczewo - Derdowskiego" w Szczecinie
LI/1082/02 w sprawie przystąpienia do sporządzania Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Świerczewo - Osiedle Przyjaźni" w Szczecinie
LI/1081/02 w sprawie przystąpienia do sporządzania Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Świerczewo - Osiedle Kaliny" w Szczecinie
LI/1080/02 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego "Pogodno-Somosierry" w Szczecinie
LI/1079/02 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Pogodno - Unii Lubelskiej" w Szczecinie.
LI/1078/02 w sprawie przystąpienia do sporządzania Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Krzekowo - Popiełuszki" w Szczecinie
LI/1077/02 w sprawie przystąpienia do sporządzania Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Krzekowo - Łukasińskiego" w Szczecinie
LI/1076/02 w sprawie przystąpienia do sporządzania Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Krzekowo - Szeroka" w Szczecinie
LI/1075/02 w sprawie przystąpienia do sporządzania Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Zawadzkiego - Klonowica" w Szczecinie
LI/1074/02 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Krzekowo - Inspektowa" w Szczecinie
LI/1073/02 w sprawie przystąpienia do sporządzania Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Bezrzecze" w Szczecinie
LI/1072/02 w sprawie przystąpienia do sporządzania Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Arkońskie - Niemierzyn" w Szczecinie
LI/1071/02 w sprawie przystąpienia do sporządzania Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Park Arkoński" w Szczecinie
LI/1070/02 w sprawie przystąpienia do sporządzania Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Park Leśny Arkoński - Dolina Siedmiu Młynów" w Szczecinie
LI/1069/02 w sprawie przystąpienia do sporządzania Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Pilchowo" w Szczecinie
LI/1068/02 w sprawie przystąpienia do sporządzania Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Głębokie" w Szczecinie
LI/1067/02 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Miasta
LI/1066/02 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Miasta z tytułu wykonania budżetu za 2001 r.
LI/1154/02 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Turzyn - Sikorskiego" w Szczecinie
LI/1153/02 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Turzyn - Pocztowa" w Szczecinie
LI/1152/02 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Turzyn - Noakowskiego" w Szczecinie
LI/1151/02 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Stare Miasto - Wały Chrobrego" w Szczecinie
LI/1150/02 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Stare Miasto - Starówka" w Szczecinie
LI/1149/02 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście-Zachód" w Szczecinie
LI/1148/02 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Bolinko - Osiedle" w Szczecinie
LI/1147/02 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Bolinko - Niemierzyn" w Szczecinie
LI/1146/02 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście Północ-Wyzwolenia" w Szczecinie
LI/1145/02 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście Północ - Jasne Błonia" w Szczecinie
LI/1144/02 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście Północ-Westend" w Szczecinie
LI/1143/02 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Nowe Miasto - Kolumba" w Szczecinie
LI/1142/02 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Nowe Miasto - Dąbrowskiego" w Szczecinie
LI/1141/02 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Nowe Miasto - 3 Maja" w Szczecinie
LI/1140/02 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Nowe Miasto - Narutowicza" w Szczecinie
LI/1139/02 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Wyspa Pucka-Północ" w Szczecinie
LI/1138/02 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Międzyodrze-Łęgi" w Szczecinie
LI/1137/02 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Międzyodrze-Dziewoklicz" w Szczecinie
LI/1136/02 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Łękno - Park Kasprowicza" w Szczecinie
LI/1135/02 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Łękno-Osiedle" w Szczecinie
LI/1134/02 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Drzetowo - Gontynka" w Szczecinie
LI/1133/02 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Grabowo" w Szczecinie
LI/1132/02 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Drzetowo" w Szczecinie
LI/1131/02 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Centrum - Plac Zamenhofa" w Szczecinie
LI/1130/02 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Centrum - Plac Grunwaldzki" w Szczecinie
LI/1129/02 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Centrum - Plac Rodła" w Szczecinie
LI/1128/02 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla "Załom" w Szczecinie
LI/1127/02 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Jezierzyce" w Szczecinie
LI/1126/02 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Płonia-Zachód" w Szczecinie
LI/1125/02 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Płonia-Śmierdnica" w Szczecinie
LI/1124/02 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla "Słoneczne" w Szczecinie
LI/1123/02 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Kijewko" w Szczecinie
LI/1122/02 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla "Bukowe" w Szczecinie
LI/1121/02 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla "Podjuchy" w Szczecinie
LI/1120/02 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla "Zdroje" w Szczecinie
LI/1119/02 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Szybki Tramwaj" w Szczecinie
LI/1118/02 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Klucz - Żydowce - Regalica" w Szczecinie
LI/1117/02 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla "Klucz - Żydowce" w Szczecinie
LI/1116/02 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Dąbie-osiedle" w Szczecinie
LI/1115/02 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Stare Dąbie" w Szczecinie
LI/1114/02 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla "Majowe-Kijewo" w Szczecinie
LI/1113/02 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Niebuszewo" w Szczecinie
LI/1112/02 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Golęcino-Gocław" w Szczecinie
LI/1111/02 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Żelechowa-Robotnicza" w Szczecinie
LI/1110/02 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Żelechowa-Obotrycka" w Szczecinie.
LI/1109/02 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Żelechowa-Park Brodowski" w Szczecinie.
LI/1108/02 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Żelechowa-Łączna" w Szczecinie.
L/1065/02 w sprawie przekazania do realizacji zadania polegającego na urządzeniu na gruncie komunalnym przy ul. Sandomierskiej w Szczecinie placu zabaw dla dzieci
L/1064/02 w sprawie przekazania do realizacji zadania dotyczącego budowy na gruncie komunalnym u zbiegu ul. Wiśniowej i Uroczej w Szczecinie boiska sportowego
L/1063/02 w sprawie ustalenia kategorii drogi pod nazwą ul. Sambora w Mieście Szczecinie
L/1062/02 zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych Centrum-Prawobrzeże oraz utworzenia Towarzystwa Budownictwa Społecznego "Prawobrzeże" Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i zmiany uchwały w sprawie prywatyzacji komunalnych lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży i budynków
L/1061/02 w sprawie oddania w drodze bezprzetargowej gminnej nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy al. Wojska Polskiego 53a
L/1060/02 w sprawie oddania w drodze bezprzetargowej gminnej nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Antoniego Kaliny 28a
L/1059/02 w sprawie oddania w drodze bezprzetargowej gminnej nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Melchiora Wańkowicza 1
L/1058/02 w sprawie przeniesienia filii instytucji kultury - Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie: Filii nr 13 przy ul. Obotryckiej 2 do Filii nr 9 przy ul. Księżnej Zofii 2 wraz ze zmianą numeracji filii przy ul. Księżnej Zofii 2 z numeru 9 na numer 13
L/1057/02 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasto Szczecin do spółki "Centrum Handlowe Polska 1" sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie
L/1056/02 zmieniająca uchwałę w sprawie wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Szczecin
L/1055/02 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Miejskiego Rzecznika Konsumentów w roku 2001 r.
L/1054/02 w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Szczecina i nadania jej statutu
L/1053/02 w sprawie zbycia udziałów w spółce "Port Lotniczy Szczecin - Goleniów" Sp. z o.o. z siedzibą w Goleniowie
L/1052/02 w sprawie odmowy uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Szczecinie w sprawie umów parytycypacyjnych określających wzajemne zobowiązania i świadczenia na rzecz budowy parkingów
L/1051/02 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w spółce Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
L/1050/02 w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą "Miejski Ośrodek Interwencji Kryzysowej" w Szczecinie
XLIX/999/02 w sprawie założenia Szkoły Policealnej w Szczecinie i zmiany organizacji Zespołu Szkół Zawodowych Nr 3 w Szczecinie.
XLIX/998/02 w sprawie nadania nazw urzędowych ulicom i placom w Szczecinie
XLIX/997/02 w sprawie uznania za pomniki przyrody drzew oraz głazów narzutowych znajdujących się na terenie miasta Szczecin
XLIX/996/02 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Szczecina
XLIX/1028/02 w sprawie przekształcenia szkół ponadpodstawowych w Zespole Szkół Elektryczno-Elektronicznych im. prof. M. T. Hubera w Szczecinie
XLIX/1027/02 w sprawie likwidacji i przekształcenia szkół ponadpodstawowych oraz zmian organizacji w Zespole Szkół Ekonomicznych Nr 2 im. Stanisława Staszica w Szczecinie
XLIX/1026/02 w sprawie przekształcenia szkół ponadpodstawowych, zmiany organizacji oraz zmiany nazwy Zespołu Szkół Ekonomicznych Nr 1 im. prof. Oskara Langego w Szczecinie
XLIX/1025/02 w sprawie przekształcenia szkół ponadpodstawowych, likwidacji szkoły oraz zmiany organizacji w Zespole Szkół Budowlanych im. Kazimierza Wielkiego w Szczecinie
XLIX/1024/02 w sprawie przekształcenia szkół ponadpodstawowych, założenia szkoły ponadgimnazjalnej oraz zmian organizacji Zespołu Szkół Budowy Okrętów w Szczecinie
XLIX/1023/02 w sprawie likwidacji szkoły, przekształcenia szkół ponadpodstawowych i założenia szkoły ponadgimnazjalnej oraz zmian organizacji Zespołu Szkół Nr 4 im. Armii Krajowej w Szczecinie
XLIX/1022/02 w sprawie przekształcenia szkół ponadpodstawowych w Zespole Szkół Nr 2 w Szczecinie
XLIX/1021/02 w sprawie przekształcenia szkół ponadpodstawowych, włączenia Gimnazjum Nr 40 i zmiany organizacji Zespołu Szkół Nr 1 w Szczecinie
XLIX/1020/02 w sprawie likwidacji szkół, przekształcenia szkół ponadpodstawowych i założenia szkoły ponadgimnazjalnej oraz zmian nazw placówek Zachodniopomorskiego Centrum Edukacyjnego im. prof. Henryka Mierzejewskiego w Szczecinie
XLIX/1019/02 w sprawie przekształcenia szkoły ponadpodstawowej, założenia szkoły ponadgimnazjalnej oraz zmiany nazwy i organizacji Wojewódzkiego Ośrodka Dokształcania Zawodowego i Szkoły Rzemiosł w Szczecinie
XLIX/1018/02 w sprawie przekształcenia szkoły ponadpodstawowej i założenia szkoły ponadgimnazjalnej oraz zmian organizacji Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 6 w Szczecinie
XLIX/1017/02 w sprawie przekształcenia szkoły ponadpodstawowej, zmiany organizacji oraz zmiany nazwy Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 4 w Szczecinie
XLIX/1016/02 w sprawie przekształcenia szkół ponadpodstawowych w Zespole Szkół Nr 5 im. Józefa Wybickiego w Szczecinie
XLIX/1015/02 w sprawie przekształcenia szkoły ponadpodstawowej Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego w Szczecinie wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Szczecinie
XLIX/1014/02 w sprawie przekształcenia szkoły ponadpodstawowej XVI Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 8 w Szczecinie
XLIX/1013/02 w sprawie przekształcenia szkoły ponadpodstawowej XIII Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 7 w Szczecinie
XLIX/1012/02 w sprawie przekształcenia szkoły ponadpodstawowej XXIII Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 5 w Szczecinie
XLIX/1011/02 w sprawie przekształcenia szkoły ponadpodstawowej X Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 3 w Szczecinie
XLIX/1010/02 w sprawie przekształcenia szkoły ponadpodstawowej XVII Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie
XLIX/1009/02 w sprawie przekształcenia szkoły ponadpodstawowej XIV Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie
XLIX/1008/02 w sprawie przekształcenia szkoły ponadpodstawowej VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Olimpijczyków Polskich w Szczecinie
XLIX/1007/02 w sprawie przekształcenia szkoły ponadpodstawowej VII Liceum Ogólnokształcącego im. K.K. Baczyńskiego w Szczecinie
XLIX/1006/02 w sprawie przekształcenia szkoły ponadpodstawowej VI Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Szczecinie
XLIX/1005/02 w sprawie przekształcenia szkoły ponadpodstawowej V Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Asnyka w Szczecinie
XLIX/1004/02 w sprawie przekształcenia szkoły ponadpodstawowej IV Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Prusa w Szczecinie
XLIX/1003/02 w sprawie przekształcenia szkoły ponadpodstawowej III Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Szczecinie
XLIX/1002/02 w sprawie przekształcenia szkoły ponadpodstawowej II Liceum Ogólnokształcącego im. Mieszka I w Szczecinie
XLIX/1001/02 w sprawie przekształcenia szkoły ponadpodstawowej I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Szczecinie
XLIX/1000/02 w sprawie przekształcenia szkół ponadpodstawowych, likwidacji szkoły oraz zmian organizacji i nazwy Zespołu Szkół Zawodowych Nr 3 w Szczecinie
XLIX/1049/02 w sprawie uzupełniającego wyboru ławników na kadencje lata 2000 - 2003 dla potrzeb VII Wydziału Ubezpieczeń Społecznych Sądu Okręgowego w Szczecinie.
XLIX/1048/02 w sprawie ustanowienia zabezpieczenia dla Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przekazanych i nie rozliczonych kwot środków z Funduszu ISPA w formie weksla własnego "in blanco" z klauzulą "bez protestu" wraz z deklaracja wekslową
XLIX/1047/02 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Centrum - Brama Portowa" w Szczecinie
XLIX/1046/02 zmieniająca uchwałę Rady Miasta Szczecina w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Centrum A" w Szczecinie
XLIX/1045/02 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na finansowanie zadania: "Budowa oczyszczalni ścieków Pomorzany" objętego programem naprawczym w dziedzinie gospodarki wodno-ściekowej, współfinansowanym ze środków funduszu Unii Europejskiej ISPA
XLIX/1044/02 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na finansowanie zadania: Budowa oczyszczalni ścieków Pomorzany objętego programem naprawczym w dziedzinie gospodarki wodno-ściekowej, współfinansowanym ze środków funduszu Unii Europejskiej ISPA
XLIX/1043/02 w sprawie ustalenia wysokości stawki podstawowej za najem komunalnych lokali użytkowych w okresie od 01 marca 2002 r. do dnia 28 lutego 2003 r.
XLIX/1042/02 zmieniająca uchwałę w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Szosa Polska 58-59c
XLIX/1041/02 w sprawie powołania kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Szczecinie
XLIX/1040/02 zmieniająca uchwałę Rady Miasta Szczecina Nr XXVIII/365/96 z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie likwidacji zakładów budżetowych pod nazwą Administracja Budynków Komunalnych od nr 1 do nr 15 i powołania sześciu zakładów budżetowych pod nazwą Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych
XLIX/1039/02 w sprawie likwidacji Zespołu Szkół Specjalnych Nr 3 w Szczecinie przy ul. Strzałowskiej 9
XLIX/1038/02 w sprawie przekształcenia szkoły ponadpodstawowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących im. Hansa Christiana Andersena w Szczecinie
XLIX/1037/02 w sprawie przekształcenia szkoły ponadpodstawowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej wchodzącej w skład Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Szczecinie
XLIX/1036/02 w sprawie przekształcenia szkoły ponadpodstawowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Szczecinie
XLIX/1035/02 w sprawie przekształcenia szkoły ponadpodstawowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Szczecinie
XLIX/1034/02 w sprawie przekształcenia szkoły ponadpodstawowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej wchodzącej w skład Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Szczecinie
XLIX/1033/02 w sprawie przekształcenia szkoły ponadpodstawowej, założenia szkoły ponadgimnazjalnej oraz zmiany organizacji Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Słabo Słyszących im. J.Tuwima w Szczecinie
XLIX/1032/02 w sprawie przekształcenia szkół ponadpodstawowych w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Szczecinie
XLIX/1031/02 w sprawie przekształcenia szkół ponadpodstawowych, likwidacji szkoły oraz zmiany organizacji Zespołu Szkół Samochodowych w Szczecinie
XLIX/1030/02 w sprawie przekształcenia szkół ponadpodstawowych w Zespole Szkół Ogrodniczych im. Saperów Wojska Polskiego w Szczecinie
XLIX/1029/02 w sprawie przekształcenia szkół ponadpodstawowych, zmiany organizacji oraz zmiany nazwy Zespołu Szkół Gospodarczych im. Mikołaja Reja w Szczecinie
XLVIII/995/02 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia spółki z o.o. z udziałem Miasta, pracowników Miejskiego Zakładu Usług Sanitarnych i zagranicznego podmiotu gospodarczego oraz wydzierżawienia tej spółce nieruchomości
XVLIII/990/02 w sprawie Porozumienia z Gminą Police.
XLVIII/994/02 w sprawie nadania nazw urzędowych ulicom i placom w Szczecinie
XLVIII/993/02 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazwy ulicom i placom w mieście Szczecinie.
XLVIII/992/02 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych w Gminie Miasto Szczecin.
XLVIII/991/02 w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków "Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej" i "Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej" na rok 2002.
XLVIII/989/2002 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste na rzecz Parafii Rzymsko - Katolickiej p.w. Opatrzności Bożej w Szczecinie zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej przy ul. M. Wańkowicza dz. 66/1 z Obrębu 70 Dąbie - stanowiącej mienie Gminy Szczecin.
XLVIII/988/02 w sprawie zasad polityki czynszowej obowiązujących w mieszkaniowym zasobie Gminy Miasto Szczecin.
XLVIII/987/02 w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Szczecina.
XLVIII/986/02 zmieniająca uchwałę w sprawie wzniesienia pomnika, upamiętniającego wydarzenia grudnia 1970 roku w Szczecinie.
XLVIII/985/02 w sprawie oddania w drodze bezprzetargowej gminnej nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Granitowej .
XLVIII/984/02 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym niezabudowanej nieruchomości gruntowej Miasta Szczecina położonej w Szczecinie przy ul. Wielkopolskiej
XLVIII/983/2002 w sprawie sprzedaży na rzecz Parafii Rzymsko - Katolickiej p.w. Matki Boskiej Różańcowej w Szczecinie nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Lwowskiej dz. 33/3 z Obrębu 132 Pogodno - stanowiącej mienie Gminy Szczecin.
XLVIII/982/02 w sprawie wieloletniego programu inwestycyjnego na lata 2002-2005
XLVIII/981/02 w sprawie przekazania do realizacji zadania dotyczącego utrzymania czystości terenu rekreacyjnego na gruncie komunalnym przy ul. Jaworowej - Zegadłowicza.
XLVIII/980/02 w sprawie zniesienia nazwy urzędowej ulicy Władysława Kowalenki w Szczecinie