Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Uchwały Rady Miasta uchwalone w 2003 r.

Uchwała Tytuł
XIV/8/03 w sprawie pilnej potrzeby pozyskania i uruchomienia tanich połączeń lotniczych ze Szczecina w relacjach krajowych i zagranicznych
XIV/7/03 w sprawie zagospodarowania majątku produkcyjnego po upadłej grupie Porta Holding S.A. w Szczecinie
XIV/6/03 w sprawie utworzenia oddziału IPN w Szczecinie
XIV/295/03 zmieniająca uchwałę w sprawie wzniesienia pomnika, upamiętniającego wydarzenia grudnia 1970 roku w Szczecinie
XIV/294/03 w sprawie zmiany nazw i numerów porządkowych oraz nadania numerów porządkowych szkołom specjalnym oraz placówce oświatowej
XIV/293/03 zmieniająca uchwałę w sprawie przeprowadzenia przez Komisję Rewizyjną kontroli w zakresie działań podejmowanych przy organizacji Dni Morza 2003
XIV/292/03 zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany przebiegu drogi powiatowej pod nazwą ul. Kaszubska w Mieście Szczecinie
XIV/291/03 w sprawie udzielenia Panu Witoldowi Kaczyńskiemu – Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach dodatków mieszkaniowych
XIV/290/03 uchylająca uchwałę w sprawie udzielenia Pani Kindze Fladze-Gieruszyńskiej – Dyrektorowi zakładu budżetowego pn. Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach dodatków mieszkaniowych
XIV/289/03 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Szczecin
XIV/288/03 w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego spółki z o.o. z siedzibą w Szczecinie
XIV/287/03 w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Spółka z o.o. z siedzibą w Szczecinie
XIV/286/03 w sprawie ustalenia stawek czynszu regulowanego za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego dla zasobów Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Spółka z o.o.
XIV/285/03 w sprawie ustalenia stawek czynszu regulowanego za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego dla zasobów Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.
XIV/284/03 w sprawie opinii o lokalizacji ośrodka gier – salonu gry w Szczecinie przy ul. 5 Lipca 36
XIV/283/03 w sprawie zwolnienia z opłaty stałej od wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej
XIV/282/03 w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Szczecina do zaciągania zobowiązań
XIV/281/03 w sprawie podatku od środków transportowych
XIV/280/03 zmieniająca uchwałę w sprawie targowisk i opłaty targowej
XIV/279/03 w sprawie przekazania zadania zagospodarowania na cele rekreacyjne gruntu komunalnego w rejonie ul. Topolowej - Mostowej w Szczecinie
XIV/278/03 w sprawie zmiany uchwały o sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Prószyńskiego
XIV/277/03 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Litewskiej - Rzemieślniczej
XIV/276/03 w sprawie programu współpracy na 2004 rok Gminy Miasto Szczecin z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego
XIV/275/03 w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Urzędu Miejskiego w Szczecinie dla Osiedlowego Klubu Sportowego „ŚWIT” Szczecin Skolwin ul. Stołczyńska 100
XIV/274/03 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Miasta
XIII/5/03 w sprawie konieczności wzrostu wydatków Narodowego Funduszu Zdrowia w Województwie Zachodniopomorskim
XIII/273/03 w sprawie wniesienia skargi do Naczelnego Sądu Administracyjnego na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Zachodniopomorskiego
XIII/272/03 zmieniająca uchwałę w sprawie podatku od nieruchomości
XIII/271/03 zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od ceny nieruchomości gruntowych zabudowanych, wykorzystywanych na cele mieszkaniowe, sprzedawanych w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkowników wieczystych będących spółdzielniami mieszkaniowymi
XIII/270/03 w sprawie opinii o lokalizacji ośrodka gier – kasyna gry w Szczecinie w obiekcie Centrum Handlowo –Rozrywkowe „Galaxy”
XIII/269/03 w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych Miasta Szczecina oraz sposobu ich pobierania

Wojewoda Zachodniopomorski stwierdził nieważność § 5 pkt 4 Uchwały Nr XIII/269/03 Rady Miasta Szczecina z dnia 1 grudnia 2003 r.
XIII/268/03 w sprawie powołania Sekretarza Miasta Szczecina
XIII/267/03 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 30 lat nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Miasto Szczecin
XIII/266/03 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Domowi Kultury "Słowianin"
XIII/265/03 w sprawie nadania Statutu instytucji kultury o nazwie Dom Kultury "Klub Skolwin"
XIII/264/03 w sprawie powołania instytucji kultury o nazwie Dom Kultury "Klub Skolwin"
XIII/263/03 w sprawie zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina w rejonie al. Wojska Polskiego, ul. Międzyparkowej, ul. Wincentego Pola (zmiana Z.68) na obszarze dzielnicy Zachód
XIII/262/03 w sprawie rozstrzygnięcia protestu państwa Ireny i Tadeusza Celer do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Centrum – Plac Zamenhofa” w Szczecinie
XIII/261/03 w sprawie rozstrzygnięcia protestów dotyczących realizacji zabudowy obok budynku przy ul. Św. Wojciecha 16, do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Centrum – Plac Zamenhofa” w Szczecinie
XIII/260/03 w sprawie rozstrzygnięcia protestu dotyczącego pięciu garaży przy Al. Jedności Narodowej 33, do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Centrum – Plac Zamenhofa” w Szczecinie
XIII/259/03 w sprawie rozstrzygnięcia protestów dotyczących Ośrodka Sportów Siłowych „Flex”, do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Centrum – Plac Zamenhofa” w Szczecinie
XIII/258/03 w sprawie rozstrzygnięcia protestu dotyczącego dostępu na zaplecze Al.Wojska Polskiego 23, 25, 27, do projektu Miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego „Centrum – Plac Zamenhofa” w Szczecinie
XIII/257/03 w sprawie rozstrzygnięcia protestu firmy Polkomtel S.A. z siedzibą w Warszawie Al.Jerozolimskie 81 do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Centrum – Plac Zamenhofa” w Szczecinie
XIII/256/03 w sprawie rozstrzygnięcia protestu Rady Osiedla Nowe Miasto dotyczącego zakazu lokalizacji sklepów o pow. powyżej 400m2 do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Nowe Miasto – Potulicka (zmiana S-33)
XIII/255/03 w sprawie zmiany Miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina obejmującej obszar w rejonie ul. W. Szafera – al. Wojska Polskiego – tor kolarski (zmiana Z.75)
XIII/254/03 w sprawie zobowiązania Prezydenta Miasta do rozwiązania problemu likwidowanych miejsc garażowych w zespole garażowym przy ul. Szafera
XIII/253/03 w sprawie rozstrzygnięcia protestów do projektu zmiany Miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina obejmującej obszar w rejonie ul. W. Szafera – al. Wojska Polskiego – tor kolarski (zmiana Z.75)
XII/4/03 w sprawie wydawania decyzji uwłaszczeniowych osobom spełniającym warunki określone w ustawie z dnia 26 lipca 2001 r.
XII/252/03 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i wysokości środków PFRON przeznaczonych na te zadania w roku 2003
XII/251/03 w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Urzędu Miejskiego
XII/250/03 w sprawie przeprowadzenia przez Komisję Rewizyjną kontroli w zakresie działań podejmowanych przy organizacji Dni Morza 2003 oraz zleceń uzyskanych przez firmę GISO z Dębna Lubuskiego przy organizacji
XII/249/03 w sprawie ustalenia ilości Medali za Zasługi dla Miasta Szczecina
XII/248/03 w sprawie wystawienia na licytację prawa do nadania nazwy ulicy
Wojewoda Zachodniopomorski stwierdził nieważność Uchwały Nr XII/248/03 Rady Miasta Szczecina z dnia 24 listopada 2003 r.
XII/247/03 w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego pod nazwą „Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji” w jednostkę budżetową pod nazwą „Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji” oraz...
XII/246/03 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie
XII/245/03 w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą Dobra
XII/244/03 zmieniająca uchwałę Rady Miasta Szczecina Nr XXVIII/365/96 z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie likwidacji zakładów budżetowych pod nazwą Administracja Budynków Komunalnych od nr 1 do nr 15 i ...
XII/243/03 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad prowadzenia przez Zarząd Miasta gospodarki majątkiem Gminy Szczecin w zakresie: nabywania, zbywania i obciążania zabudowanych i niezabudowanych...
XII/242/03 w sprawie określania szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin oraz udzielania innych ulg w spłacie tych należności
XII/241/03 w sprawie wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym
XII/240/03 w sprawie podatku od posiadania psów
XII/239/03 w sprawie podatku od nieruchomości
XII/238/03 w sprawie odwołania Sekretarza Miasta Szczecina
XII/237/03 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności, w odniesieniu do nieruchomości..
XI/236/03 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i wysokości środków PFRON przeznaczonych na te zadania w roku 2003
XI/235/03 w sprawie powołania Rady Społecznej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej - Ośrodek Terapii Uzależnień w Szczecinie
XI/234/03 w sprawie powołania Rady Społecznej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych w Szczecinie
XI/233/03 w sprawie opinii o lokalizacji ośrodka gier – salonu gry w Szczecinie
XI/232/03 w sprawie opinii o lokalizacji ośrodka gier – salonu gry w Szczecinie w obiekcie
XI/231/03 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Prezydenta Miasta Szczecina
XI/230/03 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej przystąpienia do sporządzania Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Gumieńce - Krakowska" w Szczecinie
XI/229/03 w sprawie wydzierżawienia na okres piętnastu lat nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Komuny Paryskiej – Golisza
XI/228/03 w sprawie rozstrzygnięcia protestów do projektu zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina w rejonie al. Wojska Polskiego, ul. Międzyparkowej, ul. Wincentego Pola...
XI/227/03 w sprawie rozstrzygnięcia protestów do projektu zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie al. Wojska Polskiego, ul. Międzyparkowej, ul. Wincentego Pola (zmiana Z.68) ...
XI/226/03 w sprawie rozstrzygnięcia protestów do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Nowe Miasto – Potulicka (zmiana S-33), dotyczących likwidacji garaży
XI/225/03 w sprawie rozstrzygnięcia protestu RO Nowe Miasto dotyczącego lokalizacji stacji telefonii komórkowej, do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Nowe Miasto – Potulicka
XI/224/03 w sprawie rozstrzygnięcia zarzutu Pani TAMARY KOSMOWSKIEJ do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Osów Zachodni i Stary"
XI/223/03 w sprawie rozstrzygnięcia zarzutu Państwa ANNY i FERDYNANDA JUCHY do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Osów Zachodni i Osów Stary"
XI/222/03 w sprawie rozstrzygnięcia zarzutu Państwa URSZULI I STANISŁAWA TROCIUK do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Osów Zachodni i Osów Stary"
XI/221/03 w sprawie rozstrzygnięcia zarzutu Pani JÓZEFY DZIEMIANKO do projektu zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Osów Zachodni i Osów Stary"
XI/220/03 w sprawie rozstrzygnięcia protestów do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Osów Zachodni i Osów Stary” dotyczących rezerwacji terenu dla potrzeb stacji transformatorowe
XI/219/03 w sprawie rozstrzygnięcia protestu operatora sieci komórkowej Polkomtel S.A. z siedzibą w WARSZAWIE, Oddział Regionalny w Gdyni ul. Stefana Batorego 28/32, 81-366 GDYNIA do projektu zmiany ...
XI/218/03 w sprawie rozstrzygnięcia protestu Pana WIESŁAWA ŚWIĘCZKOWSKIEGO do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Osów Zachodni i Osów Stary"
XI/217/03 w sprawie rozstrzygnięcia protestu Państwa BOGUMIŁY i EDWARDA BOBROWSKICH do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Osów Zachodni i Osów Stary"
XI/216/03 w sprawie rozstrzygnięcia protestu Pani IWONY KIRDZIK do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Osów Zachodni i Osów Stary"
XI/215/03 w spr. rozstrzygnięcia protestu wniesionego przez Polski Związek Działkowców, Zarząd Pracowniczych Ogrodów Działkowych im. „Skowrona” do projektu Miejscowego planu zagosp. Przestrz. osiedla Warszewo
XI/214/03 w sprawie rozstrzygnięcia protestu wniesionego przez Panią Dorotę Adamczyk do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla "Warszewo" w Szczecinie
XI/213/03 w sprawie rozstrzygnięcia protestu wniesionego przez Radę Osiedla Warszewo do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla "Warszewo" w Szczecinie
XI/212/03 w sprawie rozstrzygnięcia protestów wniesionych przez Panią Zofię Kożuszek, Pana Janusza Szypa, Pana Andrzeja Szypa do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla "Warszewo"
XI/211/03 w sprawie rozstrzygnięcia zarzutów wniesionych przez Panią Magdalenę Nowicką i Panią Janinę Nowicką do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla "Warszewo" w Szczecinie
XI/210/03 w sprawie rozstrzygnięcia zarzutu wniesionego przez Pana Jacka Iskrę do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla "Warszewo" w Szczecinie
XI/209/03 w sprawie rozstrzygnięcia protestu wniesionego przez Pana Aleksandra Sondeja do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina terenu "Stołczyn-Policka"
XI/208/03 w sprawie rozstrzygnięcia protestu wniesionego przez Pana Bogdana Hajdamowicza do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina terenu "Stołczyn-Policka"
XI/207/03 w sprawie rozstrzygnięcia protestu wniesionego przez Państwa Mariannę i Stanisława Szewczak do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina terenu "Stołczyn-Policka"
XI/206/03 w sprawie rozstrzygnięcia protestu wniesionego przez Panią Marię Bahrynowską do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina terenu "Stołczyn-Policka"
XI/205/03 w sprawie rozstrzygnięcia protestu wniesionego przez Państwa Jadwigę i Mariusza Kłosowskich do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina terenu "Stołczyn-Policka"
XI/204/03 w sprawie rozstrzygnięcia protestu wniesionego przez Państwa Joannę i Janusza Nowosieleckich do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina terenu "Stołczyn-Policka"
XI/203/03 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Nowe Miasto - Sowińskiego" w Szczecinie
XI/202/03 w sprawie przystąpienia do sporządzenia aktualizacji Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina
X/201/03 w sprawie wyboru ławników do Sądów Okręgowego i Rejonowego w Szczecinie na kadencję lat 2004 – 2007
X/2/03 w sprawie uregulowania zasad odnoszących się do zmiany prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności
X/200/03 w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli zgodności z obowiązującą uchwałą Rady Miasta działalności gospodarczej prowadzonej przez spółkę Rethmann
X/199/03 w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wyspa Pucka – południe” w Szczecinie
X/198/03 w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Gumieńce - Słowieńsko” w Szczecinie
X/197/03 w sprawie rozstrzygnięcia protestu Państwa Grażyny i Jana Scherbarth do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Gumieńce – Słowieńsko”
X/196/03 w sprawie rozstrzygnięcia protestu Rady Osiedla „ZACHĘTA” Szczecińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Gumieńce – Słowieńsko”
X/195/03 w sprawie rozstrzygnięcia protestu Pani Aleksandry Tokarz do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Gumieńce – Słowieńsko”
X/194/03 w sprawie rozstrzygnięcia protestu Pana Ireneusza Kurzyńskiego do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Gumieńce – Słowieńsko”
X/193/03 w sprawie rozstrzygnięcia protestu Pana Włodzimierza Wierciaka do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Gumieńce – Słowieńsko”
X/192/03 w sprawie rozstrzygnięcia protestu Pana Tadeusza Chmielewskiego i Pani Alicji Chmielewskiej do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Gumieńce – Słowieńsko”
X/191/03 w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego spółki z o.o. z siedzibą w Szczecinie
X/190/03 uchylająca uchwałę w sprawie miejskich składowisk odpadów bytowych i punktów zlewnych fekaliów w mieście
X/189/03 w sprawie udzielenia Pani Jolancie Trafarskiej – Kierownikowi Rejonowego Ośrodka Pomocy Śródmieście w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Szczecinie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
X/188/03 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Miasta
X/187/03 zmieniająca uchwałę w sprawie procedury tworzenia, uchwalania i dokonywania zmian budżetu Miasta Szczecina
X/186/03 w sprawie wyboru banku do wykonywania bankowej obsługi budżetu Gminy Miasta Szczecin oraz jej jednostek organizacyjnych o formie organizacyjnej jednostek budżetowych
2/03 do Parlamentarzystów Ziemi Zachodniopomorskiej
IX/185/03 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Szczecin
IX/184/03 w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Ulicy A. Struga" w Szczecinie
IX/183/03 w sprawie rozstrzygnięcia protestu do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,,Ulicy A. Struga” w Szczecinie
IX/182/03 w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Osów-Podbórzańska” w Szczecinie
IX/181/03 w sprawie gminnego programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt domowych
IX/180/03 zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą „Żłobki Miejskie" oraz utworzeniu w jego miejsce jednostki budżetowej
IX/179/03 w sprawie szczegółowych zasad odpłatności za korzystanie z ośrodka wsparcia działającego przy Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego 4/6 oraz w sprawie zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat
IX/178/03 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie
IX/177/03 w sprawie przekazania zadania zagospodarowania na cele rekreacyjne gruntu komunalnego w rejonie ul. Ogrodniczej i Kłuszyńskiej w Szczecinie
IX/176/03 zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od ceny nieruchomości gruntowych zabudowanych, wykorzystywanych na cele mieszkaniowe, sprzedawanych w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkowników wieczystych będących spółdzielniami mieszkaniowymi
IX/175/03 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej, zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ulicy Doktora Judyma 1b wraz ze sprzedażą budynku
IX/174/03 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej gminnej nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Bulwar Gdański 7a na rzecz Grupy Energetycznej „ENEA” S.A.
IX/173/03 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Szczecina na 2003 rok
IX/172/03 w sprawie wskazówek do konstruowania budżetu Miasta Szczecina na 2004 rok
VIII/171/03 zmieniająca uchwałę w sprawie polityki w zakresie kształtowania sieci handlowej w gminie Miasto Szczecin
VIII/170/03 zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych miasta Szczecina oraz sposobu ich pobierania
VIII/169/03 zmieniająca uchwałę w sprawie wydzierżawienia na okres piętnastu lat nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Ogrodniczej
VIII/168/03 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Lubczyńskiej
VIII/167/03 w sprawie przyjęcia Szczecińskiego Programu Pomocy Przedsiębiorcom
VIII/166/03 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w spółce Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny Sp. z o.o.
VIII/165/03 w sprawie utworzenia Technikum Zawodowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym dla Dzieci Niesłyszących w Szczecinie, ul. Szpitalna 15
VIII/164/03 w sprawie opłaty za świadczenia prowadzonych przez gminę przedszkoli publicznych
VIII/163/03 zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków „Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej” i „Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej” na rok 2003
VIII/162/03 w sprawie wyrażenia zgody na udzielanie bonifikat od ceny nieruchomości gruntowych, zabudowanych, wykorzystywanych na cele mieszkaniowe sprzedawanych w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkowników wieczystych będących spółdzielniami mieszkaniowymi
VIII/161/03 w sprawie wyrażenia zgody na objęcie przez Gminę Miasto Szczecin nowoutworzonych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
VIII/160/03 w sprawie wyrażenia zgody na objęcie przez Gminę Miasto Szczecin nowoutworzonych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp. z o.o.
VIII/159/03 zmieniająca uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki Szczecińskie Centrum Renowacyjne sp. z o.o. i objęcia udziałów przez Gminę Miasto Szczecin
VIII/158/03 w sprawie określenia zadań dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania w roku 2003
VIII/157/03 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowego zbycia dotychczasowemu użytkownikowi wieczystemu nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Szczecinie przy ul. Gombrowicza
VIII/156/03 w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki Towarzystwo Budownictwa Społecznego ”Prawobrzeże” Sp. z o.o. do wydawania decyzji administracyjnych w sprawie dodatków mieszkaniowych
VIII/155/03 w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. do wydawania decyzji administracyjnych w sprawie dodatków mieszkaniowych
VIII/154/03 w sprawie ustanowienia nieodpłatnego prawa użytkowania zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej przy ul. K. Kolumba 61 w Szczecinie na rzecz Wyższej Szkoły Sztuki Użytkowej w Szczecinie
VIII/153/03 w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu gminnych nieruchomości gruntowych
VIII/152/03 w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu gminnej nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Szosa Stargardzka
VIII/151/03 w sprawie kierunkowych założeń polityki budżetowej Miasta na lata 2004-2006
VIII/150/03 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej Nr 11 w Szczecinie
VIII/149/03 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia zakładu budżetowego pn. „Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego” oraz zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Szczecinie
VIII/148/03 w sprawie zmiany w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina
VIII/147/03 w sprawie delegowania radnych do pracy w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
VIII/146/03 w sprawie powołania zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników sądowych
VIII/145/03 w sprawie skargi Pani Lidii Gołoś
VIII/3/03 w sprawie sesji wyjątkowej w sprawie SSA „Pogoń”
III/W/144/03 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Szczecina na 2003 rok
III/W/143/03 w sprawie nabycia nieruchomości położonej w kwartale ulic Mickiewicza – Wernyhory – Klonowica - Janickiego
III/W/2/03 w sprawie utworzenia w Szczecinie Sądu Apelacyjnego i Prokuratury Apelacyjnej
VII/142/03 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej powołania Rady Społecznej w Szpitalu Miejskim im. św. Karola Boromeusza w Szczecinie s.p.z.o.z.
VII/141/03 w sprawie upoważnienia do uczestnictwa w Konferencjach Ogólnych Związku Miast Bałtyckich
VII/140/03 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w spółce Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
VII/139/03 w sprawie określenia priorytetów w konkursie grantowym dla organizacji pozarządowych w roku 2004
VII/138/03 w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych położonych przy ul. Przyszłości
VII/137/03 w sprawie wyrażenia zgody na objęcie przez Gminę Miasto Szczecin nowo utworzonych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki pod firmą „Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” z siedzibą w Szczecinie
VII/136/03 zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletnich programów inwestycyjnych miasta Szczecina
VII/135/03 w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i za parkowanie pojazdów usuniętych z drogi na koszt ich właścicieli
VII/134/03 w sprawie opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych miasta Szczecina oraz sposobu ich pobierania
VII/133/03 w sprawie zasad zwrotu wydatków poniesionych na przyznane posiłki dla uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjalnych w 2003 roku
VII/132/03 w sprawie przyznania dodatku specjalnego dla Miejskiego Rzecznika Konsumentów
VII/131/03 uchylająca uchwałę w sprawie kierunków działań w zakresie rozwiązywania problemu gospodarki odpadami w Szczecinie
VII/130/03 w sprawie uchylenia uchwał Rady Miasta Szczecina w sprawie zaciągnięcia pożyczek z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz w sprawie zaciągnięcia pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na dofinansowanie zadań objętych programem naprawczym w dziedzinie gospodarki wodno-ściekowej współfinansowanym ze środków funduszu Unii Europejskiej ISPA
VII/129/03 w sprawie opinii o lokalizacji ośrodka gier – kasyna gry w Szczecinie
VII/128/03 w sprawie przekazania zadania zagospodarowania na cele rekreacyjne gruntu komunalnego w rejonie ul. Asnyka - Kadłubka
VII/127/03 w sprawie przekazania zadania zagospodarowania na cele rekreacyjno - sportowe gruntu komunalnego w rejonie ul. Białostockiej - Jagodowej
VII/126/03 w sprawie przekazania zadania zagospodarowania na cele rekreacyjne gruntu komunalnego w rejonie ul. Szarych Szeregów w Szczecinie
VII/125/03 w sprawie przekazania zadania zagospodarowania na cele rekreacyjne gruntu komunalnego w rejonie ul. Orawskiej w Szczecinie
VII/124/03 w sprawie ustalenia stawki czynszu regulowanego za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego dla zasobów Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Spółka z o.o.
VII/123/03 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego “Skolwin-Las Mścięcino” w Szczecinie
VII/122/03 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego “Golęcino - Czarnołęka, Radolin” w Szczecinie
VII/121/03 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego “Stołczyn - Mewia, Kacza” w Szczecinie
VII/120/03 w sprawie nadania tytułu Pioniera Miasta Szczecina
VI/119/03 w sprawie zmiany uchwały Nr LI/1089/02 Rady Miasta Szczecina z dnia 15 kwietnia 2002 r. o przystąpieniu do sporządzania Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego “Gumieńce – Mieszka I-go” w Szczecinie
VI/118/03 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Zakładu Budżetowego Miejskiego Ośrodka Sportu Rekreacji i Rehabilitacji oraz zmieniająca jego statut
VI/117/03 w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2003 – 2005„
VI/116/03 w sprawie zmiany przebiegu drogi powiatowej pod nazwą ul. Kaszubska w Mieście Szczecinie
VI/115/03 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Stołczyńskiej
VI/114/03 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Szczecin
VI/113/03 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej gminnych nieruchomości gruntowych na rzecz grupy Energetycznej „ENEA” S.A.
VI/112/03 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia placówki opiekuńczo wychowawczej p.n. ”Rodzinny Dom Dziecka Nr 5”
VI/111/03 w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Rady Osiedla Gumieńce w Szczecinie
VI/110/03 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie
VI/109/03 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazw urzędowych ulicom Szczecinie
VI/108/03 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Prószyńskiego
VI/107/03 w sprawie wniesienia skargi do Naczelnego Sądu Administracyjnego na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Zachodniopomorskiego
VI/106/03 w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Szczecina
VI/105/03 w sprawie opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego oraz wprowadzenia regulaminu przewozu osób i bagażu ręcznego pojazdami lokalnego transportu zbiorowego
VI/104/03 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Miasto Szczecin prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Dąbskiej
VI/103/03 w sprawie zmiany uchwały o przystąpieniu do realizacji inwestycji p.n. “Pomost spacerowy wraz z tarasem widokowym na Jeziorze Głębokie w Szczecinie”
VI/102/03 w sprawie wyrażenia zgody na rozporządzanie udziałami Gminy Miasto Szczecin w Spółce Centrum Handlowe Polska l Sp. z o.o.
VI/101/03 zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasto Szczecin do spółki „Centrum Handlowe Polska 1” Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie
VI/1/03 w sprawie referendum ogólnokrajowego w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację Traktatu dotyczącego przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej
V/99/03 w sprawie utworzenia obwodów głosowania w domach studenckich
V/98/03 w sprawie utworzenia obwodów głosowania w szpitalach i zakładach pomocy społecznej oraz w areszcie śledczym
V/97/03 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia na terenie Miasta – Gminy Szczecin stałych obwodów głosowania oraz ustalenia ich numerów i granic
V/96/03 w sprawie ustanowienia zabezpieczenia dla Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie przekazanych i nie rozliczonych kwot środków z Funduszu w formie weksla „in blanco” z klauzulą „bez protestu” wraz z deklaracją wekslową
V/95/03 w sprawie udzielenia Pani Iwonie Klimowicz – Zastępcy Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
V/100/03 w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta z tytułu wykonania budżetu za 2002 r.
V/94/03 w sprawie odwołania Pani Teresie Norkiewicz upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
V/93/03 w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Nr 7 w Szczecinie
V/92/03 w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 26 przy Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „Zdroje” w Szczecinie ul. Mączna 4, utworzenia XXIV Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie ul. Mączna 4, utworzenia Zespołu Szkół Szpitalnych w Szczecinie ul. Unii Lubelskiej 1 i zmiany nazwy szkół
V/91/03 w sprawie nadania imienia Zasadniczej Szkole Zawodowej Specjalnej przy ul. Kolumba 86 w Szczecinie
V/90/03 w sprawie utworzenia Gimnazjum Nr 46 w Szczecinie przy ul. Ofiar Oświęcimia 14 oraz utworzenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Szczecinie przy ul. Ofiar Oświęcimia 14
V/89/03 zmieniająca uchwałę w sprawie sieci publicznych gimnazjów w Szczecinie prowadzonych przez Miasto Szczecin
V/88/03 w sprawie likwidacji Gimnazjum Nr 32 w Szczecinie ul. Strzałowska 27
V/87/03 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w spółce Fundusz Wspierania Rozwoju Gospodarczego oraz zamiany nieruchomości Gminy Miasta Szczecin na nieruchomości stanowiące własność Spółki „Fundusz Wspierania Rozwoju Gospodarczego Miasta Szczecina” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie
V/86/03 w sprawie założenia XXV Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie, zmiany organizacji i nazwy Zespołu Szkół Ekonomicznych Nr 2 im. Stanisława Staszica w Szczecinie
V/85/03 w sprawie założenia Szkoły Policealnej w Szczecinie i zmiany organizacji Zespołu Szkół Nr 6 im. Mikołaja Reja w Szczecinie
V/84/03 w sprawie wyrażenia zgody na objęcie przez Miasto Szczecin udziałów w Spółce “Port Lotniczy Szczecin-Goleniów” Sp. z o.o. z siedzibą w Goleniowie
V/83/03 w sprawie udzielenia Panu Witoldowi Kaczyńskiemu – Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
V/82/03 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Dąbie-Trzebusz" w Szczecinie
V/81/03 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Wiosenna-Pomorska" w Szczecinie
V/80/03 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Klucz-Południe" w Szczecinie
V/79/03 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Wielgowo-Zachód" w Szczecinie
V/78/03 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Międzyodrze-Wielka Kępa” w Szczecinie
V/77/03 w sprawie zmiany „Radolin - refulat” (D.68) Miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina, na obszarze Jeziora Dąbie
V/76/03 w sprawie rozstrzygnięcia protestu do projektu zmiany „Radolin – refulat” (D.68) Miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina, na obszarze Jeziora Dąbie
V/75/03 w sprawie zmiany granic portu morskiego od strony lądu w Szczecinie
IV/74/03 w sprawie udzielenia Pani Kindze Fladze–Gieruszyńskiej – Dyrektorowi zakładu budżetowego pn. Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach dodatków mieszkaniowych
IV/73/03 w sprawie likwidacji filii Bursy Szkolnej Integracyjnej w Szczecinie przy ul. Łaziebnej 6/7
IV/72/03 w sprawie likwidacji internatu Zespołu Szkół Nr 2 im. Władysława Orkana w Szczecinie
IV/71/03 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Miejskiego Rzecznika Konsumentów w roku 2002
IV/70/03 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Gryfińska-Hangarowa" w Szczecinie
IV/69/03 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Płonia-Oleszna" w Szczecinie
IV/68/03 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Płonia-Urok" w Szczecinie
IV/67/03 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Dąbie-Rokiciny" w Szczecinie
IV/66/03 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Lotnisko" w Szczecinie
IV/65/03 w sprawie zmiany P.75 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina - rejon ulicy Robotniczej i Grzymińskiej
IV/64/03 w sprawie wystąpienia Gminy Miasto Szczecin ze Spółki Regionalna Agencja Promocji Turystyki Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
IV/63/03 zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Szczecinie
IV/62/03 w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Urzędu Miejskiego w Szczecinie dla Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Szczecinie
IV/61/03 w sprawie odwołania Pani Stefanii Lemańskiej – Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
IV/60/03 w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na rok 2003
IV/59/03 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadań i gospodarowania Powiatowym Funduszem Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za rok 2002
IV/58/03 zmieniająca Uchwałę Nr LV/1243/02 Rady Miasta Szczecina z dnia 16 września 2002r. w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej gminnych nieruchomości gruntowych na rzecz Energetyki Szczecińskiej S.A.
IV/57/03 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej gminnych nieruchomości gruntowych na rzecz Grupy Energetycznej „ENEA” S.A.
IV/56/03 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ulicy Ks. Barnima III Wielkiego 22 na rzecz Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Najświętszego Zbawiciela w Szczecinie
IV/55/03 w sprawie ustalenia wysokości stawki podstawowej za najem komunalnych lokali użytkowych w okresie od dnia 1 marca 2003 r. do dnia 29 lutego 2004 r.
IV/54/03 w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
IV/53/03 zmieniająca uchwałę w sprawie sieci publicznych gimnazjów w Szczecinie prowadzonych przez Miasto Szczecin
III/52/03 w sprawie budżetu Miasta na 2003 rok
III/51/03 w sprawie zmiany uchwały o utworzeniu w mieście Szczecinie dzielnic i osiedli.
III/50/03 w sprawie piątej emisji obligacji Gminy Miasto Szczecin oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez Prezydenta
III/49/03 w sprawie czwartej emisji obligacji Gminy Miasto Szczecin oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez Prezydenta
III/48/03 w sprawie zbycia udziałów spółki pod firmą „Szczecińska Energetyka Cieplna” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie
III/47/03 w sprawie objęcia akcji Spółki Fabryka Papieru Szczecin – Skolwin S.A.
III/46/03 w sprawie wyboru przedstawiciela Miasta Szczecina do Zgromadzenia Ogólnego Stowarzyszenia pn. Związek Miast i Gmin Morskich
III/45/03 w sprawie skargi Pani Stanisławy Korżeckiej
III/44/03 w sprawie skargi Pana Zbigniewa Matuszewskiego
III/43/03 w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Miasta
III/42/03 w sprawie zmiany uchwały o powołaniu Komisji Inwentaryzacyjnej
III/41/03 w sprawie uznania za nieuzasadnioną skargi na Zarząd Miasta
III/40/03 w sprawie zarządzenia wyborów do rad osiedli i powołania Miejskiej Komisji Wyborczej
III/39/03 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zasad i trybu przeprowadzania wyborów do rad osiedli (ordynacja wyborcza) oraz zmiany Statutu Osiedla
III/38/03 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Miasta
III/37/03 w sprawie uzupełnienia składu Rady Miasta
II/36/03 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej utworzenia spółki Fundusz Wspierania Rozwoju Gospodarczego Miasta Szczecina Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie oraz podwyższenia kapitału zakładowego Spółki
II/35/03 w sprawie udzielenia Panu Witoldowi Kaczyńskiemu – p.o. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
II/34/03 w sprawie powołania Zespołu Konsultacyjno – Opiniującego
II/33/03 w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków „Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej” i „Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej” na rok 2003
II/32/03 zmieniająca Uchwałę w sprawie polityki Miasta Szczecina wobec organizacji pozarządowych
II/31/03 w sprawie obniżenia i podwyższenia kapitału zakładowego Towarzystwa Budownictwa Społecznego "Prawobrzeże" Spółki z o.o.
II/30/03 w sprawie skargi Pani Doroty Carlsen
II/29/03 w sprawie przekazania właściwemu organowi skargi złożonej przez Pana Andrzeja Banaszaka
II/28/03 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
II/27/03 w sprawie delegowania przedstawicieli Miasta Szczecina do Rady Euroregionu "Pomerania"
II/26/03 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Miasta Szczecina
II/25/03 zmieniająca uchwałę w sprawie określania szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Gminy Szczecin oraz udzielania innych ulg w spłacie tych należności
II/24/03 w sprawie nabycia nieruchomości położonych w kwartale ulic Mickiewicza-Wernyhory-Klonowica-Janickiego
II/23/03 w sprawie zaciągnięcia kredytów ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego na realizację infrastruktury technicznej towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu przy ulicach: Kusocińskiego, Pokoju i Strzałowskiej oraz Kantatowej, Gwarnej i Nad Rudzianką
II/22/03 w sprawie wyboru Komisji dyscyplinarnej II instancji
II/21/03 w sprawie wyboru Komisji dyscyplinarnej I instancji
II/20/03 w sprawie uchylenia Panu Markowi Banaszkowi – upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
II/19/03 w sprawie powołania Komisji Doraźnej ds. Statutu Miasta Szczecina
II/18/03 w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Szczecina do zaciągania zobowiązań
I/W/1/03 w sprawie SSA "Pogoń"