Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Uchwały Rady Miasta uchwalone w 2018 r.

Uchwała Tytuł
XLV/1335/18 zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Miasto Szczecin, określenia osób uprawnionych do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów oraz zasad taryfowych
XLV/1334/18 w sprawie skargi na bezczynność Prezydenta Miasta Szczecin
XLV/1333/18 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazw urzędowych ulicom w Szczecinie (ul. Cynkowa)
XLV/1332/18 w sprawie skargi na Prezydenta Miasta w zakresie sposobu załatwienia wniosku
XLV/1331/18 w sprawie skargi na bezczynność Prezydenta Miasta i działania Dyrektora Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie
XLV/1330/18 w sprawie likwidacji nazwy urzędowej ulicy w mieście Szczecinie (ul. Opolska)
XLV/1329/18 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasto Szczecin do realizacji projektu pn. "Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie – tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych"
XLV/1328/18 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Świerczewo - Jodłowa” w Szczecinie
XLV/1327/18 w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej nr 14 w Szczecinie, ul. Strzałowska 27 A
XLV/1326/18 w sprawie ustalenia na rok 2019 opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingach strzeżonych oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia, a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu
XLV/1325/18 zmieniająca uchwałę w sprawie przepisów porządkowych dotyczących przewozu osób i bagażu ręcznego środkami lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Miasto Szczecin – Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie
XLV/1324/18 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia i wdrożenia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Szczecin, opracowanego w ramach realizacji projektu pn. „Zintegrowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego”
XLV/1323/18 w sprawie w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za dzierżawę nabrzeży Gminy Miasto Szczecin oraz za korzystanie z infrastruktury portowej nabrzeży i Portu Jachtowego przy Wyspie Grodzkiej
XLV/1322/18 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie aktywu trwałego przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych w Szczecinie
XLV/1321/18 zmieniająca uchwałę w sprawie zmian w organizacji instytucjonalnej pieczy zastępczej w Szczecinie
XLV/1320/18 w sprawie ustalenia kwoty dotacji przypadającej na jedną osobę będącą uczestnikiem Centrum Integracji Społecznej w Szczecinie w 2019 r.
XLV/1319/18 w sprawie zatwierdzenia Diagnozy zapotrzebowania Gminy Miasto Szczecin – Zespołu Szkół Samochodowych w Szczecinie na wsparcie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 - Oś Priorytetowa VIII EDUKACJA, Działanie 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego w ramach naboru konkursowego RPZP.08.06.00-IP.02-32-K35/18
XLV/1318/18 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasto Szczecin – Zespołu Szkół Samochodowych w Szczecinie do projektu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Dostosowanie kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Samochodowych w Szczecinie do potrzeb rynku pracy poprzez transfer wiedzy i doświadczenia z otoczenia społeczno-gospodarczego"
XLV/1317/18 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stare Miasto i Plac Tobrucki” w Szczecinie
XLV/1316/18 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pogodno - Reymonta” w Szczecinie
XLV/1315/18 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Drzetowo” w Szczecinie
XLV/1314/18 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Drzetowo” w Szczecinie
XLV/1313/18 w sprawie zmiany uchwały nr XLII/1207/18 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie przyznania dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
XLV/1312/18 w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/1091/18 Rady Miasta Szczecin z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie przyznania dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
XLV/1311/18 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Wyjątkowa)
XLV/1310/18 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Wędrowna)
XLV/1309/18 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w mieście Szczecinie (ul. Małej Łąki)
XLV/1308/18 w sprawie skargi na działanie Dyrektora Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie
XLIV/1307/18 w sprawie nadania nazw urzędowych nabrzeżom usytuowanym w porcie morskim w Szczecinie
XLIV/1306/18 w sprawie skargi na bezczynność Prezydenta Miasta Szczecin
XLIV/1305/18 w sprawie przyjęcia projektu Statutu Miasta Szczecin
XLIV/1304/18 w sprawie diet oraz kosztów podróży radnych Rady Miasta Szczecin
XLIV/1303/18 zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia Gmin ze Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego do projektu nadania uprawnień do bezpłatnych przejazdów uczniom szkół podstawowych zamieszkujących na terenie gmin ze Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego
XLIV/1302/18 w sprawie pomnika przyrody na terenie miasta Szczecina
XLIV/1301/18 w sprawie pozbawienia części ulicy Uroczej kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z użytkowania
XLIV/1300/18 w sprawie pozbawienia części ulicy Śnieżnej kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z użytkowania
XLIV/1299/18 w sprawie zaliczenia drogi na odcinku od ulicy Zbożowej do ulicy Św. Floriana do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Miasto Szczecin
XLIV/1298/18 w sprawie zaliczenia drogi na ulicy Krzewinkowej do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Miasto Szczecin
XLIV/1297/18 w sprawie zaliczenia drogi na ulicy Darniowej na odcinku od ulicy Bluszczowej do ulicy Krzewinkowej do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Miasto Szczecin
XLIV/1296/18 w sprawie zaliczenia drogi w rejonie Osiedla Warszewo przy ul. Krasińskiego i ul. Duńskiej do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Miasto Szczecin
XLIV/1295/18 w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Miasto Szczecin oraz przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu
XLIV/1294/18 w sprawie zwolnienia z opłat za przejazdy środkami komunikacji miejskiej
XLIV/1293/18 zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia Nagrody Artystycznej Miasta Szczecin
XLIV/1292/18 zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia tytułu Mecenasa Kultury Szczecina
XLIV/1291/18 zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania dla publicznych przedszkoli oraz szkół, dla których Gmina Miasto Szczecin nie jest organem prowadzącym, funkcjonujących na terenie Gminy Miasto Szczecin
XLIV/1290/18 zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania dla niepublicznych: przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek funkcjonujących na terenie Gminy Miasto Szczecin
XLIV/1289/18 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasto Szczecin do projektu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. "Zachodniopomorska Szczecińska Szkoła Ćwiczeń"
XLIV/1288/18 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wprowadzenia świadczenia pieniężnego "Bon opiekuńczy" dla rodzin z dziećmi w wieku do lat 3
XLIV/1287/18 w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej spokrewnionej, w rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinie zastępczej niezawodowej, rodzinnym domu dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej i interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym
XLIV/1286/18 zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Miasto Szczecin świadczenia pieniężnego "Bon opiekuńczy: Alzheimer 75"
XLIV/1285/18 uchylającą uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Miasto Szczecin świadczenia pieniężnego "Bon opiekuńczy: Alzheimer 75"
XLIV/1284/18 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania w roku 2018
XLIV/1283/18 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od pierwszej opłaty naliczanej z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości, położonej w Szczecinie, przy ul. Karola Marcinkowskiego
XLIV/1282/18 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży udziałów w nieruchomościach gruntowych niezabudowanych, położonych w Szczecinie przy ul. Żubrów i ul. Jacka Malczewskiego
XLIV/1281/18 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki Towarzystwo Budownictwa Społecznego Prawobrzeże Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie
XLIV/1280/18 w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Spółki z o.o. z siedzibą w Szczecinie
XLIV/1279/18 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty, naliczanej od ceny sprzedaży nieruchomości, położonej w Szczecinie, przy al. Papieża Jana Pawła II
XLIV/1278/18 w sprawie sprzedaży na rzecz Skarbu Państwa gminnych nieruchomości gruntowych położonych w Szczecinie w rejonie ul. Panieńskiej
XLIV/1277/18 w sprawie wyrażenia zgody na udzielnie bonifikaty od cen netto nieruchomości gruntowych sprzedawanych w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych
XLIV/1276/18 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości gruntowej, położonej w Szczecinie przy Alei Wojska Polskiego 21, 23, 25, 27, sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz jej użytkownika wieczystego będącego spółdzielnią mieszkaniową
XLIV/1275/18 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie przy ul. Mickiewicza 1
XLIV/1274/18 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wielgowo – Sławociesze – Zdunowo 4” w Szczecinie
XLIV/1273/18 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Gumieńce - Kwiatkowskiego” w Szczecinie
XLIV/1272/18 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Niebuszewo 4” w Szczecinie
XLIV/1271/18 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Szpital Zdunowo 2” w Szczecinie
XLIV/1270/18 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stare Miasto - Park Żeromskiego” w Szczecinie
XLIV/1269/18 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Majowe - Łubinowa” w Szczecinie
XLIV/1268/18 w sprawie udzielenia z budżetu Miasta Szczecin pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Polickiemu
XLIV/1267/18 w sprawie zmiany Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina na lata 2018-2022 z perspektywą do 2023 roku
XLIV/1266/18 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na 2018 rok i lata następne
XLIV/1265/18 w sprawie zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2018 rok
XLIV/1264/18 w sprawie wyborów uzupełniających ławników do Sądu Okręgowego w Szczecinie na kadencję lat 2016-2019
V/N/1263/18 w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w zakładach opieki zdrowotnej, domach pomocy społecznej i areszcie śledczym
V/N/1262/18 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia na terenie Gminy Miasto Szczecin stałych obwodów głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
V/N/1261/18 nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Wenecka)
V/N/1260/18 nadania nazwy urzędowej placowi w Szczecinie (plac św. Dzieci Fatimskich)
V/N/1259/18 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazw urzędowych ulicom i placom miasta Szczecina (ul. Beztroska)
V/N/1258/18 nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Edmunda Potrzebowskiego)
V/N/1257/18 nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Alpinistów)
V/N/1256/18 nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Malborska)
V/N/1255/18 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazw urzędowych ulicom w mieście Szczecinie
IV/N/1254/18 zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Miasto Szczecin, określenia osób uprawnionych do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów oraz zasad taryfowych
XLIII/1253/18 zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania dla publicznych przedszkoli oraz szkół, dla których Gmina Miasto Szczecin nie jest organem prowadzącym, funkcjonujących na terenie Gminy Miasto Szczecin
XLIII/1252/18 zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania dla niepublicznych: przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek funkcjonujących na terenie Gminy Miasto Szczecin
XLIII/1251/18 w sprawie wytycznych do opracowania projektu budżetu Miasta Szczecina na 2019 rok
XLIII/1250/18 w sprawie skargi na bezczynność Prezydenta Miasta Szczecin
XLIII/1249/18 w sprawie skargi na bezczynność Prezydenta Miasta Szczecin
XLIII/1248/18 w sprawie zasięgnięcia informacji o kandydatach na ławników
XLIII/1247/18 w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych w Szczecinie
XLIII/1246/18 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki Towarzystwo Budownictwa Społecznego Prawobrzeże Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie
XLIII/1245/18 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania stypendiów edukacyjnych dla studentów - najlepszych absolwentów liceów i techników
XLIII/1244/18 w sprawie przystąpienia do realizacji i złożenia wniosku aplikacyjnego dla Projektu pn.: „Zwiększenie efektywności systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Gminy Miasto Szczecin - etap I” ze środków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Osi priorytetowej II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu współfinansowanej ze środków Funduszu Spójności w ramach działania Działanie 2.1.5 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska Konkurs nr POIS.02.01.00-IW.02-00-503/18
XLIII/1243/18 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie w rejonie ulicy Struga, stanowiącej działkę nr 3/17 z obrębu 4069
XLIII/1242/18 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie przy ul. Wycieczkowej 8a, stanowiącej działkę nr 62/49 o pow. 0,0106 ha, obr. 3094
XLIII/1241/18 w sprawie wyrażenia zgody na udzielnie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej sprzedawanej w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, położonej w Szczecinie przy al. Piastów 50a
XLIII/1240/18 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego zabudowanej nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działki 27 z obrębu ewidencyjnego 3091, położonej w Szczecinie przy ul. Strzałowskiej 36
XLIII/1239/18 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zdroje - Willa Kultury” w Szczecinie
XLIII/1238/18 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Międzyodrze – Wielka Kępa” w Szczecinie
XLIII/1237/18 w sprawie przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
XLIII/1236/18 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia - schronisku dla osób bezdomnych oraz schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi
XLIII/1235/18 zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Miasto Szczecin świadczenia pieniężnego "Bon opiekuńczy: Alzheimer 75"
XLIII/1234/18 w sprawie zatwierdzenia Diagnozy zapotrzebowania Gminy Miasto Szczecin – Zespołu Szkół Rzemieślniczych w Szczecinie na wsparcie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 - Oś Priorytetowa VIII EDUKACJA, Działanie 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego w ramach naboru konkursowego RPZP.08.06.00-IP.02-32-K35/18
XLIII/1233/18 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasto Szczecin – Zespołu Szkół Rzemieślniczych w Szczecinie do projektu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Teraz my – projekt kompleksowego wsparcia rozwoju kształcenia zawodowego realizowanego w Zespole Szkół Rzemieślniczych"
XLIII/1232/18 w sprawie zatwierdzenia Diagnozy zapotrzebowania Gminy Miasto Szczecin – Zespołu Szkół Nr 4 w Szczecinie na wsparcie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 - Oś Priorytetowa VIII EDUKACJA, Działanie 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego w ramach naboru konkursowego RPZP.08.06.00-IP.02-32-K35/18
XLIII/1231/18 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasto Szczecin – Zespołu Szkół Nr 4 w Szczecinie do projektu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Inwestycja w ucznia – Wsparcie uczniów Zespołu Szkół Nr 4 w Szczecinie w kształtowaniu kariery zawodowej"
XLIII/1230/18 w sprawie zatwierdzenia Diagnozy zapotrzebowania Gminy Miasto Szczecin - Szkoły Podstawowej nr 51 w Szczecinie na wsparcie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 - Oś Priorytetowa VIII EDUKACJA, Działanie 8.3 w ramach naboru konkursowego RPZP.08.03.00- IP.02-32-K34/18
XLIII/1229/18 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasto Szczecin - Szkoły Podstawowej Nr 51 w Szczecinie do projektu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. "Kompetencje kluczowe drogą do twórczego rozwoju w SP 51 w Szczecinie"
XLIII/1228/18 w sprawie zatwierdzenia Diagnozy zapotrzebowania Gminy Miasto Szczecin - Centrum Mistrzostwa Sportowego w Szczecinie na wsparcie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014- 2020 - Oś Priorytetowa VIII EDUKACJA, Działanie 8.3 w ramach naboru konkursowego RPZP.08.03.00-IP.02-32-K34/18
XLIII/1227/18 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasto Szczecin – Centrum Mistrzostwa Sportowego w Szczecinie do projektu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Pracownie doposażone – kompetencje kluczowe uczniów wzmocnione"
XLIII/1226/18 w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz nagród i warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
XLIII/1225/18 w sprawie zmiany uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych
XLIII/1224/18 w sprawie zmiany uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
XLIII/1223/18 zmieniająca uchwałę w sprawie procedury nadawania i zmian nazw ulic i placów publicznych w Szczecinie
XLIII/1222/18 w sprawie wyrażenia zgody na wzniesienie w Szczecinie pomnika upamiętniającego profesora Władysława Bartoszewskiego
XLIII/1221/18 w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Miasto Szczecin
XLII/1220/18 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Katarzyny)
XLII/1219/18 w sprawie skargi na działania Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie
XLII/1218/18 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Prezydenta Miasta Szczecin
XLII/1217/18 w sprawie powołania zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników sądowych
XLII/1216/18 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Szczecińskiemu Centrum Świadczeń
XLII/1215/18 w sprawie oświadczenia woli o realizacji zobowiązań płacowych
XLII/1214/18 zmieniająca uchwałę w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego pod nazwą „Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji” w jednostkę budżetową pod nazwą „Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji” oraz przyjęcia statutu „Miejskiego Ośrodka Sportu Rekreacji i Rehabilitacji” oraz w sprawie uaktualnienia adresów obiektów komunalnych stanowiących bazę Miejskiego Ośrodka Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie
XLII/1213/18 w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Miasto Szczecin świadczenia pieniężnego „Bon opiekuńczy: Wieloraczki”
XLII/1212/18 w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
XLII/1211/18 zmieniająca uchwałę w sprawie gromadzenia dochodów na wydzielonym rachunku przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność w zakresie oświaty
XLII/1210/18 w sprawie zatwierdzenia Diagnozy zapotrzebowania szkół i placówek oświatowych w Gminie Miasto Szczecin na wsparcie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 - Oś Priorytetowa VIII EDUKACJA, Działanie 8.3 w ramach naboru konkursowego RPZP.08.03.00-IP.02-32- K34/18
XLII/1209/18 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasto Szczecin do projektu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. "Akademia Kompetencji - doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół"
XLII/1208/18 w sprawie likwidacji XXIII Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 5 im. Skamandrytów przy ul. Budziszyńskiej 2 w Szczecinie oraz rozwiązania Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 5 im. Skamandrytów przy ul. Budziszyńskiej 2 w Szczecinie
XLII/1207/18 w sprawie przyznania dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
XLII/1206/18 w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali użytkowych, garaży, pomieszczeń gospodarczych, pomieszczeń niespełniających wymogów samodzielności i udziałów w lokalach użytkowych, będących własnością Gminy Miasto Szczecin
XLII/1205/18 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad gospodarowania komunalnymi lokalami użytkowymi
XLII/1204/18 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji i złożenia wniosku aplikacyjnego dla Projektu pn.: „Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi mieszkańców Gminy Miasto Szczecin – etap II” ze środków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Osi priorytetowej II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu współfinansowanej ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi, KONKURS NR POIS.02.02.00-IW.02-00-206/18
XLII/1203/18 w sprawie zmiany Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina na lata 2018-2022 z perspektywą do 2023 roku
XLII/1202/18 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na 2018 rok i lata następne
XLII/1201/18 w sprawie zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2018 rok
XLII/1200/18 w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok
XLII/1199/18 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Szczecin za rok 2017 oraz sprawozdania finansowego Miasta Szczecin za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2017 roku
III/N/1198/18 zmiany uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miasto Szczecin
XLI/1197/18 w sprawie zwolnienia z opłat za przejazdy środkami komunikacji miejskiej
XLI/1196/18 w sprawie skargi na działanie Prezydenta Miasta Szczecin
XLI/1195/18 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta Szczecin oraz ich składów osobowych
XLI/1194/18 w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Miasto Szczecin świadczenia pieniężnego "Bon opiekuńczy: Alzheimer 75"
XLI/1193/18 w sprawie opłat za świadczenia prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin przedszkoli publicznych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego
XLI/1192/18 w sprawie projektu zmiany uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
XLI/1191/18 w sprawie projektu zmiany uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych
XLI/1190/18 w sprawie przekształcenia ośmioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej, wchodzącej w skład Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Szczecinie, poprzez nadanie szkole numeru porządkowego
XLI/1189/18 w sprawie przekształcenia ośmioletniej Szkoły Podstawowej nr 61 im. Michała Kmiecika w Szczecinie poprzez zmianę adresu siedziby z ul. 3 Maja 4–7 na ul. 3 Maja 4 w Szczecinie
XLI/1188/18 w sprawie przekształcenia ośmioletniej Szkoły Podstawowej nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego w Szczecinie poprzez zmianę adresu siedziby z ul. prof. Krzysztofa Marlicza 75 na ul. Tadeusza Zawadzkiego 75 w Szczecinie
XLI/1187/18 w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miasto Szczecin
XLI/1186/18 w sprawie zwolnienia z opłat za przejazdy środkami komunikacji miejskiej
XLI/1185/18 w sprawie przystąpienia Gmin ze Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego do projektu nadania uprawnień do bezpłatnych przejazdów uczniom szkół podstawowych zamieszkujących na terenie gmin ze Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego
XLI/1184/18 zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Miasto Szczecin, określenia osób uprawnionych do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów oraz zasad taryfowych
XLI/1183/18 w sprawie wyrażenia zgody na udzielnie bonifikaty od cen netto nieruchomości gruntowych sprzedawanych w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych
XLI/1182/18 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zdroje - Łozowa - Leszczynowa” w Szczecinie
XLI/1181/18 w sprawie skargi na działanie Dyrektora Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie
XLI/1180/18 w sprawie ustalenia na terenie Miasta Szczecin odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych
XLI/1179/18 w sprawie określenia wysokości opłat za dzierżawę nabrzeży Gminy Miasto Szczecin oraz za korzystanie z infrastruktury portowej nabrzeży i Portu Jachtowego przy Wyspie Grodzkiej
XL/1178/18 w sprawie zwolnieniu z opłat za przejazdy środkami komunikacji miejskiej
XL/1177/18 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta Szczecin oraz ich składów osobowych
XL/1176/18 w sprawie skargi na bezczynność Prezydenta Miasta Szczecin
XL/1175/18 w sprawie nadania nazwy urzędowej rondu w Szczecinie(rondo im. Marii Antoniny Bonieckiej)
XL/1174/18 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Rzekotki)
XL/1173/18 w sprawie nadania nazwy urzędowej parkowi w Szczecinie (park Orderu Uśmiechu)
XL/1172/18 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Salamandry)
XL/1171/18 w sprawie nadania nazwy urzędowej skwerowi w Szczecinie (Zdrowia im. dr. Henryka Kompfa)
XL/1170/18 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Fabryka Wody Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie
XL/1169/18 w sprawie udzielenia z budżetu Miasta Szczecin pomocy finansowej w formie dotacji celowej Województwu Zachodniopomorskiemu
XL/1168/18 w sprawie zasad przyznawania stypendiów edukacyjnych dla studentów - najlepszych absolwentów liceów i techników
XL/1167/18 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Miasta Szczecin na zadania służące ochronie powietrza na terenie Gminy Miasto Szczecin, polegające na zmianie ogrzewania węglowego na proekologiczne
XL/1166/18 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o.
XL/1165/18 w sprawie zwolnienia z opłat za przejazdy środkami komunikacji miejskiej
XL/1164/18 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz Skarbu Państwa niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie w rejonie ul. Karpiej stanowiącej działki: nr 7/16 i 1/12 z obr. nr 4112 (Dąbie 112) oraz ustanowienia służebności gruntowej przechodu i przejazdu na działce nr 7/18 z obr. 4112 (Dąbie 112), położonej przy ul. Szlamowej
XL/1163/18 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowanych nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy Miasto Szczecin położonych w Szczecinie w rejonie ulicy Rumiankowej - działki: nr 137/1, nr 137/2, nr 137/3, 137/4, nr 137/5, nr 137/6 z obrębu ewidencyjnego nr 4209
XL/1162/18 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargów łącznych nieruchomości gruntowych położonych w Szczecinie, objętych Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO – PARK MIELEC, stanowiących działki numer: 67/1, 67/2, 67/3, 67/4, 67/5, 67/6, 67/7, 67/8 z obrębu 4014
XL/1161/18 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu łącznego terenu inwestycyjnego składającego się z niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Szczecinie, objętych Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO – PARK MIELEC, stanowiących działki numer 28/1, 28/2, 28/3 z obrębu 4806
XL/1160/18 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości gruntowej, składającej się z działek gruntu nr nr: 9/6 i 9/9 z obrębu ewidencyjnego 3063, położonej w Szczecinie przy ul. Łowieckiej 21.
XL/1159/18 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego ograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie w rejonie ul. Barnima, stanowiącej działkę nr 7/33 z obrębu 1010
XL/1158/18 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pomorzany – Floriana Krygiera” w Szczecinie
XL/1157/18 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Warszewo-Wodozbiór” w Szczecinie
XL/1156/18 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Krzekowo – Żyzna – Szeroka 2” w Szczecinie
XL/1155/18 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pomorzany - Włościańska” w Szczecinie
XL/1154/18 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zawadzkiego - Klonowica 8” w Szczecinie
XL/1153/18 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Park Kasprowicza – Jasne Błonia” w Szczecinie
XL/1152/18 w sprawie zmiany Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina na lata 2018-2022 z perspektywą do 2023 roku
XL/1151/18 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na 2018 rok i lata następne
XL/1150/18 w sprawie zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2018 rok
XXXIX/1149/18 w sprawie delegowania przedstawicieli Gminy Miasto Szczecin do Rady Euroregionu „Pomerania”
XXXIX/1148/18 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta Szczecin oraz ich składów osobowych
XXXIX/1147/18 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy (ul. Leśny Zakątek)
XXXIX/1146/18 w sprawie utworzenia na terenie Gminy Miasto Szczecin stałych obwodów głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
XXXIX/1145/18 w sprawie utworzenia w Gminie Miasto Szczecin stałych okręgów wyborczych w wyborach do Rady Miasta oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
XXXIX/1144/18 w sprawie opinii o lokalizacji kasyna gry przy pl. Rodła 8-10 w Szczecinie
XXXIX/1143/18 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wprowadzenia świadczenia pieniężnego "Bon opiekuńczy"
XXXIX/1142/18 w sprawie nadania statutu Szczecińskiemu Centrum Świadczeń
XXXIX/1141/18 w sprawie wysokości opłaty związanej z pobytem w Szczecińskim Centrum Profilaktyki Uzależnień - Dział Pomocy Osobom Nietrzeźwym - Izba Wytrzeźwień
XXXIX/1140/18 w sprawie określenia zadań dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania w roku 2018
XXXIX/1139/18 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pomorzany - Chmielewskiego” w Szczecinie
XXXIX/1138/18 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pomorzany - Mieszka I” w Szczecinie
XXXIX/1137/18 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pomorzany - 9 Maja” w Szczecinie
XXXIX/1136/18 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pomorzany – Wzgórze Hetmańskie” w Szczecinie i uchwały w sprawie zmiany obszaru objętego uchwałą w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania Przestrzennego „Pomorzany – Wzgórze Hetmańskie” w Szczecinie
XXXIX/1135/18 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pomorzany - szpital” w Szczecinie
XXXIX/1134/18 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pomorzany - Budziszyńska” w Szczecinie
XXXIX/1133/18 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Nowe Miasto - Potulicka 6" w Szczecinie
XXXIX/1132/18 w sprawie zwolnienia z opłat za przejazdy środkami komunikacji miejskiej
XXXIX/1131/18 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej niezabudowanej będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie przy ul. Wiosennej 7a, stanowiącej działkę nr 3/6 o pow. 0,1018 ha, obr. 4054.
XXXIX/1130/18 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działki 9/5 z obrębu ewidencyjnego 3063, położonej w Szczecinie przy ul. Łowieckiej 17
XXXIX/1129/18 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu niemieszkalnego – pomieszczenia gospodarczego nr 7a położonego w budynku przy ul. Księcia Bogusława X 41 w Szczecinie
XXXIX/1128/18 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z o.o. z siedzibą w Szczecinie
XXXIX/1127/18 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż należącego do Gminy Miasto Szczecin lokalu niespełniającego wymogu samodzielności oznaczonego nr 5a, położonego w budynku przy ul. Św. Wojciecha 1 w Szczecinie, w drodze bezprzetargowej na rzecz właściciela lokalu mieszkalnego nr 5 położonego w budynku przy ul. Św. Wojciecha 1 w Szczecinie oraz określenia wysokości stawki bonifikaty od ceny sprzedaży
XXXIX/1126/18 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Załom - Kasztanowe” w Szczecinie
XXXIX/1125/18 w sprawie zmiany Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina na lata 2018-2022 z perspektywą do 2023 roku
XXXIX/1124/18 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na 2018 rok i lata następne
XXXIX/1123/18 w sprawie zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2018 rok
XXXIX/1122/18 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Szczecin
XXXVIII/1121/18 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta Szczecin oraz ich składów osobowych
XXXVIII/1120/18 w sprawie skargi na bezczynność Prezydenta Miasta Szczecin w zakresie rozpatrzenia skargi z dnia 13.06.2017r. w sprawie uciążliwości spowodowanych działalnością Fundacji Na Rzecz Zwierząt "Dzika Ostoja"
XXXVIII/1119/18 w sprawie skargi na bezczynność Prezydenta Miasta Szczecin
XXXVIII/1118/18 w sprawie skargi na działania Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Szczecinie
XXXVIII/1117/18 sprawie skargi na sposób załatwienia wniosku przez Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego
XXXVIII/1116/18 w sprawie wyrażenia zgody na wzniesienie pomnika poświęconego 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę
XXXVIII/1115/18 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Pięciu Stawów)
XXXVIII/1114/18 zmieniająca uchwałę w sprawie planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami
XXXVIII/1113/18 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad odpłatności za pobyt uczestników w ośrodkach wsparcia działających na terenie Gminy Miasto Szczecin
XXXVIII/1112/18 w sprawie uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, będących w posiadaniu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie”
XXXVIII/1111/18 w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Szczecin do zawarcia porozumienia z Gminą Stare Czarnowo, dotyczącego realizacji wspólnego przedsięwzięcia pn. „Budowa ścieżki rowerowej po śladzie dawnej linii kolejowej Szczecin – Śmierdnica – Stare Czarnowo”
XXXVIII/1110/18 w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego "Szczecińskiego Funduszu Pożyczkowego” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie
XXXVIII/1109/18 w sprawie ustanowienia służebności gruntowej przechodu i przejazdu na działkach nr 5/1, nr 6/1, nr 6/2 z obrębu 2090 (Pogodno 90), położonych w Szczecinie na Osiedlu Świerczewo
XXXVIII/1108/18 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu niemieszkalnego - pomieszczenia gospodarczego nr 9c położonego w Szczecinie przy ul. Władysława Łokietka 11 w Szczecinie w drodze bezprzetargowej na rzecz właściciela lokalu mieszkalnego nr 8 przylegającego do pomieszczenia nr 9c wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości gruntowej oraz określenia wysokości stawki bonifikaty od ceny sprzedaży
XXXVIII/1107/18 w sprawie wyrażenia zgody na udzielnie bonifikaty od cen netto nieruchomości gruntowych sprzedawanych w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych
XXXVIII/1106/18 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Gumieńce – Derdowskiego 3” w Szczecinie
XXXVIII/1105/18 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Stołczyn - Bajeczna 2” w Szczecinie
XXXVIII/1104/18 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stare Miasto – Starówka - Rynek Warzywny” w Szczecinie
XXXVIII/1103/18 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Golęcino-Rolna” w Szczecinie
XXXVIII/1102/18 w sprawie zamiaru przekształcenia ośmioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej, wchodzącej w skład Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Szczecinie, poprzez nadanie szkole numeru porządkowego
XXXVIII/1101/18 w sprawie zamiaru przekształcenia ośmioletniej Szkoły Podstawowej nr 61 im. Michała Kmiecika w Szczecinie poprzez zmianę adresu siedziby z ul. 3 Maja 4–7 na ul. 3 Maja 4 w Szczecinie
XXXVIII/1100/18 w sprawie zamiaru przekształcenia ośmioletniej Szkoły Podstawowej nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego w Szczecinie poprzez zmianę adresu siedziby z ul. prof. Krzysztofa Marlicza 75 na ul. Tadeusza Zawadzkiego 75 w Szczecinie
XXXVIII/1099/18 w sprawie przekształcenia Ogniska Pracy Pozaszkolnej Szczeciński Chór Chłopięcy "Słowiki" w Szczecinie poprzez zmianę siedziby z ul. Bolesława Śmiałego 42/43 na ul. Cyryla i Metodego 43 w Szczecinie
XXXVII/1098/18 w sprawie zmiany Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Szczecin
XXXVII/1097/18 w sprawie skargi na bezczynność Dyrektora Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie
XXXVII/1096/18 w sprawie skargi na bezczynność Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie w zakresie remontu chodnika przy ulicy Ratajczaka
XXXVII/1095/18 w sprawie skargi na sposób załatwienia wniosku przez Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego
XXXVII/1094/18 w sprawie skargi na bezczynność Prezydenta Miasta
XXXVII/1093/18 zmieniająca uchwałę w sprawie sposobu ustalenia w lokalnym transporcie zbiorowym wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób, za naruszenie przepisów o przewozie rzeczy i zwierząt oraz wysokości opłaty manipulacyjnej
XXXVII/1092/18 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Szczecinie w 2018 roku
XXXVII/1091/18 w sprawie przyznania dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
XXXVII/1090/18 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy Miasto Szczecin, położonych w Szczecinie w rejonie ulicy Kormoranów - działki nr 1/187, 1/208 oraz 1/204 i 1/209 z obrębu 3085
XXXVII/1089/18 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie przy ul. Stołczyńskiej 122, stanowiącej działkę nr 25/5 o pow. 0,1250 ha, obr. 3021
XXXVII/1088/18 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Żelechowa-Park Brodowski 2” w Szczecinie
XXXVII/1087/18 w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa
XXXVII/1086/18 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stołczyn-Policka 4” w Szczecinie
XXXVII/1085/18 w sprawie zmiany Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina na lata 2018-2022 z perspektywą do 2023 roku
XXXVII/1084/18 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na 2018 rok i lata następne
XXXVII/1083/18 zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Miasto Szczecin, określenia osób uprawnionych do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów oraz zasad taryfowych
XXXVII/1082/18 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta Szczecin oraz ich składów osobowych
XXXVII/1081/18 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Szczecin
XXXVII/1080/18 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Szczecin
XXXVII/1079/18 w sprawie przyjęcia rezygnacji radnego z funkcji wiceprzewodniczącego Rady Miasta
II/66/18 w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej będące w zakresie zadań własnych
II/65/18 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem osłonowym dożywiania w Szczecinie na lata 2019– 2023
II/64/18 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania w Szczecinie na lata 2019 – 2023
II/63/18 zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Żydowce - Klucz
II/62/18 zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Żelechowa
II/61/18 zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Zdroje
II/60/18 zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Zawadzkiego - Klonowica
II/59/18 zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Załom - Kasztanowe
II/58/18 zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Wielgowo – Sławociesze - Zdunowo
II/57/18 zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Warszewo
II/56/18 zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Turzyn
II/55/18 zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Świerczewo
II/54/18 zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Śródmieście - Zachód
II/53/18 zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Śródmieście - Północ
II/52/18 zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Stołczyn
II/51/18 zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Stare Miasto
II/50/18 zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Słoneczne
II/49/18 zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Skolwin
II/48/18 zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Pomorzany
II/47/18 zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Pogodno
II/46/18 zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Podjuchy
II/45/18 zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Płonia – Śmierdnica - Jezierzyce
II/44/18 zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Osów
II/43/18 zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Nowe Miasto
II/42/18 zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Niebuszewo
II/41/18 zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Niebuszewo - Bolinko
II/40/18 zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Międzyodrze – Wyspa Pucka
II/39/18 zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Majowe
II/38/18 zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Łękno
II/37/18 zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Krzekowo- Bezrzecze
II/36/18 zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Kijewo
II/35/18 zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Gumieńce
II/34/18 zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Golęcino - Gocław
II/33/18 zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Głębokie - Pilchowo
II/32/18 zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Drzetowo - Grabowo
II/31/18 zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Dąbie
II/30/18 zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Centrum
II/29/18 zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Bukowo
II/28/18 zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Bukowe - Klęskowo
II/27/18 zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Arkońskie - Niemierzyn
II/26/18 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta Szczecin oraz ich składów osobowych
II/25/18 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Miasto Szczecin porozumień międzygminnych w sprawie przejęcia wykonania zadania publicznego w zakresie zagospodarowania frakcji energetycznej odpadów komunalnych
II/24/18 w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków” na terenie Gminy Miasta Szczecin
II/23/18 w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej - Ośrodkowi Terapii Uzależnień od Alkoholu w Szczecinie
II/22/18 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Szczecin na rok 2019
II/21/18 w sprawie przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
II/20/18 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej niezabudowanej będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w rejonie ul. Ostrowskiej, stanowiącej działki nr: 12/16, 12/17, 12/18, obręb 3030.
II/19/18 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie przy ul. Ks. abpa Grzegorza z Sanoka 13, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 73 o pow. 0,0212 ha, obr. 2069.
II/18/18 w sprawie wyrażenia zgody na udzielnie bonifikaty od cen netto nieruchomości gruntowych sprzedawanych w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych
XLIV/17/18 w sprawie uczczenia rocznicy strajków w Szczecinie w 1988 r.
II/17/18 w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w roku 2019
XXXVIII/16/18 w sprawie wzniesienia pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości
II/16/18 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Świerczewo – Tenisowa” w Szczecinie
XXXVIII/15/18 w sprawie rocznicy wydarzeń marcowych 1968 r.
II/15/18 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Świerczewo - Santocka" w Szczecinie
II/14/18 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Świerczewo – Karola Miarki” w Szczecinie
II/13/18 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Żelechowa – Hoża” w Szczecinie
II/12/18 w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa
II/11/18 w sprawie nadania nazw urzędowych ulicom w Szczecinie (ul. Laurowa, ul. Imbirowa)
II/10/18 w sprawie zmiany Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina na lata 2018-2022 z perspektywą do 2023 roku
II/9/18 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na 2018 rok i lata następne
II/8/18 w sprawie zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2018 rok
I/7/18 w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta Szczecin oraz ich składów osobowych
I/6/18 w sprawie zmiany uchwały w sprawie diet oraz kosztów podróży radnych Rady Miasta Szczecin
I/5/18 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Prezydenta Miasta Szczecin
I/4/18 w sprawie Programu współpracy Gminy Miasto Szczecin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok
I/3/18 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Szczecin
I/2/18 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miasta Szczecin
I/1/18 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Szczecin