Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Uchwały Rady Miasta uchwalone w 2021 r.

Uchwała Tytuł
XXXV/984/21 w sprawie przyjęcia Apelu dotyczącego podjęcia skutecznych działań chroniących przed nadciągającą kolejną falą pandemii
XXXV/983/21 w sprawie zgłoszenia kandydata do składu Społecznej Komisji Mieszkaniowej
XXXV/982/21 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta Szczecin oraz ich składów osobowych
XXXV/981/21 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
XXXV/980/21 w sprawie wystąpienia Gminy Miasto Szczecin z Międzynarodowego Związku Hanzy z siedzibą w Lubece
XXXV/979/21 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie szczecińskiego standardu funkcjonowania i finansowania publicznych szkół i placówek oświatowych na terenie Miasta Szczecina
XXXV/978/21 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Szczecin na rok 2022
XXXV/977/21 w sprawie zmiany statutu Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul. Romera 21-29 w Szczecinie
XXXV/976/21 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wprowadzenia świadczenia pieniężnego „Bon Opiekuńczy” dla rodzin z dziećmi w wieku do lat 3
XXXV/975/21 w sprawie ustalenia wysokości kwoty służącej do wyliczenia wysokości dotacji na finansowanie działalności Centrum Integracji Społecznej w Szczecinie w 2022 r.
XXXV/974/21 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Arkońskie - Niemierzyn - Harcerzy” w Szczecinie
XXXV/973/21 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Centrum – plac Adamowicza” w Szczecinie
XXXV/972/21 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Turzyn - Żółkiewskiego” w Szczecinie
XXXIV/971/21 w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina na lata 2022-2026
XXXIV/970/21 w sprawie budżetu Miasta Szczecin na 2022 rok
XXXIV/969/21 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin
XXXIV/968/21 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin
XXXIV/967/21 w sprawie zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2021 rok
XXXIII/966/21 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Prezydenta Miasta Szczecin
XXXIII/965/21 w sprawie diet oraz kosztów podróży radnych Rady Miasta Szczecin
XXXIII/964/21 w sprawie skargi na działania Prezydenta Miasta
XXXIII/963/21 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Turniowa)
XXXIII/962/21 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w mieście Szczecinie (ul. Forsycji)
XXXIII/961/21 w sprawie udzielenia z budżetu Miasta Szczecin pomocy finansowej w formie dotacji celowej Województwu Zachodniopomorskiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu pn.”Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym wzdłuż rzeki Chełszczącej i jeziora Dąbie”
XXXIII/960/21 w sprawie skargi na działanie Prezydenta Miasta
XXXIII/959/21 w sprawie skargi na działania Dyrektora Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych Szczecin
XXXIII/958/21 w sprawie nadania nazwy urzędowej rondu w Szczecinie (rondo Portowców)
XXXIII/957/21 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad korzystania ze Strefy Zamieszkania Stare Miasto oraz poboru i wysokości opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na tym obszarze
XXXIII/956/21 w sprawie zmiany załącznika do Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie, zawierającego wykaz jednostek organizacyjnych Miejskiej Biblioteki Publicznej
XXXIII/955/21 w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie Gminy Miasto Szczecin z międzynarodowego stowarzyszenia „Europejski Szlak Gotyku Ceglanego”
XXXIII/954/21 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dąbie - lotnisko 4” w Szczecinie
XXXIII/953/21 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Golęcino - Gocław - Strzałowska” w Szczecinie
XXXIII/952/21 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Bukowo - Kombatantów" w Szczecinie
XXXIII/951/21 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stare Miasto - Świętego Ducha” w Szczecinie
XXXIII/950/21 w sprawie ustalenia na rok 2022 opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingach strzeżonych oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia, a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu
XXXIII/949/21 w sprawie ustalenia opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w roku 2022
XXXIII/948/21 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargów ustnych nieograniczonych nieruchomości gruntowych niezabudowanych, będących własnością Gminy Miasto Szczecin, położonych w Szczecinie w rejonie ul. Hangarowej, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr: 6/61, 6/62, 6/63 i 6/60, z obrębu 4404
XXXIII/947/21 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej niezabudowanej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie w rejonie ul. Władysława Nehringa, stanowiącej działkę numer 8/8 z obrębu ewidencyjnego numer 3054
XXXIII/946/21 w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 403/6 z obrębu 3011, położonej w Szczecinie w rejonie ulicy Dojazdowej, sprzedawanej w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej
XXXIII/945/21 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej niezabudowanej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie w rejonie ulicy Wolframowej, stanowiącej działkę numer 10/8 z obrębu ewidencyjnego numer 4214 (Dąbie 214)
XXXIII/944/21 zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia pomników przyrody
XXXIII/943/21 zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
XXXIII/942/21 zmieniająca uchwałę nr XIV/484/20 w sprawie uzgodnienia zakresu prac pielęgnacyjnych na pomnikach przyrody
XXXII/941/21 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta Szczecin oraz ich składów osobowych
XXXII/940/21 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Wawrzynowa)
XXXII/939/21 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. gen. Mieczysława Boruty-Spiechowicza)
XXXII/938/21 w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o udzielenie wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w Szczecińskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością
XXXII/937/21 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty, ustalenia stawki opłaty za pojemnik oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
XXXII/936/21 zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
XXXII/935/21 zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Szczecin
XXXII/934/21 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Miasto Szczecin porozumień międzygminnych w sprawie przejęcia wykonania zadania publicznego w zakresie zagospodarowania frakcji energetycznej odpadów komunalnych
XXXII/933/21 w sprawie podtrzymania stanowiska w sprawie rozpatrzenia skargi
XXXII/932/21 w sprawie skargi Społecznej Straży Ochrony Zieleni Szczecina na sprzeczne z prawem działania Prezydenta Miasta Szczecin w zakresie realizacji zadania SBO 2020 pn. "Bukówka - droga rekreacyjno-spacerowa dla Gumieniec"
XXXII/931/21 w sprawie nadania nazwy urzędowej rondu w Szczecinie (rondo Franciszka Knappa)
XXXII/930/21 w sprawie Programu współpracy Gminy Miasto Szczecin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok
XXXII/929/21 w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do ustawowego badania sprawozdania finansowego Gminy Miasto Szczecin za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. i za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.
XXXII/928/21 w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, tj.: Szczecińskiego Centrum Zdrowia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szczecinie
XXXII/927/21 w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, tj.: Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Ośrodek Terapii Uzależnień od Alkoholu
XXXII/926/21 uchylająca uchwałę w sprawie opłaty od posiadania psów
XXXII/925/21 zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
XXXII/924/21 w sprawie stawek podatku od nieruchomości
XXXII/923/21 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Miasto Szczecin porozumień międzygminnych w sprawie przejęcia wykonania zadania publicznego w zakresie zagospodarowania bioodpadów
XXXII/922/21 zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego pn. „Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego” w celu utworzenia jednostki budżetowej pn. „Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego”
XXXII/921/21 w sprawie w sprawie powierzenia zadania jednostce budżetowej pn. „ Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego”
XXXII/920/21 w sprawie Programu Ochrony Środowiska Miasta Szczecin na lata 2021-2024 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2025-2028
XXXII/919/21 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Gumieńce – Krakowska 3” w Szczecinie
XXXII/918/21 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Żydowce osiedle” w Szczecinie
XXXI/917/21 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta Szczecin oraz ich składów osobowych
XXXI/916/21 w sprawie skargi na działania Dyrektora Domu Pomocy Społecznej przy ul. Romera 21-29 w Szczecinie
XXXI/915/21 w sprawie skargi na działanie Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie
XXXI/914/21 w sprawie skargi na Prezydenta Miasta Szczecin
XXXI/913/21 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Anny Marii)
XXXI/912/21 w sprawie nadania nazwy urzędowej rondu w Szczecinie (rondo Żołnierzy Polskich Misji Pokojowych ONZ)
XXXI/911/21 w sprawie pozbawienia części placu Matki Teresy z Kalkuty kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie go z użytkowania
XXXI/910/21 w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych ulicy Zbyszka z Bogdańca
XXXI/909/21 sprawie uchylenia uchwały Rady Osiedla Turzyn z dnia 21 czerwca 2021 r. w sprawie przeznaczenia środków finansowych, uchwały Rady Osiedla Turzyn z dnia 5 lipca 2021 r. w sprawie zmiany przeznaczenia środków finansowych oraz uchwały Rady Osiedla Turzyn z dnia 5 lipca 2021 r. w sprawie przeznaczenia środków finansowych
XXXI/908/21 w sprawie delegowania przedstawicieli Gminy Miasto Szczecin do Rady Euroregionu „Pomerania”
XXXI/907/21 uchylająca uchwałę w sprawie Polityki Miasta Szczecina wobec organizacji pozarządowych
XXXI/906/21 w sprawie zmiany do uchwały w sprawie zmian w organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 prowadzonej przez jednostkę organizacyjną Gminy Miasto Szczecin
XXXI/905/21 w sprawie nadania Statutu samorządowej instytucji kultury o nazwie: „Willa Lentza”
XXXI/904/21 w sprawie zaopiniowania działalności ośrodka rehabilitacji zwierząt
XXXI/903/21 w sprawie przyjęcia projektu zmian do „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków” obowiązującego na terenie Gminy Miasto Szczecin oraz przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu
XXXI/902/21 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu ustnego nieograniczonego zabudowanej nieruchomości gruntowej wpisanej do rejestru zabytków położonej w Szczecinie przy ul. Niklowej 11, stanowiącej działkę numer 23/3 z obrębu ewidencyjnego numer 4112 wraz ze sprzedażą znajdujących się na niej budynków oraz podwyższenia bonifikaty od ceny sprzedaży budynku oraz opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wpisanych do rejestru zabytków
XXXI/901/21 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej niezabudowanej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie przy ulicy Gdańskiej 48, Nabrzeże Bulwar Śląski S, częściowo w granicach portu morskiego stanowiącej działkę numer 28/7 z obrębu ewidencyjnego numer 1084 (Śródmieście 84)
XXXI/900/21 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej niezabudowanej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie, w rejonie ul. Łowieckiej, składającej się z działek gruntu nr nr: 11/24, 11/26, 11/28 i 11/30 z obrębu ewidencyjnego numer 3063 (Nad - Odrą 63)
XXXI/899/21 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie przy ulicy Gryfińskiej 10, stanowiącej działkę numer 44/8 z obrębu ewidencyjnego numer 4036
XXXI/898/21 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie w rejonie ulicy Teofila Starzyńskiego, stanowiącej działkę numer 3/15 z obrębu ewidencyjnego numer 1030 (Śródmieście 30)
XXXI/897/21 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Szczecinie przy ul. Żubrów, stanowiącej własność Gminy Miasto Szczecin oraz udzielenie bonifikaty od ceny tej sprzedaży
XXXI/896/21 w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 1/26 z obr. 2062, położonej w Szczecinie przy ul. K. Ujejskiego, sprzedawanej w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej
XXXI/895/21 w sprawie udzielnia bonifikaty od cen netto nieruchomości gruntowych sprzedawanych w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej
XXXI/894/21 w sprawie udzielnia bonifikaty od cen netto nieruchomości gruntowych niezabudowanych sprzedawanych w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych
XXXI/893/21 w sprawie udzielnia bonifikaty od cen netto nieruchomości gruntowych niezabudowanych sprzedawanych w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych
XXXI/892/21 w sprawie udzielnia bonifikaty od cen netto nieruchomości gruntowych niezabudowanych sprzedawanych w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych
XXXI/891/21 w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o udzielenie wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w Szczecińskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością
XXXI/890/21 w sprawie zmiany Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina na lata 2021-2025
XXXI/889/21 w sprawie zaciągnięcia kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym
XXXI/888/21 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin
XXXI/887/21 w sprawie zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2021 rok
XXXI/886/21 w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego wniosku Wojewody Zachodniopomorskiego
XXX/885/21 w sprawie nadania nazwy urzędowej placowi w Szczecinie (plac Praw Kobiet)
XXX/884/21 w sprawie nadania nazwy urzędowej placowi w Szczecinie (plac Adama Mickiewicza)
XXX/883/21 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin
XXX/882/21 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz nagród i warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
XXX/881/21 w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Osiedla Żelechowa i wyborów uzupełniających do Rady Osiedla Łękno
XXX/880/21 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Szczecin i nadania jej statutu
XXX/879/21 w sprawie skargi na Dyrektora Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie
XXX/878/21 w sprawie skargi na bezczynność Prezydenta Miasta Szczecin
XXX/877/21 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta Szczecin oraz ich składów osobowych
XXX/876/21 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z parkingu typu Parkuj i Jedź (Park§Ride) w Szczecinie
XXX/875/21 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia na rok 2021 opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingach strzeżonych oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia, a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu
XXX/874/21 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali oraz pomieszczeń tymczasowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Szczecin
XXX/873/21 w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Szczecin na lata 2021-2025
XXX/872/21 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Juhasa)
XXX/871/21 w sprawie nadania nazwy urzędowej rondu w Szczecinie (rondo Andrzeja Forysia)
XXX/870/21 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Alpinistów)
XXX/869/21 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w mieście Szczecinie (ul. Bolesława Gewerta)
XXX/868/21 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Wymarzona)
XXX/867/21 zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą "Ośrodek Opiekuńczy dla Dzieci i Młodzieży" oraz utworzenia w jego miejsce jednostki budżetowej, a także nazwy jednostki budżetowej i zmiany statutu
XXX/866/21 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miasto Szczecin na rok szkolny 2021/2022
XXX/865/21 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Gminy Miasto Szczecin od dnia 1 września 2019 r.
XXX/864/21 zmieniająca uchwałę w sprawie gromadzenia dochodów na wydzielonym rachunku przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność w zakresie oświaty
XXX/863/21 w sprawie odpłatności za pobyt i wyżywienie dziecka w żłobkach i klubach wchodzących w skład „Zespołu Żłobków Miejskich” w Szczecinie
XXX/862/21 w sprawie zmiany do uchwały w sprawie zmian w organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 prowadzonej przez jednostkę organizacyjną Gminy Miasto Szczecin
XXX/861/21 w sprawie wystąpienia przez Gminę Miasto Szczecin ze Stowarzyszenia „METREX” sieci Europejskich Regionów i Obszarów Metropolitalnych
XXX/860/21 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej niezabudowanej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie w rejonie ul. Polickiej, stanowiącej działki numer 34/4 i 41/9 z obrębu ewidencyjnego numer 3203
XXX/859/21 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej niezabudowanej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie w rejonie ul. Nehringa, stanowiącej działkę numer 7/23 z obrębu ewidencyjnego numer 3054
XXX/858/21 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie przy ul. Światowida 80b, stanowiącej działkę numer 3/6 z obrębu ewidencyjnego numer 3092
XXX/857/21 w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 212/12 z obr. 4090, położonej w rejonie ul. Melisy, sprzedawanej w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej
XXX/856/21 w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Szczecin absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok
XXX/855/21 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Szczecin za rok 2020 oraz sprawozdania finansowego Miasta Szczecin za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku
XXX/854/21 w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Szczecin wotum zaufania
XXIX/853/21 w sprawie rozpatrzenia petycji dot. uchwały krajobrazowej
XXIX/852/21 w sprawie skargi na nienależyte wypełnianie obowiązków przez Prezydenta Miasta Szczecin
XXIX/851/21 w sprawie likwidacji nazwy urzędowej ulicy w mieście Szczecinie (ul. Kołobrzeska)
XXIX/850/21 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Sianokosów)
XXIX/849/21 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w mieście Szczecinie (ul. Herkulesa)
XXIX/848/21 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w mieście Szczecinie (ul. Kościeliska)
XXIX/847/21 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Morskiego Oka)
XXIX/846/21 w sprawie skargi / wniosku na Prezydenta Miasta Szczecin i Dyrektora Biura Planowania Przestrzennego Miasta
XXIX/845/21 w sprawie przyjęcia programu „Szczecińskich pracowni twórczych”, określenia zasad wynajmu pracowni do prowadzenia działalności w dziedzinie kultury i sztuki oraz trybu wyłaniania najemców tych pracowni
XXIX/844/21 zmieniająca uchwałę w sprawie zapewnienia warunków do osiedlenia się na terenie Gminy Miasto Szczecin imiennie wskazanym kandydatom na repatriantów wraz z członkami najbliższych rodzin
XXIX/843/21 w sprawie wprowadzenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego
XXVIII/842/21 w sprawie podtrzymania stanowiska w sprawie rozpatrzenia skargi
XXVIII/841/21 w sprawie przyjęcia stanowiska w sprawie wpisania do Krajowego Planu Odbudowy zadania pt. „S6 Zachodnie drogowe obejście Szczecina” wraz z drogami dojazdowymi do węzłów
XXVIII/840/21 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w mieście Szczecinie (ul. Jesiennych Liści)
XXVIII/839/21 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Wronia)
XXVIII/838/21 w sprawie nadania nazwy urzędowej dla skweru w Szczecinie (skwer Hallerczyków)
XXVIII/837/21 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w mieście Szczecinie (ul. Adriatycka)
XXVIII/836/21 w sprawie skargi na nienależyte wykonanie zadań przez Prezydenta Miasta Szczecin z zakresu rynku pracy
XXVIII/835/21 w sprawie skargi na bezczynność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie
XXVIII/834/21 w sprawie skargi na bezczynność Dyrektora Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie
XXVIII/833/21 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta Szczecin oraz ich składów osobowych
XXVIII/832/21 w sprawie przyznania Uniwersytetowi Szczecińskiemu dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku ujętym w gminnej ewidencji zabytków
XXVIII/831/21 w sprawie przyznania Wspólnocie Mieszkaniowej przy ul. Pocztowej 19 w Szczecinie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku ujętym w gminnej ewidencji zabytków
XXVIII/830/21 w sprawie przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
XXVIII/829/21 w sprawie przyznania Parafii Rzymskokatolickiej pw. Najświętszej Rodziny w Szczecinie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
XXVIII/828/21 w sprawie przyznania Stowarzyszeniu "Odroujście" dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku ujętym w gminnej ewidencji zabytków
XXVIII/827/21 w sprawie przyznania Akademii Sztuki w Szczecinie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
XXVIII/826/21 w sprawie przyznania Parafii Rzymskokatolickiej pw. Najświętszego Zbawiciela w Szczecinie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
XXVIII/825/21 w sprawie przyznania spółce Zawiszy Office Center Sp. z o. o. dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku ujętym w gminnej ewidencji zabytków
XXVIII/824/21 w sprawie przyznania Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia NMP w Szczecinie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
XXVIII/823/21 w sprawie przyznania spółce PKP S.A. dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku ujętym w gminnej ewidencji zabytków
XXVIII/822/21 w sprawie przyznania Wspólnocie Mieszkaniowej przy ul. Piłsudskiego 7 w Szczecinie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
XXVIII/821/21 w sprawie przyznania Parafii Ewangelicko-Augsburskiej pw. św. Trójcy w Szczecinie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
XXVIII/820/21 w sprawie przyznania Parafii Rzymskokatolickiej pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Szczecinie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
XXVIII/819/21 w sprawie wyrażenia zgody na wzniesienie pomnika upamiętniającego postać Floriana Krygiera, w bezpośrednim otoczeniu Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie
XXVIII/818/21 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Skolwin Port 3” w Szczecinie
XXVIII/817/21 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Bolinko – E. Plater – kościół 2” w Szczecinie
XXVIII/816/21 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Gumieńce – Południowa – rz. Bukowa 3” w Szczecinie
XXVIII/815/21 w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa
XXVIII/814/21 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Zachodniopomorskiemu
XXVIII/813/21 w sprawie przyjęcia „Miejskiego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Szczecinie na lata 2021-2023”
XXVIII/812/21 w sprawie ogłoszenia zamiaru utworzenia Filii Nr 55 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie oraz ogłoszenia zamiaru zmiany Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie w części dotyczącej utworzenia i lokalizacji Filii Nr 55 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie
XXVIII/811/21 zmieniająca uchwałę Nr XI/341/19 Rady Miasta Szczecin z dnia 22 października 2019 r. w sprawie nadania Statutu Domowi Kultury „Krzemień” w Szczecinie
XXVIII/810/21 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz nagród i warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
XXVIII/809/21 w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
XXVIII/808/21 w sprawie ustanowienia pomników przyrody
XXVIII/807/21 w sprawie pozbawienia części ul. Nad Duńczycą kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z użytkowania
XXVIII/806/21 w sprawie wykazu kąpielisk i określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Miasto Szczecin
XXVIII/805/21 w sprawie zmiany Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina na lata 2021-2025
XXVIII/804/21 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin
XXVIII/803/21 w sprawie zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2021 rok
XXVIII/802/21 w sprawie nadania nazwy urzędowej parkowi w Szczecinie (park Adiny Blady-Szwajger)
XXVII/801/21 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Waniliowa)
XXVII/800/21 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Cudowna)
XXVII/799/21 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Gorzowska)
XXVII/798/21 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Korzenna)
XXVII/797/21 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Jaglana)
XXVII/796/21 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Lubczykowa)
XXVII/795/21 zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia tytułu Mecenasa Kultury Szczecina
XXVII/794/21 zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia Gmin ze Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego do projektu nadania uprawnień do bezpłatnych przejazdów uczniom szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz szkół artystycznych realizujących podstawę programową kształcenia ogólnego w zakresie szkoły podstawowej i/lub liceum ogólnokształcącego, z wyjątkiem uczniów szkół dla dorosłych oraz szkół policealnych zamieszkujących na terenie gmin położonych na obszarze Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, w którym organizatorem transportu jest Gmina Miasto Szczecin
XXVII/793/21 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XVIII/508/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych oraz nieruchomości zabudowanych domami jednorodzinnymi stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin i warunków udzielania bonifikat
XXVII/792/21 w sprawie rozpatrzenia wniosku w zakresie zmiany w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Szczecin
XXVII/791/21 w sprawie określenia zadań dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania w roku 2021
XXVII/790/21 zmieniająca uchwałę w sprawie obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin oraz zasad ich rozliczania
XXVII/789/21 w sprawie wyłączenia Branżowej Szkoły I stopnia nr 6 z Zespołu Szkół Łączności w Szczecinie i jej likwidacji, zmiany nazwy Technikum Łączności w Szczecinie oraz rozwiązania Zespołu Szkół Łączności w Szczecinie
XXVII/788/21 w sprawie zniesienia pomnika przyrody
XXVII/787/21 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego terenu inwestycyjnego zabudowanego będącego własnością Gminy Miasto Szczecin, położonego w Szczecinie przy ul. Wesołej, stanowiącego działki nr 46/2 i 47 o łącznej pow. 615 m2, obr. 4093
XXVII/786/21 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy Miasto Szczecin położonych w Szczecinie w granicach portu morskiego w rejonie ulicy Tadeusza Wendy - działka nr 12/35 i działka nr 12/27 z obrębu ewidencyjnego 1084 Szczecin–Śródmieście
XXVII/785/21 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości gruntowej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, oznaczonej numerem działki 338/3 z obrębu ewidencyjnego 3011, położonej w Szczecinie przy ul. Kolonistów 48
XXVII/784/21 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości gruntowej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, oznaczonej numerem działki 48/25 z obrębu ewidencyjnego 4084, położonej w Szczecinie, w rejonie ul. Dąbskiej
XXVII/783/21 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie przy ul. Krzysztofa Kolumba 59, stanowiącej działkę numer 19/10 z obrębu ewidencyjnego numer 1047
XXVII/782/21 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie przy ul. Artyleryjskiej 17, stanowiącej działkę nr 190/2 o pow. 0,1031 ha, obr. 3040
XXVII/781/21 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad korzystania ze Strefy Zamieszkania Stare Miasto oraz poboru i wysokości opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na tym obszarze
XXVII/780/21 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Arkońskie – Niemierzyn – Wszystkich Świętych” w Szczecinie
XXVII/779/21 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Krzekowo - Żyzna - Szeroka 3” w Szczecinie
XXVII/778/21 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecin terenu "Bukowo - Kolonistów"
XXVII/777/21 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Żelechowa - Park Brodowski 2” w Szczecinie
XXVII/776/21 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stołczyn - Policka 4” w Szczecinie
XXVI/775/21 w sprawie odmowy wstrzymania wykonania uchwały Nr XXI/661/20 Rady Miasta Szczecin z dnia 22 września 2020 roku w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat za postój pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania na drogach publicznych Miasta Szczecin oraz sposobu ich pobierania
XXVI/774/21 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta Szczecin oraz ich składów osobowych
XXVI/773/21 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Szałwiowa)
XXVI/772/21 w sprawie procedury nadawania i zmian nazw ulic, placów i parków w Szczecinie
XXVI/771/21 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru lub ujętym w gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze miasta Szczecina
XXVI/770/21 w sprawie przedłużenia terminu płatności rat podatku od nieruchomości wskazanym przedsiębiorcom, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji z powodu COVID -19
XXVI/769/21 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Żelechowa – Widuchowska” w Szczecinie
XXVI/768/21 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Świerczewo – Karola Miarki” w Szczecinie
XXVI/767/21 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stare Miasto i Plac Tobrucki” w Szczecinie
XXVI/766/21 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Drzetowo – Grabowo – Teatr Polski” w Szczecinie
XXVI/765/21 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zdroje – Zielony Dwór” w Szczecinie
XXVI/764/21 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Centrum - Podhalańska" w Szczecinie
XXVI/763/21 w sprawie przyjęcia programów mieszkaniowych Gminy Miasto Szczecin w celu realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
XXVI/762/21 w sprawie podwyższenia wysokości minimalnych kwot pomocy dla osób usamodzielnianych, o których mowa w art. 140 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
XXVI/761/21 w sprawie powołania spółdzielni socjalnej „Meritum”
XXVI/760/21 zmieniająca uchwałę w sprawie podwyższenia wysokości świadczeń pieniężnych, o których mowa w art. 85 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej dla rodzin zastępczych zawodowych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka
XXVI/759/21 w sprawie udzielenia z budżetu Miasta Szczecin pomocy finansowej w formie dotacji celowej Województwu Zachodniopomorskiemu
XXVI/758/21 w sprawie ustanowienia Nagrody Artystycznej Miasta Szczecin
XXVI/757/21 w sprawie likwidacji Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących im. Hansa Christiana Andersena w Szczecinie przy ul. Szpitalnej 15, w tym przedszkola i szkół wchodzących w jego skład oraz przeniesienia kształcenia w zawodach z Branżowej Szkoły Specjalnej I stopnia nr 13 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niesłyszących im. Hansa Christiana Andersena w Szczecinie przy ul. Szpitalnej 15 do Branżowej Szkoły Specjalnej I stopnia nr 14 w Specjalnym Ośrodku Szkolno–Wychowawczym dla Dzieci Słabosłyszących im. Juliana Tuwima w Szczecinie przy ul. Grzymińskiej 6
XXVI/756/21 w sprawie zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych za 2021 r. przedsiębiorców prowadzących punkty sprzedaży na terenie Gminy Miasto Szczecin i zwrotu części tej opłaty
XXVI/755/21 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu niezabudowanej nieruchomości gruntowej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie w obrębie ewidencyjnym nr 3203 (Nad-Odrą 203) w rejonie ulicy Nad Stołczynką, składającej się w ewidencji gruntów i budynków z działek nr 14/13 i nr 43/4
XXV/754/21 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Zorzy Polarnej)
XXV/753/21 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Upalna)
XXV/752/21 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta Szczecin oraz ich składów osobowych
XXV/751/21 w sprawie nadania tytułu Pioniera Miasta Szczecina
XXV/750/21 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na okres 30 lat gminnych nieruchomości gruntowych położonych przy ul. Bulwar Gdański 31
XXV/749/21 w sprawie udzielenia bonifikaty od cen netto nieruchomości gruntowych sprzedawanych w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych
XXV/748/21 w sprawie udzielenia bonifikaty od cen netto nieruchomości gruntowych sprzedawanych w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych
XXV/747/21 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie przy ulicy Sebastiana Klonowica, składającej się z działek oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 23/12 i 21/2 z obrębu 2046
XXV/746/21 w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej albo publicznej innej formy wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
XXV/745/21 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i realizacji stypendiów naukowych Prezydenta Miasta Szczecin dla studentów i doktorantów
XXV/744/21 w sprawie wyłączenia Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie z Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie
XXV/743/21 w sprawie zamiaru likwidacji Branżowej Szkoły I stopnia nr 6 w Zespole Szkół Łączności w Szczecinie oraz zamiaru przekształcenia Technikum Łączności w Zespole Szkół Łączności w Szczecinie
XXV/742/21 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Szczecińskiemu Centrum Świadczeń
XXV/741/21 w sprawie realizacji na terenie Gminy Miasto Szczecin świadczenia pieniężnego "Bon opiekuńczy: Alzheimer 75" oraz upoważnienie Dyrektora Szczecińskiego Centrum Świadczeń do prowadzenia postępowania, w tym wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie świadczenia pieniężnego "Bon opiekuńczy: Alzheimer 75"
XXV/740/21 w sprawie zmiany załącznika do Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie, zawierającego wykaz jednostek organizacyjnych Miejskiej Biblioteki Publicznej
XXV/739/21 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat za postój pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania na drogach publicznych Miasta Szczecin oraz sposobu ich pobierania
XXV/738/21 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
XXV/737/21 w sprawie uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, będących w posiadaniu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie”
XXV/736/21 zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Miasto Szczecin, określenia osób uprawnionych do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów oraz zasad taryfowych
XXV/735/21 zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia Gmin ze Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego do projektu nadania uprawnień do bezpłatnych przejazdów uczniom szkół podstawowych, uczniom klas gimnazjalnych, uczniom szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych zamieszkujących na terenie Gmin ze Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego
XXV/734/21 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Miasto Szczecin porozumienia międzygminnego z Gminą Stare Czarnowo na realizację zadań z zakresu opieki nad bezdomnymi zwierzętami w 2021 r.
XXV/733/21 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Szczecinie w 2021 roku
XXV/732/21 w sprawie zmiany Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina na lata 2021-2025
XXV/731/21 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin
XXV/730/21 w sprawie zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2021 rok
XXV/729/21 w sprawie powołania Skarbnika Miasta Szczecin
XXV/728/21 w sprawie odwołania Skarbnika Miasta Szczecin
XXVIII/13/21 w sprawie wpisania do Krajowego Planu Odbudowy zadania pt. „S6 Zachodnie drogowe obejście Szczecina” wraz z drogami dojazdowymi do węzłów
XXXV/7/21 w sprawie podjęcia skutecznych działań chroniących przed nadciągającą kolejną falą pandemii