Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Uchwały Rady Miasta uchwalone w 2021 r.

Uchwała Tytuł
XXXV/984/21 w sprawie przyjęcia Apelu dotyczącego podjęcia skutecznych działań chroniących przed nadciągającą kolejną falą pandemii
XXXV/983/21 w sprawie zgłoszenia kandydata do składu Społecznej Komisji Mieszkaniowej
XXXV/982/21 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta Szczecin oraz ich składów osobowych
XXXV/981/21 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
XXXV/980/21 w sprawie wystąpienia Gminy Miasto Szczecin z Międzynarodowego Związku Hanzy z siedzibą w Lubece
XXXV/979/21 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie szczecińskiego standardu funkcjonowania i finansowania publicznych szkół i placówek oświatowych na terenie Miasta Szczecina
XXXV/978/21 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Szczecin na rok 2022
XXXV/977/21 w sprawie zmiany statutu Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul. Romera 21-29 w Szczecinie
XXXV/976/21 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wprowadzenia świadczenia pieniężnego „Bon Opiekuńczy” dla rodzin z dziećmi w wieku do lat 3
XXXV/975/21 w sprawie ustalenia wysokości kwoty służącej do wyliczenia wysokości dotacji na finansowanie działalności Centrum Integracji Społecznej w Szczecinie w 2022 r.
XXXV/974/21 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Arkońskie - Niemierzyn - Harcerzy” w Szczecinie
XXXV/973/21 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Centrum – plac Adamowicza” w Szczecinie
XXXV/972/21 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Turzyn - Żółkiewskiego” w Szczecinie
XXXIV/971/21 w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina na lata 2022-2026
XXXIV/970/21 w sprawie budżetu Miasta Szczecin na 2022 rok
XXXIV/969/21 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin
XXXIV/968/21 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin
XXXIV/967/21 w sprawie zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2021 rok
XXXIII/966/21 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Prezydenta Miasta Szczecin
XXXIII/965/21 w sprawie diet oraz kosztów podróży radnych Rady Miasta Szczecin
XXXIII/964/21 w sprawie skargi na działania Prezydenta Miasta
XXXIII/963/21 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Turniowa)
XXXIII/962/21 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w mieście Szczecinie (ul. Forsycji)
XXXIII/961/21 w sprawie udzielenia z budżetu Miasta Szczecin pomocy finansowej w formie dotacji celowej Województwu Zachodniopomorskiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu pn.”Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym wzdłuż rzeki Chełszczącej i jeziora Dąbie”
XXXIII/960/21 w sprawie skargi na działanie Prezydenta Miasta
XXXIII/959/21 w sprawie skargi na działania Dyrektora Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych Szczecin
XXXIII/958/21 w sprawie nadania nazwy urzędowej rondu w Szczecinie (rondo Portowców)
XXXIII/957/21 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad korzystania ze Strefy Zamieszkania Stare Miasto oraz poboru i wysokości opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na tym obszarze
XXXIII/956/21 w sprawie zmiany załącznika do Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie, zawierającego wykaz jednostek organizacyjnych Miejskiej Biblioteki Publicznej
XXXIII/955/21 w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie Gminy Miasto Szczecin z międzynarodowego stowarzyszenia „Europejski Szlak Gotyku Ceglanego”
XXXIII/954/21 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dąbie - lotnisko 4” w Szczecinie
XXXIII/953/21 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Golęcino - Gocław - Strzałowska” w Szczecinie
XXXIII/952/21 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Bukowo - Kombatantów" w Szczecinie
XXXIII/951/21 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stare Miasto - Świętego Ducha” w Szczecinie
XXXIII/950/21 w sprawie ustalenia na rok 2022 opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingach strzeżonych oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia, a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu
XXXIII/949/21 w sprawie ustalenia opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w roku 2022
XXXIII/948/21 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargów ustnych nieograniczonych nieruchomości gruntowych niezabudowanych, będących własnością Gminy Miasto Szczecin, położonych w Szczecinie w rejonie ul. Hangarowej, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr: 6/61, 6/62, 6/63 i 6/60, z obrębu 4404
XXXIII/947/21 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej niezabudowanej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie w rejonie ul. Władysława Nehringa, stanowiącej działkę numer 8/8 z obrębu ewidencyjnego numer 3054
XXXIII/946/21 w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 403/6 z obrębu 3011, położonej w Szczecinie w rejonie ulicy Dojazdowej, sprzedawanej w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej
XXXIII/945/21 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej niezabudowanej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie w rejonie ulicy Wolframowej, stanowiącej działkę numer 10/8 z obrębu ewidencyjnego numer 4214 (Dąbie 214)
XXXIII/944/21 zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia pomników przyrody
XXXIII/943/21 zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
XXXIII/942/21 zmieniająca uchwałę nr XIV/484/20 w sprawie uzgodnienia zakresu prac pielęgnacyjnych na pomnikach przyrody
XXXII/941/21 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta Szczecin oraz ich składów osobowych
XXXII/940/21 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Wawrzynowa)
XXXII/939/21 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. gen. Mieczysława Boruty-Spiechowicza)
XXXII/938/21 w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o udzielenie wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w Szczecińskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością
XXXII/937/21 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty, ustalenia stawki opłaty za pojemnik oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
XXXII/936/21 zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
XXXII/935/21 zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Szczecin
XXXII/934/21 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Miasto Szczecin porozumień międzygminnych w sprawie przejęcia wykonania zadania publicznego w zakresie zagospodarowania frakcji energetycznej odpadów komunalnych
XXXII/933/21 w sprawie podtrzymania stanowiska w sprawie rozpatrzenia skargi
XXXII/932/21 w sprawie skargi Społecznej Straży Ochrony Zieleni Szczecina na sprzeczne z prawem działania Prezydenta Miasta Szczecin w zakresie realizacji zadania SBO 2020 pn. "Bukówka - droga rekreacyjno-spacerowa dla Gumieniec"
XXXII/931/21 w sprawie nadania nazwy urzędowej rondu w Szczecinie (rondo Franciszka Knappa)
XXXII/930/21 w sprawie Programu współpracy Gminy Miasto Szczecin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok
XXXII/929/21 w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do ustawowego badania sprawozdania finansowego Gminy Miasto Szczecin za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. i za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.
XXXII/928/21 w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, tj.: Szczecińskiego Centrum Zdrowia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szczecinie
XXXII/927/21 w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, tj.: Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Ośrodek Terapii Uzależnień od Alkoholu
XXXII/926/21 uchylająca uchwałę w sprawie opłaty od posiadania psów
XXXII/925/21 zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
XXXII/924/21 w sprawie stawek podatku od nieruchomości
XXXII/923/21 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Miasto Szczecin porozumień międzygminnych w sprawie przejęcia wykonania zadania publicznego w zakresie zagospodarowania bioodpadów
XXXII/922/21 zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego pn. „Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego” w celu utworzenia jednostki budżetowej pn. „Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego”
XXXII/921/21 w sprawie w sprawie powierzenia zadania jednostce budżetowej pn. „ Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego”
XXXII/920/21 w sprawie Programu Ochrony Środowiska Miasta Szczecin na lata 2021-2024 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2025-2028
XXXII/919/21 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Gumieńce – Krakowska 3” w Szczecinie
XXXII/918/21 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Żydowce osiedle” w Szczecinie
XXXI/917/21 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta Szczecin oraz ich składów osobowych
XXXI/916/21 w sprawie skargi na działania Dyrektora Domu Pomocy Społecznej przy ul. Romera 21-29 w Szczecinie
XXXI/915/21 w sprawie skargi na działanie Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie
XXXI/914/21 w sprawie skargi na Prezydenta Miasta Szczecin
XXXI/913/21 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Anny Marii)
XXXI/912/21 w sprawie nadania nazwy urzędowej rondu w Szczecinie (rondo Żołnierzy Polskich Misji Pokojowych ONZ)
XXXI/911/21 w sprawie pozbawienia części placu Matki Teresy z Kalkuty kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie go z użytkowania
XXXI/910/21 w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych ulicy Zbyszka z Bogdańca
XXXI/909/21 sprawie uchylenia uchwały Rady Osiedla Turzyn z dnia 21 czerwca 2021 r. w sprawie przeznaczenia środków finansowych, uchwały Rady Osiedla Turzyn z dnia 5 lipca 2021 r. w sprawie zmiany przeznaczenia środków finansowych oraz uchwały Rady Osiedla Turzyn z dnia 5 lipca 2021 r. w sprawie przeznaczenia środków finansowych
XXXI/908/21 w sprawie delegowania przedstawicieli Gminy Miasto Szczecin do Rady Euroregionu „Pomerania”
XXXI/907/21 uchylająca uchwałę w sprawie Polityki Miasta Szczecina wobec organizacji pozarządowych
XXXI/906/21 w sprawie zmiany do uchwały w sprawie zmian w organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 prowadzonej przez jednostkę organizacyjną Gminy Miasto Szczecin
XXXI/905/21 w sprawie nadania Statutu samorządowej instytucji kultury o nazwie: „Willa Lentza”
XXXI/904/21 w sprawie zaopiniowania działalności ośrodka rehabilitacji zwierząt
XXXI/903/21 w sprawie przyjęcia projektu zmian do „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków” obowiązującego na terenie Gminy Miasto Szczecin oraz przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu
XXXI/902/21 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu ustnego nieograniczonego zabudowanej nieruchomości gruntowej wpisanej do rejestru zabytków położonej w Szczecinie przy ul. Niklowej 11, stanowiącej działkę numer 23/3 z obrębu ewidencyjnego numer 4112 wraz ze sprzedażą znajdujących się na niej budynków oraz podwyższenia bonifikaty od ceny sprzedaży budynku oraz opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wpisanych do rejestru zabytków
XXXI/901/21 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej niezabudowanej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie przy ulicy Gdańskiej 48, Nabrzeże Bulwar Śląski S, częściowo w granicach portu morskiego stanowiącej działkę numer 28/7 z obrębu ewidencyjnego numer 1084 (Śródmieście 84)
XXXI/900/21 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej niezabudowanej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie, w rejonie ul. Łowieckiej, składającej się z działek gruntu nr nr: 11/24, 11/26, 11/28 i 11/30 z obrębu ewidencyjnego numer 3063 (Nad - Odrą 63)
XXXI/899/21 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie przy ulicy Gryfińskiej 10, stanowiącej działkę numer 44/8 z obrębu ewidencyjnego numer 4036
XXXI/898/21 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie w rejonie ulicy Teofila Starzyńskiego, stanowiącej działkę numer 3/15 z obrębu ewidencyjnego numer 1030 (Śródmieście 30)
XXXI/897/21 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Szczecinie przy ul. Żubrów, stanowiącej własność Gminy Miasto Szczecin oraz udzielenie bonifikaty od ceny tej sprzedaży
XXXI/896/21 w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 1/26 z obr. 2062, położonej w Szczecinie przy ul. K. Ujejskiego, sprzedawanej w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej
XXXI/895/21 w sprawie udzielnia bonifikaty od cen netto nieruchomości gruntowych sprzedawanych w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej
XXXI/894/21 w sprawie udzielnia bonifikaty od cen netto nieruchomości gruntowych niezabudowanych sprzedawanych w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych
XXXI/893/21 w sprawie udzielnia bonifikaty od cen netto nieruchomości gruntowych niezabudowanych sprzedawanych w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych
XXXI/892/21 w sprawie udzielnia bonifikaty od cen netto nieruchomości gruntowych niezabudowanych sprzedawanych w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych
XXXI/891/21 w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o udzielenie wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w Szczecińskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością
XXXI/890/21 w sprawie zmiany Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina na lata 2021-2025
XXXI/889/21 w sprawie zaciągnięcia kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym
XXXI/888/21 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin
XXXI/887/21 w sprawie zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2021 rok
XXXI/886/21 w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego wniosku Wojewody Zachodniopomorskiego
XXX/885/21 w sprawie nadania nazwy urzędowej placowi w Szczecinie (plac Praw Kobiet)
XXX/884/21 w sprawie nadania nazwy urzędowej placowi w Szczecinie (plac Adama Mickiewicza)
XXX/883/21 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin
XXX/882/21 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz nagród i warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
XXX/881/21 w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Osiedla Żelechowa i wyborów uzupełniających do Rady Osiedla Łękno
XXX/880/21 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Szczecin i nadania jej statutu
XXX/879/21 w sprawie skargi na Dyrektora Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie
XXX/878/21 w sprawie skargi na bezczynność Prezydenta Miasta Szczecin
XXX/877/21 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta Szczecin oraz ich składów osobowych
XXX/876/21 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z parkingu typu Parkuj i Jedź (Park§Ride) w Szczecinie
XXX/875/21 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia na rok 2021 opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingach strzeżonych oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia, a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu
XXX/874/21 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali oraz pomieszczeń tymczasowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Szczecin
XXX/873/21 w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Szczecin na lata 2021-2025
XXX/872/21 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Juhasa)
XXX/871/21 w sprawie nadania nazwy urzędowej rondu w Szczecinie (rondo Andrzeja Forysia)
XXX/870/21 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Alpinistów)
XXX/869/21 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w mieście Szczecinie (ul. Bolesława Gewerta)
XXX/868/21 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Wymarzona)
XXX/867/21 zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą "Ośrodek Opiekuńczy dla Dzieci i Młodzieży" oraz utworzenia w jego miejsce jednostki budżetowej, a także nazwy jednostki budżetowej i zmiany statutu
XXX/866/21 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miasto Szczecin na rok szkolny 2021/2022
XXX/865/21 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Gminy Miasto Szczecin od dnia 1 września 2019 r.
XXX/864/21 zmieniająca uchwałę w sprawie gromadzenia dochodów na wydzielonym rachunku przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność w zakresie oświaty
XXX/863/21 w sprawie odpłatności za pobyt i wyżywienie dziecka w żłobkach i klubach wchodzących w skład „Zespołu Żłobków Miejskich” w Szczecinie
XXX/862/21 w sprawie zmiany do uchwały w sprawie zmian w organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 prowadzonej przez jednostkę organizacyjną Gminy Miasto Szczecin
XXX/861/21 w sprawie wystąpienia przez Gminę Miasto Szczecin ze Stowarzyszenia „METREX” sieci Europejskich Regionów i Obszarów Metropolitalnych
XXX/860/21 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej niezabudowanej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie w rejonie ul. Polickiej, stanowiącej działki numer 34/4 i 41/9 z obrębu ewidencyjnego numer 3203
XXX/859/21 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej niezabudowanej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie w rejonie ul. Nehringa, stanowiącej działkę numer 7/23 z obrębu ewidencyjnego numer 3054
XXX/858/21 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie przy ul. Światowida 80b, stanowiącej działkę numer 3/6 z obrębu ewidencyjnego numer 3092
XXX/857/21 w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 212/12 z obr. 4090, położonej w rejonie ul. Melisy, sprzedawanej w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej
XXX/856/21 w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Szczecin absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok
XXX/855/21 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Szczecin za rok 2020 oraz sprawozdania finansowego Miasta Szczecin za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku
XXX/854/21 w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Szczecin wotum zaufania
XXIX/853/21 w sprawie rozpatrzenia petycji dot. uchwały krajobrazowej
XXIX/852/21 w sprawie skargi na nienależyte wypełnianie obowiązków przez Prezydenta Miasta Szczecin
XXIX/851/21 w sprawie likwidacji nazwy urzędowej ulicy w mieście Szczecinie (ul. Kołobrzeska)
XXIX/850/21 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Sianokosów)
XXIX/849/21 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w mieście Szczecinie (ul. Herkulesa)
XXIX/848/21 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w mieście Szczecinie (ul. Kościeliska)
XXIX/847/21 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Morskiego Oka)
XXIX/846/21 w sprawie skargi / wniosku na Prezydenta Miasta Szczecin i Dyrektora Biura Planowania Przestrzennego Miasta
XXIX/845/21 w sprawie przyjęcia programu „Szczecińskich pracowni twórczych”, określenia zasad wynajmu pracowni do prowadzenia działalności w dziedzinie kultury i sztuki oraz trybu wyłaniania najemców tych pracowni
XXIX/844/21 zmieniająca uchwałę w sprawie zapewnienia warunków do osiedlenia się na terenie Gminy Miasto Szczecin imiennie wskazanym kandydatom na repatriantów wraz z członkami najbliższych rodzin
XXIX/843/21 w sprawie wprowadzenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego
XXVIII/842/21 w sprawie podtrzymania stanowiska w sprawie rozpatrzenia skargi
XXVIII/841/21 w sprawie przyjęcia stanowiska w sprawie wpisania do Krajowego Planu Odbudowy zadania pt. „S6 Zachodnie drogowe obejście Szczecina” wraz z drogami dojazdowymi do węzłów
XXVIII/840/21 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w mieście Szczecinie (ul. Jesiennych Liści)
XXVIII/839/21 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Wronia)
XXVIII/838/21 w sprawie nadania nazwy urzędowej dla skweru w Szczecinie (skwer Hallerczyków)
XXVIII/837/21 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w mieście Szczecinie (ul. Adriatycka)
XXVIII/836/21 w sprawie skargi na nienależyte wykonanie zadań przez Prezydenta Miasta Szczecin z zakresu rynku pracy
XXVIII/835/21 w sprawie skargi na bezczynność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie
XXVIII/834/21 w sprawie skargi na bezczynność Dyrektora Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie
XXVIII/833/21 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta Szczecin oraz ich składów osobowych
XXVIII/832/21 w sprawie przyznania Uniwersytetowi Szczecińskiemu dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku ujętym w gminnej ewidencji zabytków
XXVIII/831/21 w sprawie przyznania Wspólnocie Mieszkaniowej przy ul. Pocztowej 19 w Szczecinie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku ujętym w gminnej ewidencji zabytków
XXVIII/830/21 w sprawie przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
XXVIII/829/21 w sprawie przyznania Parafii Rzymskokatolickiej pw. Najświętszej Rodziny w Szczecinie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
XXVIII/828/21 w sprawie przyznania Stowarzyszeniu "Odroujście" dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku ujętym w gminnej ewidencji zabytków
XXVIII/827/21 w sprawie przyznania Akademii Sztuki w Szczecinie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
XXVIII/826/21 w sprawie przyznania Parafii Rzymskokatolickiej pw. Najświętszego Zbawiciela w Szczecinie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
XXVIII/825/21 w sprawie przyznania spółce Zawiszy Office Center Sp. z o. o. dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku ujętym w gminnej ewidencji zabytków
XXVIII/824/21 w sprawie przyznania Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia NMP w Szczecinie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
XXVIII/823/21 w sprawie przyznania spółce PKP S.A. dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku ujętym w gminnej ewidencji zabytków
XXVIII/822/21 w sprawie przyznania Wspólnocie Mieszkaniowej przy ul. Piłsudskiego 7 w Szczecinie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
XXVIII/821/21 w sprawie przyznania Parafii Ewangelicko-Augsburskiej pw. św. Trójcy w Szczecinie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
XXVIII/820/21 w sprawie przyznania Parafii Rzymskokatolickiej pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Szczecinie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
XXVIII/819/21 w sprawie wyrażenia zgody na wzniesienie pomnika upamiętniającego postać Floriana Krygiera, w bezpośrednim otoczeniu Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie
XXVIII/818/21 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Skolwin Port 3” w Szczecinie
XXVIII/817/21 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Bolinko – E. Plater – kościół 2” w Szczecinie
XXVIII/816/21 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Gumieńce – Południowa – rz. Bukowa 3” w Szczecinie
XXVIII/815/21 w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa
XXVIII/814/21 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Zachodniopomorskiemu
XXVIII/813/21 w sprawie przyjęcia „Miejskiego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Szczecinie na lata 2021-2023”
XXVIII/812/21 w sprawie ogłoszenia zamiaru utworzenia Filii Nr 55 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie oraz ogłoszenia zamiaru zmiany Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie w części dotyczącej utworzenia i lokalizacji Filii Nr 55 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie
XXVIII/811/21 zmieniająca uchwałę Nr XI/341/19 Rady Miasta Szczecin z dnia 22 października 2019 r. w sprawie nadania Statutu Domowi Kultury „Krzemień” w Szczecinie
XXVIII/810/21 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz nagród i warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
XXVIII/809/21 w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
XXVIII/808/21 w sprawie ustanowienia pomników przyrody
XXVIII/807/21 w sprawie pozbawienia części ul. Nad Duńczycą kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z użytkowania
XXVIII/806/21 w sprawie wykazu kąpielisk i określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Miasto Szczecin
XXVIII/805/21 w sprawie zmiany Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina na lata 2021-2025
XXVIII/804/21 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin
XXVIII/803/21 w sprawie zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2021 rok
XXVIII/802/21 w sprawie nadania nazwy urzędowej parkowi w Szczecinie (park Adiny Blady-Szwajger)
XXVII/801/21 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Waniliowa)
XXVII/800/21 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Cudowna)
XXVII/799/21 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Gorzowska)
XXVII/798/21 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Korzenna)
XXVII/797/21 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Jaglana)
XXVII/796/21 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Lubczykowa)
XXVII/795/21 zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia tytułu Mecenasa Kultury Szczecina
XXVII/794/21 zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia Gmin ze Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego do projektu nadania uprawnień do bezpłatnych przejazdów uczniom szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz szkół artystycznych realizujących podstawę programową kształcenia ogólnego w zakresie szkoły podstawowej i/lub liceum ogólnokształcącego, z wyjątkiem uczniów szkół dla dorosłych oraz szkół policealnych zamieszkujących na terenie gmin położonych na obszarze Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, w którym organizatorem transportu jest Gmina Miasto Szczecin
XXVII/793/21 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XVIII/508/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych oraz nieruchomości zabudowanych domami jednorodzinnymi stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin i warunków udzielania bonifikat
XXVII/792/21 w sprawie rozpatrzenia wniosku w zakresie zmiany w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Szczecin
XXVII/791/21 w sprawie określenia zadań dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania w roku 2021
XXVII/790/21 zmieniająca uchwałę w sprawie obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin oraz zasad ich rozliczania
XXVII/789/21 w sprawie wyłączenia Branżowej Szkoły I stopnia nr 6 z Zespołu Szkół Łączności w Szczecinie i jej likwidacji, zmiany nazwy Technikum Łączności w Szczecinie oraz rozwiązania Zespołu Szkół Łączności w Szczecinie
XXVII/788/21 w sprawie zniesienia pomnika przyrody
XXVII/787/21 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego terenu inwestycyjnego zabudowanego będącego własnością Gminy Miasto Szczecin, położonego w Szczecinie przy ul. Wesołej, stanowiącego działki nr 46/2 i 47 o łącznej pow. 615 m2, obr. 4093
XXVII/786/21 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy Miasto Szczecin położonych w Szczecinie w granicach portu morskiego w rejonie ulicy Tadeusza Wendy - działka nr 12/35 i działka nr 12/27 z obrębu ewidencyjnego 1084 Szczecin–Śródmieście
XXVII/785/21 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości gruntowej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, oznaczonej numerem działki 338/3 z obrębu ewidencyjnego 3011, położonej w Szczecinie przy ul. Kolonistów 48
XXVII/784/21 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości gruntowej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, oznaczonej numerem działki 48/25 z obrębu ewidencyjnego 4084, położonej w Szczecinie, w rejonie ul. Dąbskiej
XXVII/783/21 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie przy ul. Krzysztofa Kolumba 59, stanowiącej działkę numer 19/10 z obrębu ewidencyjnego numer 1047
XXVII/782/21 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie przy ul. Artyleryjskiej 17, stanowiącej działkę nr 190/2 o pow. 0,1031 ha, obr. 3040
XXVII/781/21 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad korzystania ze Strefy Zamieszkania Stare Miasto oraz poboru i wysokości opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na tym obszarze
XXVII/780/21 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Arkońskie – Niemierzyn – Wszystkich Świętych” w Szczecinie
XXVII/779/21 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Krzekowo - Żyzna - Szeroka 3” w Szczecinie
XXVII/778/21 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecin terenu "Bukowo - Kolonistów"
XXVII/777/21 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Żelechowa - Park Brodowski 2” w Szczecinie
XXVII/776/21 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stołczyn - Policka 4” w Szczecinie
XXVI/775/21 w sprawie odmowy wstrzymania wykonania uchwały Nr XXI/661/20 Rady Miasta Szczecin z dnia 22 września 2020 roku w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat za postój pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania na drogach publicznych Miasta Szczecin oraz sposobu ich pobierania
XXVI/774/21 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta Szczecin oraz ich składów osobowych
XXVI/773/21 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Szałwiowa)
XXVI/772/21 w sprawie procedury nadawania i zmian nazw ulic, placów i parków w Szczecinie
XXVI/771/21 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru lub ujętym w gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze miasta Szczecina
XXVI/770/21 w sprawie przedłużenia terminu płatności rat podatku od nieruchomości wskazanym przedsiębiorcom, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji z powodu COVID -19
XXVI/769/21 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Żelechowa – Widuchowska” w Szczecinie
XXVI/768/21 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Świerczewo – Karola Miarki” w Szczecinie
XXVI/767/21 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stare Miasto i Plac Tobrucki” w Szczecinie
XXVI/766/21 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Drzetowo – Grabowo – Teatr Polski” w Szczecinie
XXVI/765/21 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zdroje – Zielony Dwór” w Szczecinie
XXVI/764/21 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Centrum - Podhalańska" w Szczecinie
XXVI/763/21 w sprawie przyjęcia programów mieszkaniowych Gminy Miasto Szczecin w celu realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
XXVI/762/21 w sprawie podwyższenia wysokości minimalnych kwot pomocy dla osób usamodzielnianych, o których mowa w art. 140 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
XXVI/761/21 w sprawie powołania spółdzielni socjalnej „Meritum”
XXVI/760/21 zmieniająca uchwałę w sprawie podwyższenia wysokości świadczeń pieniężnych, o których mowa w art. 85 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej dla rodzin zastępczych zawodowych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka
XXVI/759/21 w sprawie udzielenia z budżetu Miasta Szczecin pomocy finansowej w formie dotacji celowej Województwu Zachodniopomorskiemu
XXVI/758/21 w sprawie ustanowienia Nagrody Artystycznej Miasta Szczecin
XXVI/757/21 w sprawie likwidacji Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących im. Hansa Christiana Andersena w Szczecinie przy ul. Szpitalnej 15, w tym przedszkola i szkół wchodzących w jego skład oraz przeniesienia kształcenia w zawodach z Branżowej Szkoły Specjalnej I stopnia nr 13 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niesłyszących im. Hansa Christiana Andersena w Szczecinie przy ul. Szpitalnej 15 do Branżowej Szkoły Specjalnej I stopnia nr 14 w Specjalnym Ośrodku Szkolno–Wychowawczym dla Dzieci Słabosłyszących im. Juliana Tuwima w Szczecinie przy ul. Grzymińskiej 6
XXVI/756/21 w sprawie zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych za 2021 r. przedsiębiorców prowadzących punkty sprzedaży na terenie Gminy Miasto Szczecin i zwrotu części tej opłaty
XXVI/755/21 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu niezabudowanej nieruchomości gruntowej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie w obrębie ewidencyjnym nr 3203 (Nad-Odrą 203) w rejonie ulicy Nad Stołczynką, składającej się w ewidencji gruntów i budynków z działek nr 14/13 i nr 43/4
XXV/754/21 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Zorzy Polarnej)
XXV/753/21 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Upalna)
XXV/752/21 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta Szczecin oraz ich składów osobowych
XXV/751/21 w sprawie nadania tytułu Pioniera Miasta Szczecina
XXV/750/21 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na okres 30 lat gminnych nieruchomości gruntowych położonych przy ul. Bulwar Gdański 31
XXV/749/21 w sprawie udzielenia bonifikaty od cen netto nieruchomości gruntowych sprzedawanych w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych
XXV/748/21 w sprawie udzielenia bonifikaty od cen netto nieruchomości gruntowych sprzedawanych w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych
XXV/747/21 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie przy ulicy Sebastiana Klonowica, składającej się z działek oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 23/12 i 21/2 z obrębu 2046
XXV/746/21 w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej albo publicznej innej formy wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
XXV/745/21 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i realizacji stypendiów naukowych Prezydenta Miasta Szczecin dla studentów i doktorantów
XXV/744/21 w sprawie wyłączenia Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie z Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie
XXV/743/21 w sprawie zamiaru likwidacji Branżowej Szkoły I stopnia nr 6 w Zespole Szkół Łączności w Szczecinie oraz zamiaru przekształcenia Technikum Łączności w Zespole Szkół Łączności w Szczecinie
XXV/742/21 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Szczecińskiemu Centrum Świadczeń
XXV/741/21 w sprawie realizacji na terenie Gminy Miasto Szczecin świadczenia pieniężnego "Bon opiekuńczy: Alzheimer 75" oraz upoważnienie Dyrektora Szczecińskiego Centrum Świadczeń do prowadzenia postępowania, w tym wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie świadczenia pieniężnego "Bon opiekuńczy: Alzheimer 75"
XXV/740/21 w sprawie zmiany załącznika do Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie, zawierającego wykaz jednostek organizacyjnych Miejskiej Biblioteki Publicznej
XXV/739/21 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat za postój pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania na drogach publicznych Miasta Szczecin oraz sposobu ich pobierania
XXV/738/21 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
XXV/737/21 w sprawie uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, będących w posiadaniu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie”
XXV/736/21 zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Miasto Szczecin, określenia osób uprawnionych do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów oraz zasad taryfowych
XXV/735/21 zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia Gmin ze Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego do projektu nadania uprawnień do bezpłatnych przejazdów uczniom szkół podstawowych, uczniom klas gimnazjalnych, uczniom szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych zamieszkujących na terenie Gmin ze Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego
XXV/734/21 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Miasto Szczecin porozumienia międzygminnego z Gminą Stare Czarnowo na realizację zadań z zakresu opieki nad bezdomnymi zwierzętami w 2021 r.
XXV/733/21 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Szczecinie w 2021 roku
XXV/732/21 w sprawie zmiany Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina na lata 2021-2025
XXV/731/21 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin
XXV/730/21 w sprawie zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2021 rok
XXV/729/21 w sprawie powołania Skarbnika Miasta Szczecin
XXV/728/21 w sprawie odwołania Skarbnika Miasta Szczecin
XXVIII/13/21 w sprawie wpisania do Krajowego Planu Odbudowy zadania pt. „S6 Zachodnie drogowe obejście Szczecina” wraz z drogami dojazdowymi do węzłów
XXXV/7/21 w sprawie podjęcia skutecznych działań chroniących przed nadciągającą kolejną falą pandemii