Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Uchwały Rady Miasta uchwalone w 1995 r.

Uchwała Tytuł
XVIII/203/95 w sprawie zwolnienia z opłat za przejazdy środkami komunikacji miejskiej.
XVIII/202/95 w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych.
XVIII/201/95 w sprawie utworzenia obwodów głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib Obwodowych Komisji Wyborczych
XVIII/200/95 w sprawie zmiany budżetu miasta Szczecina na 1995 r.
XVIII/199/95 zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
XVIII/198/95 w sprawie ulgi w podatku od środków transportowych.
XVIII/197/95 zmieniająca uchwałę w sprawie targowisk i opłaty targowej.
XVIII/196/95 zmieniająca uchwałę w sprawie podatku od posiadania psów.
XVIII/195/95 w sprawie przekazania w użytkowanie wieczyste w trybie bez przetargowym nieruchomości niezabudowanej stanowiącej mienie komunalne.
XVIII/194/95 w sprawie przekazania w użytkowanie wieczyste w trybie bez przetargowym nieruchomości niezabudowanej stanowiącej mienie komunalne.
XIII/193/95 zmieniająca uchwałę o oddaniu w wieczyste użytkowanie gruntów komunalnych. Na
XVIII/192/95 w sprawie upoważnienia dyrektora jednostki budżetowej Inkaso Opłat Lokalnych do wydawania decyzji administracyjnych dotyczących ustalenia zobowiązania z tytułu opłaty targowej.
XVII/191/95 w sprawie zawarcia porozumienia komunalnego dotyczącego wspólnej realizacji kanalizacji sanitarnej oraz oczyszczalni ścieków dla osiedli zlokalizowanych na terenie Gminy Dobra i Miasta Szczecina.
XVII/190/95 w sprawie przyjęcia stanowiska wobec projektu ustawy o portach i przystaniach morskich.
XVII/189/95 w sprawie : zmiany zakresu działania statutu Miejskiej Izby Wytrzeźwień.
XVII/188/95 w sprawie priorytetów w dziedzinie kultury w latach 1996-1998.
XVI/187/95 w sprawie utworzenia i przystąpienia do Euroregionu “Pomerania”.
XVI/186/95 w sprawie zbycia udziałów po zlikwidowanym PPSK “PROKOM”.
XVI/185/95 w sprawie zmiany budżetu miasta Szczecina na 1995r.
XVI/184/95 w sprawie wyznaczenia przedstawiciela do Rady Nadzorczej Regionalnej Agencji Promocji Turystyki - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
XVI/183/95 zmieniająca uchwał w sprawie powołania Rady Nadzorczej w Zakładzie Budżetowym pn. Żłobki Miejskie w Szczecinie.
XVI/182/95 w sprawie utworzenia na Prawobrzeżu Szczecina Filii Urzędu Miejskiego oraz zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego.
XV/181/95 w sprawie likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą Zarząd Budynków Komunalnych i powołania zakładów budżetowych pod nazwą Administracja Budynków Komunalnych od nr 1 do nr 15.
XVI/180/95 zmieniająca uchwałę w sprawie obowiązków właścicieli wynikających z posiadania psa w mieście.
XV/179/95 w sprawie nadania nazw urzędowych projektowanym ulicom w Szczecinie.
XV/178/95 w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Szczecińskiego
XV/177/95 w sprawie wniosku o powołanie składów Obwodowych Komisji Wyborczych w Szczecinie.
XV/176/95 w sprawie zmiany uchwały o utworzeniu obwodów głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib Obwodowych Komisji Wyborczych w Szczecinie.
XV/175/95 w sprawie statutu osiedla.
XV/174/95 w sprawie upoważnienia Zarządu Miasta do zaciągnięcia pożyczki lub kredytu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie: “Oczyszczalnia ścieków Pomorzany w Szczecinie”.
XV/173/95 w sprawie upoważnienia Zarządu Miasta do zaciągnięcia kredytu z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie: “Oczyszczalnia ścieków Pomorzany w Szczecinie”.
XV/172/95 w sprawie zawarcia porozumienia komunalnego.
XV/171/95 w sprawie zawarcia porozumienia komunalnego.
XV/170/95 w sprawie udzielenia Dyrektorowi Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych.
XV/169/95 w sprawie poręczenia spłaty pożyczki zaciągniętej przez Spółkę Wodną “Międzyodrze” z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na finansowanie budowy oczyszczalni ścieków Ostrów Grabowski w Szczecinie.
XV/168/95 w sprawie przejęcia do prowadzenia Publicznego Przedszkola Specjalnego nr 21 jako zadania zleconego.
XV/167/95 w sprawie ustalenia liczby członków i powołania Rady Nadzorczej Ośrodka Terapii Uzależnień w Szczecinie.
XV/166/95 w sprawie przekształcenia Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Szczecinie przy Al. Jedności Narodowej 42.
XV/165/95 w sprawie przekazania w użytkowanie wieczyste w trybie bez przetargowym nieruchomości niezabudowanej stanowiącej mienie komunalne.
XV/164/95 zmieniająca uchwałę w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ofertowego ograniczonego budynków położonych przy ul. Mickiewicza 45 wraz z oddaniem w wieczyste użytkowanie gruntu przynależnego do poszczególnych budynków.
XV/163/95 w sprawie upoważnienia Zarządu Miasta do zaciągnięcia kredytu na finansowanie budowy inwestycji drogowo-mostowej “Trasa Zamkowa”.
XV/162/95 w sprawie zmiany budżetu miasta Szczecina na 1995 r.
XV/161/95 w sprawie programu społeczno-gospodarczego miasta Szczecina na lata 1995-1998 oraz kierunków i wskazówek do budżetu miasta na rok 1996.
XIV/154/95 w sprawie opłat za usługi z zakresu wywozu i zagospodarowania odpadów bytowych.
XIV/151/95 w sprawie kierunków przekształceń komunikacji miejskiej.
XIV/143/95 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad gospodarowania przez Zarząd Miasta majątkiem Gminy Szczecin dotyczących: nabywania, zbywania i obciążania zabudowanych i niezabudowanych nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata.
XIII/141/95 w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej i ustanowienia regulaminu jej działania
XIII/140/95 w sprawie udzielenia Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych
XIII/138/95 uchylająca uchwałę w sprawie oddania w wieczyste użytkowanie działki nr 54 położonej przy ul. Solskiego 3 wraz ze sprzedażą budynku znajdującego się na tym gruncie.
XIII/137/95 zmieniająca uchwałę o oddaniu w wieczyste użytkowanie gruntów komunalnych
XIII/136/95 w sprawie bez przetargowego oddania w wieczyste użytkowanie gruntu komunalnego i ustalenia ceny gruntu
XII/135/95 w sprawie nieodpłatnego przekazania na własność Skarbu Państwa - Ministerstwa Obrony Narodowej nieruchomości przy ul. Fr. Kleberga i Z. Berlinga w Szczecinie
XII/134/95 w sprawie stanowiska Gminy Szczecin wobec poselskiego projektu zmian ustawy z dnia 06 maja 1981 r. o pracowniczych ogrodach działkowych oraz stanowiska Rządu RP w tej sprawie
XII/133/95 w sprawie wyznaczenia osób do Rady Nadzorczej Spółki z o. o. Miejskie
XII/132/95 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do sporządzenia spisu inwentaryzacyjnego mienia komunalnego
XII/131/95 w sprawie pomocy repatriantom z Kazachstanu
XII/130/95 w sprawie upoważnienia Zarządu Miasta i Prezydenta Miasta do wykonywania niektórych zadań wynikających z ustawy o systemie oświaty i ustawy Karta Nauczyciela.
XII/129/95 w sprawie utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, pod nazwą Regionalna Agencja Promocji Turystyki w Szczecinie.
XII/128/95 w sprawie przyjęcia do realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia.
XII/127/95 w sprawie opinii o pozbawieniu placu Armii Krajowej kategorii drogi wojewódzkiej.
XII/126/95 w sprawie wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego.
XII/125/95 w sprawie oddania w wieczyste użytkowanie na rzecz Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Św. Rodziny - nieruchomości niezabudowanej stanowiącej mienie komunalne położonej w Szczecinie przy ul. Abrahama.
XII/124/95 w sprawie nadania nazw urzędowych ulicom w mieście Szczecinie.
XII/123/95 w sprawie zawarcia porozumienia o przejęciu zadań z zakresu administracji rządowej.
XII/122/95 w sprawie wystąpienia z wnioskiem o rewizję nadzwyczajną.
XI/121/95 zmieniająca uchwałę w sprawie reorganizacji Zakładu Usług Komunalnych.
XI/120/95 w sprawie zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych .
XII/119/95 w sprawie zmiany budżetu miasta Szczecina na 1995 r.
XI/118/95 w sprawie procedury tworzenia , uchwalania i dokonywania zmian budżetu Miasta Szczecina
XI/117/95 w sprawie zmiany uchwały ustalającej wysokość diet dla Przewodniczącego Rady Miejskiej, Wiceprzewodniczących Rady oraz radnych i członków Komisji spoza Rady.
XI/116/95 w sprawie zmian w składach osobowych Komisji Stałych Rady Miejskiej .
XI/115/95 w sprawie ustalenia form zabudowy w niektórych punktach miasta Szczecina
XI/114/95 w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Portu Szczecin oraz zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina na obszarze Portu.
XI/113/95 zmieniająca uchwałę w sprawie oddania w wieczyste użytkowanie gruntów komunalnych ( ul. Ziemska itd.)
XI/112/95 w sprawie zlikwidowania Przedszkola Publicznego Nr 28 położonego przy ul. M. Curie -Skłodowskiej 14.
XI/111/95 w sprawie zlikwidowania Przedszkola Publicznego Nr 6 położonego przy ul. Potulickiej 40
XI/110/95 zmieniająca uchwałę w sprawie sprzedaży komunalnych lokali użytkowych.
XI/109/95 w sprawie targowisk i opłaty targowej.
XI/108/95 w sprawie likwidacji Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych i powołania samodzielnych zakładów budżetowych.
XI/107/95 w sprawie przyjęcia do realizacji "Zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy oraz kryteriów wyboru osób, z którymi umowy najmu powinny być zawierane w pierwszej kolejności"
XI/106/95 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad określania stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne w Gminie Szczecin.
XI/105/95 w sprawie utworzenia Ośrodka Terapii Uzależnień.
XI/104/95 w sprawie zarządzenia wyborów do następujących rad osiedli : Krzekowo - Bezrzecze , Osów i Żydowce - Klucz .
X/103/95 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania przychodów i rozchodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za okres od 01.01.94 do 31.12.1994 r.
X/102/95 w sprawie powołania zakładu budżetowego pod nazwą Miejska Biblioteka Publiczna
X/101/95 w sprawie powołania zakładu budżetowego pod nazwą Przedszkole Publiczne Nr 18 w Szczecinie oraz nadania statutu .
X/100/95 w sprawie powołania zakładu budżetowego pod nazwą Przedszkole Publiczne Nr 11 w Załomiu, Osiedle Kasztanowe oraz nadania statutu.
X/99/95 w sprawie zmiany uchwały upoważniającej Kierowników ABK do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie wymiaru podatku od nieruchomości.
X/98/95 zmieniająca uchwałę w sprawie tymczasowych kryteriów wyboru osób , którym oddaje się w najem lokale mieszkalne wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
X/97/95 w sprawie poręczenia spłaty pożyczki zaciągniętej przez Gminę Gryfice z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na finansowanie budowy oczyszczalni ścieków i kanalizacji wraz z przepompowniami.
X/96/95 w sprawie zmiany uchwały o opłatach za usługi przewozowe.
X/95/95 w sprawie nadania nazw urzędowych ulicom w mieście Szczecinie.
X/94/95 zmieniająca uchwałę w sprawie sprzedaży mieszkań i lokali użytkowych w budynkach komunalnych i oddawania w użytkowanie wieczyste gruntów niezbędnych do racjonalnego korzystania z domów.
X/93/95 w sprawie funkcjonowania Młodzieżowej Rady Miasta Szczecina.
IX/92/95 w sprawie zmiany umowy o renowację kwartałów Śródmieścia Szczecina
IX/89/95 w sprawieutworzenia środków specjalnych w celu finasowania niektórych zadań z zakresu zarządzania dróg realizowanych przez Urząd Miasta w Szczecinie.
IX/79/95 w sprawie utworzenia jednoosobowej spółki gminy do prowadzenia gospodarki odpadami w prawobrzeżnej części Szczecina
II/10/95 w sprawie ustalenia wysokości diet dla Przewodniczącego Rady Miejskiej, Wiceprzewodniczących Rady oraz radnych i członków Komisji spoza Rady
I/8/95 w sprawie określenia liczby Komisji Stałych Rady Miejskiej, których radny może być członkiem.