Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 67333633

Aktualna strona: 182068

Wydrukowano: 893

Konkursy ofert Wydziału Spraw Społecznych

Nr konkursu:WSS-I.3.2017.WP
Nazwa zadania:Program polityki zdrowotnej pn.,, Program profilaktyki wad postawy i schorzeń narządu ruchu wśród uczniów klas I szczecińskich szkół podstawowych”
Rodzaj zadania:konkurs ofert
Termin składania ofert:2017/12/27

PREZYDENT MIASTA SZCZECIN

ogłasza konkurs ofert Nr WSS-I.3.2017.WP na wybór realizatorazadania w zakresie ochronyzdrowia– program polityki zdrowotnej  pn. "Program profilaktyki  wad postawy
i   schorzeń narządu ruchu wśród uczniów klas I szczecińskich szkół podstawowych
"

1.Przedmiotem konkursu jest wybór realizatora zadania w zakresierealizacji    programu polityki zdrowotnej zdrowotny pn. "Program profilaktyki  wad postawy i schorzeń   narządu ruchu wśród uczniów klas I szczecińskich szkół podstawowych" zwanego dalej   ,,Programem” zgodnie z warunkami szczegółowymi konkursu wraz z udzieleniem   finansowania na jego realizację.

  Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym   (Dz. U. z 2017 r. poz.1875.), art.48 ust. 1 oraz art. 48b ust.1  ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.     oświadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn.:     Dz. U. 2017 r. poz.1938 z późn.zm.) oraz ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r.o działalności     leczniczej (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1638  z  późn. zm.).

 1)Organizatorem konkursu jest Gmina Miasto Szczecin, Wydział Spraw Społecznych    Urzędu Miasta Szczecin, z  siedzibą  w  Szczecinie,  pl. Armii  Krajowej  1.

 2)Udział w konkursie mogą brać podmioty lecznicze, o których mowa w art. 4 ust.1    w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. (tekst jedn. Dz. U.  z 2016 r. poz. 1638 z późn.zm.).

 3) Czas realizacji zadania: od daty zawarcia umowy do 30.11.2020 r.

 4)Wykaz zadań, zasady ich realizacji oraz wymagania stawiane realizatorom zadania   zostały opisane w szczegółowych warunkach konkursu, stanowiące załącznik nr 1   do niniejszego ogłoszenia.

 5)Oferty opatrzone numerem konkursu należy składać w Biurze Obsługi Interesantów    Urzędu Miasta Szczecin, Pl. Armii Krajowej1. Oferenci  zobowiązani są  do  ponumerowania    każdej strony oferty oraz wymaganych załączników. Oferta musi być złożona  w  zamkniętej kopercie, opatrzonej pieczątką oferenta, numerem konkursu oraz napisem    „Otwarcie kopert tylko w obecności komisji konkursowej”.

 6)Termin   składania    ofert   upływa   w  27   grudnia 2017r.,  o zachowaniu terminu  decyduje    dzień wpływu oferty  do organizatora konkursu.

7) Spodziewany termin i miejsce otwarcia kopert z ofertami w ramach postępowania  konkursowego: 29 grudnia 2017 r.godz. 9.00  Urząd Miasta Szczecin, Wydział Spraw   Społecznych, pok. 336 G.

     Rozstrzygniecie konkursu nastąpi w terminie do 15 dni roboczych od dnia zakończenia  składania ofert.

 8) W toku  dokonywania oceny prawidłowości formalnej złożonych ofert, Komisja Konkursowa     może zażądać udzielenia przez oferentów wyjaśnień dotyczących zawartości złożonych  przez nich ofert.

 2. Oferta na realizację zadania powinna zawierać:
   1) Formularz  zgłoszeniowy  będący   załącznikiem nr 2  do   niniejszego    ogłoszenia  wraz    z  dołączonymi   poświadczonymi   przez  oferenta  za   zgodność   z   oryginałem   kopiami   dokumentów:

a) wypis  z  Rejestru  Podmiotów  Wykonujących  Działalność  Leczniczą,

b) wypis   z   Krajowego   Rejestru  Sądowego  lub wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji    o  Działalności  Gospodarczej   określający   aktualny   stan   prawny   i   faktyczny,

c) statut oferenta,

d)  polisa   ubezpieczeniowa od  odpowiedzialności  cywilnej  za szkody  wyrządzone  w  związku    z  udzielaniem   świadczeń   zdrowotnych   ważna   w   okresie    wykonywania   umowy,  bądź
    zobowiązanie    oferenty    do    zawarcia    umowy     ubezpieczenia     od    odpowiedzialności    cywilnej  lub   jej   przedłużenia,  w   przypadku,   gdy  termin  ubezpieczenia wygasa  w trakcie
    wykonywania  umowy.

 

 2)Formularz kalkulacji cenowej będący załącznikiem nr 3  do niniejszego ogłoszenia
 

3)Oświadczenia dotyczące :

a)zapoznania    się    z    treścią    ogłoszenia    i    szczegółowymi   warunkami   konkursu;

b)liczby    i    kwalifikacji    zawodowych    osób    udzielających    świadczeń    określonych   w załączniku nr 1 w  ramach  zadania  objętego  konkursem;

c)spełnienia  wszystkich  wymagań   zawartych  w  szczegółowych   warunkach  konkursu;

d)zgodności   danych   zawartych    w  formularzu    ofertowym    ze    stanem   faktycznym   i  prawnym;

e)podpisania    umów   o   współpracy   z    ewentualnymi    podwykonawcami    programu;
 

f) potwierdzenia   faktu,    że   w   przypadku   przyjęcia   niniejszej  oferty, oferent, którego     reprezentuje  nie  będzie  wykazywał  świadczeń  objętych ,,Programemw rozliczeniach  z innymi podmiotami, w tym z Narodowym Funduszem Zdrowia.

 3.Oferent   zobowiązany   jest    przedstawić:

1)  opis   sposobu   realizacji   zadania   zgodnie   ze  szczegółowymi  warunkami   konkursu    z podaniem:

  a) określenia  składu  i  kwalifikacji  personelu  medycznego    przewidzianego  do realizacji  ,,Programu”;

  b) miejsca    i   czasu    przeprowadzenia   działań     w    ramach    realizacji    ,,Programu”  w  zakresie  realizacji ,,Programu”  (dane  teleadresowe  oraz   dni  i  godziny udzielania    świadczeń);

  c) planowanego     harmonogramu      poszczególnych     etapów    realizacji    ,,Programu”    z uwzględnieniem    poszczególnych   przedziałów   czasowych   na  dany   rok  szkolny    2017/2018,   2018-2019;  2019-2020).

 

4. Oferty nie spełniające wymogów określonych w ogłoszeniu oraz złożone po terminie nie   będą rozpatrywane, dopuszcza się oferty zawierające drobne uchybienia formalne     (błędy pisarskie, brak któregoś z za łączników ) w załączniku nr 2 czy w załączniku nr 3 oraz   załączonych dokumentów o, których jest mowa w pkt. 3 niniejszego ogłoszenia konkursowego.   Warunkiem ich uzupełnienia jest termin do następnego dnia po powiadomieniu   o  niekompletności oferty. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu uzupełnienia do organizatora. Niezachowanie terminu skutkować będzie  pozostawieniem oferty bez  rozpatrzenia oferty.

 5. Złożone w Konkursie oferty przekazywane są do Wydziału Spraw Społecznych, następnie    kierowane są pod obrady Komisji Konkursowej. Komisja po dokonaniu oceny ofert zgodnie   z przytoczonymi niżej kryteriami wybierze najlepszą ofertę, w tym realizatora ,,Programu”.

 6.Ocena ofert konkursowych dokonywana będzie wg następujących kryteriów :

 

L.p.

Nazwa kryterium

Ilość punktów  możliwych do uzyskania

1

Koszt badania przesiewowego zakresie weryfikacji wad postawy jednego dziecka

0-10 pkt.

2

Koszt zajęć edukacyjno – informacyjnych  na terenie placówki szkolnej

0-10 pkt.

3

Koszt   zajęć korekcyjnych

0-10 pkt.

4

Koszt badania kontrolnego

0-10 pkt.

5

Koszt zajęć korekcyjnych utrwalających

0-10 pkt.

6

Pozostałe koszty niezbędne do realizacji ,,Programu” ( wskazane
w załączniku nr 3   formularz  kalkulacji cenowej)

0-10 pkt.

7

Dostępność do świadczeń objętych ,,Programem”:
1) możliwość rejestracji  i informacji telefonicznej;
2) miejsce i dni i godziny realizacji świadczeń

                                            1) 0-10 pkt.

2) 0-10 pkt.

 

8

Liczba i rodzaj specjalistów  wskazanych do realizacji ,,Programu”

0-10 pkt.

 

7. Ogłoszenie   o   zakończeniu   postępowania   konkursowego   i   jego   wyniku   nastąpi    poprzez   umieszczenie   informacji    na    stronie   internetowej   Urzędu   Miasta   Szczecin

    http://bip.um.szczecin.pl
   

8.Organizator konkursu zastrzega sobie prawo bez podania przyczyny do zmiany warunków    konkursu, przesunięcia terminu składania ofert, odwołania konkursu oraz zamknięcia    konkursu bez wyboru oferty.

 9.Organizator konkursu ma prawo do wyboru jednej oferty na realizację całego zadania    z udziałem podwykonawców.

 10.Złożenie oferty na realizację zadania, która zostanie uznana za spełniającą kryteria nie     gwarantuje przyznania środków finansowych w wysokości o którą występuje podmiot.

 11.W terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników postępowania  konkursowego oferentom     przysługuje prawo złożenia do organizatora konkursu umotywowanego protestu, termin     uważa się za zachowany jeżeli w tym terminie  protest wpłynie do organizatora.  Komisja  Konkursowa  rozpatruje protest w  terminie  siedmiu  dni  od  daty  jego  złożenia.

 12.Termin związania ofertą wynosi 90 dni od upływu terminu składania ofert.

 13.Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji zadania zostaną uregulowane w umowie  zwartej pomiędzy Gminą Miasto Szczecin, a wyłonionym w drodze postępowania     konkursowego Oferentem.

 14.Do postępowania konkursowego stosuje się przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.  o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn.:      Dz. U. 2017 r. poz. 1938 z późn. zm.)

 15.W zakresie nieuregulowanym w ustawie, o której mowa w ust. 14, do      trybu przeprowadzenia konkursu ofert i zawarcia umów na realizację programu    polityki zdrowotnej stosuje  się  odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego.

 16.W zakresie zasad przyznawania środków publicznych i ich rozliczania do postępowania  konkursowego i zawierania umów na realizację programu polityki zdrowotnej   stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki   zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017r. poz. 1938   z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej  (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1638  z  późn. zm.).

 17.Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami oraz do udzielania szczegółowych informacji w przedmiocie postępowania konkursowego jest Wioletta Perzyńska  - Główny Specjalista   w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu  Miasta  Szczecin, pok. 336 I, tel. 91 42 45 674.


Lista załączników:
  Treść konkursu ofert nr WSS-I.3.2017.WP – Program polityki zdrowotnej pn., Program profilaktyki wad postawy i schorzeń narządu ruchu wśród uczniów klas I szczecińskich szkół podstawowych”  [22.99 MB]  
  Załącznik nr 2 Formularz zgłoszeniowy  [15 KB]  
  Załącznik nr 3 Formularz kalkulacji cenowej  [13 KB]  
 
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin