Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 79494648

Aktualna strona: 5547

Wydrukowano: 622

Podstawa prawna sporządzenia mapy akustycznej Miasta Szczecin


Podstawą prawną sporządzenia mapy akustycznej dla Miasta Szczecin jest artykuł 118 ustawy z dn. 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska (tj. - Dz.U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 ze zm.) , w którym stwierdza się iż "Na potrzeby oceny stanu akustycznego środowiska, o której mowa w art. 117 ust. 2, pkt 1 i ust. 3, starosta sporządza co 5 lat, mapy akustyczne (…)". Zgodnie z artykułem 117 ust. 2, "oceny stanu akustycznego środowiska dokonuje się obowiązkowo dla 1). aglomeracji o liczbie mieszkańców powyżej 100 tysięcy ludzi (…)".

Ponadto w drodze rozporządzenia Minister Środowiska określił:

  • sposoby ustalania wartości wskaźników hałasu LN, oraz LDWN
  • dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku określone wskaźnikami LAeqD, LAeqN, LN, oraz LDWN, (Dz. U. z 2007r. nr 120 poz. 826)
  • wymagania w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji od źródeł stacjonarnych (Dz. U. z 2004r. Nr 283 poz. 2842)
  • wymagania w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów substancji lub energii w środowisku przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem, portem (Dz. U. z 2007r. nr 192 poz. 1392)
  • rodzaje wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji lub urządzenia, przekazywanych właściwym organom ochrony środowiska oraz terminu i sposobów ich prezentacji (Dz. U. z 2003r. nr 59 poz. 529)
  • rodzaj wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją dróg, linii kolejowych, linii tramwajowych, lotnisk oraz portów, które powinny być przekazywane właściwym organom ochrony środowiska, oraz terminów i sposobów ich prezentacji (Dz. U. z 2003r. nr 18 poz. 164)
  • szczegółowy zakres danych ujętych na mapach akustycznych oraz ich układu i sposobu prezentacji (Dz. U. z 2007r. Nr 187, poz. 1340)
  • szczegółowych wymagań, jakim powinien odpowiadać program ochrony środowiska przed hałasem (Dz. U. z 2002r. Nr 179, poz. 1498)

Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin