Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 80313510

Aktualna strona: 266690

Wydrukowano: 24200

Sesje Rady Miasta Szczecin V Kadencji

Numer sesji:LII
Numer kadencji:V
Data sesji:2010-10-25 12:00
Rodzaj sesji:zwyczajna 

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Zatwierdzenie protokołu z LI zwyczajnej sesji Rady Miasta odbytej w dniu 27 września 2010 r.
3. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:

 • 242/10 - wyrażenia stanowiska przez Radę Miasta Szczecin dla kierunku działania Prezydenta Miasta dotyczącego standardu zatrudnienia pracowników niepedagogicznych w przedszkolach publicznych na terenie Gminy Miasto Szczecin,
 • 267/10 - skargi pana Zdzisława Matusewicza,
 • 268/10 - skargi Sylwii Gołąb,
 • 269/10 - wyrażenia zgody na wzniesienie w Szczecinie pomnika upamiętniającego 600 lecie bitwy pod Grunwaldem oraz manifestację patriotyczną, która odbyła się 15 lipca 1945 r. i od której pochodzi nazwa placu
 • 273/10 - zmieniająca uchwałę w sprawie wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym (załączniki: Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4, Nr 5),
 • 274/10 - stawek podatku od nieruchomości,
 • 275/10 - podatku od środków transportowych,
 • 276/10 - zwolnienia od podatku od nieruchomości,
 • 277/10 - zmiany uchwały w sprawie utworzenia rachunków dochodów własnych w oświatowych jednostkach budżetowych,
 • 278/10 - uchylenia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Królewicza Kazimierza 59 sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz współużytkowników wieczystych: spółdzielni mieszkaniowej i osób fizycznych,
 • 279/10 - uchylenia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Kormoranów 21, 23, 25, 27, 29 sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz współużytkowników wieczystych: spółdzielni mieszkaniowej i osób fizycznych,
 • 280/10 - uchylenia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Rugiańskiej 74, 75, 76 sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz współużytkowników wieczystych: spółdzielni mieszkaniowej i osób fizycznych,
 • 281/10 - uchylenia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Bł. Wincentego Kadłubka 28, 28a, 29, 29a, 30, 30a sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz współużytkowników wieczystych: spółdzielni mieszkaniowej i osób fizycznych,
 • 282/10 - wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Wiosny Ludów 30 sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz współużytkowników wieczystych: spółdzielni mieszkaniowej i osób fizycznych i uchylająca uchwałę Nr XLVII/1185/10 Rady Miasta Szczecin z dnia 24 maja 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Wiosny Ludów 30 sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz współużytkowników wieczystych: spółdzielni mieszkaniowej i osób fizycznych,
 • 283/10 - zawarcia kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej przy ul. Kolumba 59,
 • 284/10 - nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Jana Stecia),
 • 285/10 - wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w szczecinie przy ul. Podhalańskiej 7a, 8, 8a, 8b, 8c, sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego będącego spółdzielnią mieszkaniową,
 • 286/10 - zmiany uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki pod nazwą „Tramwaje Szczecińskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”,
 • 287/10 - zmiany uchwały Nr L/1273/10 Rady Miasta Szczecin z dnia 06 września 2010r. w sprawie zasad przyznawania i realizacji stypendiów naukowych Prezydenta Miasta Szczecin dla studentów i doktorantów,
 • 288/10 - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ulicy Księcia Bogusława X 39,
 • 289/10 - przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Arkońskie – Niemierzyn – Chopina” w Szczecinie (załącznik),
 • 290/10 - przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Arkońskie – Niemierzyn – Wiosny Ludów” w Szczecinie (załącznik),
 • 291/10 - przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Arkońskie – Niemierzyn – szpital” w Szczecinie (załącznik),
 • 292/10 - przyznawania stypendium sportowego dla zawodników oraz przyjęcia Szczecińskiego Programu Olimpijskiego i Paraolimpijskiego (załączniki: Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4, Nr 5, Nr 6),
 • 293/10 - określenia zasad i trybu udzielania dofinansowania do prac modernizacyjnych i remontowych, w tym robót konserwatorskich i restauratorskich przy zabytkach stanowiących wielorodzinne budynki mieszkalne niewpisane do rejestru zabytków,
 • 294/10 - „Programu współpracy Gminy Miasto Szczecin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 rok”,
 • 295/10 - zmiany uchwały Rady Miasta Szczecin Nr XXXVI/676/05 z dnia marca 2005r. w sprawie określenia zasad częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej,
 • 296/10 - wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Miasto Szczecin porozumienia o współpracy partnerskiej z Miastem Bari w Republice Włoskiej,
 • 297/10 - zaskarżenia do sądu administracyjnego rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Zachodniopomorskiego stwierdzającego nieważność uchwały w sprawie "skargi" pani Iwony Palkowskiej-Lubowieckiej,
 • 298/10 - zaskarżenia do sądu administracyjnego rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Zachodniopomorskiego stwierdzającego nieważność uchwały w sprawie "skargi" pani Danuty Zielińskiej,
 • 299/10 - zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji zakładów budżetowych pod nazwą Administracja Budynków Komunalnych od nr 1 do nr 15 i powołania sześciu zakładów budżetowych pod nazwą Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych,
 • 300/10 - zmiany uchwały w sprawie utworzenia zakładu budżetowego pn. „Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego”,
 • 301/10 - likwidacji zakładu budżetowego pn. Miejski Zakład Obsługi Gospodarczej w Szczecinie, w celu przekształcenia w jednostkę budżetową pn. „Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej”, zawiązania jednoosobowej Spółki Gminy Miasto Szczecin pn. „Nieruchomości i Opłaty Lokalne” Spółka z ograniczona odpowiedzialnością oraz zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji zakładów budżetowych pod nazwą „ Administracja Budynków Komunalnych” od nr 1 do nr 15 i powołania sześciu zakładów budżetowych pod nazwą „Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych,
 • 302/10 - reorganizacji zakładu budżetowego pn. Zakład Usług Komunalnych oraz zmiany i uchylenia niektórych uchwał,
 • 303/10 - przekazania Hali Widowiskowo – Sportowej na rzecz Miejskiego Ośrodka Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie oraz zmieniająca uchwałę w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego pod nazwą „Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji” w jednostkę budżetową pod nazwą „Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji” oraz przyjęcia statutu ”Miejskiego Ośrodka Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji”,
 • 304/10 - bezprzetargowego wydzierżawienia nieruchomości gruntowej na okres trzydziestu lat, położonej w Szczecinie przy al. Wyzwolenia 44 a, z przeznaczeniem pod nowy obiekt handlowo – usługowy wraz z parkingiem,
 • 305/10 - ustalenia wysokości opłat za parkowanie na parkingu strzeżonym pojazdów usuniętych z drogi na koszt ich właścicieli,
 • 306/10 - regionalnej pomocy inwestycyjnej w podatku od nieruchomości (załącznik),
 • 307/10 - zmiany uchwały w sprawie opłaty targowej,
 • 308/10 - Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Krzekowo–Żyzna–Szeroka” w Szczecinie (załączniki: Nr 1 ark 1, Nr 1 ark 2, Nr 2, Nr 2a, Nr 3, Nr 4, uzasadnienie),
 • 309/10 - Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Płonia – Oleszna” w Szczecinie (załączniki: Nr 1 ark 1, Nr 1 ark 2, Nr 2, Nr 3, Nr 4, uzasadnienie),
 • 310/10 - Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wielgowo – Dunikowo” w Szczecinie (załącznik: Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4, uzasadnienie),
 • 311/10 - Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dąbie – Trzebusz” w Szczecinie (załaczniki: Nr 1 ark 1, Nr 1 ark 2, Nr 2, Nr 3, Nr 4, uzasadnienie),
 • 312/10 - Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kijewko–Świętochowskiego” w Szczecinie (załaczniki: Nr 1 ark 1, Nr 1 ark 2, Nr 2, Nr 3, Nr 4, uzasadnienie),
 • 313/10 - Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Płonia – Urok” w Szczecinie (załaczniki: Nr 1 ark 1, Nr 1 ark 2, Nr 2, Nr 3, Nr 4, uzasadnienie),
 • 314/10 - przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Międzyodrze - Wyspa Grodzka - Łasztownia" w Szczecinie pod nazwą „Międzyodrze – Wyspa Grodzka – Łasztownia 2” (załącznik, analiza),
 • 315/10 - przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zawadzkiego – Klonowica 4” w Szczecinie (załącznik),
 • 316/10 - Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dąbie – plaża” w Szczecinie (załaczniki: Nr 1 ark 1, Nr 1 ark 2, Nr 1 ark 3, Nr 2, Nr 3, Nr 4, uzasadnienie),
 • 317/10 - odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwale Rady Miasta Szczecin,
 • 318/10 - Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Warszewo - Wkrzańska" w Szczecinie (załaczniki: Nr 1 ark 1, Nr 1 ark 2, Nr 2, Nr 3, Nr 4, uzasadnienie),
 • 319/10 - przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina,
 • 320/10 - bezprzetargowego wydzierżawienia nieruchomości gruntowej na okres do 26.02.2037 r., położonej przy ul. Klonowica w Szczecinie, z przeznaczeniem pod budowę obiektu sportowego.

6. Raport o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2009/2010.
7. Informacja o oświadczeniach majątkowych za rok 2008 radnych Rady Miasta Szczecin, Zastępców Prezydenta Miasta, Sekretarza Miasta, Skarbnika Miasta, kierowników jednostek organizacyjnych Miasta, osób zarządzających i członków organu zarządzającego osobami prawnymi Miasta oraz osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta Miasta. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
8. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2010 roku samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.
9. Sprawozdanie z działalności;

 • ­ Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miasta Szczecin
 • ­ Prezydenta Miasta Szczecin.

10. Wolne wnioski i sprawy wniesione.
11. Zamknięcie obrad.
 


 
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin