Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 48460480

Aktualna strona: 169970

Wydrukowano: 2561

Harmonogram posiedzeń Komisji Rady Miasta Szczecin VII Kadencji


DataGodzinaSalaKomisjaProgram
17/01/2017 11:30 161 Miejska Komisja Wyborcza
1. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji.
2. Rozpatrzenie korespondencji w sprawie zmian w składach osobowych w Radach Osiedli.
12:00 160- zbiorka Komisja ds. Inicjatyw Społecznych (wyjazdowa)
1. Wizja lokalna siedziby Rady Osiedla Kijewo ul. Zoologiczna 35.
18/01/2017 08:30 161 Komisja ds. Sportu
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia
2. Boisko przy ul. Orlej w Szczecinie - otwarcie obiektu. Przyszłe funkcjonowanie, plany rozwojowe.
09:30 161 Komisja ds. Kultury
1. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
2. Opiniowanie projektu uchwały Nr 6/17 w spr. przyznania dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.
10:00 sesyjnej Komisja ds. Edukacji
1. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
2. Stan przygotowań do wdrożenia reformy oświaty w Szczecinie - dzielnica Zachód.
12:00 sesyjnej Komisja ds. Edukacji
1. Stan przygotowań do wdrożenia reformy oświaty w Szczecinie - dzielnica Północ.
14:00 161 Komisja ds. Zdrowia i Pomocy Społecznej
1. Przyjęcie protokołów z poprzedniego posiedzenia.
2. Opiniowanie projektów uchwał na sesję:

- 15/17 - przyjęcia "Programu wspierania rodziny Gminy Miasta Szczecin na lata 2017-2019"

- 16/17 - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Szczecin19/01/2017 10:00 161 Komisja ds. Budownictwa i Mieszkalnictwa
1. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji.
2. Rozpatrzenie skargi na bezczynność Dyrektora Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie w zakresie zamiany lokalu socjalnego z uwagi na zły stan techniczny.
3. Opiniowanie projektów uchwał:

• 7/17 - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie w rejonie ul. Szarych Szeregów, stanowiącej działki nr 327/9 i 528/2 z obr. 3011

• 8/17 - przyznania pierwszeństwa w nabyciu garażu

• 9/17 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Szczecin na lata 2016-2020

• 10/17 - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Nowe Miasto – Plac Grodnicki” w Szczecinie

• 11/17 - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Żelechowa – skrzyżowanie Wkrzańska” w Szczecinie.

4. Informacja nt. wniosku dot. inwestycji polegającej na budowie zespołu mieszkalnego wielorodzinnego z budynkiem handlowo - usługowym wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną na nieruchomości położonej przy ul. Południowej i ul. Floriana Krygiera w Szczecinie.
5. Zapoznanie się z korespondencją.
12:00 161 Komisja ds. Gospodarki Komunalnej, Rewitalizacji i Ochrony Środowiska
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
2. Dyskusja w sprawie projektu uchwały nr 157/16 dot. zmiany uchwały w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Szczecin
3. Głosowanie nad projektem uchwały dot.ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych Miasta Szczecin oraz sposobu ich pobierania.4. Opiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Miasta dnia 24.01.br.o numerach;

2/17 - pozbawienia części ulicy Władysława Jagiełły kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z użytkowania

3/17 - przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Szczecinie w 2017 roku

5/17 - zaopiniowania wniosku o uznanie lasów za ochronne, na terenie Gminy Miasto Szczecin, będących w zarządzie Nadleśnictwa Gryfino
23/01/2017 08:30 161 Komisja ds. Budżetu i Finansów
1. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
2. Prezentacja działalności Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych (godz. 8.30-9.30)
3. Opiniowanie projektów uchwał:

- Nr 1/17 w spr.wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego "Szczecińskiego Funduszu Pożyczkowego” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie

- Nr 6/17 w spr.przyznania dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków

- Nr 13/17 zmieniającej uchwałę w sprawie gromadzenia dochodów na wydzielonym rachunku przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność w zakresie oświaty

27/01/2017 08:30 161 Komisja Rewizyjna
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
2. Kontrola w przedmiocie prawidłowości

przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Domu Kultury „Klub 13 Muz”.

31/01/2017 12:00 161 Komisja ds. Inicjatyw Społecznych
1. Przyjęcie protokołów z poprzedniego posiedzenia
2. Budżet Obywatelski 2017- informacja nt.wyników głosowania nad zgłoszonymi projektami. Omówienie projektów które zwyciężyły.
07/02/2017 12:00 161 Komisja ds. Inicjatyw Społecznych
1. Stan realizacji inwestycji Rad Osiedlowych za rok 2016. Omówienie inwestycji zrealizowanych (koszty poszczególnych inwestycji-rozliczenie zadań, etapowanie prac, ewentualne problemy)

Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin