Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 58973902

Aktualna strona: 192105

Wydrukowano: 2620

Harmonogram posiedzeń Komisji Rady Miasta Szczecin VII Kadencji


DataGodzinaSalaKomisjaProgram
20/03/2018 12:00 160 zbiorka Komisja ds. Inicjatyw Społecznych (wyjazdowa)
1. Wizja lokalna mającego powstać Parku Warszewo-Podbórz (realizacja zadania w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego)
21/03/2018 10:00 161 Komisja ds. Kultury
1. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
2. Informacja nt. stanu technicznego Domu Kultury Słowianin.
3. Opiniowanie projektu uchwały Nr 50/18 w spr. zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2018 rok ( w części " Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego").
12:00   Komisja ds. Edukacji (wyjazdowa)
1. Wizja lokalna Pałacu Młodzieży.
2. Opiniowanie projektu uchwały Nr 50/18 w spr. zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2018 rok (w sferze "Edukacja i nauka").
3. Opiniowanie wniosku o nadanie imienia Szkole Podstawowej Nr 14.
14:00 161 Komisja ds. Zdrowia i Pomocy Społecznej
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia
2. Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję:



projekt nr 68/18 - w sprawie określenia zadań dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania w roku 2018

projekt nr 69/18 - w sprawie wysokości opłaty związanej z pobytem w Szczecińskim Centrum Profilaktyki Uzależnień - Dział Pomocy Osobom Nietrzeźwym - Izba Wytrzeźwień

projekt nr 70/18 - w sprawie nadania statutu Szczecińskiemu Centrum Świadczeń



22/03/2018 10:00 161 Komisja ds. Budownictwa i Mieszkalnictwa
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
2. Opiniowanie projektów uchwał:

- 29/18 - wyrażenia zgody na sprzedaż należącego do Gminy Miasto Szczecin lokalu niespełniającego wymogu samodzielności oznaczonego nr 5a, położonego w budynku przy ul. Św. Wojciecha 1 w Szczecinie, w drodze bezprzetargowej na rzecz właściciela lokalu mieszkalnego nr 5 położonego w budynku przy ul. Św. Wojciecha 1 w Szczecinie oraz określenia wysokości stawki bonifikaty od ceny sprzedaży

- 54/18 - podwyższenia kapitału zakładowego Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z o.o. z siedzibą w Szczecinie

- 55/18 - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu niemieszkalnego – pomieszczenia gospodarczego nr 7a położonego w budynku przy ul. Księcia Bogusława X 41 w Szczecinie

- 58/18 - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działki 9/5 z obrębu ewidencyjnego 3063, położonej w Szczecinie przy ul. Łowieckiej 17

- 59/18 - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej niezabudowanej będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie przy ul. Wiosennej 7a, stanowiącej działkę nr 3/6 o pow. 0,1018 ha, obr. 4054

- 60/18 - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Nowe Miasto - Potulicka 6" w Szczecinie

- 61/18 - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pomorzany - Budziszyńska” w Szczecinie

- 62/18 - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pomorzany - szpital” w Szczecinie

- 63/18 - uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pomorzany – Wzgórze Hetmańskie” w Szczecinie i uchwały w sprawie zmiany obszaru objętego uchwałą w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania Przestrzennego „Pomorzany – Wzgórze Hetmańskie” w Szczecinie

- 64/18 - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pomorzany – 9 Maja” w Szczecinie

- 65/18 - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pomorzany - Mieszka I” w Szczecinie

- 66/18 - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pomorzany - Chmielewskiego” w Szczecinie

- 67/18 - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Załom – Kasztanowe” w Szczecinie.
12:00 sesyjna Komisja ds. Gospodarki Komunalnej, Rewitalizacji i Ochrony Środowiska i Komisja ds. Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności
1. Udział w debacie poświęconej bezpieczeństwu w ruchu drogowym organizowanej przez Komendę Miejską Policji.
03/04/2018 12:00 161 Komisja ds. Inicjatyw Społecznych
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
2. Równe chodniki w mieście Szczecinie-chodniki przyjazne dla niepełnosprawnych, wózków , rowerów i mieszkańców osiedli- omówienie zwycięskiego projektu SBO 2017 "Równe chodniki" . Zapoznanie się z wnioskami rad osiedli do budżetu w sprawie naprawy i budowy nowych, przyjaznych chodników na terenie Stare Miasto, Centrum i Śródmieście Północ.

Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin