Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 61791943

Aktualna strona: 196065

Wydrukowano: 2635

Harmonogram posiedzeń Komisji Rady Miasta Szczecin VII Kadencji


DataGodzinaSalaKomisjaProgram
25/06/2018 08:30 161 Komisja ds. Budżetu i Finansów
1. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
2. Analiza Sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 r. - sfera: "Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa" oraz " Finanse i różne rozliczenia".
3. Opiniowanie projektu uchwały Nr 127/18 w spr. zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Szczecin za rok 2017 oraz sprawozdania finansowego Miasta Szczecin za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2017 roku.
10:30   Komisja ds. Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności (wyjazdowa)
1. Nazewnictwo ulic - wizja lokalna.
12:30 161 Komisja ds. Rozwoju, Promocji i Gospodarki Morskiej
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
2. Lokalizacja dodatkowych postojów taksówek w okolicy Dworca Głównego PKP na ul. Kolumba i Owocowej.
26/06/2018 09:00 5a (obok sali sesyjnej) Komisja ds. Zdrowia i Pomocy Społecznej
1. Opiniowanie projektów uchwał o numerach:

- 125/18 w spr. zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2018 rok (sfera "Pomoc społeczna i ochrona zdrowia"),

- 138/18 w spr. wprowadzenia na terenie Gminy Miasto Szczecin świadczenia pieniężnego „Bon opiekuńczy: Wieloraczki”,

- 142/18 zmieniającą uchwałę w sprawie nadania statutu Szczecińskiemu Centrum Świadczeń.
09:00 161 Komisja ds. Kultury
1. Opiniowanie projektów uchwał o numerach:

- 125/18 w spr. zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2018 rok (sfera "Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego"),

- 132/18 w spr. przyznania dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.
09:30 161 Komisja ds. Edukacji
1. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
2. Opiniowanie projektów uchwał o numerach:

- 125/18 w spr. zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2018 rok ( sfera "Edukacja i nauka"),

- 133/18 w spr. likwidacji XXIII Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 5 im. Skamandrytów przy ul. Budziszyńskiej 2 w Szczecinie oraz rozwiązania Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 5 im. Skamandrytów przy ul. Budziszyńskiej 2 w Szczecinie,

-134/18 w spr. wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasto Szczecin do projektu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. "Akademia Kompetencji - doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół",

- 135/18 w spr. zatwierdzenia Diagnozy zapotrzebowania szkół i placówek oświatowych w Gminie Miasto Szczecin na wsparcie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 - Oś Priorytetowa VIII EDUKACJA, Działanie 8.3 w ramach naboru konkursowego RPZP.08.03.00-IP.02-32-K34/18,

-136/18 w spr. zmieniająca uchwałę w sprawie gromadzenia dochodów na wydzielonym rachunku przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność w zakresie oświaty,

10:00   XLII zwyczajna sesja Rady Miasta Szczecin  
27/06/2018 14:00 161 Komisja ds. Zdrowia i Pomocy Społecznej
1. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
2. Organizacja wypoczynku dla dzieci objętych pomocą MOPR - "Akcja lato 2018".
28/06/2018 10:00   Komisja ds. Budownictwa i Mieszkalnictwa (wyjazdowa)
1. Wizja lokalna Osiedla Skarbówek.
12:00 161 Komisja ds. Gospodarki Komunalnej, Rewitalizacji i Ochrony Środowiska
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
2. Rozpatrzenie skargi:

-na Prezydenta Miasta Szczecin w zakresie niedopełnienia obowiązku realizacji zapisów uchwały nr X/287/07 Rady Miasta Szczecin z dnia 11.06.2007 roku w sprawie ustanowienia użytków ekologicznych i zespołów przyrodniczo –krajobrazowych (w szczególności § 9 ust. 1,3,7 i 10 dla działki 326201_1.2140.30 ul. Ogińskiego 2, Cafe pod ptakami).

-na bezczynność Prezydenta Miasta w zakresie udzielenia odpowiedzi na pismo z dnia 25 marca 2018 roku dot. stanu zaawansowania realizacji zadania budżetowego – budowa trasy rowerowej od ulicy Dąbskiej do Gościnnej.
3. Opinia w sprawie oświadczeń woli.
4. Omówienie przez ZDiTM siatki połączeń na prawobrzeżu.
03/07/2018 13:00 161 Komisja Rewizyjna
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
2. Przyjęcie protokołu pokontrolnego z kontroli w zakresie przeprowadzenia inwestycji polegającej na budowie parkingu typu „Park&Ride” przy ul. Hangarowej zgodnie z Uchwałą NR XXXIV/940/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 17 października 2017 r.3. Wnioski i zalecenia pokontrolne z kontroli w zakresie przeprowadzenia inwestycji polegającej na budowie parkingu typu „Park&Ride” przy ul. Hangarowej zgodnie z Uchwałą NR XXXIV/940/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 17 października 2017 r.


Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin