Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 49047185

Aktualna strona: 172860

Wydrukowano: 2572

Harmonogram posiedzeń Komisji Rady Miasta Szczecin VII Kadencji


DataGodzinaSalaKomisjaProgram
27/02/2017 08:30 161 Komisja ds. Budżetu i Finansów
1. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
2. Opiniowanie projektów uchwał:

- Nr 33/17 w spr. przyznania dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków,

- Nr 35/17 w spr. wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasto Szczecin do Stowarzyszenia Zachodniopomorski Klaster Chemiczny „Zielona Chemia” w charakterze Członka Wspierającego,

- Nr 38/17 w spr. zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej na inwestycje początkowe,

- Nr 39/17 w spr. wyrażenia zgody na zbycie wszystkich udziałów Gminy Miasto Szczecin w Spółce Międzynarodowe Targi Szczecińskie Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie.
10:30 161 Komisja ds. Budownictwa i Mieszkalnictwa
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
2. Opiniowanie projektów uchwał:

• 20/17 - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie przy ul. Romera 3, stanowiącej działkę nr 76 z obrębu 2008

• 21/17 - wyrażenia zgody na udzielnie bonifikaty od cen netto nieruchomości gruntowych sprzedawanych w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych

• 22/17 - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej niezabudowanej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie przy ul. Szczecińskiej, stanowiącej działkę nr 41/10 z obrębu 3074

• 23/17 - wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu niemieszkalnego – pomieszczenia gospodarczego nr 4a położonego w budynku przy ul. Wielkopolskiej 26 w Szczecinie w drodze przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli lokali o numerach 3 i 4 położonych w budynku przy ul. Wielkopolskiej 26 w Szczecinie

• 24/17 - podwyższenia kapitału zakładowego „Szczecińskiego Funduszu Pożyczkowego” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie

• 25/17 - zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych oraz nieruchomości zabudowanych domami jednorodzinnymi stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin i warunków udzielania bonifikat

• 26/17 - zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego pn. „Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych” w Szczecinie w celu przekształcenia w jednostkę budżetową pn. „Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych”

• 27/17 - podwyższenia kapitału zakładowego Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z o.o. z siedzibą w Szczecinie

• 28/17 - wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Spółki z o.o. z siedzibą w Szczecinie

• 29/17 - podwyższenia kapitału zakładowego Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z o.o. z siedzibą w Szczecinie

• 30/17 - przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecin

• 31/17 - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Lubczyńska” w Szczecinie

• 32/17 - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Śmierdnica - Stepowa” w Szczecinie.
3. Zaopiniowanie wniosku w sprawie wynajęcia lokalu mieszkalnego dla funkcjonariusza Policji w Szczecinie.
28/02/2017 08:00 161 Komisja ds. Edukacji
1. Opiniowanie projektów uchwał:

- Nr 42/17 w spr. projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego,

- Nr 43/17 w spr. projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych.

09:30 161 Komisja ds. Kultury
1. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
2. Opiniowanie projektu uchwały Nr 33/17 w spr. przyznania dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.
10:00   XXVII zwyczajna sesja Rady Miasta Szczecin  
01/03/2017 10:00 161 Komisja ds. Kultury
1. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
2. Mediateka na Prawobrzeżu - kontynuacja dyskusji nt. lokalizacji.
12:00 161 Komisja ds. Edukacji
1. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
2. Dyskusja nt. umów nieodpłatnego użytkowania gruntów, zawartych z niepublicznymi placówkami oświatowymi, w kontekście orzecznictwa Sądu Najwyższego.
02/03/2017 11:45 wyjazd Komisja ds. Gospodarki Komunalnej, Rewitalizacji i Ochrony Środowiska (wyjazdowa)
1. Wizytacja w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów w Szczecinie - stan realizacji budowy spalarni.
06/03/2017 10:30 161 Komisja ds. Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
2. Nazewnictwo ulic.
07/03/2017 12:00 161 Komisja ds. Inicjatyw Społecznych
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
2. Omówienie wniosków złożonych przez Rady Osiedla- "Małe Dotacje 2017".
08/03/2017 09:00 161 Komisja ds. Sportu
1. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń
2. Strzelnica Golfowa- rozpatrzenie wniosku Fundacji Promocji i Rozwoju Sportu SPORTS ZONE
14:00 160 zbiorka Komisja ds. Zdrowia i Pomocy Społecznej (wyjazdowa)
1. Wizytacja schroniska dla osób bezdomnych, przewlekle i somatycznie chorych przy ul. Hryniewieckiego 9 w Szczecinie.

Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin