Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Unieważnione konkursy ofert Wydziału Spraw Społecznych

Nr konkursu:
WSS-I.2.2018.WP
Nazwa zadania:
Projekt programu polityki zdrowotnej pn. „Program dofinansowania do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego na lata 2019-2021
Rodzaj zadania:
konkurs ofert
Termin składania:
2018/09/18
Konkursy unieważnione:
Tak

 

Nie rozstrzygnięto Konkurs ofert nr WSS-I.2.2018.WP
na projekt programu polityki zdrowotnej pn.„Program dofinansowania do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego na lata 2019 - 2021 dla mieszkańców  miasta Szczecina
 ze względu na brak złożonych ofert.

 

PREZYDENT MIASTA SZCZECIN

 

Ogłasza konkurs ofert nr WSS-I.2.2018.WP na projekt programu polityki zdrowotnej pn. „Program dofinansowania do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego na lata
2019 - 2021 dla mieszkańców  miasta Szczecina”
, zwanego dalej ,,Programem”.

 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2018 r.poz. 995 z póź. zm.) i art. 7 ust.1, pkt 1, art. 8 ust.1, art. 48, ust. 1,3 - 5  oraz art. 48b ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r.poz. 1510 z póź. zm.).

 

1.Przedmiotem    Konkursu   jest    wybór  projektu   programu   polityki   zdrowotnej   pn. Program   dofinansowania do   leczenia    niepłodności    metodą    zapłodnienia    pozaustrojowego   na   lata   2019-2021  dla    mieszkańców miasta  Szczecina”   zgodnie   z  warunkami  szczegółowymi  konkursu.

2.Organizatorem  Konkursu  jest  Wydział  Spraw  Społecznych Urzędu Miasta Szczecin, z  siedzibą  w  Szczecinie,  pl. Armii  Krajowej  1.

 

3.Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, organizacje pozarządoweoraz podmioty lecznicze  w rozumieniu ustawy   z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. Uczestnicy Konkursu mogą wspólnie brać udział w Konkursie. Przepisy dotyczące uczestnika Konkursu stosuje się odpowiednio do uczestników Konkursu biorących wspólnie  udział  w Konkursie. 
O dopuszczenie do udziału w Konkursie mogą ubiegać się  podmioty  wymienione wyżej, które oświadczą, że:

a) posiadają  niezbędną   wiedzę  i  doświadczenie  oraz dysponują potencjałem  technicznym i osobami zdolnymi    do   wykonania  przedmiotu  Konkursu   lub   przedstawią   pisemne    zobowiązanie     innych    podmiotów   do    udostępnienia  potencjału  technicznego  i  osób  zdolnych  do  wykonania  przedmiotu  Konkursu.

b)posiadają  autorskie  prawa  majątkowe  do  oferty  konkursowej  zgłoszonej  do Konkursu.    

 4.Wykaz zadań, zasady ich realizacji oraz wymagania stawiane uczestnikom Konkursu na projekt ,,Programu”   zostały opisane w Szczegółowych Warunkach Konkursu, stanowiące załącznik nr 1  do  niniejszego  ogłoszenia.

 5. Termin składania ofert upływa 18 września 2018 r.  do godziny 15.30. Oferty konkursowe należy składać w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin, przy pl.Armii Krajowej1  w Szczecinie, sala 62 lub przesłać drogą pocztową na ww.adres (zachowanie terminu  nie  decyduje  data  stempla  pocztowego, lecz  data  wpływu oferty w nieprzekraczalnym  terminie do dnia 16 września  2018 r.).

 6. Ocena spełniania warunków formalnych udziału w Konkursie dokonywana będzie zgodnie z formułą spełnia – nie spełnia, na podstawie dostarczonych przez uczestników konkursu dokumentów oraz oświadczeń o których mowa w ust. 4 Załącznika Nr 1  do Konkursu  ofert Nr WSS-I.2.2018.WP (Szczegółowe Warunki Konkursu).

 7.W toku dokonywania oceny prawidłowości formalnej złożonych ofert, Komisja Konkursowa może zażądać udzielenia przez oferentów wyjaśnień dotyczących zawartości złożonych przez nich ofert.

8. Oferty nie spełniające wymogów określonych w ogłoszeniu oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Dopuszcza się oferty zawierające drobne uchybienia formalne pod warunkiem ich uzupełnienia w terminie do następnego dnia po powiadomieniu  o niekompletności oferty  (telefonicznie, e-mailem lub fax.).

 9.Ocena ofert konkursowych dokonywana będzie wg następujących kryteriów:

 

 

L.p.

Nazwa kryterium

Maksymalna liczba punktów do uzyskania

 1            

Ocena oferty konkursowej pod względem poprawności w zakresie merytorycznym zgodnym ze schematem programu polityki zdrowotnej wskazanym przez AOTMiT
w Warszawie – warunek konieczny

0 – 40 pkt.

                2

Ocena oferty konkursowej pod względem tego czy opisany  w projekcie ,,Program” pozwala na pełną realizację  ,,Programu”

0 – 10 pkt.

3

Ocena oferty konkursowej pod względem organizacji i przeprowadzenia działań oraz akcji promocyjno – informacyjnej  i  akcji edukacyjnej w ramach realizacji całego ,,Programu”  z uwzględnieniem opisu rodzajów form proponowanych działań i akcji  

0 – 10 pkt.

4

Ocena wartości merytorycznej  ,,Programu” (atrakcyjności    oferty  w   stopniu  odpowiadającym  Szczegółowym Warunkom Konkursu, zgodnie z Załącznikiem nr 1  do Konkursu)

0 – 20 pkt.

5

Ocena projektu  ,,Programu” pod względem przedstawionej formy sprawozdawczości  i ewaluacji  ,,Programu”

0 – 20 pkt.

Maksymalna ilość punktów, które może przyznać Komisja Konkursowa jednej z ofert wynosi 100 pkt.

 

   10.Złożone w Konkursie oferty przekazywane są do Wydziału Spraw Społecznych, następnie kierowane są pod     obrady Komisji Konkursowej. Komisja po dokonaniu oceny ofert zgodnie z przytoczonymi niżej kryteriami     wybierze najlepszą ofertę, która zostanie przesłana jako program polityki zdrowotnej do Agencji Oceny     Technologii Medycznej i Taryfikacji w Warszawie celem otrzymania opinii .

11.Ocena ofert konkursowych dokonywana będzie na podstawie zgodności treści projektu ,,Programu” ze     schematem programu polityki zdrowotnej wskazanym przez AOTMiT - warunek konieczny (zgodnie ze      schematem dostępnym na stronie internetowej: http://www.aotm.gov.pl/www/programy-polityki-zdrowotnej/schemat-ppz/) i szczegółowymi   warunkami Konkursu.

12.Wybór oferty konkursowej  w wyżej wymienionym trybie  nie wymaga uzasadniania   powodów decyzji Komisji     Konkursowej.

13.Ogłoszenie o zakończeniu  postępowania  konkursowego  i  jego  wyniku odbędzie  się poprzez umieszczenie     informacji    w   Urzędzie   Miasta   Szczecin   na   stronie   internetowej   w   Biuletynie   Informacji   Publicznej     http://bip.um.szczecin.pl  

 14. Prezydent  Miasta Szczecin  zastrzega sobie prawo bez  podania  przyczyny  do zmiany warunków Konkursu,    przesunięcia   terminu  składania  ofert,  odwołania   Konkursu, zamknięcia Konkursu  bez  wyboru oferty   oraz    nie rozstrzygnięcia Konkursu.

 15.Termin związania ofertą wynosi 60 dni od upływu terminu składania ofert.

 16.Podmiot, którego oferta zostanie wybrana, będzie powiadomiony o tym pisemnie.

 17.Do postępowania konkursowego stosuje się przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki     zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

 18.W  zakresie  nieuregulowanym   w  ustawie,  o  której  mowa  w  ust. 17,do  trybu  przeprowadzenia  Konkursu      ofert  i  zawarcia  umowy  na  projekt ,,Programu” stosuje  się  odpowiednio  przepisy   Kodeksu cywilnego.

 19.Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji zadania zostaną uregulowane w umowie zwartej pomiędzy Gminą     Miasto Szczecin, a wyłonionym w drodze postępowania konkursowego Oferentem.

 20.W zakresie związanym z udziałem w Konkursie Oferent zobowiązany jest do ochrony danych osobowych     zgodnie z rozporządzeniem   parlamentu  Europejskiego i  Rady (UE)   2016/679 z dnia  27  kwietnia  2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne  rozporządzenie o ochronie danych osobowych)-zwanegodalej RODO.

21.Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami  oraz  do  udzielania  szczegółowych  informacji  w  przedmiocie  postępowania    konkursowego   jest   p. Wioletta    Perzyńska   -  Główny   Specjalista    w   Wydziale   Spraw   Społecznych  Urzędu  Miasta  Szczecin,  pok.336 I,  tel. 91 4245 674,  e-mail:wperzyn@um.szczecin.pl.


Załączniki:

udostępnił: WSS, wytworzono: 2018/09/21, odpowiedzialny/a: Beata Bugajska, wprowadził/a: Wioletta Perzyńska, dnia: 2018/10/12 09:32:54
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Wioletta Perzyńska 2018/10/12 09:32:54 modyfikacja wartości
Wioletta Perzyńska 2018/10/12 09:32:36 modyfikacja wartości
Wioletta Perzyńska 2018/08/24 15:30:13 modyfikacja wartości
Wioletta Perzyńska 2018/08/24 15:25:46 nowa pozycja