Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Unieważnione konkursy ofert Wydziału Spraw Społecznych

Nr konkursu:
WSS-IV.3.2017.WP
Nazwa zadania:
konkurs ofert na projekt programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki wad postawy i schorzeń narządu ruchu wśród uczniów klas I szczecińskich szkół podstawowych”
Rodzaj zadania:
Konkurs ofert - w zakresie promocji i ochrony zdrowia
Termin składania:
2017/06/13
Konkursy unieważnione:
Tak

 

PREZYDENT MIASTA SZCZECIN

w dniu 23.06.2017r.

Zamyka konkurs ofert nr  WSS-IV.3.2017.WP na projekt programu polityki zdrowotnej
 pn. „Program profilaktyki wad postawy i schorzeń narządu ruchu wśród uczniów klas I szczecińskich szkół
podstawowych” bez wyboru oferty na podstawie pkt. 14 treści ogłoszenia konkursu ofert
nr  WSS-IV.3.2017.WP
 

 

PREZYDENT MIASTA SZCZECIN

 

ogłasza konkurs ofert nr WSS-IV.3.2017.WP na projekt programu polityki zdrowotnej
pn. „Program profilaktyki  wad postawy i schorzeń narządu ruchu wśród uczniów klas I szczecińskich szkół podstawowych”.

W związku z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym
z (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z póżn. zm.), ustawy dnia  5  czerwca  1998 r.
o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z póżn. zm.) oraz ustawy
z dnia 29 kwietnia 2015 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej  finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793 z późn. zm.).

 

1. Przedmiotem konkursu jest wybór realizatora zadania w zakresie promocji i ochrony zdrowia na projekt programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki  wad postawy  i schorzeń narządu ruchu wśród uczniów klas I szczecińskich szkół podstawowych” zgodnie z warunkami szczegółowymi konkursu.

 2.Organizatorem konkursu jest Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Szczecin,z  siedzibą  w  Szczecinie,  pl. Armii  Krajowej  1.

 3.Uczestnikami konkursu mogą być osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej oraz podmioty lecznicze w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638 z późn. zm.). Uczestnicy konkursu mogą wspólnie brać udział w konkursie. Przepisy dotyczące uczestnika konkursu stosuje się odpowiednio do Uczestników konkursu biorących wspólnie  udział w konkursie. O dopuszczenie do udziału w konkursie mogą ubiegać się  podmioty  wymienione wyżej, które wykażą spełnianie wymogów:

a) posiadają   uprawnienia   do   wykonywania   działalności   objętej  przedmiotem   konkursu,                     

b) posiadają  niezbędną  wiedzę i  doświadczenie  oraz  dysponują  potencjałem   technicznym      i  osobami   zdolnymi   do  wykonania    przedmiotu   konkursu    lub   przedstawią  pisemne    zobowiązanie  innych   podmiotów  do   udostępnienia    potencjału    technicznego  i   osób  zdolnych do wykonania przedmiotu konkursu.

c) posiadają   autorskie   prawa   majątkowe   do   oferty   konkursowej  zgłoszonej      do konkursu.    

4.Wykaz zadań, zasady ich realizacji oraz wymagania stawiane realizatorom zadania   zostały opisane w szczegółowych warunkach konkursu, stanowiące załącznik nr 1
   do niniejszego ogłoszenia.

 5. Termin składania ofert upływa 13 czerwca 2017r

 

W załączeniu treść konkursu ofert WSS-IV.3.2017.WP


udostępnił: Wydział Spraw Społecznych, wytworzono: 2017/06/23, odpowiedzialny/a: Beata Bugajska, wprowadził/a: Wioletta Perzyńska, dnia: 2018/11/07 08:19:24
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Wioletta Perzyńska 2018/11/07 08:19:24 modyfikacja wartości
Maciej Jasiński 2017/07/05 16:21:21 modyfikacja wartości
Maciej Jasiński 2017/07/05 16:20:07 modyfikacja wartości
Wioletta Perzyńska 2017/06/23 15:27:54 modyfikacja wartości
Wioletta Perzyńska 2017/06/23 15:22:29 modyfikacja wartości
Wioletta Perzyńska 2017/06/23 15:21:53 modyfikacja wartości
Wioletta Perzyńska 2017/05/26 17:20:24 modyfikacja wartości
Wioletta Perzyńska 2017/05/26 17:04:04 nowa pozycja