Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Konkursy ofert Wydziału Spraw Społecznych

Nr konkursu:
WSS-VIII/AL/2/2016
Nazwa zadania:
„Świadczenie usług zdrowotno-diagnostycznych z zakresu uzależnienia od alkoholu, polegających na przeprowadzeniu badania i sporządzeniu wspólnej opinii przez biegłych (lekarz psychiatra i psycholog lub lekarz psychiatra i specjalista psychoterapii uzależnień) na potrzeby Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szczecinie”
Rodzaj zadania:
Zadanie z zakresu. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
Termin składania:
2016/12/23
Konkursy unieważnione:
Nie

PREZYDENT MIASTA SZCZECIN

ogłasza wszczęcie postępowania na usługę pod nazwą: „Świadczenie usług zdrowotno-diagnostycznych z zakresu uzależnienia od alkoholu, polegających na przeprowadzeniu badania i sporządzeniu wspólnej opinii przez biegłych (lekarz psychiatra i psycholog lub lekarz psychiatra i specjalista psychoterapii uzależnień) na potrzeby Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szczecinie” i zaprasza zainteresowanych do składania ofert.

 1. Przedmiotem postępowania jest wybór realizatora zadania na świadczenie usług zdrowotno-diagnostycznych z zakresu uzależnienia od alkoholu, polegających na przeprowadzeniu badania i sporządzeniu wspólnej opinii przez biegłych sądowych (lekarz psychiatra i psycholog lub lekarz psychiatra i specjalista psychoterapii uzależnień) na potrzeby Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szczecinie.
 2. Zadanie obejmuje usługi zdrowotne, wykonywane przez parę biegłych sądowych (lekarz psychiatra i psycholog lub lekarz psychiatra i specjalista psychoterapii uzależnień) z zakresu uzależnienia od alkoholu na potrzeby Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szczecinie, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu. Zakres zadania obejmuje przeprowadzenie badań medycznych, sporządzenie wspólnej (lekarz psychiatra i psycholog lub lekarz psychiatra i specjalista psychoterapii uzależnień) opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu oraz ewentualne wskazanie rodzaju zakładu leczniczego wobec osób skierowanych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szczecinie do wykonania zadania. Ponadto zakres zadania obejmuje: ustalanie przez biegłych terminu i miejsca badania, sporządzanie i wysyłanie dwukrotnie zaproszeń za zwrotnym potwierdzeniem odbioru do osób objętych badaniem, pobieranie i oddawanie sporządzonych dokumentacji osób objętych badaniem, zgodnie z wykazem do Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta Szczecin.
 3. Postępowanie będzie prowadzone zgodnie z:
  1. Ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r., poz. 487 ze zm.);
  2. art. 4 ust.8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.);
  3. Ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 618 j.t. ze zm);
  4. Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu (Dz. U. z 2007 r. Nr 250, poz. 1883 ze zm.);
  5. Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2012 r., poz. 739);
  6. Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok.
 4. Organizatorem postępowania jest Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Szczecin z siedzibą w Szczecinie, pl. Armii Krajowej 1.
 5. Udział w postępowaniu mogą brać podmioty lecznicze w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 618 j.t. ze zm.) oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą obejmującą przedmiot postępowania.
 6. Organizator wymaga, aby wykazane przez Oferentów osoby były wpisane na listę biegłych sądowych z zakresu uzależnienia od alkoholu przy Sądzie Okręgowym w Szczecinie.
 7. Realizatorzy zadania nie mogą być członkami Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szczecinie.
 8. Realizator zadania powinien posiadać doświadczenie w zakresie przeprowadzania badań i sporządzania opinii z zakresu uzależnienia od alkoholu na potrzeby Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, poświadczone referencjami. Realizator zadania musi udokumentować wykonanie minimum 1 pracy podobnej (załącznik nr 5) do objętej przedmiotem postępowania, w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania, potwierdzonych referencjami i ich należytym wykonaniem. Za pracę podobną organizator uzna przeprowadzenie badań i sporządzenie łącznie przynajmniej 140 opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu dla Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w ciągu jednego roku kalendarzowego.
 9. Dopuszcza się realizację zadania z udziałem podwykonawców, lecz realizator zadania również musi brać czynny udział w wykonywaniu zadań określonych w ust. 2 niniejszego ogłoszenia zadania. Organizator postępowania ma prawo zażądać wglądu w umowy o współpracy z podwykonawcami.
 10. Oferenci muszą dysponować możliwością i miejscem realizacji zadania spełniającym warunki do przeprowadzenia badań psychiatryczno-psychologicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą). Organizator wymaga aby lokal, w którym będą przeprowadzane badania psychiatryczno-psychologiczne w przedmiocie uzależnienia od alkoholu dla Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szczecinie znajdował się w Szczecinie w dzielnicy Śródmieście na terenie osiedla Centrum, Stare Miasto, Nowe Miasto, Śródmieście Północ, Śródmieście Zachód, Turzyn lub Niebuszewo –Bolinko.
 11. Czas realizacji zadania: od daty podpisania umowy (nie wcześniej niż 01.01.2017 r.) do 15.12.2017 r.
 12. Oferty opatrzone numerem i nazwą postępowania należy składać w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1 (sala nr 62, parter). Oferenci zobowiązani są do ponumerowania każdej strony oferty oraz wymaganych załączników. Oferta musi być złożona w zamkniętej kopercie, opatrzonej pieczątką oferenta, nazwą i numerem postępowania oraz napisem „Otwarcie kopert tylko w obecności komisji”.
 13. Termin składania ofert upływa w dniu 23.12.2016 r.
 14. Spodziewany termin i miejsce otwarcia ofert postępowania: 28.12.2016 r. godz. 9.00 Urząd Miasta Szczecin, Wydział Spraw Społecznych , pok. 336 G.
 15. W toku dokonywania oceny prawidłowości formalnej złożonych ofert, Komisja oceniająca oferty może zażądać udzielenia przez oferentów wyjaśnień, dotyczących zawartości złożonych przez nich ofert.
 16. Oferta na realizację zadania powinna zawierać:
  1. Formularz zgłoszeniowy będący załącznikiem nr 1 do niniejszego ogłoszenia wraz z dołączonymi poświadczonymi przez oferenta za zgodność z oryginałem kopiami dokumentów (jeżeli wskazane poniżej dokumenty są nadane):
   • aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed wyznaczonym terminem rozpatrywania ofert postępowania;
   • wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej określający aktualny stan prawny i faktyczny;
   • statut oferenta, (jeśli posiada);
   • polisa ubezpieczeniowa od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z udzieleniem świadczeń zdrowotnych ważna w okresie wykonywania umowy bądź zobowiązanie oferenta do zawarcia umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej lub jej przedłużenia, w przypadku gdy termin ubezpieczenia wygasa w trakcie wykonywania umowy.
  2. Formularz kalkulacji cenowej będący załącznikiem nr 2 do niniejszego ogłoszenia;
  3. Oświadczenia dotyczące:
   a) zapoznania się z treścią ogłoszenia i szczegółowymi warunkami postępowania;
   b) wykazu osób, udzielających świadczeń określonych w  ramach zadania objętego postępowaniem (załącznik nr 3);
   c) oświadczenie o spełnieniu wszystkich wymagań zawartych w warunkach przedmiotowego postępowania (załącznik nr 4);
   d) zgodności danych zawartych w ofercie ze stanem faktycznym i prawnym;
   e) podpisania umów o współpracy z podwykonawcami zadania lub podpisania umów pomiędzy biegłymi sądowymi na wspólną realizację przedmiotowego zadania (np. umowa konsorcjum);
   f) wykazu głównych usług (załącznik nr 5);
   g) oświadczenie o posiadaniu uprawnień (załącznik nr 6);
   h) wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług w celu wykonania zadania (załącznik nr 7).
 17. Oferty nie spełniające wymogów określonych w ogłoszeniu oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Oferty częściowe (tylko biegły sądowy psychiatra lub tylko biegły sądowy psycholog lub tylko biegły sądowy specjalista psychoterapii uzależnień) nie będą rozpatrywane. Dopuszcza się oferty zawierające drobne uchybienia formalne pod warunkiem ich uzupełnienia w terminie do następnego dnia po powiadomieniu o niekompletności oferty
 18. Złożone w postępowaniu oferty przekazywane są do Wydziału Spraw Społecznych, następnie kierowane są pod obrady Komisji oceniającej oferty. Komisja po dokonaniu oceny ofert, zgodnie w przytoczonymi niżej kryteriami wybierze najlepsze oferty, w tym realizatora zadania.
 19. Ocena ofert postępowania dokonywana będzie wg następujących kryteriów

L.p.

Nazwa kryterium

Liczba punktów

1.

Cena (brutto za jedną opinię; cenę należy podać do dwóch miejsc po przecinku)

0-60 pkt

2.

Liczba osób poddanych badaniom

0-20 pkt.

3.

Doświadczenie – liczba sporządzonych opinii w ciągu ostatnich 3 lat

0-20 pkt

 1. Ogłoszenie o zakończeniu postępowania konkursowego i jego wyniku odbędzie się poprzez umieszczenie informacji na stronie internetowej: http://bip.um.szczecin.pl
 2. Prezydent Miasta Szczecin zastrzega sobie prawo do zmiany warunków postępowania, przesunięcia terminu składania ofert, odwołania postępowania oraz zamknięcia postępowania bez wyboru oferty.
 3. Złożenie oferty na realizację zadania, która zostanie uznana za spełniającą kryteria nie gwarantuje przyznania środków finansowych w wysokości o którą występuje podmiot.
 4. W terminie 5 dni od dnia ogłoszenia wyników postępowania oferentom przysługuje prawo złożenia do organizatora postępowania umotywowanego protestu, który Komisja rozpatruje w terminie siedmiu dni od daty jego złożenia.
 5. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.
 6. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji zadania zostaną uregulowane w umowie zawartej pomiędzy Gmina Miasto Szczecin, a wyłonionym w drodze postępowania Oferentem.
 7. W sprawach nieuregulowanych w przepisach prawa wskazanych w ogłoszeniu postępowania stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.
 8. Realizator zadania ponosi odpowiedzialność za ewentualne szkody wyrządzone przy realizacji zadania, w tym również za szkody wyrządzone przez podwykonawców.
 9. Maksymalna wysokość kosztów przeznaczonych ze strony Urzędu Miasta Szczecin na realizację całego zadania nie może przekroczyć kwoty 90 000 zł brutto (słownie brutto dziewięćdziesiąt tysięcy). Organizator zadania nie przewiduje przyznania wynagrodzenia dla koordynatora i za obsługę administracyjno-księgową zadania. W cenę brutto sporządzenia jednej opinii biegłych należy wliczyć pozostałe koszty realizacji zadania m.in. koszty biurowe, koszty administracyjno-księgowe, wynagrodzenie koordynatora.
 10. Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami oraz do udzielania szczegółowych informacji w przedmiocie postępowania jest Anna Lisica – Główny Specjalista w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miasta Szczecin pok. 336 H, tel. 91 42 45 678.
 11. Zrealizowane przez Gminę Miasto Szczecin w poprzednich latach zadanie publiczne tego samego rodzaju i związane z nimi koszty wyniosły:
  w roku 2016 - koszt realizacji zadania – 49 640 zł (stan na 22.11.2016 r.)
  ilość sporządzonych opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu – 146 (stan na 22.11.2016 r.)
  w roku 2015 - całkowity koszt realizacji zadania – 80 850 zł
  ilość sporządzonych opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu – 245
  w roku 2014 - całkowity koszt realizacji zadania – 68 970 zł
  ilość sporządzonych opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu – 209

Załączniki:

udostępnił: WydziałSpraw Społecznych, wytworzono: 2016/12/15, odpowiedzialny/a: Dyrektor Wydziału, wprowadził/a: Ewa Rogalińska, dnia: 2016/12/15 13:34:45
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Ewa Rogalińska 2016/12/15 13:34:45 modyfikacja wartości
Ewa Rogalińska 2016/12/15 13:33:35 modyfikacja wartości
Ewa Rogalińska 2016/12/15 13:32:49 modyfikacja wartości
Ewa Rogalińska 2016/12/15 13:21:21 modyfikacja wartości
Ewa Rogalińska 2016/12/15 13:21:06 modyfikacja wartości
Kamila Bujel 2016/12/15 11:53:03 modyfikacja wartości
Kamila Bujel 2016/12/15 11:46:33 modyfikacja wartości
Kamila Bujel 2016/12/15 11:42:29 modyfikacja wartości
Kamila Bujel 2016/12/15 11:36:39 modyfikacja wartości
Kamila Bujel 2016/12/15 11:28:34 nowa pozycja