Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Konkursy ofert Wydziału Spraw Społecznych

Nr konkursu:
WSS-VI.WS/2020/AN
Nazwa zadania:
WSPIERAJ SENIORA 2020 rok
Rodzaj zadania:
Zadanie z zakresu pomocy społecznej - działania na rzecz ochrony Seniorów przed zakażeniem Covid- 19.
Termin składania:
2020/11/20
Konkursy unieważnione:
Nie

PREZYDENT MIASTA SZCZECIN

 ogłasza nabór na realizatora zadania publicznego określonego w art. 4 ust 1 pkt 1 i 10 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

polegającego na organizacji, realizacji i koordynacji we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Szczecinie programu rządowego

pn.: „Wspieraj Seniora” na terenie Gminy Miasto Szczecin w 2020 roku.

 

I. NAZWA ZADANIA

„Wspieraj Seniora 2020”

II. RODZAJ ZADANIA

Zadanie w zakresie realizacji zadania własnego, określonego w art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, tj. podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających
z rozeznanych potrzeb gminy, do których w czasie obowiązywania pandemii zaliczyć należy działania na rzecz ochrony Seniorów przed zakażeniem Covid- 19.

III. WYSOKOŚĆ DOTACJI PRZEZNACZONEJ NA REALIZACJĘ ZADANIA

Maksymalna wysokość środków publicznych Gminy Miasto Szczecin przeznaczonych na realizację zadania wynosi: 200 000,00 zł (słownie złotych brutto: dwieście tysięcy 00/100), w tym:

- 80% z dotacji celowej z budżetu państwa;

- 20% z budżetu Gminy Miasto Szczecin, w ramach udziału środków własnych.

UWAGA!

Środki przyznane na realizację zadania publicznego muszą zostać wykorzystane do dnia 31 grudnia 2020 r.

 

IV. ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI

  1. Nabór na realizatora zadania ogłaszany jest zgodnie z:

- Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 491);

- art. 15zzmustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych;

- ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

- ustawą z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej;

- Rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.

- Programem Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Wspieraj Seniora”

 

 2. Warunkiem udziału w naborze i ubieganie się o dofinansowanie realizacji zadania publicznego jest złożenie w terminie określonym w pkt. VII niniejszego ogłoszenia, kompletnej i prawidłowo wypełnionej oferty, na obowiązującym formularzu BDO-10, dostępnym na stronie Biuletynu Informacji Publicznej wraz z kompletem wymaganych załączników wskazanych w ofercie i niniejszym ogłoszeniu oraz przestrzeganie wytycznych do realizacji Programu „Wspieraj Seniora” na rok 2020.

 

 3. OPIS  ZADANIA - zakres przedmiotowy i podmiotowy:

1) Celem zadania jest organizacja i realizacja usługi wsparcia, polegającej w szczególności na dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej dla osób w wieku 70 lat i więcej, którzy ze względu na trwający stan epidemii pozostaną w swoim domu.

UWAGA!

Koszty zakupów pokrywa senior! Senior przekazuje pieniądze przed dokonaniem zakupów. Zasady i sposób rozliczania ustala indywidualnie realizator zadania w porozumieniu z MOPR, podczas pierwszego kontaktu.

Pomoc w postaci usług typu: załatwienie spraw urzędowych, czy wyprowadzenia psa, są nieodpłatne.

2) Zadanie będzie realizowane w ścisłej współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Szczecinie (MOPR) w zakresie weryfikacji zgłoszeń i ustalenia zakresu usług wsparcia zgłaszanych przez Seniorów m. in. przez system Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS). 

3) Realizacja organizacji usługi powinna odbywać się minimum pięć dni w tygodniu.

UWAGA!

- Ocena stanu sytuacji i udzielenia wsparcia osobie potrzebującej należy do decyzji MOPR.

- Realizacja usługi wsparcia nie przysługuje osobie, która korzysta z  usług opiekuńczych, bądź specjalistycznych usług opiekuńczych.

- W zależności od zorganizowania usługi wsparcia oraz potrzeb osób starszych, może być świadczona raz w tygodniu, bądź kilka razy w czasie trwania Programu.

 

4) ADRESACI PROGRAMU - Program adresowany jest do:

-  osób w wieku 70 lat i więcej, które pozostaną w domu w związku z zagrożeniem Covid-19,

-  w szczególnych przypadkach osoby poniżej 70 roku życia, np. osoby z niepełnosprawnością.

 

V. TERMIN REALIZACJI ZADANIA

Realizacja zadania przewidziana jest na okres od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2020 r.

 

VI. WARUNKI REALIZACJI ZADANIA

 1. W naborze mogą uczestniczyć podmioty uprawnione:

- organizacje pozarządowe;

- osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów
i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;

- stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;

- spółdzielnie socjalne;

- spółki akcyjne oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów Ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników;

       2. Szczegółowe warunki realizacji zadania publicznego reguluje umowa zawarta pomiędzy Gminą Miasto Szczecin, a podmiotem uprawnionym.

       3. W rozliczeniu z wykorzystania środków przekazanych na realizację zadania uznawane będą rachunki, faktury i inne dokumenty księgowe obciążające realizatora (w związku z realizacją zadania objętego

          przedmiotem umowy) wystawione z datą nie wcześniejszą niż dzień zawarcia umowy pomiędzy Gminą Miasto Szczecin, a realizatorem zadania.

 Katalog kosztów kwalifikowanych:

Kosztem kwalifikowanym realizacji zadania będą niezbędne wydatki bezpośrednio związane z realizacją zadania, jakie poniesie Organizacja /   realizator zadania w związku z organizacją
i koordynacją usługi wsparcia mieszczącej się w zakresie przedmiotowym Programu „Wspieraj Seniora” w 2020 roku, w tym:

1) Z budżetu państwa:

·      promocja projektu (np. koszt dostosowania strony internetowej, koszty plakatu);

·      wynagrodzenia pracowników bezpośrednio realizujących Program;

·      koszt paliwa do samochodu służbowego, koszty przejazdów komunikacją miejską wolontariuszy;

      ·     obsługa administracyjna biura - czynności administracyjne i związane z tym zakupy materiałów biurowych;

·      wyposażenie wolontariuszy;

·      koszty zlecenia dostarczenia zakupów i zakup usługi od podmiotów sektora prywatnego.

2) Z budżetu GMS:

·      wynagrodzenia pracowników pośrednio realizujących Program;

·      koszt eksploatacji pomieszczeń biurowych ;

·      koszty szkoleń dla wolontariuszy.

 

UWAGA!

1. Przy planowaniu kosztorysu, koszty pochodzące z budżetu GMS nie mogą stanowić mniej niż 20% kosztów całkowitych realizacji zadania przedstawionych w ofercie.

2. Niedozwolone jest podwójne finansowanie wydatku, czyli zrefundowanie całkowite lub częściowe tego samego wydatku dwa razy ze środków publicznych, zarówno krajowych jak i gminnych.

 

Katalog kosztów niekwalifikowanych:

Do wydatków, które w ramach dotacji ze środków Gminy Miasto Szczecin nie mogą być finansowane, należą wydatki nie odnoszące się jednoznacznie do projektu, w tym m. in.:

 • podatek od towarów i usług (VAT), jeśli może zostać odliczony w oparciu o ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;
 • zakup nieruchomości gruntowej, lokalowej, budowlanej;
 • zakup środków trwałych (w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości);
 • amortyzacja;
 • leasing;
 • rezerwy na pokrycie przyszłych strat lub zobowiązań;
 • odsetki z tytułu niezapłaconych w terminie zobowiązań;
 • koszty kar i grzywien;
 • koszty procesów sądowych (z wyjątkiem spraw prowadzonych w interesie publicznym);
 • nagrody, premie i inne formy bonifikaty rzeczowej lub finansowej dla osób zajmujących się realizacją zadania;
 • zakup napojów alkoholowych (jest to niezgodne z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;
 • podatki i opłaty z wyłączeniem podatku dochodowego od osób fizycznych, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, a także opłat za zaświadczenie o niekaralności, opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz kosztów związanych z uzyskaniem informacji publicznej;
 • koszty wyjazdów służbowych osób zaangażowanych w realizację projektu na podstawie umowy cywilnoprawnej, chyba że umowa ta określa zasady i sposób podróży służbowych.

 

VII. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

Oferty opatrzone numerem naboru należy składać w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin, Pl. Armii Krajowej 1 w terminie do dnia 20.11.2020 r. Oferty, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane. Realizatorzy uczestniczący w naborze zobowiązane są do podania adresu mailowego do osoby upoważnionej do składania wyjaśnień dotyczących oferty w celu skutecznego poinformowania
o stwierdzonych brakach lub uchybieniach i oczywistych omyłkach. W przypadku braku adresu mailowego realizator zobowiązany jest podać numer telefonu.

 

VIII. TRYB WYBORU OFERT

 

 1. Złożone w naborze oferty przekazywane są do Wydziału Spraw Społecznych celem ich weryfikacji  pod względem formalnym i merytorycznym przez komisję opiniującą, przez co rozumie się: wypełnienie wszystkich wymaganych pól formularza oferty, stwierdzenie kompletności wymaganych załączników, sprawdzenie oferty pod kątem zaistnienia oczywistych omyłek oraz zgodności z kryteriami niniejszego ogłoszenia.
 2. Złożenie oferty na realizację zadania, która zostanie uznana za spełniającą kryteria nie gwarantuje przyznania dotacji w wysokości, o którą wnioskuje oferent .
 3. Komisja  rekomenduje oferty Prezydentowi lub upoważnionemu Zastępcy Prezydenta, który dokonuje wyboru ofert.Od decyzji Prezydenta lub upoważnionego Zastępcy Prezydenta nie przysługuje tryb odwoławczy.
 4. Wyłonienie realizatora nastąpi w terminie do 1 miesiąca licząc od dnia składania ofert.
 5. Ogłoszenie o zakończeniu postępowania i jego wyniku odbędzie się poprzez umieszczenie informacji na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin. Ponadto, oferent którego oferta zostanie wybrana w całości lub w części, zostanie powiadomiony
  w formie elektronicznej o wysokości przyznanych środków.

 UWAGA!

Prezydent Miasta Szczecin zastrzega sobie prawo bez podania przyczyny do odwołania postępowania, zmiany warunków ogłoszenia, przesunięcia terminu składania ofert, zamknięcia postępowania bez wyboru oferty oraz nierozstrzygnięcia naboru.

 

IX. KRYTERIA WYBORU OFERT

 

 KRYTERIA FORMALNE

 

 1. Realizator złożył ofertę w terminie i w sposób określony w ogłoszeniu o naborze.

TAK/NIE 

 2. Oferta została złożona na zadanie ogłoszone w naborze, przez podmiot uprawniony, na właściwym formularzu i zawiera właściwe załączniki. 

TAK/NIE 

 3. Oferta została podpisana przez osoby upoważnione, posiada wszystkie strony i wypełnione wszystkie rubryki formularza, zawiera wszystkie informacje wymagane do oceny merytorycznej.

TAK/NIE 

 KRYTERIA MERYTORYCZNE

Maksymalna liczba pkt.

Przyznana
liczba 
punktów 

1. Możliwości realizacji zadania przez oferenta, przy uwzględnieniu aktualnie posiadanych zasobów rzeczowych i kadrowych, ukierunkowanych na realizację zadania

do 20 pkt

 

2. Doświadczenie w realizacji zadań na zlecenie lub dofinansowywanych przez Gminę Miasto Szczecin, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczania otrzymanych na ten cel środków

do 20 pkt

 

3. Ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania

do 20 pkt

 

4. Doświadczenie w realizacji zadań analogicznych lub podobnych do zadań będących przedmiotem naboru

do 10 pkt

 

5. Opis realizacji zadania oraz spójność i rzetelność złożonej oferty

do 30 pkt

 

Łącznie:

   100 pkt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uwaga!

Środki przeznaczone na realizację zadania mogą uzyskać wyłącznie te podmioty, które uzyskają więcej niż 50%, tj. co najmniej 51 punktów za ww. merytoryczne kryteria w naborze.

 

X. TERMIN DOKONYWANIA WYBORU OFERT

Wyboru ofert dokonuje się niezwłocznie, a wyniki naboru publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej,

 

XI. WARUNKI UNIEWAŻNIENIA NABORU

Nabór unieważnia się w sytuacji, gdy nie złożono żadnej oferty lub żadna ze złożonych ofert nie spełnia wymogów zawartych w ogłoszeniu.

 

XII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 • administratorem danych osobowych osób reprezentujących Organizację składającą ofertę w otwartym naborze ofert jest Gmina Miasto Szczecin - Urząd Miasta Szczecin z siedzibą w Szczecinie, pl. Armii Krajowej 1;
 • inspektor ochrony danych osobowych w Gminie Miasto Szczecin - Urząd Miasta Szczecin – dane kontaktowe: Inspektor Danych Osobowych, Urząd Miasta Szczecin,  pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, telefon: 91 424 57 02, e-mail: iod@um.szczecin.pl
 • dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i lit. eRODO w celu związanym
  z postępowaniem – zlecenie realizacji zadania publicznego organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzonym w trybie otwartego naboru ofert;
 • odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1764)
  o dostępnie do informacji publicznej;
 • dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w związku z § 7 ust. 2 załącznika nr 3
  do Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, przez okres 5 lat od dnia zakończenia realizacji zadania;
 • obowiązek podania przez Organizację danych osobowych dotyczących bezpośrednio osób reprezentujących Organizację jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, związanym z udziałem
  w postępowaniu - zlecenie realizacji zadania publicznego organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzonym w trybie otwartego naboru ofert; 
 • dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 • Osoba, której dane dotyczą posiada:
  • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych jej dotyczących;
  • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych;
  • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; 
  • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, na zasadach określonych
   w przepisach RODO.

 

XIII. INFORMACJE DODATKOWE

Osoba do kontaktów w przypadku dodatkowych pytań:

Alicja Narożna - Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Szczecin

tel.: 91 42-45-821; e-mail: anarozna@um.szczecin.pl


udostępnił: Wydział Spraw Społecznych, wytworzono: 2020/11/18, odpowiedzialny/a: Dyrektor Wydziału, wprowadził/a: Alicja Narożna, dnia: 2020/11/18 14:06:32
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Alicja Narożna 2020/11/18 14:06:32 nowa pozycja