Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Konkursy ofert Wydziału Spraw Społecznych

Nr konkursu:
WSS-VIII.1.2018.AD
Nazwa zadania:
Świadczenie usług zdrowotno-diagnostycznych z zakresu uzależnienia od alkoholu, polegających na przeprowadzeniu badania i sporządzeniu wspólnej opinii przez biegłych (lekarz psychiatra i psycholog lub lekarz psychiatra i specjalista psychoterapii uzależnień) na potrzeby Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szczecinie
Rodzaj zadania:
Postępowanie na wybór realizatora zadania
Termin składania:
2018/12/18
Konkursy unieważnione:
Nie

PREZYDENT MIASTA SZCZECIN

 

ogłasza wszczęcie postępowania na usługę pod nazwą: „Świadczenie usług zdrowotno-diagnostycznych z zakresu
uzależnienia od alkoholu,  polegających na przeprowadzeniu badania i sporządzeniu wspólnej opinii przez biegłych (lekarz psychiatra i psycholog
lub lekarz psychiatra i specjalista psychoterapii uzależnień) na potrzeby Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Szczecinie”  i zaprasza zainteresowanych do składania ofert.

 

 

 1. Przedmiotem postępowania jest wybór realizatora zadania na świadczenie usług zdrowotno-diagnostycznych z zakresu uzależnienia od alkoholu, polegających na przeprowadzeniu badania i sporządzeniu wspólnej
  opinii przez biegłych sądowych (lekarz psychiatra i psycholog lub lekarz psychiatra i specjalista psychoterapii uzależnień) na potrzeby Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szczecinie.
 2. Zadanie obejmuje usługi zdrowotne, wykonywane przez parę biegłych sądowych (lekarz psychiatra i psycholog lub lekarz psychiatra i specjalista psychoterapii uzależnień) z zakresu uzależnienia od alkoholu na potrzeby
  Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szczecinie, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.
  Zakres zadania obejmuje przeprowadzenie badań medycznych, sporządzenie wspólnej (lekarz psychiatra i psycholog lub lekarz psychiatra i specjalista psychoterapii uzależnień) opinii w przedmiocie uzależnienia
  od alkoholu oraz ewentualne wskazanie rodzaju zakładu leczniczego wobec osób skierowanych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szczecinie do wykonania zadania. Ponadto zakres
  zadania obejmuje: ustalanie przez biegłych terminu i miejsca badania, sporządzanie i dwukrotne wysyłanie zaproszeń do osób objętych badaniem, pobieranie i oddawanie sporządzonych dokumentacji osób objętych
  badaniem, zgodnie z wykazem do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szczecinie.
 3. Postępowanie będzie prowadzone zgodnie z:
  1) Ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018 r. poz. 2137 j.t. ze zm.);
  2) art. 4 ust.8  Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 j.t. ze zm.);
  3)Ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 j.t. ze zm.);
  4)Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu (Dz. U. z 2007 r. Nr 250, poz. 1883 );
  5)Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą
  (Dz. U. z 2012 r., poz. 739);
  6)Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Szczecin na 2019 rok.
 4. Organizatorem postępowania jest Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Szczecin z siedzibą w Szczecinie, pl. Armii Krajowej 1.
 5. Udział w postępowaniu mogą brać podmioty lecznicze w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r., poz. 2190 j.t. ze zm.) oraz osoby fizyczne prowadzące
  działalność gospodarczą obejmującą przedmiot postępowania.
 6. Organizator wymaga, aby wykazane przez Oferentów osoby były wpisane na listę biegłych sądowych z zakresu uzależnienia od alkoholu przy Sądzie Okręgowym w Szczecinie.
 7. Realizatorzy zadania nie mogą być członkami Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szczecinie.
 8. Realizator zadania powinien posiadać doświadczenie w zakresie przeprowadzania badań i sporządzania opinii z zakresu uzależnienia od alkoholu na potrzeby Gminnej Komisji Rozwiązywania
  Problemów Alkoholowych, poświadczone referencjami. Realizator zadania musi udokumentować wykonanie minimum 1 pracy podobnej (załącznik nr 5) do objętej przedmiotem postępowania,
  w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania, potwierdzonych referencjami i ich należytym wykonaniem. Za pracę podobną organizator uzna przeprowadzenie
  badań i sporządzenie  łącznie przynajmniej 100 opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu dla Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w ciągu jednego roku kalendarzowego.
 9. Dopuszcza się realizację zadania z udziałem podwykonawców, lecz realizator zadania również musi brać czynny udział w wykonywaniu zadań określonych w ust. 2  niniejszego ogłoszenia zadania.
  Organizator postępowania ma prawo zażądać wglądu w umowy o współpracy z podwykonawcami.
 10. Oferenci muszą dysponować możliwością i miejscem realizacji zadania spełniającym warunki do przeprowadzenia badań psychiatryczno-psychologicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
  (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą).
  Organizator wymaga aby lokal, w którym będą przeprowadzane badania psychiatryczno-psychologiczne w przedmiocie uzależnienia od alkoholu dla Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
  Alkoholowych w Szczecinie znajdował się w Szczecinie w dzielnicy Śródmieście na terenie osiedla Centrum, Stare Miasto, Nowe Miasto, Śródmieście Północ, Śródmieście Zachód, Turzyn l
   ub Niebuszewo –Bolinko. 
 11. Czas realizacji zadania: od daty podpisania umowy (nie wcześniej niż 01.01.2019 r.) do 15.12.2019 r.
 12.  Oferty opatrzone numerem i nazwą postępowania należy składać w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1 (sala nr 62, parter). Oferenci zobowiązani są do ponumerowania
  każdej strony oferty oraz wymaganych załączników. Oferta musi być złożona w zamkniętej kopercie, opatrzonej pieczątką oferenta, nazwą i numerem postępowania oraz napisem „Otwarcie kopert tylko w obecności komisji”.
 13. Termin składania ofert upływa w dniu  18.12.2018 r.
 14. Spodziewany termin i miejsce otwarcia ofert postępowania:28.12.2018 r. godz. 11.30 Urząd Miasta Szczecin, Wydział Spraw Społecznych , pok. 336 G.
 15. W toku dokonywania oceny prawidłowości formalnej złożonych ofert, Komisja oceniająca oferty może zażądać udzielenia przez oferentów wyjaśnień, dotyczących zawartości złożonych przez nich ofert.
 16. Oferta na realizację zadania powinna zawierać:
  1) Formularz zgłoszeniowy będący załącznikiem nr 1 do niniejszego ogłoszenia wraz z dołączonymi poświadczonymi przez oferenta za zgodność z oryginałem kopiami dokumentów (jeżeli wskazane poniżej dokumenty
       są nadane):
  a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony
       nie wcześniej niż 6 miesięcy przed wyznaczonym terminem rozpatrywania ofert postępowania;
  b) wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej określający aktualny stan prawny i faktyczny;
  c) statut oferenta, (jeśli posiada);
  d) polisa ubezpieczeniowa od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z udzieleniem świadczeń zdrowotnych ważna w okresie wykonywania umowy bądź zobowiązanie oferenta do zawarcia umowy
      ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej lub jej przedłużenia, w przypadku gdy termin ubezpieczenia wygasa w trakcie wykonywania umowy.
  2.  Formularz kalkulacji cenowej będący załącznikiem nr 2 do niniejszego ogłoszenia;
  3.  Oświadczenia dotyczące:
  a)  zapoznania się z treścią ogłoszenia i szczegółowymi warunkami postępowania;
  b) wykazu osób, udzielających świadczeń określonych w  ramach zadania objętego postępowaniem (załącznik nr 3);
  c) oświadczenie o spełnieniu wszystkich wymagań zawartych w warunkach przedmiotowego postępowania (załącznik nr 4);
  d) zgodności danych zawartych w ofercie ze stanem faktycznym i prawnym;
  e)  podpisania umów o współpracy z podwykonawcami zadania lub podpisania umów pomiędzy biegłymi sądowymi na wspólną realizację przedmiotowego zadania (np. umowa konsorcjum);
  f)  wykazu głównych usług (załącznik nr 5);
  g) oświadczenie o posiadaniu uprawnień (załącznik nr 6);
  h) wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług w celu wykonania zadania (załącznik nr 7).
 17. Oferty nie spełniające wymogów określonych w ogłoszeniu oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Oferty częściowe (tylko biegły sądowy psychiatra lub tylko biegły sądowy psycholog
  lub tylko biegły sądowy specjalista psychoterapii uzależnień) nie będą rozpatrywane. Dopuszcza się oferty zawierające drobne uchybienia formalne pod warunkiem ich uzupełnienia w terminie
  do 3 dni roboczych po powiadomieniu o niekompletności oferty.
 18. Złożone w postępowaniu oferty przekazywane są do Wydziału Spraw Społecznych, następnie kierowane są pod obrady Komisji oceniającej oferty. Komisja po dokonaniu oceny ofert, zgodnie w
  przytoczonymi niżej kryteriami wybierze najlepsze oferty, w tym realizatora zadania.
 19. Ocena ofert postępowania dokonywana będzie wg następujących kryteriów: 

 

L.p.

Nazwa kryterium

Liczba punktów

1.

 Cena (brutto za jedną opinię; cenę należy podać do dwóch miejsc po przecinku)

0-60 pkt

2.

Liczba osób poddanych badaniom

0-20 pkt.

3.

Doświadczenie – liczba sporządzonych opinii w ciągu ostatnich 3 lat

0-20 pkt

   20. Ogłoszenie o zakończeniu postępowania konkursowego i jego wyniku odbędzie się poprzez umieszczenie informacji na stronie internetowej: http://bip.um.szczecin.pl
   21.Prezydent Miasta Szczecin zastrzega sobie prawo do zmiany warunków postępowania, przesunięcia terminu składania ofert, odwołania postępowania oraz zamknięcia postępowania
         bez wyboru oferty.
   22. Złożenie oferty na realizację zadania, która zostanie uznana za spełniającą kryteria nie gwarantuje przyznania środków finansowych w wysokości o którą występuje podmiot.
   23. W terminie 5 dni od dnia ogłoszenia wyników postępowania oferentom przysługuje prawo złożenia do organizatora postępowania umotywowanego protestu, który Komisja rozpatruje w terminie
         siedmiu dni od daty jego złożenia.
   24.Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.
   25.Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji zadania zostaną uregulowane w umowie zawartej pomiędzy Gmina Miasto Szczecin, a wyłonionym w drodze postępowania Oferentem.
   26.W sprawach nieuregulowanych w przepisach prawa wskazanych w ogłoszeniu postępowania stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.
   27.Realizator zadania ponosi odpowiedzialność za ewentualne szkody wyrządzone przy realizacji zadania, w tym również za szkody wyrządzone przez podwykonawców.
   28.Maksymalna wysokość kosztów przeznaczonych ze strony Urzędu Miasta Szczecin na realizację całego zadania nie może przekroczyć kwoty 90 000 zł brutto  (słownie brutto
       dziewięćdziesiąt tysięcy). Organizator zadania nie przewiduje przyznania wynagrodzenia dla koordynatora i za obsługę administracyjno-księgową zadania. W cenę brutto
       sporządzenia jednej opinii biegłych należy wliczyć pozostałe koszty realizacji zadania m.in. koszty biurowe, koszty administracyjno-księgowe, wynagrodzenie koordynatora.
   29.Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami oraz do udzielania szczegółowych informacji w przedmiocie postępowania jest Anna Depa – Główny Specjalista w Wydziale Spraw Społecznych
         Urzędu Miasta Szczecin pok. 336 H, tel. 91 42 45 678.
   30.Zrealizowane przez Gminę Miasto Szczecin w poprzednich latach zadanie publiczne tego samego rodzaju i związane z nimi koszty wyniosły:
      w  roku 2018  - koszt realizacji zadania – 49 320 zl (stan na 30.11.2018 r.)
                               liczba sporządzonych opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu – 137 (stan na 30.11.2018 r.)    
      w  roku 2017 - koszt realizacji zadania – 35 000 zł   
                               liczba sporządzonych opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu – 100;
      w  roku 2016 -  całkowity koszt realizacji zadania – 51 340 zł       
                               liczba sporządzonych opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu – 151


Załączniki:

udostępnił: WSS UM Szczecin, wytworzono: 2018/12/11, odpowiedzialny/a: Beata Bugajska, wprowadził/a: Wioletta Perzyńska, dnia: 2018/12/11 12:52:34
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Wioletta Perzyńska 2018/12/11 12:52:34 nowa pozycja